(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • UCHWAŁA NR 2/XIV/2008 r. RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 25 lutego 2008 r.

  UCHWAŁA NR 2/XIV/2008
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 25 lutego 2008 r.

  w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Łączna, w tym ustalenia wysokości opłat wnoszonych za korzystanie z posiłków w tych stołówkach.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 14 ust. 5 i art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Gminy w Łącznej uchwala, co następuje:


  § 1.
  1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w szkołach i zespołach szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna, zwanych dalej „szkołami” - mogą być zorganizowane stołówki szkolne.
  2. Posiłki w stołówkach szkolnych wydawane są w formie śniadania, dwudaniowych i jednodaniowych posiłków bądź bułki lub kanapki i herbaty.

  § 2.
  Osobami uprawnionymi do korzystania ze stołówki szkolnej są osoby według ustalonej poniżej kolejności:
  1. uczniowie szkoły,
  2. pracownicy szkoły,
  Stołówki nie mogą wydawać posiłków na zewnątrz.

  § 3.
  1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
  2. Uczeń ponosi opłatę za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
  3. Pracownik płaci cenę za posiłek w wysokości uwzględniającej dodatkowo koszty jego przygotowania tj. częściowe lub całkowite koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń i koszty utrzymania stołówki.
  4. Wyliczone wysokości opłat i kosztów, o których mowa w ust. 2 -3 zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy.

  § 4.
  Ustala się opłatę za posiłki w stołówkach szkolnych dla uczniów w wysokości:
  1. w Szkole Podstawowej w Klonowie :
  - bułka lub kanapka i herbata 2,00 zł (słownie: dwa zł)

  2. w Szkole Podstawowej im. M. Kowalskiego w Zaleziance:
  - jednodaniowy posiłek 1,50 zł (słownie: jeden 50/100 zł)

  3. w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodłą” w Łącznej:
  - bułka lub kanapka i herbata 2,00 zł (słownie: dwa zł)

  4. w Zespole Szkół w Goździe :
  - śniadanie 1,00 zł (słownie: jeden zł)
  - dwudaniowy obiad 2,20 zł (słownie: dwa 20/100 zł)
  - bułka lub kanapka i herbata 2,00 zł (słownie: dwa zł)

  5. w Gimnazjum w Zaleziance:
  - jednodaniowy posiłek 2,00 zł (słownie: dwa zł)

  § 5.
  Ustala się opłatę za posiłki w stołówkach szkolnych dla pracowników w wysokości 150% opłaty za posiłek poniesiony przez uczniów.

  § 6.
  Zatwierdza się przedstawioną przez dyrektorów szkół wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w wysokościach określonych w § 4-5.

  § 7.
  1. Kwoty, o których mowa w § 4 corocznie ulegają podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
  2. Wskaźnik cen, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.
  3. Podwyższenie opłat za posiłki może nastąpić w innym terminie niż podany w ust. 1, gdy zaistnieją istotne dla takiej decyzji okoliczności np. nagły wzrost cen surowców.

  § 8.
  Upoważnia się dyrektorów szkół ucznia do zwolnienia z całości lub części opłat, o których mowa w § 4:
  1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
  2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

  § 9.
  1. Korzystający z posiłków w stołówce szkolnej wpłacają należności za posiłki z góry w terminie do 10 dnia miesiąca.
  2. W przypadku dofinansowania posiłków przez inne podmioty niż rodzice ucznia, należności za wydane posiłki winny wpłynąć na rachunek szkoły w terminie do 10 dnia po miesiącu, w którym posiłki te zostały wydane.
  3. W przypadku nieobecności, korzystającemu z posiłków w stołówce szkolnej przysługuje zwrot należności, o których mowa w ust. 1 proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych posiłków.
  4. Zwrot należności, o których mowa w ust. 3 wylicza się jako iloczyn ceny jednego posiłku wyliczonej zgodnie z § 4 i liczby niewykorzystanych posiłków.
  5. Zwrotu należności, o których mowa w ust. 2 dokonuje się za okres nieobecności całodniowych udokumentowany zapisami w dzienniku lekcyjnym.
  6. Na wniosek , o którym mowa w ust. 5 zwrot należności za niewykorzystane posiłki może mieć formę odpisu od należności za posiłki w następnym miesiącu.

  § 10.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 11.
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  § 12.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.  Uzasadnienie
  do Uchwały Nr 2/XIV/ 2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 lutego 2008r.


  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 181, poz. 1292), wprowadza do ustawy art. 67a, który stanowi, że w celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w szkołach mogą być zorganizowane stołówki szkolne.
  Jednocześnie ustawodawca nałożył na organ prowadzący szkołę obowiązek ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej, w tym także ustalenia wysokości opłat za posiłki. W uchwale proponuje się kolejność osób uprawnionych do korzystania ze stołówek szkolnych. Zgodnie z zapisem zawartym w art. 67a do opłat wnoszonych za korzystanie uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Proponowana w uchwale wysokość opłat za posiłki jest uzgodniona z dyrektorami szkół, w których funkcjonują stołówki szkolne. Uchwały określa także cenę posiłku dla pracowników szkoły.
  Obecnie wysokość kosztów surowca ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
  Ustawa określa również, że w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, organ prowadzący szkołę może zwolnić ucznia z całości lub części opłat. Z uwagi na fakt, iż dyrektor szkoły najlepiej zna sytuację materialną i rodzinną ucznia, zasadnym wydaje się upoważnienie dyrektora do dokonywania tej czynności.


  Data wprowadzenia: 2008-04-02 1304
  Data upublicznienia: 2008-04-02
  Art. czytany: 2848 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna