(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • Uchwała Nr 35/XXIII / 2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 grudnia 2008 r

  Uchwała Nr 35/XXIII / 2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 22 grudnia 2008 r

  w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 rok.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt 9, art.60 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.165 ust.2,
  art.166 ust.1 i ust.4,art. 173ust.1,art.184 ust.2 pkt.2 i 23,art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca
  2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z póżn.zm).

  Rada Gminy Uchwala, co następuje

  § 1
  Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 14 843,00zł, oraz zwiększenia
  dochodów o kwotę 71 778,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 11 221 803 zł.
  § 2
  Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 223 519,23 zł, oraz zwiększenia
  wydatków o kwotę 279 954,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  Plan wydatków po zmianach wynosi 13 778 703 zł.

  § 3

  Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej ' Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
  w latach 2008-2010'- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik nr 3a do uchwały budżetowej ' Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.' - otrzymuje brzmienie
  zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 5


  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 6

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.

  Załącznik nr 1
  do uchwały Nr 35/XXIII/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 22 grudnia 2008r.
  Dochody:

  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 36 000,00
  75616 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 36 000,00
  0310 Podatek od nieruchomości 17 000,00
  0320 Podatek rolny 10 000,00
  0340 Podatek od środków transportowych 9 000,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 678,00
  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 4 678,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 678,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 14 843,00
  80101 Szkoły podstawowe 0,00 14 843,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 14 843,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 31 100,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 31 100,00
  2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 31 100,00
  Ogółem dochody 71 778,00 14 843,00

  Ogółem zwiększenia dochodów 56 935,00 zł

  Załącznik nr 2
  do uchwały Nr 35/XXIII/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 22 grudnia 2008r.
  Wydatki:

  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 210 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 210 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 000,00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 70 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 354,23 13 519,23
  80101 Szkoły podstawowe 0,00 10 165,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 168,38
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 456,73
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 416,88
  4120 Składki na fundusz pracy 63,56
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59,45
  80110 Gimnazja 3 354,23 3 354,23
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 424,55
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 354,23
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 929,68
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 31 100,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 31 100,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 30 340,80
  4300 Zakup usług pozostałych 79,20
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 680,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 170 000,00
  90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg 10 000,00
  4260 Zakup energii 10 000,00
  90017 Zakłady gospodarki komunalnej 160 000,00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 500,00
  92116 Biblioteki 5 500,00
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury 5 500,00
  Ogółem wydatki 279 954,23 223 519,23

  Ogółem zmniejszenia wydatków 56 435,00zł  Data wprowadzenia: 2009-04-07 1429
  Data upublicznienia: 2009-04-07
  Art. czytany: 3104 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna