(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Przetargi
 • 2009r.
 • Przetarg nieograniczony pn. 'Odnowa miejscowości Kamionki'

  Znak: T/5541/4/2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  „Odnowa miejscowości Kamionki”
  W skład przedmiotu zamówienia wchodzą zadania;
  3.1.1 „Remont chodnika przy ul. Osiedlowej”,
  3.1.2 „Budowa chodnika od Urzędu Gminy do kościoła przy drodze powiatowej Nr 0588T i Nr 0590T”
  1.Zamawiający : Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26 – 140 Łączna

  2.Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  3. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglaczna.bip.doc.pl
  4.Przedmiot zamówienia: „Odnowa miejscowości Kamionki”
  4a. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : Nie
  5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : Nie
  6. Termin wykonania robót: zakończenie robót 30 sierpnia 2011 roku.
  7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
  7.1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymogiem art. 25 ust. 2 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej \\\\\\\'ustawą\\\\\\\', Zamawiający żąda, następujących dokumentów lub ich kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. I tak:
  7.1.1 W celu potwierdzenia że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonych działań lub czynności;
  1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  2) aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  7.1.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda:
  1). wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

  - Wykonawca przedłoży wykaz co najmniej trzech robót budowlanych wykonywanych każda w ramach oddzielnej umowy odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartość nie mniejszej niż wartość 300.000, 00 zł. netto każda;
  2). wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
  3).dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wymagane Prawem budowlanym. Zamawiający wymaga załączenia kserokopii uprawnień wykonawczych potwierdzonych za zgodność z oryginałem w/w uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

  7.1.3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przezWykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
  1) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
  2) informacji z banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  - informacji z banku o dysponowaniu środkami finansowymi, jakimi dysponuje Wykonawca, na kwotę nie mniejszą jednak niż wartość 500 000,00 zł., ( zdolność kredytowa, własne środki);
  3) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż wartość 500. 000,00 zł.

  Ocena spełnienia warunków:
  Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków przez Wykonawców według kryterium „spełnia „ lub „nie spełnia”.

  7.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku podmiotów występujących wspólnie (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania
  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  7.5. Ponadto do oferty należy załączyć następujące oświadczenie:
  1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1 i nie wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 233 poz. 1655 ).

  8. Informacje na temat wadium: Wysokość wadium 17.000,00 ZŁ ( siedemnaście tysiący złotych).
  9. Kryteria oceny oferty: kryterium - cena 95 pkt., gwarancja 5 pkt.

  10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Sekretariat Urząd Gminy Łączna, termin składania ofert , termin otwarcia ofert
  10.1.Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj., w sekretariacie Urzędu Gminy, Kamionki 60 (I piętro), w nieprzekraczalny terminie do dnia 14 października 2009 r. do godz. 1030
  10.2.Za oferty złożone w terminie uznaje się wyłącznie oferty, które znajdą się w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie U.G (I piętro) do 14.10.2009 r. godz. 1030
  10.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2009 r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego tj. budynek Nr 2 – sala konferencyjna OSP.
  11. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
  12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej : Nie dotyczy.
  13. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  14. Uprawniony do kontaktu z oferentami: Czesław Mazur ( Tel. 041- 254 89 75 )
  Łączna, 2009.09.21


  Data wprowadzenia: 2009-09-21 1150
  Data upublicznienia: 2009-09-21
  Art. czytany: 4006 razy

  » Dokumentacja techniczna cz.1 - rozmiar: 1353288 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.10 - rozmiar: 518902 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.11 - rozmiar: 533946 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.12 - rozmiar: 532072 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.13 - rozmiar: 493055 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.14 - rozmiar: 506579 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.15 - rozmiar: 430358 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.16 - rozmiar: 385375 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.17 - rozmiar: bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.18 - rozmiar: 1451161 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.19 - rozmiar: 1523164 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.2 - rozmiar: 5656521 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.20 - rozmiar: 665701 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.21 - rozmiar: 6585115 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.22 - rozmiar: 1445974 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.3 - rozmiar: 9028526 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.4 - rozmiar: 896746 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.5 - rozmiar: 794949 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.6 - rozmiar: 568353 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.7 - rozmiar: 472990 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.8 - rozmiar: 459704 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumentacja techniczna cz.9 - rozmiar: 486107 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Formularz ofertowy - rozmiar: 31232 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SIWZ - rozmiar: 87040 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Umowa - rozmiar: 78336 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna