(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2023 rok
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • UCHWAŁA Nr 20/IV/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 grudnia 2006r.

  U C H W A Ł A Nr 20/IV/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 grudnia 2006r.

  w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy
  w Łącznej


  Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 61 poz. 710) uchwala się, co następuje:
  § 1
  Dieta przysługuje radnemu za czynny udział w pracach organów gminy w szczególności:
  1/ w sesjach Rady Gminy
  2/ w posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy.

  § 2
  Ustala się diety miesięczne dla radnych w formie ryczałtu w następujących wysokościach:
  – Przewodniczący Rady Gminy - 900,- zł
  – Wiceprzewodniczący Rady - 400,- zł
  – Przewodniczący komisji - 350,- zł
  – pozostali radni - 300,- zł

  § 3
  Kwota miesięcznego ryczałtu ulega zmniejszeniu w sposób następujący:
  a) za każdorazową nieobecność na sesji Rady Gminy potrąca się
  10 % diety
  b) za każdorazową nieobecność na komisjach Rady Gminy potrąca się
  10 % diety.
  Jeżeli sesja odbywała się na więcej niż jednym posiedzeniu, potrącenie o którym mowa powyżej, stosuje się proporcjonalnie do obecności radnego na tych posiedzeniach.
  Łączna kwota potrąceń w miesiącu kalendarzowym nie może przekraczać 100 % diety.  § 4
  Wyliczoną kwotę ryczałtu miesięcznego zaokrągla się w górę do pełnych złotych.


  § 5
  Diety wypłaca się do 10-go danego miesiąca, za miesiąc ubiegły.


  § 6

  Traci moc Uchwała Nr 20/V/2003 Rady Gminy w Łącznej z dnia
  25 czerwca 2003r.
  § 7

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Łącznej.
  § 8

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r.


  Data wprowadzenia: 2007-02-26 1302
  Data upublicznienia: 2007-02-26
  Art. czytany: 3677 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna