(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2023 rok
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • UCHWAŁA Nr 8/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 4 grudnia 2006r.

  UCHWAŁA Nr 8/II/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 4 grudnia 2006r.

  w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwalniania od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust.9 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969) u c h w a l a się, co następuje:

  § 1

  Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej „zwolnieniem”.

  § 2

  1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika.
  2. Za początek okresu zwolnienia liczy się miesiąc następujący po złożeniu wniosku o którym mowa w ust.1
  3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie (w szczególności nr działki wg. ewidencji gruntów, powierzchnię i klasy) oraz określić zamierzony okres zwolnienia
  (1-3 lata).

  § 3

  1. Warunki zwolnienia:
  a) zaprzestanie uprawy roślin
  b) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe
  c) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe
  d) utrzymywanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów
  2. Warunki określone w ust.1 muszą być spełnione łącznie.  § 4
  1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji wójta.
  2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której mowa w ust.1.
  3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Gminy w Łącznej w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

  § 5

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna .

  § 6
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.

  § 7

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.


  Data wprowadzenia: 2007-02-23 0810
  Data upublicznienia: 2007-02-23
  Art. czytany: 2804 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna