(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • Uchwała Nr 16 /XVIII / 2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 czerwca 2008 r


  Uchwała Nr 16 /XVIII / 2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 czerwca 2008 r

  w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 rok.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt 9, art.60 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.165 ust.2,
  art.166 ust.1 i ust.4,art. 173ust.1,art.184 ust.2 pkt.2 i 23,art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca
  2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z póżn.zm).

  Rada Gminy Uchwala, co następuje

  § 1

  Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
  uchwały o kwotę 205 300,00zł.
  Plan dochodów po zmianie wynosi 10 832 736,00zł
  § 2
  Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2
  do niniejszej uchwały o kwotę 205 300,00zł
  Plan wydatków po zmianie wynosi 13 595 736,00zł
  § 3

  Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej ' Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
  w latach 2008-2010'- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej 'Dotacje celowe' - otrzymuje brzmienie zgodnie
  z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 6

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.
  Załącznik nr 1
  do uchwały Nr 16/XVIII/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 czerwca 2008r.

  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 161 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 161 000,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 161 000,00
  600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 35 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 35 000,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 000,00
  75023 Urzędy gmin 7 000,00
  0920 Pozostałe odsetki 7 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 2 300,00
  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 300,00
  2360 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 300,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 205 300,00


  Ogółem zwiększenia dochodów 205 300,00 zł.

  Załącznik nr 2
  do uchwały nr 16/XVIII/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 czerwca 2008r.

  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 73 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 73 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 000,00
  6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 10 000,00
  600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 126 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 126 000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 45 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 000,00
  75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 2 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 2 300,00
  85215 Dodatki mieszkaniowe 900,00
  3110 Świadczenia społeczne 900,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 072,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 072,00
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 328,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 328,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 000,00
  90095 Pozostała działalność 2 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 205 300,00  Ogółem zwiększenia wydatków 205 300,00zł.


  Data wprowadzenia: 2008-12-22 1350
  Data upublicznienia: 2008-12-22
  Art. czytany: 2386 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna