(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2023 rok
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • Uchwała Nr 9/II/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 04 grudnia 2006r.

  Uchwała Nr 9/II/2006
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 04 grudnia 2006r.

  W sprawie: zmian budżetu gminy na 2006r.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165 ust. 1 i 2 i art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się co następuje:

  § 1
  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 12/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 06 marca 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.

  § 2

  W § 1 zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w dziale:
  758 Różne rozliczenia 65 056,00
  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 40 644,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40 644,00
  75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 24 412,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 24 412,00
  852 Opieka społeczna 601,00
  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 41,00
  2360 Dochody jednostek samorządu teryterionalnego związane z realizacją zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 41,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 260,00
  0920 Pozostałe odsetki 260,00
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 300,00
  0830 Wpływy z usług 300,00
  Razem zwiększenia dochodów 65 657,00


  zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w dziale:
  dział rozdział paragraf Nazwa kwota
  750 Administracja publiczna 4 500,00
  75023 Urzędy gmin 4 500,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00
  852 Opieka społeczna 7 000,00
  85295 Pozostała działalność 7 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00
  Razem zmniejszenia wydatków 11 500,00  zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale:
  dział rozdział paragraf Nazwa kwota
  600 Transport i łączność 24 412,00
  60016 Drogi publiczne gminne 24 412,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 412,00
  4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00
  750 Administracja publiczna 4 500,00
  75022 Rady gmin 4 500,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 500,00
  801 Oświata i wychowanie 40 644,00
  80101 Szkoły podstawowe 35 656,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 27 656,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 3 000,00
  80110 Gimnazja 4 988,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 688,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00
  4260 Zakup energii 2 300,00
  852 Opieka społeczna 7 601,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 000,00
  3110 Świadczenia społeczne 2 000,00
  85215 Dodatki mieszkaniowe 346,00
  3110 Świadczenia społeczne 346,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 255,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 255,00
  85295 Pozostała działalność 5 000,00
  3110 Świadczenia społeczne 5 000,00
  Razem zwiększenia wydatków 77 157,00

  § 3
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


  § 4

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna i wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2007-02-23 0812
  Data upublicznienia: 2007-02-23
  Art. czytany: 2802 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna