(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • Uchwała Nr 6 / XIV / 2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 lutego 2008 r.

  Uchwała Nr 6 / XIV / 2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 25 lutego 2008 r.

  w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna uchwalonym Uchwałą Rady Gminy w Łącznej Nr 41/IX/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkl 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nrl42poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.z 2005 r. Nr 236 poz. 2008.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kam., uchwala się co następuje:

  § 1

  Zmienia się zapisy „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łączna ” w następujący sposób :

  – skreśla się zapis § 2 ust. 1 l itera „s”.

  – § 2 ust.1 litera u - nadaje się brzmienie : „selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne , powstajace na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej np. medycznych , weterynaryjnych i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach / Dz. U. z 2007 r. Nr 99 , poz. 251 ze zmianami / ”,

  – § 2 ust. 10 pkt 10 , nadaje mu sie brzmienie : „zajmowanie pasa drogowego / chodniki , pobocza , jezdnie , rowy przydrożne / celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych ; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych / Dz. U. z 2004 r. Nr 204 , poz. 2086 ze zmianami / ”,

  – § 2 ust 10 , pkt 11 , nadaje się brzmienie : „ dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2006 r.Nr 129 , poz. 902 ze zmianami /,

  – § 4 ust. 2 pkt 5 , nadaje się brzmienie : „ wymieniona w pkt 4 umowa może być również podpisana z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym , funkcjonującym w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2006 r.
  Nr 123 , poz. 858 ze zmianami / jeżeli posiada ono stosowne zezwolenie ” ,

  – § 4 ust. 2 pkt 8 , nadaje się brzmienie : „ dokumentem upoważniającym do podpisania umowy z właścicielem nowo wybudowanych nieruchomości przez podmiot upoważniony , jest pozwolenie na użytkowanie obiektu lub zawiadomienie o zakończeniu budowy spełniające wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2006 r. Nr 156 , poz. 1118 ze zmianami / ”,

  – § 4 ust. 2 pkt 9 , nadaje się brzmienie : „ organizator imprezy masowej , nie później niz 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy , jest zobowiązany wystąpić do wójta , burmistrza , przezydenta miasta , właściwego ze wzgledu na miejsce imprezy masowej , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczenstwie imprez masowych / Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 909 ze zmianami / ”,

  – § 4 ust.14 pkt 1 , nadaje się brzmienie : „wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stani , przyłaczenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia w zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnie ścieków , uprzątanie błota , śniegu , lodu i innych zanieczyszczeń , z chodników podlega kontroli przez upoważnione słuzby : w przypadku stwierdzenia nie wykonania tych obowiązków Wójt wydaje decyzję nakazujacą ich wykonanie ; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnymw administracji / Dz. U. Z 2005 r. Nr 229 , poz. 1954 ze
  zmianami / ” ,

  – § 4 ust. 16 ; nadaje się brzmienie : „ w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
  7 lipca 1994 r Prawo budowlane / Dz. U. Z 2006 r. Nr 156 , poz. 1118 ze zmianami / ”,

  – dodaje się zapis w § 2 ust. 11 i nadaje się brzmienie : Odpady komunalne należy zbierać i gromadzić w przydomowych kompostowniach . Właściciele nieruchomości nie mający możliwości zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych w przydomowych kompostowniach mogą zbierać i gromadzić te odpady w odrębnych urządzeniach do gromadzenia odpadów oznaczonych w sposób umożliwiający rozpoznanie jakiego rodzaju odpady są gromadzone w urządzeniu.
  Uprawniony podmiot posiadający zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych obowiązany jest składować odpady ulegające biodegradacji w sposób ograniczający masy odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji kierowanych do składowania i tak :
   do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy
  odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji tj do 161 T
   do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo tj. do 108 T
   do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niz 35% wagowo tj. do 75 T

  w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r ”. -zgodnie z ustawą
  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach / Dz. U. z 2007 r. Nr 39 , poz. 251 ze zmianami / .
  §2

  Wykonanie postanowień uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3

  Uchwala podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.


  § 4
  Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


  U z a s a d n i e n i e
  Mając na względzie potrzebę dokonania reasumpcji „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łączna ” na skutek rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świetokrzyskiego , zawartego w pismie z dnia 31 stycznia 2008 r. znak: NK . I. 0912 / 14 /2008 uchwala się jak wyżej.


  Data wprowadzenia: 2008-04-02 1312
  Data upublicznienia: 2008-04-02
  Art. czytany: 2689 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna