(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • UCHWAŁA Nr 26/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r.


  UCHWAŁA Nr 26/XXII/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 24 listopada 2008r.

  w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia
  wysokości podatku rolnego oraz określenia stawek podatku rolnego

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138,poz.974,Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111 z pózn.zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz.730) u c h w a l a się, co następuje:
  :
  § 1
  Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M. P. Nr 81,poz.717) z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty 45 zł za 1 q.
  § 2
  Określa się stawki podatku rolnego w wysokości:
  1) 112,50 zł z 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym,
  2) 225,- zł z 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni nie przekraczającej 1 ha

  § 3
  1.Pobór podatku rolnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i ustalenie wynagrodzenia za inkaso określa uchwał Nr 42/IX/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 grudnia 2007r.
  2. Wpłata podatku może nastąpić bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.


  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna .

  § 5
  Traci moc uchwała Nr 30/VIII/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 listopada 2007r w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego oraz określenia stawek podatku rolnego.

  § 6
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.

  § 7
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego , nie wcześniej jednak niż dniem 1 stycznia 2009 roku.
  Data wprowadzenia: 2008-12-22 1408
  Data upublicznienia: 2008-12-22
  Art. czytany: 2574 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna