(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • Uchwała Nr 21/XX / 2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 września 2008 r

  Uchwała Nr 21/XX / 2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 25 września 2008 r

  w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 rok.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt 9, art.60 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.165 ust.2,
  art.166 ust.1 i ust.4,art. 173ust.1,art.184 ust.2 pkt.2 i 23,art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca
  2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z póżn.zm).

  Rada Gminy Uchwala, co następuje

  § 1

  Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 32 370,00 zł, oraz zmniejszenia
  planowanych dochodów o kwotę 12 458,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do nininiejszej uchwały.
  Plan dochodów po zmianie wynosi 10 869 249,00zł
  § 2
  Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 173 141,20 zł, oraz
  zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 153 229,20 zł zgodnie z załącznikiem
  nr 2 do niniejszej uchwały.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 13 632 249,00zł
  § 3

  Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej ' Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
  w latach 2008-2010'- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4
  Załącznik nr 3a do uchwały budżetowej 'Zadania inwestycyjne roczne w 2008r' - otrzymuje
  brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 5
  Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej 'Dotacje celowe' - otrzymuje brzmienie zgodnie
  z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 6
  Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej -'Dochody i wydatki związane z realizacją na
  podstawie porozumień między jst'- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do
  niniejszej uchwały.

  § 7

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 8

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.
  Załącznik nr 1
  do uchwały Nr 21/XX/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 25 września 2008r.
  Dochody:

  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17 500,00
  01095 Pozostała działalność 17 500,00
  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów,samorządów województw pozyskane z innych źródeł 3 500,00
  2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 14 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 000,00
  75023 Urzędy gmin 2 000,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 2 060,00
  75615 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 060,00
  2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 060,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 12 458,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 376,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3 376,00
  85295 Pozostała działalność 9 082,00
  2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 082,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10 810,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 810,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąćych gmin 10 810,00
  Razem zwiększenia dochodów 32 370,00 12 458,00


  Ogółem zwiększenia dochodów 19 912,00 zł.

  Załącznik nr 2
  do uchwały Nr 21/XX/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 25 września 2008r.
  Wydatki:

  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 12 500,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 500,00
  01095 Pozostała działalność 17 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 50 000,00 50 000,00
  60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 50 000,00
  6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 50 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 500,00
  75023 Urzędy gmin 15 500,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 000,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00
  757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 17 780,00
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 17 780,00
  8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 17 780,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 000,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 000,00
  4810 Rezerwy 6 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28 770,00 37 930,00
  80101 Szkoły podstawowe 14 865,00 27 150,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 490,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 560,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00
  4270 Zakup usług remontowych 4 000,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
  4440 Odpisy na zakłądowy fundusz świadczeń socjalnych 6 165,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 482,00 5 480,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 480,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 282,00
  80104 Przedszkola 9 423,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 200,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 300,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 923,00
  80110 Gimnazja 4 800,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 500,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 35 061,20 41 519,20
  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 847,00 1 847,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 847,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 477,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 320,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 376,00
  4130 Składki na ubezpiecznnia zdrowotne 3 376,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 000,00
  3110 Świadczenia społeczne 6 000,00
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 515,00 515,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 515,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 235,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 260,00
  85295 Pozostała działalność 26 699,20 35 781,20
  3023 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 161,00
  4113 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 127,81
  4123 Składki na Fundusz Pracy 181,55
  4173 Wynagrodzenia bezosobowe 15 410,08
  4213 Zakup materiałów i wyposażenia 9 818,76
  4303 Zakup usług pozostałych 35 781,20
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10 810,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 810,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 10 810,00
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 000,00
  92116 Biblioteki 3 000,00
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 3 000,00
  Razem zwiększenia wydatków 173 141,20 153 229,20  Ogółem zwiększenia wydatków 19 912,00zł.


  Data wprowadzenia: 2008-12-22 1401
  Data upublicznienia: 2008-12-22
  Art. czytany: 2288 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna