(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • Uchwała Nr 13 /XVII/ 2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 maja 2008 r.

  Uchwała Nr 13 /XVII/ 2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 27 maja 2008 r.

  w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 rok.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt 9, art.60 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.165 ust.2,
  art.166 ust.1 i ust.4,art. 173ust.1,art.184 ust.2 pkt.2 i 23,art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca
  2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z póżn.zm).

  Rada Gminy Uchwala, co następuje

  § 1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 8/XV/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia
  19 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.
  § 2
  W § 1 Dochody budżetu gminy wprowadza się zmiany:
  w pkt.a) dochody bieżące kwotę 10 380 700 zł zastępuje się kwotą 10 400 000 zł,
  w pkt. b) dochody majątkowe kwotę 19 300 zł zastępuje się kwotą 0 zł
  2. W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy wprowadza się zmiany :
  a) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 19 300,00 zł w dziale :
  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 19 300,00
  92195 Pozostała działalność 19 300,00
  6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. 15 400,00
  6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 3 900,00

  b) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 19 300,00zł w dziale:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 300,00
  01095 Pozostała działalność 19 300,00
  2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15 400,00
  2700 Środki na dofinansowaniew własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 3 900,00

  § 3
  1. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 68 000,00zł , z tego na wydatki
  majątkowe 38 000 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 13 390 436 zł .
  2. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2008 r. wprowadza się zmiany:
  a) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 19 300,00 zł w dziale:
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 19 300,00
  92195 Pozostała działalność 19 300,00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 300,00

  a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 87 300,00 zł w dziale:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 47 300,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 28 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 000,00
  01095 Pozostała działalność 19 300,00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 300,00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30 000,00
  60095 Pozostała działalność 30 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 10 000,00
  92695 Pozostała działalność 10 000,00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 87 300,00

  § 4
  W załaczniku Nr 3a do Uchwały Rady Gminy Nr 8/XV/2008 z dnia 19 marca 2008r 'Zadania
  inwestycyjne roczne' wprowadza się zmiany:
  W poz. 1 Budowa wodociągu Czerwona Górka kwotę 200 000zł zastępuje się kwotą 228 000zł
  zgodnie ze zaktualizowanym załącznikiem Nr 3a.
  W poz. 3 ' Zakup sprzętu technicznego do organizowania imprez kulturalnych' w kol. 2 dział 921
  zastępuje siędziałem 010, w kol.3 rozdział 92195 zastępuje się rozdziałem 01095 zgodnie ze
  zaktualizowanym załącznikiem Nr 3a
  W poz.5 wprowadza się nowe zadanie o treści 'Zakup kosiarki'
  dział 926, rozdział 92695, planowane wydatki rok budżetowy 2008 kwota 10.000,00zł
  źródła finansowania dochody własne zgodnie ze zaktualizowanym załącznikiem Nr 3a.
  § 5

  W załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 8/XV/2008 z dnia 19 marca 2008r w sprawie uchwalenia
  budżetu Gminy Łączna wprowadza się następujące zmiany:
  Przychody ogółem - kwotę 3 624 245 zł zastępuje się kwotą 3 692 245zł
  poz.9 Inne źródła (wolne środki) kwotę 224 245 zł zastępuje się kwotą 292 245zł
  zgodnie ze zaktualizowanym załącznikiem Nr 4.

  § 6

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 7

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna i wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2008-12-22 1344
  Data upublicznienia: 2008-12-22
  Art. czytany: 2351 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna