(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • UCHWAŁA Nr 42/VII/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 października 2006r

  UCHWAŁA Nr 42/VII/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 26 października 2006r.
  w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna w roku 2007.

  Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm. ), zwanego rozporządzeniem, u c h w a l a się, co następuje:

  § 1.
  Wprowadza się Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna w roku 2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2.
  Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora określa rozporządzenie.

  § 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4.
  Traci moc Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna w roku 2006 wprowadzony uchwałą Nr 43/X/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 listopada 2005r.

  § 5.
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  § 6.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r.


  Załącznik do Uchwały Nr 42/VII/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 26 października 2006r.
  Regulamin  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1.
  Regulamin określa wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna w roku 2007.

  § 2.
  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
  1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina Łączna ,
  2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,
  3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
  4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
  5) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
  6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

  DODATEK MOTYWACYJNY

  § 3.
  Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
  1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
  a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
  b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
  c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
  2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
  a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
  b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
  c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
  d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
  e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
  f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
  g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
  3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
  a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
  b) udział w zespołach przedmiotowych i innych,
  c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
  d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

  § 4.
  1. Tworzy się fundusz motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów w wysokości 2 % ich wynagrodzeń zasadniczych. Wysokość dodatku motywacyjnego przyznanego na nauczyciela w ramach tego funduszu ustala się w wysokości do 20% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
  2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
  3. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi, dyrektorowi po roku pracy w danej szkole.
  4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 2, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora – Wójt Gminy Łączna, po uzgodnieniu z związkami zawodowymi, w przypadku dyrektorów – po zaopiniowaniu przez związki zawodowe.
  5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
  6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, podczas przebywania w stanie nieczynnym oraz w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze .
  7. Nauczyciela, dyrektora można pozbawić lub obniżyć mu wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego za : nierzetelne i nieterminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych zadań , nie wywiązywanie się z obowiązków, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.
  8. Pozbawienie lub obniżenie dodatku motywacyjnego następuje począwszy od 1 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
  9. W ramach posiadanych przez Gminę środków Rada Gminy może ustalić średnie wyższe stawki dodatków motywacyjnych oraz zwiększyć jego maksymalną wysokość.

  DODATEK FUNKCYJNY

  § 5.
  1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:
  1) dyrektorowi, w szkole liczącej do 5 oddziałów - w wysokości 200,00zł,
  2) dyrektorowi, w szkole liczącej od 6 oddziałów - w wysokości 500,00zł,
  3) wicedyrektorowi - w wysokości 200,00 zł,
  2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
  3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 przyznaje:
  - dla dyrektora - Wójt Gminy Łączna, a
  - dla wicedyrektora - dyrektor szkoły


  § 6.
  Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:
  1) wychowawstwo w oddziale liczącym do 20 uczniów (włącznie) -w wysokości 25,00zł,
  2) wychowawstwo w oddziale liczącym ponad 20 uczniów -w wysokości 35,00 zł,
  3) funkcję opiekuna stażu - w wysokości 20,00 zł

  § 7.
  1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 oraz w § 6 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
  2. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.
  3. W placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora przysługuje nauczycielowi zastępującemu dyrektora po 3 miesiącach zastępstwa.
  4. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
  5. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 5 , nie można łączyć z dodatkiem ,
  o którym mowa w § 6 .
  6. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

  DODATEK ZA WARUNKI PRACY

  § 8.
  1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia.
  2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od:
  1) stopnia trudności lub uciążliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,
  2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
  3. Dodatek w wysokości 1% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w ust. 2, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy Łączna.
  4. Dodatek , o którym mowa w ust. 1 wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
  5.Dodatek za warunki pracy wypłaca się z góry.  WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE

  § 9.
  1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oraz wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się; dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

  2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.

  3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 2, ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

  4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

  5. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 9, przysługuje za godziny faktycznie
  zrealizowane.
  6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy - dotyczy również nauczycieli, którzy nie realizują godzin ponadwymiarowych z powodu rekolekcji, z wyjątkiem nauczycieli katechetów, którzy zapewniają w tym czasie opiekę nad uczniami.
  7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

  8. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach , w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z :
  a. wyjazdem dzieci na wycieczkę
  b. koniecznością uczestnictwa nauczyciela (skierowanego przez dyrektora) w różnych formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły
  c. uczestnictwem w konkursach przedmiotowych
  traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

  9. Godziny ponadwymiarowe nie zrealizowane z przyczyn niezależnych od pracodawcy i od pracownika traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

  10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

  11. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze , sprawującym w dniu wolnym od
  pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
  nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.


  NAGRODY I INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY

  § 10.
  1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:
  1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
  2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.
  2.Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.
  3. Nagrody nauczycielom przyznają:
  1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - dyrektor
  2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – Wójt Gminy Łączna.
  4. Nagrody, o których mowa w § 10 , są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą Wójta Gminy Łączna może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.
  5. Nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej nie wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku przysługującego za okres nieobecności z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. W/w nagrodę nie wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.
  6. Nagrody, z uwzględnieniem ust.2 przyznawane są na podstawie regulaminów opracowanych zgodnie z § 2 Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 1997r. w sprawie zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli (MP Nr 16, poz. 155)  § 11.
  1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkole i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
  2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
  1) przy jednej osobie w rodzinie – 10,00 zł
  2) przy dwóch osobach w rodzinie – 20,00 zł
  3) przy trzech osobach w rodzinie – 30,00 zł
  4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 40,00 zł
  3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

  4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim
  zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej
  w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
  5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Wójt Gminy Łączna.
  6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
  1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
  2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
  7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
  1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
  2) pobierania zasiłku z funduszu ubezpieczeń społecznych,
  3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,
  1) korzystania z urlopu wychowawczego.
  8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

  § 12.
  1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
  2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
  1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
  2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
  3. W przypadku nieobecności w pracy spowodowanej urlopem macierzyńskim dodatek za wysługę lat przysługujący nauczycielom ulega pomniejszeniu za dni nieobecności. Dodatek za wysługę lat wlicza się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

  § 13.
  Regulamin został uzgodniony z Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Skarżysku-Kam. oraz Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Suchedniowie.

  § 14.
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r.
  Data wprowadzenia: 2007-02-21 0759
  Data upublicznienia: 2007-02-21
  Art. czytany: 2631 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna