(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Przetargi
 • 2009r.
 • Zmiana warunków zamówienia :Przetarg nieograniczony na \'Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łączna oraz Gózd.

  Zmiana Ogłoszenia

  Przetarg nieograniczony na \'Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łączna oraz Gózd.\'

  1. Zamawiający: Gmina Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna.

  2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

  3. Rodzaj zamówienia:
  1 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łączna o długości ok. 4.837,00 mb.
  Do podłączenia do sieci jest 156 gospodarstw domowych. Średnie zużycie wody w ciągu miesiąca wynosi 784,00 m3 ( dane z 2008 roku ).
  2 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gózd o długości ok. 6.726,20 mb.
  Do podłączenia do sieci jest 177 gospodarstw domowych. Średnie zużycie wody w ciągu miesiąca wynosi 792,00 m3 ( dane z 2008 roku ).

  3.1.Zakres robót obejmuje:
  Dla zadania Nr 1 i Nr 2
  - zaprojektowanie kanałów sanitarnych grawitacyjnych jak również tłocznych wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do pierwszej studzienki licząc od strony sieci kanalizacji sanitarnej a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej (Zaprojektować dla każdego zadania osobno ).
  - zaprojektowanie niezbędnych przepompowni ścieków ( Zaprojektować dla każdego zadania osobno jeżeli staną się one niezbędne).
  - włączenia zaprojektowanych kanalizacji do istniejącej oczyszczalni ścieków ( sieci ).
  3.2. Fakturę końcową za całość zadania należy wystawić i złożyć najpóźniej w ciągu siedmiu dni po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych ( za każde zadanie osobno ).
  4 Zamawiający dopuszcza złożenie 2 ofert częściowych tj., dotyczących każdego zadania osobno.

  4. Wymagany termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie Nr 1 i 2 to 30 Październik 2009 roku.

  11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
  11.1.Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj., w sekretariacie Urzędu Gminy Łączna, w nieprzekraczalnym terminie do 2009.03.03 godz. 1100.
  11.2.Za oferty złożone w terminie uznaje się wyłącznie oferty, które znajdą się w siedzibie
  Zamawiającego, w sekretariacie do 2009.03.03 godz. 1100.
  11.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2009.03.03 godz. 1110. w siedzibie Zamawiającego tj.
  budynek Nr 2 sala konferencyjna OSP.

  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w godz. 8:00 - 15:00 upoważniono w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - kierownika wydziału technicznego – Czesława Mazura, Tel. (041) 2548975, drogą elektroniczną [email protected] lub faksem (041) 2548977

  Pytania i Odpowiedzi

  W związku z art. 38 ust 1 , 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych tj z 2007 roku ( Dz.U. Nr 223 poz 1655 ze zm.), informuję że:
  - w dniu 10 lutego 2009 roku wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na przetarg nieograniczony na zadania:
  1- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łączna o długości ok. 4.837,00 mb.
  2- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gózd o długości ok. 6.726,20 mb.
  PYTANIA
  1. Czy Zamawiający posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego projektami?
  2. Czy w zakresie zamówienia jest przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego?
  3. Gdzie będą odprowadzane ścieki z miejscowości Gózd i Łączna.
  4. Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie map do celów projektowych i projektu kanalizacji na terenie zamkniętym - linii kolejowej?
  5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych w przypadku niedotrzymania ustawowych terminów przez organy wydające decyzje lub dokonujące uzgodnień?
  6. Czy w przypadku niedotrzymania terminów określonych w K.p.a i odpowiednich przepisach przez organy wydające decyzje lub dokonujące uzgodnień Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za przekroczone terminy?
  7. Czy w przypadku zwiększenia zakresu zamówienia w stosunku do zakresu opisanego w SIWZ zostanie zwiększone wynagrodzenie umowne lub zawarta oddzielna umowa na roboty dodatkowe?
  8. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie 3.1 opisano przedmiot zamówienia jako „ zaprojektowanie kanałów sanitarnych ogólnospławnych jak również tłocznych”. Czy oznacza to , że projektant musi zaprojektować oprócz odbioru ścieków sanitarnych również odbiór ścieków deszczowych z terenu objętego projektem?


  Oraz wpłynęła prośba o zmianę terminu wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łączna oraz Gózd z dnia 31 sierpnia 2009 r. na dzień 31 grudnia 2009r.
  ODPOWIEDZI
  Ad. 1 – Tak, Zamawiający posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego projektami,
  Ad. 2 - Nie dotyczy,
  Ad. 3 – Zostało określone w punkcie 3.1 SIWZ
  Ad. 4 - Zostało określone w § 4 pkt. 2 umowy będącej załącznikiem do SIWZ – Zadania Nr 1i 2 nie dotyczą terenów kolejowych.
  Ad. 5 – Zamawiający zmienia pkt. 4. SIWZ który otrzymuje brzmienie:
  Wymagany termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie Nr 1 i 2 to 30 październik 2009 roku.
  Ad. 6 – Zamawiający określił w § 7 pkt. 3, 4 i 5 umowy będącej załącznikiem do SIWZ – warunki odstąpienia od kar umownych.
  Ad. 7 – Zakres zamówienia nie będzie zwiększany. Zamawiający jednak może skorzystać z niektórych przesłanek zawartych w art. 67 ustawy – Prawa zamówień publicznych.
  Ad. 8 – W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie 3.1 opisano przedmiot zamówienia jako „zaprojektowanie kanałów sanitarnych ogólnospławnych jak również tłocznych” a powinno być:
  „ zaprojektowanie kanałów sanitarnych grawitacyjnych jak również tłocznych”

  Dotyczy: FAX - u z dnia 19.02.2009 roku.
  W odpowiedzi na Państwa FAX który wpłynął do Urzędu Gminy w Łącznej w dniu 19 lutego 2009 roku, pragnę poinformować, że zamieszczamy poniżej państwa pytania i naszą odpowiedź na te pytania.

  W związku z art. 38 ust 1 , 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych tj z 2007 roku ( Dz.U. Nr 223 poz 1655 ze zm.), informuję że:
  - w dniu 19 lutego 2009 roku wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na przetarg nieograniczony na zadania:
  1- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łączna o długości ok. 4.837,00 mb.
  2- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gózd o długości ok. 6.726,20 mb.
  PYTANIA
  1. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. w sytuacjach jak poniżej:
  a ) działania czynników nieprzewidzianych, niezależnych od wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie,
  b ) wystąpienia niezależnego od wykonawcy przedłużenia się pozyskania uzgodnień, warunków do projektowania oraz wszelkich decyzji trwających dłużej niż ustawowy okres załatwiania danej sprawy ?
  2. Czy w sytuacjach przedstawionych jak wyżej termin realizacji przedmiotu umowy może zostać wydłużony ?
  ODPOWIEDZI
  Ad. 1i 2 – Na zadane pytania znajdą Państwo odpowiedź w § 7 pkt. 4 umowy będącej załącznikiem Nr 2 do SIWZ.
  Ponadto Zamawiający w dniu 13. 02.2009 roku zmienił w ogłoszeniu i SIWZ
  Wymagany termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie Nr 1 i 2 do 30 października 2009 roku.


  Dotyczy: FAX - u z dnia 20.02.2009 roku.
  W odpowiedzi na Państwa FAX który wpłynął do Urzędu Gminy w Łącznej w dniu 20 lutego 2009 roku, pragnę poinformować, że zamieszczamy poniżej państwa pytania i naszą odpowiedź na te pytania.

  W związku z art. 38 ust 1 , 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych tj z 2007 roku ( Dz.U. Nr 223 poz 1655 ze zm.), informuję że:
  - w dniu 20 lutego 2009 roku wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na przetarg nieograniczony na zadania:
  1- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łączna o długości ok. 4.837,00 mb.
  2- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gózd o długości ok. 6.726,20 mb.
  PYTANIA
  1. Co w sytuacji gdy stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany, a tym samym osoba użytkująca działkę nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z art.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ?
  Czy Zamawiający będzie występował o ustalenie kuratora spadku lub ograniczenie praw własności dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ?
  2. Czy w przypadku gdy nie będzie technicznej możliwości ominięcia działki właściciela, który nie wyraził zgody na lokalizację kanalizacji Urząd Gminy wystąpi o ograniczenie prawa własności na czas realizacji budowy ?
  3. Czy Zamawiający może przed przetargiem udostępnić do wglądu projekt kanalizacji w miejscowości Jęgrzna do której musimy się nawiązać w opracowaniu będącym przedmiotem przetargu ?
  ODPOWIEDZI
  Ad. 1i 2 – Przytoczony przez Państwa art.3 - Prawa budowlanego wyjaśnia znaczenie ujętych określeń w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i tak w punkcie 11 tego artykułu określone zostało co oznacza prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane tj.;
  - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
  Zamawiający w przypadku wystąpienia przypadków opisanych w pytaniu Nr 1 i 2, dołoży wszelkich starań aby rozwiązać zgłoszony problem przez projektanta w trakcie zbierania zgód od właścicieli terenu na zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej.
  Ad. 3 – Zamawiający w SIWZ nie podawał informacji że sieć z miejscowości Gózd należy włączyć do sieci Jęgrzna.
  Zatem udostępnienie do wglądu projektu kanalizacji z miejscowości Jęgrzna przed rozstrzygnięciem przetargu nie jest przewidziane przez Zamawiającego, co również nie zostało podane w SIWZ.


  W związku z prośbami wykonawców o zmianę terminu wykonania projektów, zmieniony został pkt. 4 SIWZ który otrzymuje brzmienie:
  Wymagany termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie Nr 1 i 2 to 30 październik 2009 roku.

  Zmieniona treść SIWZ w załaczniku.


  Data wprowadzenia: 2009-02-13 1411
  Data upublicznienia: 2009-02-13
  Art. czytany: 4384 razy

  » Zmienione SIWZ wraz z załacznikami - rozmiar: 86016 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna