(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • U C H W A Ł A Nr 4/XIV/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 lutego 2008r.

  U C H W A Ł A Nr 4/XIV/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 25 lutego 2008r.

  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1,4,5,6 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm) u c h w a l a s i ę, co następuje:
  § 1.
  Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łączna w wysokości:
  1) 3,36 zł netto/m³ dostarczonej wody dla indywidualnych gospodarstw domowych
  2) 4,28 zł netto/m³ dostarczonej wody dla pozostałych odbiorców
  3) stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczanych wg przeciętnych norm zużycia wody – 3,00 zł netto na odbiorcę
  4) stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczanych wg wskazań wodomierza –
  1,00 zł. netto na odbiorcę.
  5) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 2 rozliczanych według wodomierza oraz według przeciętnych norm zużycia wody - 3,00 zł netto na odbiorcę.  § 2.
  Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna w wysokości - 12,69 zł netto/m³ dla wszystkich grup taryfowych.

  § 3
  1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy dla indywidualnych gospodarstw domowych w wysokości:
  a) 0,85 zł (netto) do każdego m³ dostarczonej wody
  b) 10,18 zł (netto) do każdego m³ ścieków odprowadzonych do kanalizacji
  2. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy do ścieków dla pozostałych odbiorców w wysokości:
  a) 10,18 zł (netto) do każdego m3 ścieków odprowadzonych do kanalizacji

  § 4
  Dopłata, o której mowa w § 3. będzie przekazywana na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  § 5
  1. Cenę wody, którą obowiązani są zapłacić odbiorcy z indywidualnych gospodarstw domowych, obniża się do kwoty - 2,51 zł/m3 + VAT.
  2. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązane są zapłacić indywidualne gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy obniża się do kwoty - 2,51 zł /m3+ VAT.

  § 6
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
  § 7
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  § 8
  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, zatwierdzone taryfy ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łączna w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
  § 9
  Traci moc uchwała Nr 3/I/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.
  § 10
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 kwietnia 2008 r.  U Z A S A D N I E N I E
  do Uchwały Nr 4/XIV/2008
  Rady Gminy w łącznej
  z dnia 25 lutego 2008r.


  Zgodnie z art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747 z późn. zm.) taryfy obowiązują przez 1 rok.
  Ważność dotychczasowych taryf wygasa 31 marca 2008 r. stąd konieczność zatwierdzenia taryf na kolejny rok.
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf, przedkładając szczegółowa kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan, uwzględniając proponowane przez Gminę Łączna dopłaty dla wszystkich grup odbiorców usług.
  Wójt Gminy Łączna, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, sprawdził opracowanie taryfy i planu zgodnie z wyżej cytowaną ustawą oraz zweryfikował koszty o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy pod względem celowości ich ponoszenia.


  Data wprowadzenia: 2008-04-02 1306
  Data upublicznienia: 2008-04-02
  Art. czytany: 2641 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna