(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA NR XXXI/40/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 29 października 2009 r.

  UCHWAŁA NR XXXI/40/2009
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 29 października 2009 r.
  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2009 rok.
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt 9, art.60 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
  gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.165 ust.2, art.166 ust.1 i ust.4,art.
  173ust.1,art.184 ust.2 pkt.2 i 23,art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr
  249, poz.2104 z póżn.zm). Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 16. 006,11 zł, oraz zmniejszenia
  dochodów o kwotę 12. 019,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie
  wynosi 13.725 562,86 zł.
  § 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 985. 006,11 zł oraz
  zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.014.119,11 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 17. 273 .462,86 zł
  § 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej ' Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
  2009-2011'- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4. Załącznik nr 3a do uchwały budżetowej ' Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.' otrzymuje brzmienie
  zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
  § 5. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej ' Przychody i rozchody budżetu w 2009 r' otrzymuje brzmienie
  zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 6. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej ' Dotacje przedmiotowe w 2009 r.'- otrzymuje brzmienie zgodnie
  z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 7. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej'Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na
  podstawie porozumień między jst w 2009 r' - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej
  uchwały.
  § 8. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej 'Dotacje celowe' - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr
  8 do niniejszej uchwały.
  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łaczna.
  ZAŁĄCZNIK NR 1
  Załącznik nr 1
  do Uchwały Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 października 2009 r.
  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 3 987,00
  Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łaczna.
  ZAŁĄCZNIK NR 1
  Załącznik nr 1
  do Uchwały Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 października 2009 r.
  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 3 987,00
  85212 Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
  składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
  społecznego
  3 987,00
  2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji
  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  3 987,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
  SPOŁECZNEJ
  12 019,11 12 019,11
  85395 Pozostała działalność 12 019,11 12 019,11
  2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
  Rolnej
  12 019,11
  2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
  Rolnej
  0,00 12 019,11
  Ogółem zwiększenia dochodów 16 006,11 12 019,11
  Ogółem zwiększenia dochodów 3 987,00 zł.
  TYTUŁ
  Załącznik nr 2
  do Uchwały Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 października 2009 r.
  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 38 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 38 000,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałycvh 35 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00
  400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
  ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ
  15 000,00
  40002 Dostarczanie wody 15 000,00
  2650 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego 15 000,00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 860 000,00 925 000,00
  60014 Drogi publiczne powiatowe 845 000,00 925 000,00
  6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowae na
  925 000,00
  TYTUŁ
  Załącznik nr 2
  do Uchwały Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 października 2009 r.
  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 38 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 38 000,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałycvh 35 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00
  400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
  ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ
  15 000,00
  40002 Dostarczanie wody 15 000,00
  2650 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego 15 000,00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 860 000,00 925 000,00
  60014 Drogi publiczne powiatowe 845 000,00 925 000,00
  6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowae na
  podstawie porozumień między jst
  925 000,00
  6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na
  dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
  inwestycyjnych
  845 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 15 000,00
  4300 Zakup usług pozostałycvh 15 000,00
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 007,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 007,00
  4300 Zakup usług pozostałycvh 7 007,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 38 100,00
  75023 Urzędy gmin 0,00 38 100,00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 38 100,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
  PRZECIWPOŻAROWA
  30 000,00
  75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00
  3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 30 000,00
  757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 9 000,00
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 9 000,00
  8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
  wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
  9 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 7 980,00
  85202 Domy pomocy społecznej 4 240,00
  4330 Zakup usług przez jst od innych jednostek samorzadu terytorialnego 4 240,00
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 9 000,00
  8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
  wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
  9 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 7 980,00
  85202 Domy pomocy społecznej 4 240,00
  4330 Zakup usług przez jst od innych jednostek samorzadu terytorialnego 4 240,00
  85219 Pozostała działalność 3 740,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00
  4300 Zakup usług pozostałycvh 2 370,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
  cywilnej
  400,00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
  kserograficznych
  100,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
  SPOŁECZNEJ
  12 019,11 12 019,11
  85395 Pzostała działalność 12 019,11 12 019,11
  4018 Wynagrodzenie osobowe pracowników 3 105,95
  4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 3 105,95
  4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 494,85
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 494,85
  4128 Składki na fundusz pracy 76,20
  4129 Składki na fundusz pracy 0,00 76,20
  4178 Wynagrodzenie bezosobowe 1 296,10
  4179 Wynagrodzenie bezosobowe 1 296,10
  4218 Zakup materiałów i wyposażenia 1 061,80
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 061,80
  4308 Zakup usług pozostałycvh 5 844,61
  4309 Zakup usług pozostałycvh 5 844,61
  4758 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 139,60
  4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 139,60
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 45 000,00
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 000,00
  2650 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego 15 000,00
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 30 000,00
  4260 Zakup energii 30 000,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 985 006,11 1 014 119,11
  Ogółem zmniejszenia wydatków 29 113,00 zł.
  Załącznik nr 3
  do Uchwały Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  Ogółem zmniejszenia wydatków 29 113,00 zł.
  TYTUŁ
  Załącznik nr 3
  do Uchwały Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 października 2009 r.
  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
  Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania
  inwestycyjnego
  i okres realizacji (w
  latach)
  Łączne
  nakłady
  finansowe
  wydatki
  poniesione
  do
  31.12.2008
  r.
  Planowane wydatki
  rok
  budżetowy
  2009
  (8+9+10+11)
  w tym źródła finansowania dochody
  własne jst
  kredyty
  i pożyczki
  dotacje
  i środki
  pochodzące
  z innych
  źr.*
  środki
  wymienione
  w art. 1 pkt 3 u.f.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 010 01010 Budowa kanalizacji
  Łączna -Gózd-
  Osełków 2009-
  2012
  6.000.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 2. 010 01010 Budowa kanalizacji
  Występa,
  Zalezianka,Klonów,
  Jaśle, Stawik 2009-
  2012
  15.000.000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 3. 600 60016 Budowa drogi
  Osełków-Stawik-
  Jaśle 2009-2012
  3 500 000,00 0,00 185 000,00 185 000,00 4. 600 60016 Budowa drogi
  w Wystepie 2009-
  2013
  500 000,00 0,00 0,00 0,00 5. 600 60095 Odnowa
  miejscowości
  Kamionki
  712 000,00 45 881,00 100 000,00 100 000,00 6. 754 75412 Budowa garażu
  OSP 2005-2012
  150 000,00 42 084,00 24 000,00 24 000,00 7. 801 80110 Budowa kompleksu
  oświatowego
  w Kamionkach
  2002-2012
  12 200 000,00 1.490.930,00 4.220.000,00 792 900,00 1.327.100,00 2.100.000,00
  TYTUŁ
  Załącznik nr 3
  do Uchwały Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 października 2009 r.
  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
  Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania
  inwestycyjnego
  i okres realizacji (w
  latach)
  Łączne
  nakłady
  finansowe
  wydatki
  poniesione
  do
  31.12.2008
  r.
  Planowane wydatki
  rok
  budżetowy
  2009
  (8+9+10+11)
  w tym źródła finansowania dochody
  własne jst
  kredyty
  i pożyczki
  dotacje
  i środki
  pochodzące
  z innych
  źr.*
  środki
  wymienione
  w art. 1 pkt 3 u.f.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 010 01010 Budowa kanalizacji
  Łączna -Gózd-
  Osełków 2009-
  2012
  6.000.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 2. 010 01010 Budowa kanalizacji
  Występa,
  Zalezianka,Klonów,
  Jaśle, Stawik 2009-
  2012
  15.000.000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 3. 600 60016 Budowa drogi
  Osełków-Stawik-
  Jaśle 2009-2012
  3 500 000,00 0,00 185 000,00 185 000,00 4. 600 60016 Budowa drogi
  w Wystepie 2009-
  2013
  500 000,00 0,00 0,00 0,00 5. 600 60095 Odnowa
  miejscowości
  Kamionki
  712 000,00 45 881,00 100 000,00 100 000,00 6. 754 75412 Budowa garażu
  OSP 2005-2012
  150 000,00 42 084,00 24 000,00 24 000,00 7. 801 80110 Budowa kompleksu
  oświatowego
  w Kamionkach
  2002-2012
  12 200 000,00 1.490.930,00 4.220.000,00 792 900,00 1.327.100,00 2.100.000,00 6. 754 75412 Budowa garażu
  OSP 2005-2012
  150 000,00 42 084,00 24 000,00 24 000,00 7. 801 80110 Budowa kompleksu
  oświatowego
  w Kamionkach
  2002-2012
  12 200 000,00 1.490.930,00 4.220.000,00 792 900,00 1.327.100,00 2.100.000,00 8. 750 75023 Budowa systemu
  informacji
  przestrzennej eświętokszyskie
  2009-2012
  85 000,00 0,00 0,00 Ogółem 38 147 000,00 1 578 895,00 4 744 000,00 1.316.900,00 1 327 100,00 0,00 2 100 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
  A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
  B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
  C. Inne źródła
  D. Inne źródła
  TYTUŁ
  Załącznik nr 4
  do Uchwały Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 października 2009 r.
  Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.
  w złotych
  Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania
  inwestycyjnego
  Planowane wydatki Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  rok
  budżetowy
  2009
  (7+8+9+10)
  w tym źródła finansowania
  dochody
  własne
  jst
  kredyty
  i pożyczki
  dotacje
  i środki
  pochodzące
  z innych źr.*
  środki
  wymienione
  w art. 5 ust.
  1 pkt 2 i
  3 u.f.p.
  1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
  1. 750 75023 Informatyzacja
  Urzędu Gminy
  11 900,00 11
  900,00
  Urząd Gminy
  2. 926 92695 Zakup walca do
  pielęgnacji boiska
  sportowego
  12 000,00 12
  000,00
  Urząd Gminy
  Ogółem 23 900,00 23
  900,00
  TYTUŁ
  Załącznik nr 4
  do Uchwały Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 października 2009 r.
  Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.
  w złotych
  Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania
  inwestycyjnego
  Planowane wydatki Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  rok
  budżetowy
  2009
  (7+8+9+10)
  w tym źródła finansowania
  dochody
  własne
  jst
  kredyty
  i pożyczki
  dotacje
  i środki
  pochodzące
  z innych źr.*
  środki
  wymienione
  w art. 5 ust.
  1 pkt 2 i
  3 u.f.p.
  1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
  1. 750 75023 Informatyzacja
  Urzędu Gminy
  11 900,00 11
  900,00
  Urząd Gminy
  2. 926 92695 Zakup walca do
  pielęgnacji boiska
  sportowego
  12 000,00 12
  000,00
  Urząd Gminy
  Ogółem 23 900,00 23
  900,00
  TYTUŁ
  Załącznik nr 5
  do Uchwały Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 października 2009 r.
  Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.
  w złotych
  Lp. Treść Klasyfikacja
  §
  Kwota
  2008 r.
  1 2 3 4
  Przychody ogółem: 4 373
  900,00
  1. Kredyty § 952 2 700
  000,00
  2. Pożyczki § 952 1 400
  TYTUŁ
  Załącznik nr 5
  do Uchwały Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 października 2009 r.
  Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.
  w złotych
  Lp. Treść Klasyfikacja
  §
  Kwota
  2008 r.
  1 2 3 4
  Przychody ogółem: 4 373
  900,00
  1. Kredyty § 952 2 700
  000,00
  2. Pożyczki § 952 1 400
  000,00
  3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
  z budżetu UE
  § 903
  4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951
  5. Prywatyzacja majątku jst § 941 do
  9441)
  5a. Prywatyzacja pośrednia § 941
  5b. Prywatyzacja bezpośrednia § 942
  5c. Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek
  organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa
  § 943
  5d. Pozostałe przychody z prywatyzacji § 944
  6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957
  7. Obligacje § 911
  8. Inne papiery wartościowe § 931
  9. Inne źródła (wolne środki) § 955 273 900,00
  10. Przelewy z rachunku lokat § 994
  Rozchody ogółem: 826 000,00
  1. Spłaty kredytów § 992 333 600,00
  2. Spłaty pożyczek § 992 492 400,00
  3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
  środków pochodzących z budżetu UE
  § 963
  4. Udzielone pożyczki § 991
  5. Lokaty § 994
  6. Wykup papierów wartościowych § 982
  7. Wykup obligacji § 971
  środków pochodzących z budżetu UE
  4. Udzielone pożyczki § 991
  5. Lokaty § 994
  6. Wykup papierów wartościowych § 982
  7. Wykup obligacji § 971
  8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995
  TYTUŁ
  Załącznik nr 6
  do Uchwały Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 października 2009 r.
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji
  1. 400 40002 Zakład Gospodarki Komunalnej dopłata do cen wody 95.000
  2. 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej dopłata do cen ścieków 80.000
  Ogółem: 175.000
  TYTUŁ
  Załącznik nr 7
  do Uchwały Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 października 2009 r.
  Nazwa zadania Dział Rozdział Wydatki
  ogółem
  Wydatki
  majątkowe
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
  wspólnie z innymi jst
  Budowa kanalizacji 010 01010 1.700.000 1.700.000
  Budowa dróg powiatowych 600 60014 845.000 845.000
  Ogółem: 2.545.000 2.545.000
  TYTUŁ
  Załącznik nr 8
  do Uchwały Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 października 2009 r.
  L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka
  otrzymująca
  dotację
  Kwota
  dotacji
  1. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową
  udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań
  Starostwo
  powiatowe
  845.000
  TYTUŁ
  Załącznik nr 6
  do Uchwały Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 października 2009 r.
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji
  1. 400 40002 Zakład Gospodarki Komunalnej dopłata do cen wody 95.000
  2. 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej dopłata do cen ścieków 80.000
  Ogółem: 175.000
  TYTUŁ
  Załącznik nr 7
  do Uchwały Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 października 2009 r.
  Nazwa zadania Dział Rozdział Wydatki
  ogółem
  Wydatki
  majątkowe
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
  wspólnie z innymi jst
  Budowa kanalizacji 010 01010 1.700.000 1.700.000
  Budowa dróg powiatowych 600 60014 845.000 845.000
  Ogółem: 2.545.000 2.545.000
  TYTUŁ
  Załącznik nr 8
  do Uchwały Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 października 2009 r.
  L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka
  otrzymująca
  dotację
  Kwota
  dotacji
  1. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową
  udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań
  inwestycyjnych
  Starostwo
  powiatowe
  845.000
  2. 801 80113 Dotacja celowa z budżetu dla powiatu na zadania bieżącedowóz
  niepełnosprawnych uczniów do szkół
  Starostwo
  powiatowe
  34.087
  3 851 85154 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
  zadań- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin,
  w których występuje problem alkoholowy
  wyłoniona
  w drodze konkursu
  10.000
  Ogółem: 175.000
  TYTUŁ
  Załącznik nr 7
  do Uchwały Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 października 2009 r.
  Nazwa zadania Dział Rozdział Wydatki
  ogółem
  Wydatki
  majątkowe
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
  wspólnie z innymi jst
  Budowa kanalizacji 010 01010 1.700.000 1.700.000
  Budowa dróg powiatowych 600 60014 845.000 845.000
  Ogółem: 2.545.000 2.545.000
  TYTUŁ
  Załącznik nr 8
  do Uchwały Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 października 2009 r.
  L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka
  otrzymująca
  dotację
  Kwota
  dotacji
  1. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową
  udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań
  inwestycyjnych
  Starostwo
  powiatowe
  845.000
  2. 801 80113 Dotacja celowa z budżetu dla powiatu na zadania bieżącedowóz
  niepełnosprawnych uczniów do szkół
  Starostwo
  powiatowe
  34.087
  3 851 85154 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
  zadań- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin,
  w których występuje problem alkoholowy
  wyłoniona
  w drodze konkursu
  10.000
  4. 926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
  zadań - na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
  wyłoniona
  w drodze konkursu
  20.000
  Ogółem 909.087
  Ogółem: 2.545.000 2.545.000
  TYTUŁ
  Załącznik nr 8
  do Uchwały Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 października 2009 r.
  L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka
  otrzymująca
  dotację
  Kwota
  dotacji
  1. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową
  udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań
  inwestycyjnych
  Starostwo
  powiatowe
  845.000
  2. 801 80113 Dotacja celowa z budżetu dla powiatu na zadania bieżącedowóz
  niepełnosprawnych uczniów do szkół
  Starostwo
  powiatowe
  34.087
  3 851 85154 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
  zadań- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin,
  w których występuje problem alkoholowy
  wyłoniona
  w drodze konkursu
  10.000
  4. 926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
  zadań - na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
  wyłoniona
  w drodze konkursu
  20.000
  Ogółem 909.087  Data wprowadzenia: 2009-12-18 1409
  Data upublicznienia: 2009-12-18
  Art. czytany: 2756 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2009-12-18
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna