(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
» Petycja z dnia 18.11.22r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR XXXIV/5/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 22 stycznia 2010 r.

  UCHWAŁA NR XXXIV/5/2010
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 22 stycznia 2010 r.
  w sprawie zatwierdzenia 'Planu Odnowy Miejscowości Zalezianka na lata 2010-2018'
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
  (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
  § 1. Zatwierdza się 'Plan Odnowy Miejscowości Zalezianka na lata 2010-2018', stanowiący
  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała p o d l e g a o p u b l i k o w a n i u w D z i e n n i k u U r zędowym Województwa
  Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
  U Z A S A D N I E N I E
  Odnowa wsi jest procesem kształtowania warunków życia na obszarach wiejskich, którego
  animatorem i podmiotem jest lokalna społeczność. Celem tego procesu jest podnoszenie
  standardu życia i jego jakości przy zachowaniu tożsamości wsi, jej kultury materialnej i duchowej
  oraz walorów przyrodniczych.
  'Plan Odnowy Miejscowości Zalezianka na lata 2010-2018' jest dokumentem zatwierdzonym
  uchwałą Zebrania Wiejskiego Miejscowości Zalezianka z dnia 20 stycznia 2010 roku. Plan został
  wypracowany metodami oddolnymi przy wsparciu grupy ludzi zainteresowanych podjęciem
  działań na rzecz swojej 'małej ojczyzny'.
  Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości przez Radę Gminy jest niezbędne przy ubieganiu
  się o zewnętrzne wsparcie finansowe na rzecz działań w danej miejscowości, zwłaszcza
  z 'Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013' w ramach działania 'Odnowy
  i rozwoju wsi'. Podstawowym elementemtego działania jest pobudzenie aktywności środowisk
  lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych
  z miejscową specyfiką społeczną, kulturalną i przyrodniczą. Odnowa powinna również
  dostosować wieś do wymogów współczesności, do pełnienia nowych funkcji zarówno wobec
  społeczności lokalnej, jak i całego społeczeństwa. Odnowa wsi to przede wszystkim proces
  uaktywniania podstawowego zasobu, jakim dysponuje wieś, czyli zaangażowania mieszkańców,
  mobilizacja ich sił i wszystkich innych dostępnych zasobów.
  PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZALEZIANKA NA LATA 2010-2018
  Załącznik do uchwały Nr
  XXXIV/5/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 22 stycznia 2010 r.
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 1 / 42
  Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
  U Z A S A D N I E N I E
  Odnowa wsi jest procesem kształtowania warunków życia na obszarach wiejskich, którego
  animatorem i podmiotem jest lokalna społeczność. Celem tego procesu jest podnoszenie
  standardu życia i jego jakości przy zachowaniu tożsamości wsi, jej kultury materialnej i duchowej
  oraz walorów przyrodniczych.
  'Plan Odnowy Miejscowości Zalezianka na lata 2010-2018' jest dokumentem zatwierdzonym
  uchwałą Zebrania Wiejskiego Miejscowości Zalezianka z dnia 20 stycznia 2010 roku. Plan został
  wypracowany metodami oddolnymi przy wsparciu grupy ludzi zainteresowanych podjęciem
  działań na rzecz swojej 'małej ojczyzny'.
  Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości przez Radę Gminy jest niezbędne przy ubieganiu
  się o zewnętrzne wsparcie finansowe na rzecz działań w danej miejscowości, zwłaszcza
  z 'Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013' w ramach działania 'Odnowy
  i rozwoju wsi'. Podstawowym elementemtego działania jest pobudzenie aktywności środowisk
  lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych
  z miejscową specyfiką społeczną, kulturalną i przyrodniczą. Odnowa powinna również
  dostosować wieś do wymogów współczesności, do pełnienia nowych funkcji zarówno wobec
  społeczności lokalnej, jak i całego społeczeństwa. Odnowa wsi to przede wszystkim proces
  uaktywniania podstawowego zasobu, jakim dysponuje wieś, czyli zaangażowania mieszkańców,
  mobilizacja ich sił i wszystkich innych dostępnych zasobów.
  PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZALEZIANKA NA LATA 2010-2018
  Gmina Łączna
  Plan Odnowy Miejscowości
  Zalezianka
  na lata
  2010 - 2018
  Załącznik do uchwały Nr
  XXXIV/5/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 22 stycznia 2010 r.
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 2 / 42
  mobilizacja ich sił i wszystkich innych dostępnych zasobów.
  PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZALEZIANKA NA LATA 2010-2018
  Gmina Łączna
  Plan Odnowy Miejscowości
  Zalezianka
  na lata
  2010 - 2018
  Zalezianka, styczeń 2010 r.
  Plan Odnowy Miejscowości został opracowany zgodnie z zapisami ,,Rozporządzenia w sprawie
  szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania «Odnowa
  Załącznik do uchwały Nr
  XXXIV/5/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 22 stycznia 2010 r.
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 3 / 42
  Plan Odnowy Miejscowości został opracowany zgodnie z zapisami ,,Rozporządzenia w sprawie
  szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania «Odnowa
  i rozwój wsi» objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013’’ z dnia 14
  lutego 2008 roku [Dz. U. 2008, nr 38, poz. 220 z późn. zm.].
  Przy współpracy:
  Urzędu Gminy w Łącznej
  Pro-Inspiracja.pl Rafał Graczkowski ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, XII piętro, pokój
  1208/1228 tel./fax 041 343 01 23 e-mail: [email protected]
  Autor Podpis
  mgr Katarzyna Kowalska
  mgr Rafał Graczkowski
  Rozdział Nazwa Strona
  Spis treści 4
  1. Wstęp 5
  2. Uczestnicy debaty strategicznej reprezentujący miejscowość Zalezianka 6
  3. Metodologia 7
  4. Obszar i czas realizacji Planu Odnowy Miejscowości 8
  5. Charakterystyka Miejscowości Zalezianka 9
  5.1 Położenie, przynależność administracyjna, powierzchnia i liczba ludności 9
  5.2 Historia miejscowości 11
  5.3 Określenie przestrzennej struktury miejscowości 12
  6. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 12
  6.1 Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe 12
  6.2 Obiekty i tereny 16
  6.3 Infrastruktura społeczna 17
  6.4 Infrastruktura techniczna 20
  6.5 Przedsiębiorczość i rolnictwo 22
  6.6 Kapitał społeczny i ludzki 23
  7. Kluczowe obszary problemowe 24
  8. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 25
  9. Miejscowość Zalezianka w 2018 roku 27
  10. Komplementarność celów strategicznych z innymi programami 28
  11. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną 29
  11.1 Zadania inwestycyjne do realizacji w latach 2010-2018 wskazane przez mieszkańców miejscowości
  Zalezianka
  30
  11.2 Zadania nie inwestycyjne 31
  12. Opis zadania priorytetowego w ramach „PROW 2007-2013” 32
  12.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania priorytetowego 33
  13. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Zalezianka 33
  13.1 Wdrażanie 34
  13.2 Finansowanie 35
  13.3 Komunikacja społeczna i promocja 39
  13.4 Monitoring 40
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 4 / 42
  1. Wstęp
  Plan Odnowy Miejscowości (POM) jako efekt konsultacji społecznych oraz zaangażowania
  mieszkańców miejscowości Zalezianka, stanowi odpowiedź na kluczowe oraz strategiczne
  problemy odnowy i rozwoju wsi. W sposób kompleksowy i długotrwały przyczynia się do
  pełnego, zrównoważonego a zarazem dynamicznego rozwoju miejscowości, w konsekwencji
  również rozwoju całej Gminy Łączna. Dokument stanowi plan strategiczny na lata 2010-2018
  przyczyniający się do pozyskania pozabudżetowych środków pochodzących z montażu źródeł
  krajowych oraz Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, w szczególności środków
  finansowych „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” wspierających realizację
  priorytetowych dla miejscowości inwestycji.
  Plan Odnowy Miejscowości ma charakter biegunowy, łącząc potencjał społeczny oraz
  gospodarczy miejscowości. Plan stanowi nie tylko prognozę osiągniętych rezultatów w końcowej
  fazie planowanych inwestycji, ale również środki i metody wdrażania poszczególnych zmian oraz
  zadań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do poprawy struktury społecznogospodarczej
  miejscowości Zalezianka. Urzeczywistnienie każdego zadania poprzedzone zostanie
  bieżącą analizą potrzeb mieszkańców miejscowości wraz ze sporządzeniem niezbędnych opisów,
  uzasadnień, określeniu kosztów oraz terminów realizacji. W celu zmaksymalizowania możliwości
  rozwoju miejscowości, dokument ma charakter otwarty, tym samym możliwe jest wprowadzanie
  aktualizacji zadań, ze względu na zmiany czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych mających
  wpływ na stan miejscowości.
  Dojrzałość społeczna oraz obywatelska mieszkańców sołectwa Zalezianka przyczyniła się do
  opracowania niniejszego dokumentu, poprzez ich partycypację w zebraniu zespołu roboczego
  oraz Zebraniu Wiejskim dotyczącym przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości.
  Plan Odnowy Miejscowości Zalezianka zawiera szczegółową charakterystykę miejscowości,
  przy uwzględnieniu struktury demograficzno-gospodarczej wraz z wyszczególnionymi zasobami
  środowiska naturalnego i infrastruktury technicznej. Analiza SWOT pozwoliła na ukazanie
  pełnego obrazu stanu faktycznego szans, zagrożeń planowanych inwestycji oraz mocnych
  i słabych stron miejscowości.
  Plan Odnowy Miejscowości Zalezianka został przygotowany zgodnie z wytycznymi odnośnie
  działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz w oparciu o dokumenty strategiczne wyższego rzędu np.
  Strategię Rozwoju Gminy Łączna.
  2. Uczestnicy debaty strategicznej reprezentującą miejscowość Zalezianka
  Spotkanie robocze z dnia 11.01.2010r. pozwoliło na aktywny udział zaangażowanych w prace
  nad Planem Odnowy Miejscowości liderów lokalnych reprezentujących społecznoś ć sołectwa
  Zalezianka.
  Spotkanie, tym samym zyskało rangę debaty, konsultacji społecznych, w której to określone
  zostały kierunki rozwoju miejscowości, zapotrzebowanie na różnego rodzaju inwestycje,
  sprzyjające rozwojowi miejscowości, pod względem gospodarczym i społecznym. Poruszone
  zostały kwestie problemowe dotykające mieszkańców Zalezianki w codziennym życiu oraz szanse
  i kierunki uzdrowienia dyskomfortu mieszkańców, wynikające z sygnalizowanych niedostatków
  i dysproporcji względem innych miejscowości/sołectw Gminy.
  Uczestnicy debaty strategicznej reprezentujący miejscowość Zalezianka:
  1. Romuald Kowaliński – Wójt Gminy Łączna
  2. Jolanta Kołomańska - Radna
  3. Czesław Borowiec – Sołtys Zalezianki
  11.2 Zadania nie inwestycyjne 31
  12. Opis zadania priorytetowego w ramach „PROW 2007-2013” 32
  12.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania priorytetowego 33
  13. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Zalezianka 33
  13.1 Wdrażanie 34
  13.2 Finansowanie 35
  13.3 Komunikacja społeczna i promocja 39
  13.4 Monitoring 40
  13.5 Aktualizacja 40
  Bibliografia 40
  Spis tabel 41
  Spis fotografii 41
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 5 / 42
  i kierunki uzdrowienia dyskomfortu mieszkańców, wynikające z sygnalizowanych niedostatków
  i dysproporcji względem innych miejscowości/sołectw Gminy.
  Uczestnicy debaty strategicznej reprezentujący miejscowość Zalezianka:
  1. Romuald Kowaliński – Wójt Gminy Łączna
  2. Jolanta Kołomańska - Radna
  3. Czesław Borowiec – Sołtys Zalezianki
  4. Urszula Majewska
  5. Agnieszka Czerwińska
  6. Robert Grabowski
  7. Tadeusz Kabała
  8. Bogusław Przeorski
  9. Maciej Kalemba
  10. Elżbieta Głowacka
  11. Beata Osman
  oraz moderatorzy zebrania:
  1. Katarzyna Kowalska
  2. Rafał Graczkowski
  Łącznie w dyskusji wzięło udział 13 osób.
  Zdjęcie 1: Spotkanie roboczy dot. POM 11.01.2010 Fot. Pro-inspiracaja.pl, Katarzyna
  Kowalska
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 6 / 42
  Zdjęcie 1: Spotkanie roboczy dot. POM 11.01.2010 Fot. Pro-inspiracaja.pl, Katarzyna
  Kowalska
  Zdjęcie 2: Spotkanie robocze ds. POM 11.01.2010 Fot. Pro-inspiracja.pl Katarzyna
  Kowalska
  3. Metodologia
  Plan Odnowy Miejscowości poprzez zastosowanie metody oddolnej, wynikającej wprost
  z bezpośredniego uczestnictwa mieszkańców miejscowości Zalezianka angażuje dwie
  zainteresowane strony na szczeblu władz Gminy oraz sołectwa.
  Plan Odnowy Miejscowości powstał w oparciu o dwa nurty prowadzenia badań:
  I. Praktyczne zdefiniowanie zagadnień badawczych dotyczących rzeczywistych źródeł
  problemów sołectwa Zalezianka oraz próba stworzenia kompleksowych rozwiązań
  wskazanych kwestii.
  1.1. Metoda „Praca Zespołowa” - Spotkania robocze pozwalały na debatę społeczną oraz na
  swobodną prezentację poglądów każdej ze stron. Wykorzystano technikę „brainstorm” (burza
  mózgów), jako metodę generowania pomysłów i innowacji. Dzięk i z r óżnicowaniu osób
  uczestniczących w spotkaniu możliwe stało się pełne przedstawienie problemów i możliwości
  stworzenia strategii ich rozwiązania. Technika spisywania pomysłów oraz problemów pozwoliła
  na wytworzenie poczucia ich rzeczywistego istnienia oraz umożliwiła ich pełne zdefiniowanie.
  1.2. Analiza SWOT – zdefiniowanie mocnych oraz słabych storn hamujących rozwój bądź
  umożliwiających postęp miejscowości Zalezianka. Próba zakwalifikowania szans i zagrożeń jakie
  mogą nieś ć za sobą zaplanowane inwestycje. Metoda wykorzystana w celu optymalnego
  określenia możliwych perspektyw osiągnięcia skutków działań.
  Realizacja powyższych badań była możliwa dzięki zastosowaniu prezentacji multimedialnej oraz
  użyciu flipczartów.
  II. Teoretyczny zbiór zagadnień dotyczących historii Zalezianki oraz struktury Zalezianki
  w kontekście Gminy Łączna.
  2.1. Analiza materiałów źródłowych – analiza dostępnej literatury oraz danych statystycznych
  dotyczących miejscowości Zalezianka oraz Gminy Łączna.
  2.2. Analizy eksperckie – współpraca z Zespołem Piszącym Monografię Gminy Łączna.
  Proces tworzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalezianka na lata 2010-2018
  1. Spotkanie z władzami miejscowości i gminy
  - Omówienie najważniejszych elementów składowych dokumentu, dyskusja na temat aktualnego
  stanu miejscowośc i , u s t a l e n i e t e r m i n ó w s p o t k ań związanych z kolejnymi etapami
  przygotowywania dokumentu,
  2. Spotkanie strategiczne z przedstawicielami miejscowości Zalezianka.
  - Prezentacja informacji ogólnych na temat Planu Odnowy Miejscowości,
  - Warsztaty – analiza potrzeb, opracowanie najważniejszych celów oraz wizji danej
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 7 / 42
  1. Spotkanie z władzami miejscowości i gminy
  - Omówienie najważniejszych elementów składowych dokumentu, dyskusja na temat aktualnego
  stanu miejscowośc i , u s t a l e n i e t e r m i n ó w s p o t k ań związanych z kolejnymi etapami
  przygotowywania dokumentu,
  2. Spotkanie strategiczne z przedstawicielami miejscowości Zalezianka.
  - Prezentacja informacji ogólnych na temat Planu Odnowy Miejscowości,
  - Warsztaty – analiza potrzeb, opracowanie najważniejszych celów oraz wizji danej
  miejscowości przy współudziale osób obecnych na spotkaniu,
  3. Prace nad POM Zalezianka
  - Umieszczenie uwag ze spotkanie strategicznego
  4. Zebranie wiejskie mieszkańców Zalezianka w sprawie przyjęcia Planu
  - Prezentacja multimedialna opracowania,
  - Dyskusja,
  - Głosowanie oraz podjęcie uchwały przez zebranie wiejskie.
  5. Prezentacja Planu Odnowy Miejscowości Zalezianka na Sesji Rady Gminy w Łącznej
  - Podjęcie uchwały przez Radę.
  Plan Odnowy Miejscowości Zalezianka jest dokumentem sporządzonym przy udziale
  mieszkańców sołectwa oraz władz gminnych. Skonsolidowano w nim analizę potrzeb, problemów,
  ale również możliwości i atutów miejscowości, wskazanych przez zainteresowane strony. Tym
  samym dokument w pełni wpisuje się w świadomość mieszkańców Zalezianki i jest przez nich
  akceptowany.
  4. Obszar i czas realizacji Planu Odnowy Miejscowości
  Niniejszy dokument odnosi się do ram czasowych 2010-2018, zaprojektowanych na terenie
  miejscowości Zalezianka inwestycji społeczno-gospodarczych, mających na celu poprawę
  jakości życia mieszkańców całego sołectwa. Plan Odnowy Miejscowości sporządzony jest
  zgodnie z priorytetami i celami dokumentów planistycznych wyższego rzędu (powiatowymi,
  regionalnymi, krajowymi i UE). Wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Łączna, tym samym
  precyzuje możliwości rozwoju miejscowości Zalezianka, przyczyniając się do poprawy kondycji
  społeczno-gospodarczej całej Gminy.
  Plan Odnowy Miejscowości Zalezianka, jako plan strategiczny pozwala na wykorzystanie
  środków budżetu gminy oraz zewnętrznych, na realizację kluczowych inwestycji, istotnych dla
  społeczności lokalnej. Sprecyzowane przez mieszkańców potrzeby, problemy oraz wskazanie
  efektywnych środków ich naprawy wspomogą sposób zarządzania i administrowania
  miejscowością. Dokument stanie się punktem odniesienia do optymalnego rozwoju
  miejscowości.
  Przy opracowaniu Planu Odnowy Miejscowości, duż ą rolę odegrała społecznoś ć lokalna
  reprezentująca Zaleziankę, czynnie uczestnicząca w pracach Zespołu Roboczego ds. Planu
  Odnowy Miejscowości (11 stycznia 2010 roku) oraz podczas Zebrania Wiejskiego (20 stycznia
  2010 roku).
  5. Charakterystyka Miejscowości Zalezianka
  5.1 Położenie, przynależność administracyjna, powierzchnia i liczba ludności
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 8 / 42
  5. Charakterystyka Miejscowości Zalezianka
  5.1 Położenie, przynależność administracyjna, powierzchnia i liczba ludności
  Zdjęcie 3: Mapa lokalizacyjna miejscowości Zalezianka Źródło www.targeo.pl
  Zalezianka to jedno z sołectw Gminy Łączna położonej w granicach administracyjnych powiatu
  skarżyskiego, zajmującego czę ś ć obszaru województwa świętokrzyskiego. Gmina Łączna
  sąsiaduje z Gminami: Suchedniów, Bliżyn, Masłów, Bodzentyn, Zagnańsk a odległość do miasta
  województwa (Kielc) wynosi 20 km. Gmina Łączna powstała na mocy decyzji społeczeństwa
  lokalnego 1 stycznia 1995 r., oddzielając s ię tym samym od przynależności do Gminy
  Suchedniów.
  Gmina Łączna posiada atrakcyjne położenie geograficzne. Usytuowana jest pomiędzy: od
  wschodu Suchedniowsko-Oblęgorskim Parkiem Krajobrazowym, od Zachodu Sieradowickim
  Parkiem Krajobrazowym, natomiast od południa zajmuje obszar pasma Klonowskiego,
  z najwyższym szczytem Górą Bukową.
  Samo sołectwo Zalezianka znajduje się na pograniczu Gminy Łączna oraz Gminy Zagnańsk.
  Obszar ten posiada współrzędne geograficzne 50º59’49’’N oraz 20º45’34’’E.
  Gminą Łączna zajmuje obszar ok. 62 km², z czego więcej niż 50 % stanowią powierzchnie
  lasów państwowych oraz prywatnych. Gmina rozciąga się po obu stronach trasy E7, natomiast
  Zalezianka stanowić będzie węzeł trasy S7.
  W skład Gminy wchodzi 13 sołectw. Pozycje poszczególnych sołectw pod względem
  powierzchni i liczby mieszkańców na mapie gminy obrazuje poniższe zestawienie.
  Tabela nr 1. Powierzchnia oraz liczba mieszkańców poszczególnych sołectw w gminie
  Łączna wg stanu na 31.12.2007
  Źródło: Urząd Gminy w Łącznej
  Z powyższego zestawienia wynika, iż sołectwo Zalezianka zajmuje największą czę ś ć całej
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 9 / 42
  Tabela nr 1. Powierzchnia oraz liczba mieszkańców poszczególnych sołectw w gminie
  Łączna wg stanu na 31.12.2007
  Źródło: Urząd Gminy w Łącznej
  Z powyższego zestawienia wynika, iż sołectwo Zalezianka zajmuje największą czę ś ć całej
  Gminy. Część obszarów, na której zlokalizowana jest miejscowość zostaje w posiadaniu samego
  sołectwa. Zalezianka dzieli się na Zaleziankę „górną” oraz Zaleziankę „dolną” nazywaną młodszą
  częścią miejscowości.
  Sytuacja demograficzna jest bardzo ważnym czynnikiem oddziaływującym na życie społeczne
  i gospodarcze każdej jednostki administracyjnej. W związku z powyższym przedstawione poniżej
  dane dotyczące sfery społecznej, należy uznać za bardzo istotne, gdyż w sposób pośredni
  decydują o przyszłym potencjale demograficznym obszaru. Miejscowość Zalezianka wpisuje się
  w trendy demograficzne w stosunku do całej struktury Gminy. Istotnym z punktu widzenia stanu
  ludności jest fakt stosunkowo dużej feminizacji ludności w okresie poprodukcyjnym. Z analizy
  wynika, iż kobiety w okresie poprodukcyjnym stanowią około p ołowy kobiet w okresie
  produkcyjnym. Tendencja wśród mężczyzn jest malejąca, około 1 2 % mężczyzn w wieku
  poprodukcyjnym w stosunku do mężczyzn w wieku produkcyjnym.
  Tabela 2 - Miejscowość Zalezianka na tle Gminy Łączna w statystyce stan na 31.12.2009
  rok
  Źródło: Urząd Gminy w Łącznej
  Tabela 3 Struktura ludności miejscowości Zalezianka i Gminy Łączna wg wieku-stan na
  31.12.2009 r.
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 10 / 42
  Tabela 3 Struktura ludności miejscowości Zalezianka i Gminy Łączna wg wieku-stan na
  31.12.2009 r.
  Źródło: Urząd Gminy w Łącznej
  5.2 Historia Miejscowości
  Zalezianka to nazwa miejscowości, której etymologia nie jest do końca wyjaśniona. Tereny
  Zalezianki w zamierzchłych czasach stanowiły obszary w całości pokryte lasami. Mieszkańcy
  okolicznych miejscowości trudnili się bartnictwem. Prawdopodobnie nazwa pochodzi od
  „leziwa”- przyrządu, który używany był przez bartników do zbiorów barci w wyższych partiach
  drzew.
  Rozwój miejscowości Zalezianka jest ściśle powiązany z miejscowością Ł ączna, która
  powstanie swoje wiąże z kolonizacją prowadzoną na tym tere¬nie przez biskupów krakowskich
  w II poło¬wie XIV wieku. Procesy te zapoczątkował biskup Bodzanta, a kontynuował Florian
  z Mokrska, Jan Redlica, Piotr Wysz, Wojciech Jastrząb, a przede wszystkim Zbigniew Oleśnicki.
  Od roku 1795 (po III rozbiorze Polski) tereny obecnej gminy Łączna na okres do 1809 roku
  znalazły się w zaborze austriackim. Następnie weszły w skład Księstwa Warszawskiego (do 1815
  roku), a później Królestwa Polskiego.
  Pierwsza połowa XIX wieku to zanik tradycji hutniczych i górniczych w tym rejonie
  i bartnictwa. Ogromne znaczenie dla rozwoju Łącznej i okolic miała budowa w latach 1820-1836
  traktu warszawskiego. W 1846 roku powstały karczmy w Łącznej i Występie. O ciekawej
  przeszłości historycznej tych terenów świadczą między innymi pomnik powstańca z 1863 r. na
  Występie oraz mogiła żołnierza napoleońskiego z 1813 r. na polanie Obrozik.
  Okres międzywojenny zaznaczył się rozwojem gospodarczym tych terenów. W Łącznej działał
  tartak, spół¬dzielnia „Rolnik”, drobne zakłady handlowe i rzemieślnicze.
  3 września 1939 r. stacja kolejowa w Łącznej zostaje zbombardowana przez niemieckie
  lotnictwo. W okresie II wojny światowej na tych terenach walczyła Armia „Prusy”. W celu
  osłonięcia koncentracji Armii 'Prusy' Wódz Naczelny wydał polecenie płk. Kazimierzowi
  Glabiszowi i ppłk. Bronisławowi Kowalczewskiemu zorganizowanie doraźnej obrony w Górach
  Świętokrzyskich. Ze znajdujących się w Kielcach i okolicy oddziałów polskich zorganizowali oni
  dwie podgrupy 'Kielce' i 'Radom', które miały osłaniać Armię 'Prusy' przed niemieckim
  manewrem okrążającym. Grupa płk Glabisza walczyła na kierunku Skarżysko. Dnia 7 września
  jednostki ppłk Kowalczewskiego stoczyły całodzienny bój pod Łączną i Ostojowem z częścią
  2 Dywizji Lekkiej Wehrmachtu, opóźniając ruchy wroga. W grupie ppłk Kowalczewskiego
  znaleźli się żołnierze z 64, 65, 66 i 77 Pułków Piechoty oraz z 16 Dywizji Piechoty, a także
  jednostki artyleryjskie z 12 i 55 PAL. W ciężkich walkach pod Łączną poległo kilkudziesięciu
  polskich żołnierzy, których pochowano na miejscowym cmentarzu w sześciu kwaterach. Znajduje
  się na nim również zbiorowa mogiła ofiar bombardowania pociągu z września 1939 roku. W 2006
  r. z funduszy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa postawiono w miejscu mogiły pomnik
  z piaskowca.
  W zasobach Państwowej Ochrony Służby Zabytków w Kielcach znajdują się trzy miejsca
  pamięci narodowej z tego okresu - w Klonowie, Zaleziance i Łącznej.
  5.3 Określenie przestrzennej struktury miejscowości
  O strukturze przestrzennej miejscowości Zalezianka decyduje system historycznie
  ukształtowanego osadnictwa w całej Gminie Łączna.
  Gmina Łączna to wielodrożna wieś zbudowana z kilku powiązanych ze sobą wsi rzędówek
  stanowiących odrębne sołectwa, co stanowi jej charakterystyczną cechę.
  Zalezianka to typowa wieś ulicowa, w której zabudowa skupia się po obu stronach drogi
  gminnej, liczącej na odcinku Zalezianka około 3,4 km. Tereny sołectwa Zalezianka wykorzystane
  są głównie pod zabudowę mieszkaniową budynków wolnostojących parterowych lub
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 11 / 42
  O strukturze przestrzennej miejscowości Zalezianka decyduje system historycznie
  ukształtowanego osadnictwa w całej Gminie Łączna.
  Gmina Łączna to wielodrożna wieś zbudowana z kilku powiązanych ze sobą wsi rzędówek
  stanowiących odrębne sołectwa, co stanowi jej charakterystyczną cechę.
  Zalezianka to typowa wieś ulicowa, w której zabudowa skupia się po obu stronach drogi
  gminnej, liczącej na odcinku Zalezianka około 3,4 km. Tereny sołectwa Zalezianka wykorzystane
  są głównie pod zabudowę mieszkaniową budynków wolnostojących parterowych lub
  kondygnacyjnych. Zalezianka posiada tereny w połowie uzbrojone z możliwością podłączenia
  miejscowości do niektórych brakujących mediów.
  W wyniku sygnalizowanego zapotrzebowania prawdopodobne staję się przekształcenie i zmiana
  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i wyznaczenie dodatkowego terenu pod
  zabudowę mieszkaniową, z czym związane są również inwestycje w infrastrukturze drogowej.
  W Zaleziance brak jest wyodrębnionych terenów rekreacyjnych, spełniających funkcję
  integracyjną mieszkańców oraz będących wyznaczeniem centrum miejscowości. Rolę ośrodka
  skupiającego życie publiczne i społeczne pełni teren, na którym zlokalizowane są szkoła oraz
  Kaplica.
  Zalezianka położona jest na terenie o ukształtowaniu wznoszącym. W środkowej części
  miejscowości, w punkcie wierzchołka wniesienia usytuowana jest Kaplica pod wezwaniem św.
  Maksymiliana. Stanowi on dominantę miejscowości ze względu na swoje położenie oraz funkcję
  społeczną.
  Zdjęcie 4: Widok na Kaplicę św. Maksymiliana Fot. Pro-inspiracja.pl Katarzyna Kowalska
  6. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości
  Zasoby sołectwa to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz otaczającego ją
  obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości przy budowaniu oraz realizacji
  publicznych i prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Przy analizie zasobów wzięto pod uwagę
  następujące ich kategorie: środowisko przyrodnicze, środowisko kulturowe, dziedzictwo
  historyczne, obiekty, tereny, infrastruktura, gospodarka i rolnictwo, instytucje publiczne,
  organizacje społeczne.
  6.1 Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe
  Zalezianka to miejscowość, której połowa przynależnych terenów stanowią lasy. Bogactwem
  sołectwa są walory naturalne pobliskich terenów, w szczególności będących pod patronatem
  Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Lasy skrywają bogactwo różnorodności
  form fauny oraz flory przy zmiennym ukształtowaniu terenu sprzyjającemu rekreacji, zwłaszcza
  istniejącą zieleń łęgową z enklawami łąk o cennych walorach przyrodniczych. Przez las przepływa
  również ciek (rzeka) zwana Jaślanką. Bliskość zbiornika wodnego w Jaśle, przyczynia się również
  do wzbogacenia oferty turystycznej samej Zalezianki.
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 12 / 42
  Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Lasy skrywają bogactwo różnorodności
  form fauny oraz flory przy zmiennym ukształtowaniu terenu sprzyjającemu rekreacji, zwłaszcza
  istniejącą zieleń łęgową z enklawami łąk o cennych walorach przyrodniczych. Przez las przepływa
  również ciek (rzeka) zwana Jaślanką. Bliskość zbiornika wodnego w Jaśle, przyczynia się również
  do wzbogacenia oferty turystycznej samej Zalezianki.
  Zdjęci 5: lasy Zalezianki Fot. Pro-inspiracja.pl, Katarzyna Kowalska
  Podróż do tajemniczego lasu zapewnia doznania estetyczne, ale również historyczne.
  Atrakcyjnie ukształtowany teren Zalezianki stał się miejscem wielu walk partyzanckich.
  Miejscowoś ć położona była na linii frontu walk z okupantem i stała się dwukrotnie ofiarą
  spalenia. Upamiętnieniem mienionych wydarzeń są dwa miejsca pamięci: Osieczno w głębi lasupomnik
  przyrody o wysokości 5 m w postaci drzewa cisa oraz pomnik zlokalizowany koło szkoły
  poświęcony walkom partyzanckim w 1943r. Pomnik stanowi jedno z trzech miejsc pamięci
  narodowej z okresu II wojny światowej zlokalizowanych w Gminie Łączna, pozostałe dwa
  znajdują się w sołectwach: w Klonowie i Łącznej.
  Zdjęci 6: Pomnik partyzantów:„Chwała poległym w walce z hitlerowskim okupantem
  partyzantom”Fot. www.laczna.pl
  Historia walk powstańczych znana jest głównie z przekazów społeczności lokalnej. Wiadomo,
  iż Zalezianka została uhonorowana Orderem II klasy Grunwaldu nadanym w 1984r. za
  zangażownaie społeczości lokalnej w walki partyzanckie.
  Zalezianka jest miejscem, przez które prebiega pieszy, czerwony szlak turystyczny „Diabla
  Góra” liczący 97 km, odcinek trasy przechodzący przez miejscowość liczy około 3,5 kilometra
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 13 / 42
  Zdjęci 6: Pomnik partyzantów:„Chwała poległym w walce z hitlerowskim okupantem
  partyzantom”Fot. www.laczna.pl
  Historia walk powstańczych znana jest głównie z przekazów społeczności lokalnej. Wiadomo,
  iż Zalezianka została uhonorowana Orderem II klasy Grunwaldu nadanym w 1984r. za
  zangażownaie społeczości lokalnej w walki partyzanckie.
  Zalezianka jest miejscem, przez które prebiega pieszy, czerwony szlak turystyczny „Diabla
  Góra” liczący 97 km, odcinek trasy przechodzący przez miejscowość liczy około 3,5 kilometra
  i prowadzi do końca szlaku w Łącznej. Szlak „Diabla Góra” łączy ze sobą miejsca o unikalnych
  walorach przyrodniczych ale również obszary walk partyzanckich i miejsc pamięci.
  Charakterystyczną cechą Gminy Łączna jest mnogoś ć przydrożnych kapliczek oraz krzyży.
  W samej Zaleziankce również są one dostrzegalne na poboczach. Jedna z nich została ufundowana
  w 1914 roku, przez mieszkańców sołectwa, na pamiątkę założenia parafii pod wezwaniem św.
  Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej.
  Zdjęcie 7: Kaplica przydrożna w Zaleziance. Fot. Pro-inspiracja.pl, Katarzyna Kowalska
  Istotnym elementem dzidzictwa kulturowego Zalezianki jest Kaplica św. Maksymiliana.
  Wybudowana w latach ’80 XXw. O jej patetycznym charakterze przesądza fakt wybudowania jej
  przy zaangażowniu mieszkańców Zalezianki.
  Zdjęcie 8: Kaplica św. Maksymiliana Fot. Pro-inspiracja.pl, Katarzyna Kowalska
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 14 / 42
  Wybudowana w latach ’80 XXw. O jej patetycznym charakterze przesądza fakt wybudowania jej
  przy zaangażowniu mieszkańców Zalezianki.
  Zdjęcie 8: Kaplica św. Maksymiliana Fot. Pro-inspiracja.pl, Katarzyna Kowalska
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 15 / 42
  Zdjęcie 8: Kaplica św. Maksymiliana Fot. Pro-inspiracja.pl, Katarzyna Kowalska
  Zdjęcie 9: Elementy środowiska Kulturowego Gminy Łączna, w tym Zalezianki
  Fot. www.laczna.pl
  6.2 Obiekty i tereny
  Tereny zakwalifikowane jako obszar Zalezianki, z Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe domów wolnostojących, zwłaszcza
  z uwzględnieniem miejsc przeznaczonych pod działalnoś ć agroturystyczną oraz pod tereny
  rolnictwa ekologicznego. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego tereny
  Zalezianki wskazywane są jako miejsca pod us ługi turystyczno-rekreacyjne (domki letniskowe,
  pensjonaty). Plan również zakłada możliwoś ć dowolnego rozwoju i rozmieszczenia placówek
  handlowych i gastronomicznych w granicach terenów budowlanych, stosownie do występujących
  potrzeb lokalnych, z preferencją koncentracji takich obiektów w między innymi Zaleziance, na
  terenach na ten cel wyznaczonych.
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 16 / 42
  z uwzględnieniem miejsc przeznaczonych pod działalnoś ć agroturystyczną oraz pod tereny
  rolnictwa ekologicznego. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego tereny
  Zalezianki wskazywane są jako miejsca pod us ługi turystyczno-rekreacyjne (domki letniskowe,
  pensjonaty). Plan również zakłada możliwoś ć dowolnego rozwoju i rozmieszczenia placówek
  handlowych i gastronomicznych w granicach terenów budowlanych, stosownie do występujących
  potrzeb lokalnych, z preferencją koncentracji takich obiektów w między innymi Zaleziance, na
  terenach na ten cel wyznaczonych.
  Zalezianka to miejscowość o dużym potencjale rozwojowym ze względu na brak zarysowanego
  centrum miejscowości (skwerów, parków), skupiającego życie społeczne, rekreacyjne
  mieszkańców, a istniejącym wyraźnym zapotrzebowaniem na zagospodarowanie terenu pod
  wskazane użytkowanie. Mieszkańcy na spotkaniu roboczym podkreślali priorytetowoś ć takiej
  inwestycji, zwłaszcza iż sołectwo dysponuje własnym terenem, na którym istnieje możliwość
  usytuowania miejsca o charakterze użytku publicznego, integracyjnego. Z poruszoną kwestią
  wiąże się poprawa estetyki, podniesienie funkcji użytecznej i społecznej miejscowości oraz
  zagospodarowanie terenów zaniedbanych i niewykorzystywanych, zwłaszcza obszarów za szkołą.
  W Zaleziance istnieje również plac zabaw dzieci usytuowane przy szkole. Pomimo jego
  wyposażenia nie spełnia on oczekiwań mieszkańców oraz korzystających z niego dzieci. Istnieje
  zapotrzebowanie na kolejne miejsce zabaw najmłodszych mieszkańców miejscowości.
  W planach inwestycyjnych sołectwa uwzględniona jest również potrzeba wybudowania parkingu
  przy Kaplicy.
  Zalezianka jest sołectwem położonym na uboczu Gminy, ze względu na stosunkowo niewielką
  liczbę mieszkańców, na jej terenie brak jest usytuowanych obiektów publicznych, takich jak np.
  apteki, punkty opieki medycznej, poczta. Bliskoś ć takich miejscowości jak Łączna i Zagnańsk
  zapewnia mieszkańcom dostęp do zaspokajania podstawowych potrzeb konsumpcyjnospołecznych.
  Niewątpliwym atutem Zalezianki jest dostęp do walorów przyrodniczych terenów otaczających
  miejscowość. Brak usytuowanego przemysłu sprzyja czystości powietrza, zachowaniu dostatków
  naturalnych lasów. Położenie na pograniczu dwóch Gmin: Łącznej oraz Zagnańsk, sprawia iż
  miejscowość jest atrakcyjnym punktem bazy turystycznej. Aby w pełni wykorzystać potencjał jaki
  sama natura stworzyła, niezbędna jest ingerencja w zaadaptowanie ścieżek spacerowych,
  rowerowych z pobliskimi miejscowościami, a także r o z w ó j b a z y n o c l e g o w e j o r a z
  gastronomicznej. Obecnie na terenie Zalezianki nie funkcjonuje żadne gospodarstwo
  agroturystyczne stwarzające możliwości wypoczynku w zaciszu tutejszych okolic.
  Zajęcia sportowe i aktywność fizyczna realizowane są w budynku oraz prowizorycznym boisku
  szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
  6.3 Infrastruktura społeczna
  Ze względu na peryferyjne położenie miejscowości względem innych sołectw Gminy Łączna,
  Zalezianka posiada niewielką infrastrukturę społeczną. Należy do niej Szkoła Podstawowa oraz
  Gimnazjum Gminne usytuowane w jednym budynku, Kaplica, sklep oraz punkt wymiany butli
  gazowych. Bliskoś ć większych miejscowości jak Łączna i Zagnańsk zapewnia mieszkańcom
  dostęp do pozostałych punktów infrastruktury publicznej.
  Budynek szkolny został oddany do użytku w 1969 r. jako inicjatywa społeczna mieszkańców
  Zalezianki. Potrzeba wybudowania szkoły związana była z jej wcześniejszym usytuowaniem
  w domu prywatnym. Budynek szkolny jest podstawą funkcjonowania Szkoły Podstawowej, do
  której uczęszcza 23 uczniów klas od 0-3 z Zalezianki oraz pobliskich miejscowości, Gimnazjum
  Gminnego o liczbie 182 uczniów uczęszczających z terenu całej gminy. Patronem szkoły jest
  Mieczysław Kowalski, sekretarz Kieleckiego Okręgu PPR. Nazwa związana jest z pomnikiem
  pamięci poległych w walkach partyzantów, zlokalizowanego na obszarze terenu szkoły.
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 17 / 42
  Mieczysław Kowalski, sekretarz Kieleckiego Okręgu PPR. Nazwa związana jest z pomnikiem
  pamięci poległych w walkach partyzantów, zlokalizowanego na obszarze terenu szkoły.
  Zdjęcie 10: Budynek Szkoły w Zaleziance. Fot. Pro -inspiracja.pl, Katarzyna Kowalska
  Plac wokół szkoły jest zagospodarowany w boisko szkolne o nawierzchni naturalnej (trawiastej)
  oraz plac zabaw wyposażony przy współudziale środków unijnych pozyskanych przez Szkołę
  Podstawową.
  Zdjęcie 11: Zagospodarowanie terenu przyszkolnego. Fot. Pro-Inspiracja.pl, Katarzyna
  Kowalska
  Pomimo wszelkiej dbałość o budynek szkoły oraz otaczający ją teren, nie jest on wystarczający
  na potrzeby miejscowości. Brak jest profesjonalnych boisk, gdzie uczniowie mogą w pełni
  wykorzystywać zajęcia szkolne sportowe oraz aktywnie spędzać czas poza godzinami lekcyjnymi.
  Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum Gminne w celu zminimalizowania skutków położenia
  szkoły na terenie wiejskim, korzysta z wszelkich form i programów dofinansowywania
  pozabudżetowego szkoły. Dyrekcje obu szkół prężnie korzystają z funduszy Unii Europejskiej,
  tworząc projekty zaję ć poza lekcyjnych czy też doposażając infrastrukturę szkoły. „Szkoła
  marzeń” realizowana w roku latach 2005-2006 rozwijająca zainteresowania matematycznoprzyrodnicze,
  „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. w formie zajęć
  rozwijających zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia uczniów”, „ Program English Teachingwyrównywanie
  szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zwiększanie zainteresowania
  uczeniem się i nauczaniem języka angielskiego”, „W poszukiwaniu perełek przyrody i kultury”,
  „Program Feniks”- rozwijający zainteresowania najlepszych uczniów z dziedziny fizyki, pomoc
  rzeczowa w formie zestawów multimedialnych, „Szkoła równych szans” to projekty Gminnego
  Gimnazjum, które w ostatnich latach efektywnie przyczyniają się do podnoszenia umiejętności
  uczniów oraz kadry nauczycielskiej.
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 18 / 42
  szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zwiększanie zainteresowania
  uczeniem się i nauczaniem języka angielskiego”, „W poszukiwaniu perełek przyrody i kultury”,
  „Program Feniks”- rozwijający zainteresowania najlepszych uczniów z dziedziny fizyki, pomoc
  rzeczowa w formie zestawów multimedialnych, „Szkoła równych szans” to projekty Gminnego
  Gimnazjum, które w ostatnich latach efektywnie przyczyniają się do podnoszenia umiejętności
  uczniów oraz kadry nauczycielskiej.
  Zdjęcie 12: Tablice informacyjne projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową oraz
  Gimnazjum. Fot. Pro-Inspiracja.pl, Katarzyna Kowalska
  Na terenie miejscowości nie ma ośrodka zdrowia. Opiekę zdrowotną świadczy Ośrodek
  Zdrowia w Łącznej bądź w Zagnańsku, w którym świadczona jest opieka ogólnolekarska
  i stomatologiczna.
  Pomimo położenia Zalezianki na terenie o zróżnicowanym ukształtowaniu, mieszkańcy
  korzystają z Internetu, głównie rozpowszechnianego drogą radiową.
  Dostępnoś ć miejsc o przeznaczeniu społecznym nie jest wystarczająca na potrzeby
  mieszkańc ó w s ołectwa. Podstawową kwestią poruszaną przez zgromadzenie na spotkaniu
  roboczym jest brak funkcjonowania instytucji aktywizujących oraz zrzeszających mieszkańców.
  W Zaleziance brak jest miejsca służącego organizowaniu tzw. „imprez środowiskowych”,
  kulturowych, rekreacyjnych, czego odczuwalnym brakiem są artykułowane postulaty
  mieszkańców sołectwa.
  Udział usług zaliczanych do infrastruktury społecznej powoduje wzrost skłonności
  mieszkańców do korzystania z rynkowych usług oświaty, kultury, sportu i innych dziedzin obsługi
  a w konsekwencji prowadzi do zahamowania zjawiska migracji i wzrostu znaczenia w regionie.
  Dlatego niezwykle ważnym zadaniem władz lokalnych na kolejne lata jest podjęcie inicjatyw
  prowadzących do uzupełnienia bazy usług społecznych - o takie elementy jak stworzenie miejsca
  do uprawiania sportu np. w formie kompleksu boisk sportowych, integracji mieszkańców
  sołectwa.
  6.4 Infrastruktura techniczna
  Zalezianka to sołectwo o potencjale rozwojowym infrastruktury technicznej. Poziom
  wyposażenia w podstawowe media gospodarstw domowych jest w standardzie podstawowym: prąd
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 19 / 42
  Dlatego niezwykle ważnym zadaniem władz lokalnych na kolejne lata jest podjęcie inicjatyw
  prowadzących do uzupełnienia bazy usług społecznych - o takie elementy jak stworzenie miejsca
  do uprawiania sportu np. w formie kompleksu boisk sportowych, integracji mieszkańców
  sołectwa.
  6.4 Infrastruktura techniczna
  Zalezianka to sołectwo o potencjale rozwojowym infrastruktury technicznej. Poziom
  wyposażenia w podstawowe media gospodarstw domowych jest w standardzie podstawowym: prąd
  elektryczny, woda, infrastruktura drogowa, usuwanie odpadów, sieć telekomunikacyjna.
  Infrastruktura drogowa
  Przez Zaleziankę przebiega:
  • droga powiatowa nr 0307T Wąsosza-Belno-Zalezianka-Łączna, o długości 4710 mb.
  Istniejąca droga lokalna, oznaczona symbolem KL.5, relacji Występa – Zalezianka – Gózd -
  Jęgrzna, z odgałęzieniem do Belna, przebiegająca po drogach powiatowych nr 15489 i nr 15893
  oraz po drodze gminnej Gózd - Jęgrzna. Droga, poza obsługą przyległych terenów, zapewnia
  połączenia komunikacyjne z drogą krajową Nr 7 i docelowo z postulowaną drogą ekspresową
  KS.7 za pośrednictwem dwóch węzłów drogowych w Łącznej i Występie. Dla tej drogi
  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ustala minimalne parametry techniczne
  i minimalne ograniczenia w jej obudowie, z uwzględnieniem przekroju ulicznego na długości
  terenów budowlanych, analogiczne do drogi KL.2.
  Droga komunikacyjna przebiegająca przez miejscowoś ć posiada zróżnicowaną nawierzchnie
  (kamienne brukowane, sześciokątne płyty betonowe). Stan techniczny drogi nie jest zadawalający.
  O braku bezpieczeństwa przebiegającej trasy świadczy fakt braku ciągu pieszego na odcinku całej
  miejscowości, brak rowów przydrożnych (kanalizacji deszczowej).
  Komunikacja transportowa
  Miejscowość dysponuje relatywnie dobrym położeniem na szlaku komunikacyjnym, ze względu
  na bliskość drogi krajowej E7, oraz będącej w trakcie realizacji inwestycji drogi S7, której to
  budowa wiąże się z powstaniem węzła komunikacyjnego w Zaleziance.
  Usługi komunikacji zbiorowej świadczone są przez PKS Kielce na trasie Kielce-Łączna (przez
  Zagnańsk) oraz przez prywatnych przewoźników. W miejscowości są dwa przystanki autobusowe,
  wybudowane przy współudziale mieszkańców. Niewątpliwym utrudnieniem jest brak
  bezpośredniego połączenia z miastem powiatowym Skarżyskiem Kamienną.
  Zdjęcie 13:Przystanek w Zaleziance. Fot. Pro-inspiracja.pl, Katarzyna Kowalska
  Na terenie miejscowości nie ma linii kolejowych. Najbliżej położoną trasa kolejową jest trasa
  z Kielc przez Zagnańsk, Łączną.
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 20 / 42
  wybudowane przy współudziale mieszkańców. Niewątpliwym utrudnieniem jest brak
  bezpośredniego połączenia z miastem powiatowym Skarżyskiem Kamienną.
  Zdjęcie 13:Przystanek w Zaleziance. Fot. Pro-inspiracja.pl, Katarzyna Kowalska
  Na terenie miejscowości nie ma linii kolejowych. Najbliżej położoną trasa kolejową jest trasa
  z Kielc przez Zagnańsk, Łączną.
  Zdjęcie 14.: Linia kolejowa w Łącznej. Fot. www.pkp.pl
  Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa
  Obszar gminy jest w 99,9% zwodociągowany. Głównym źródłem zasilającym gospodarstwa
  domowe jest podziemne ujęcie wody oraz przepompownie, znajdujące się w Zaleziance. Ujęcie
  wody w Zaleziance (WZ-1) posiada wydajnoś ć 50,8 m3/h, przy depresji 6,0 m. Woda
  doprowadzona jest do odbiorców poprzez stację wodociągową z pompownią i zbiornikami wody
  (WZ-4) do miejscowości Zalezianka oraz poprzez stację wodociągową z pompownią
  i zbiornikiem wody (WZ-5) do miejscowości Występa. Dla tego ujęcia ustanowiona została
  strefa ochrony bezpośredniej,
  Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu przewiduje pełne uzbrojenie terenu Zalezianki we
  wszystkie niezbędne instalacje, których obecnie brakuje, jak: gazowa-obecnie mieszkańcy
  korzystają z butli gazowych, kanalizacyjna.
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 21 / 42
  wszystkie niezbędne instalacje, których obecnie brakuje, jak: gazowa-obecnie mieszkańcy
  korzystają z butli gazowych, kanalizacyjna.
  Zdjęcie 15: Ujęcie wody w Zaleziance. Fot. Pro-inspiracja.pl, Katarzyna Kowalska
  Zdjęcie 16: Przepompownia wody w Zaleziance Fot. Pro-inspiracja.pl., Katarzyna
  Kowalska
  Gospodarka odpadami
  Mieszkańcy Zalezianki posiadają zbiorowy odbiór odpadów komunalnych, które są
  segregowane.
  6.5 Przedsiębiorczość i rolnictwo
  Obszar miejscowości Zalezianka ma charakter rolniczy, jednakże mieszkańcy sołectwa coraz
  częściej poszukują innej formy zatrudnienia, głównie z powodu średniej klasy bonitacyjnej ziem
  uprawnych (V-VI klasa bonitacyjna) raz zróżnicowanego ukształtowania terenu. Użytki rolne
  wynoszą 145,42 ha z czego grunty orne zajmują 71,9 ha oraz sady 0,7, pozostała część to inna
  forma zagospodarowania wskazanych terenów pod działalność rolniczą. Tereny leśne stanowią
  dużą część sołectwa. Ze względu na walory naturalne obszaru Zalezianka jest to jedno z sołectw
  Gminy Łączna o dużym potencjale agroturystycznym oraz rekreacyjnym.
  Tabela 4: Struktura Gruntów wg klas bonitacyjnych w miejscowości Zalezianka stan na
  dzień 31.12.2009 r.
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 22 / 42
  Tabela 4: Struktura Gruntów wg klas bonitacyjnych w miejscowości Zalezianka stan na
  dzień 31.12.2009 r.
  Na terenie miejscowości Zalezianka funkcjonują 4 podmioty gospodarcze-ich profil
  przedstawia poniższa tabelka. W miejscowości znajduje się jeden sklep oraz punkt wymiany butli
  gazowych, pozostałe dwie działalności prowadzone są w sektorze budownictwa. Dodatkowym
  źródłem zatrudnienia dla mieszkańców sołectwa Zalezianka jest przemysł związany z eksploatacją
  i przeróbką piaskowców kwarcytowych dewonu dolnego, wydobywane w kopalni „Bukowa Góra”.
  Zatrudnieniu poza rolniczemu sprzyja bliskość większych aglomeracji jak: miasto Kielce,
  Skarżysko Kamienna oraz miejscowości Zagnańsk i Łączna. Mieszkańcy Zalezianki coraz
  częściej znajdują zatrudnienie poza Gminą Łączna, ze względu na poprawę infrastruktury
  komunikacyjnej z wyżej wymienionymi ośrodkami.
  Istotną rolę w kształtowaniu przyszłej formy zatrudnienia w sołectwie odgrywać będzie
  agroturystyka.
  Tabela 5:Struktura działalności gospodarczych prowadzonych w miejscowości
  Zalezianka w Gminie Łączna
  Źródło: Urząd Gminy w Łącznej
  6.6 Kapitał społeczny i ludzki
  Na kapitał społeczny i ludzki składa się szereg działań podejmowanych przez mieszkańców
  Zalezianki w celu stworzenia optymalnych warunków rozwoju miejscowości. Na terenie
  Zalezianki brak jest formalnych stowarzyszeń, klubów sportowych, które przyczyniły by się do
  większej integracji społecznej sołectwa. Nie mniej jednak Zalezianka ma duże tradycje społeczne
  w odniesieniu do czynów publicznych, inwestycji wykonanych przez mieszkańców. Wybudowanie
  budynku szkoły, Kaplicy, pomoc w zbudowaniu przystanków autobusowych, nadzór nad
  wykonaniem nawierzchni drogi to niektóre z aktów solidaryzmu mieszkańców Zalezianki. Na
  spotkaniu roboczym mieszkańcy podkreślali, iż poczucie wspólnoty, wzajemna pomoc sąsiedzka
  oraz akty solidaryzmu to cechy, które wyróżniają tutejszą społeczność. Niewątpliwie brak
  infrastruktury społecznej w postaci miejsca spotkań mieszkańców, aktywnego spędzania
  wspólnego czasu nie sprzyja zawiązywaniu i podtrzymywaniu silnych relacji, tym samym istotnym
  staje się inwestycja w tego typu miejsca.
  Na jakość życia mieszkańców wpływa fakt braku:
  -boisk sportowych,
  -miejsc aktywnego spędzania czasu,
  -miejsca spotkań mieszkańców,
  -brak działających formalnych stowarzyszeń, kół zainteresowań.
  7. Kluczowe obszary problemowe.
  Podczas spotkania przedstawicieli mieszkańców miejscowości Zalezianka, które odbyło się 11
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 23 / 42
  Na jakość życia mieszkańców wpływa fakt braku:
  -boisk sportowych,
  -miejsc aktywnego spędzania czasu,
  -miejsca spotkań mieszkańców,
  -brak działających formalnych stowarzyszeń, kół zainteresowań.
  7. Kluczowe obszary problemowe.
  Podczas spotkania przedstawicieli mieszkańców miejscowości Zalezianka, które odbyło się 11
  stycznia 2010 r. w Gimnazjum w Zaleziance wyłoniono najważniejsze problemy miejscowości.
  Można je pogrupować w następujące obszary:
  - niezadawalający stan infrastruktury technicznej
  - słaby rozwój infrastruktury społeczno – kulturalno - sportowej miejscowości
  - słaby rozwój turystyki i mała ilość miejsc rekreacji dla mieszkańców
  Problemy cząstkowe, wynikające z problemu głównego:
  - potrzeba budowy chodnika przy drodze powiatowej na odcinku miejscowości Zalezianka
  - zły stan nawierzchni i potrzeba poszerzenia drogi powiatowej
  - brak kanalizacji sanitarnej, w tym kanalizacji deszczowej
  - brak gazociągu
  - potrzeba bieżących remontów i utrzymania dróg i oświetlenia ulicznego
  Problemy cząstkowe, wynikające z problemu głównego:
  - potrzeba kompleksu sportowego (modernizacja boiska do piłki nożnej, budowa boiska do
  siatkówki i koszykówki)
  - potrzeba doposażenia szkoły podstawowej, gimnazjum w sprzęt, pomoce naukowe
  i dydaktyczne
  - potrzeba budowy świetlicy wiejskiej
  - potrzeba utrzymania i remontów Kaplicy wraz z terenem wokół
  - potrzeba utworzenie Koła Gospodyń Wiejskich i jego doposażenia
  - potrzeba utworzenia i doposażenia Klubu Sportowego
  - potrzeba stworzenia oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży – siłownia i fitness
  Problemy cząstkowe, wynikające z problemu głównego:
  - brak oznakowania miejsc pamięci, pomników,
  - brak mapy miejscowości na tle gminy, powiatu, regionu „Tu jesteś turysto” wraz
  z zaznaczonymi atrakcjami, szlakami,
  - potrzeba zagospodarowania terenu wokół i za szkołą dla potrzeb społeczności lokalnej,
  - potrzeba budowy ścieżek rowerowych, spacerowych, szlaków.
  8. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości
  Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości zostało poprzedzone przeprowadzeniem
  kompleksowej analizy czynników wewnętrznych i zewnętrznych związanych z rozwojem
  miejscowości. Analiza SWOT służy do uporządkowania danych i informacji, jest wykorzystywana
  w uspołecznionym procesie planowania. Polega ona na ocenie szans i zagrożeń procesu rozwoju
  w kontekście własnych atutów (silnych stron) i słabości. Nazwa SWOT pochodzi od pierwszych
  liter angielskich słów: strenghts – silne strony, weaknesses - słabe strony, opportunities -
  szanse/możliwości, threats – zagrożenia.
  Przedstawiona poniżej analiza stanowi syntezę poszczególnych obszarów życia społecznogospodarczego
  miejscowości.
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 24 / 42
  miejscowości. Analiza SWOT służy do uporządkowania danych i informacji, jest wykorzystywana
  w uspołecznionym procesie planowania. Polega ona na ocenie szans i zagrożeń procesu rozwoju
  w kontekście własnych atutów (silnych stron) i słabości. Nazwa SWOT pochodzi od pierwszych
  liter angielskich słów: strenghts – silne strony, weaknesses - słabe strony, opportunities -
  szanse/możliwości, threats – zagrożenia.
  Przedstawiona poniżej analiza stanowi syntezę poszczególnych obszarów życia społecznogospodarczego
  miejscowości.
  Tabela 6: Analiza SWOT
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 25 / 42
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 26 / 42
  9. Miejscowość Zalezianka w 2018 roku
  Podczas debaty strategicznej oraz zebrania wiejskiego wypracowano wspólnie wizję rozwoju
  Miejscowości na najbliższe lata. Z wizji bezpośrednio wynikają obszary, które powinny być
  uatrakcyjniane. Obszary, cele i kierunki działania dla każdego z obszarów życia społeczno –
  gospodarczego - wzajemnie się uzupełniających.
  Cztery obszary rozwojowe:
  Cel: Budowa obiektów sportowych ( np. kompleksu boisk) związanych z życiem kulturalnym
  i społecznym. W nowoczesnych społeczeństwach ery globalizacji sport jest jedną z ważnych
  wartości kulturowych, wpływających na rozwój człowieka, jego zdrowie i jakość życia. Sport
  będzie zajmował coraz mocniejszą pozycję w szeroko pojmowanym systemie wartości
  indywidualnych i społecznych, służąc wszechstronnemu rozwojowi człowieka, w tym zachowaniu
  zdrowia i sprawności oraz wartościowemu zagospodarowaniu czasu wolnego. Priorytetem w tym
  obszarze jest budowa przy budynku szkolnym boisk do możliwości uprawiania różnego rodzaju
  sportu. Obiekty sportowe będą służyć organizacji różnych spotkań, imprez i konkursów
  o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
  Cel: Uporządkowanie terenu za szkołą, będącego własnością sołectwa, które utworzy miejsce
  rekreacji i wypoczynku z którego będą korzystali mieszkańcy, goście z zewnątrz, a w
  szczególnośc i d z i e c i i młodzież. Uporządkowanie terenu przyczyni się do aktywnego
  i pożytecznego spędzania wolnego czasu. Stworzy możliwości rozwijania zainteresowań różnymi
  dziedzinami sportu. Wpłynie to pośrednio na promocję i wzrost atrakcyjności turystycznej
  Zalezianki. W sposób pośredni wpłynie na aktywniejszą i efektywniejszą współpracę na rzecz
  dorobku kulturowego miejscowości.
  Zadaniem priorytetowym jest zaadaptowanie terenu za szkołą i stworzenie miejsca integracji
  społecznej, poprzez budowę placu zabaw oraz miejsca rekreacji w postaci altany, grilla, ławeczki,
  alejek brukowych.
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 27 / 42
  i pożytecznego spędzania wolnego czasu. Stworzy możliwości rozwijania zainteresowań różnymi
  dziedzinami sportu. Wpłynie to pośrednio na promocję i wzrost atrakcyjności turystycznej
  Zalezianki. W sposób pośredni wpłynie na aktywniejszą i efektywniejszą współpracę na rzecz
  dorobku kulturowego miejscowości.
  Zadaniem priorytetowym jest zaadaptowanie terenu za szkołą i stworzenie miejsca integracji
  społecznej, poprzez budowę placu zabaw oraz miejsca rekreacji w postaci altany, grilla, ławeczki,
  alejek brukowych.
  Cel: Poprawa stanu infrastruktury technicznej wpływającej na bezpieczeństwo osób
  korzystających między innymi z dróg. Inwestycje podniosą standard życia mieszkańców,
  spowoduje wzrost konkurencyjności miejscowości w regionie i województwie. Realizacja tego
  zadania przyczyni się stworzenia lepszych warunków inwestycyjnych, a w konsekwencji
  zapewnienia wystarczającej liczby miejsc pracy. Zadaniem priorytetowym w tym obszarze jest
  wybudowanie ciągu pieszego na długości 3400 mb.
  Cel: Stworzenie warunków do rozwoju turystki w regionie, poprzez zaadaptowanie pobliskich
  terenów leśnych oraz powstanie bazy noclegowo-turystycznej. Wykorzystanie potencjału
  środowiskowego oraz atrakcyjności położenia miejscowości. Inwestycje w rozwój turystyki
  przyczynią się do zmiany struktury zatrudnienia mieszkańców oraz do zaistnienia w gronie
  miejscowości atrakcyjnych i wartych odwiedzenia.
  Na podstawie tak określonych celów strategicznych została określona wizja Miejscowości
  Zalezianka w 2018 roku:
  Wizja jest zapisem woli mieszkańców i ich deklaracją wspólnego urzeczywistniania
  nakreślonych celów. Wizja w swej istocie łączy wszystkie środowiska, siły i osoby na rzecz jej
  realizacji, jednak bez wskazywania sposobów i środków. Te zapewne będą wypadkową aspiracji,
  doświadczeń i pomysłowości mieszkańców i ośrodków decyzyjnych wcielających ją w życie.
  10. Komplementarność celów strategicznych z innymi programami.
  Konstrukcja Planu Odnowy Miejscowości Zalezianka na lata 2010-2018 zakłada spójność jego
  celów strategicznych z następującymi programami:
  Tabela 7: Komplementarność celów z innymi programami
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 28 / 42
  Tabela 7: Komplementarność celów z innymi programami
  11. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność
  lokalną
  Plan Odnowy Miejscowości Zalezianka zawiera obszary inwestycyjne, które są istotne z punktu
  widzenia mieszkańców sołectwa, do optymalnego rozwoju miejscowości. Poniższe zestawienie
  zawiera uzgodnione przez mieszkańców propozycje inwestycyjne.
  Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2010-2018. Zadania te mogą być
  współfinansowane z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” w ramach
  działania „Odnowa i rozwój wsi”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Świętokrzyskiego oraz innych programów pomocowych.
  11.1 Zadania inwestycyjne do realizacji w latach 2010-2018wskazane przez mieszkańców
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 29 / 42
  widzenia mieszkańców sołectwa, do optymalnego rozwoju miejscowości. Poniższe zestawienie
  zawiera uzgodnione przez mieszkańców propozycje inwestycyjne.
  Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2010-2018. Zadania te mogą być
  współfinansowane z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” w ramach
  działania „Odnowa i rozwój wsi”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Świętokrzyskiego oraz innych programów pomocowych.
  11.1 Zadania inwestycyjne do realizacji w latach 2010-2018wskazane przez mieszkańców
  miejscowości Zalezianka
  Tabela 8: Zadania inwestycyjne do realizacji w latach 2010-2018 wskazane przez mieszkańców
  miejscowości Zalezianka
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 30 / 42
  11.2 Zadania nie inwestycyjne.
  Zestawienie zadań „nie inwestycyjnych”, których realizacja powinna się odbywać na bieżąco.
  Zadania te pociągają za sobą niewielkie nakłady finansowe.
  Tabela 9: Zadania nie inwestycyjne
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 31 / 42
  Zestawienie zadań „nie inwestycyjnych”, których realizacja powinna się odbywać na bieżąco.
  Zadania te pociągają za sobą niewielkie nakłady finansowe.
  Tabela 9: Zadania nie inwestycyjne
  12. Opis zadania realizowanego w ramach „PROW 2007-2013”, działanie „Odnowa
  i rozwój wsi”.
  Zadaniem priorytetowym, przewidzianym do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów
  Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jest zadanie „Odnowa miejscowości Zalezianka
  poprzez budowę chodnikaplacu zabaw oraz miejsca rekreacji dla mieszkańców”.
  Zadanie to składa się z dwóch elementów składowych:
  1. Budowy chodnika - ok. 3400 m przez cał ą miejscowoś ć Zalezianka – szacunkowa
  wartość zadania: 770 000,00 zł
  2. Budowa placu zabaw: bujaczki, zjeżdżalnia, huśtawki, itp. oraz budowa miejsca
  rekreacji za szkołą: plantowanie terenu, altana, grill, ławeczki, alejki wyłożone kostką,
  itp. – szacunkowa wartość zadania: 50 000,00 zł
  Wartość zadania priorytetowego: 820 000,00 zł
  Planowana inwestycja odgrywać będzie dużą rolę dla społeczności lokalnej, związaną przede
  wszystkim ze zwiększeniem poczucia jej bezpieczeństwa (chodnik) i sprzyjać będzie
  nawiązywaniu kontaktów społecznych (plac zabaw, miejsce rekreacji dla mieszkańców).
  Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji za szkoł ą wpisuje się w kształtowanie przestrzeni
  publicznej w miejscach przyczyniających się do nawiązywania kontaktów społecznych. Budowa
  chodnika zaś jest dla mieszkańców miejscowości najważniejszym zadaniem inwestycyjnym – tak
  wynika ze spotkania strategicznego mieszkańców. Należy podkreślić, iż drogą tą mieszkańcy
  udają się do Kaplicy, zaś dzieci do Szkoły Podstawowej. Brak chodnika przy drodze powiatowej
  na odcinku w miejscowości Zalezianka stanowi duże zagrożenie bezpieczeństwa ze względu na
  wąski pas jezdni i duży ruch samochodów. W związku z powyższym, budowa chodnika przez całą
  miejscowość Zalezianka jest ważna dla zaspokajania potrzeb mieszkańców (zwłaszcza w zakresie
  poczucia bezpieczeństwa).
  Łącznie koszt zadania priorytetowego będzie wynosił około 820 000,00 zł Jego realizacja jest
  planowana na lata 2010-2012. Należy jednak zaznaczyć, że szczegółowe określenie kosztów
  będzie możliwe dopiero po opracowaniu kosztorysów inwestorskich dla przedmiotowych
  inwestycji.
  12.1 Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania priorytetowego
  Tabela 10: Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania priorytetowego
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 32 / 42
  Łącznie koszt zadania priorytetowego będzie wynosił około 820 000,00 zł Jego realizacja jest
  planowana na lata 2010-2012. Należy jednak zaznaczyć, że szczegółowe określenie kosztów
  będzie możliwe dopiero po opracowaniu kosztorysów inwestorskich dla przedmiotowych
  inwestycji.
  12.1 Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania priorytetowego
  Tabela 10: Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania priorytetowego
  13. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Zalezianka
  Realizacja projektów zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Zalezianka będzie uzależniona
  bezpośrednio od możliwości finansowych Gminy oraz od wielkości dofinansowania ze źródeł
  zewnętrznych. Wdrożenie Planu będzie mieć bezpośredni pozytywny wpływ na sferę
  przedsiębiorczośc i i środowisko przyrodnicze, powstaną nowe miejsca pracy, zwiększą się
  dochody własne gminy, poprawią się warunki komunikacji drogowej. Efektywnoś ć realizacji
  Planu będzie oceniania na podstawie przyjętych wskaźników/mierników celów operacyjnych.
  Wskaźniki osiągnięcia POM Zalezianka:
  a. wskaźnik produktu
  - budowa miejsca rekreacji,
  - budowa bazy rekreacyjno-sportowej,
  - modernizacja dróg, ścieżek rowerowych,
  - powstanie parkingu przy Kaplicy,
  - budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi.
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 33 / 42
  Wskaźniki osiągnięcia POM Zalezianka:
  a. wskaźnik produktu
  - budowa miejsca rekreacji,
  - budowa bazy rekreacyjno-sportowej,
  - modernizacja dróg, ścieżek rowerowych,
  - powstanie parkingu przy Kaplicy,
  - budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi.
  b. wskaźnik rezultatu
  - liczba nowopowstałych obiektów kulturalnych i rekreacyjnych,
  - zaadaptowanie ścieżek rowerowych, szlaków pieszych,
  - ilość nowych obiektów rekreacyjno-sportowych,
  - liczba metrów bieżących wybudowanego chodnika,
  - ilość nowopowstałych obiektów obsługujących ruch turystyczny.
  c. wskaźnik oddziaływania
  - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  - poprawa stanu środowiska naturalnego,
  - poprawa aktywności społecznej mieszkańców,
  - wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości.
  13.1 Wdrażanie
  Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg źródeł ich
  pochodzenia. W niektórych sytuacjach może to oznaczać, że chcąc korzystać z różnych źródeł
  finansowania należy sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy to w szczególności
  odmiennych zasad wykorzystywania środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków
  pochodzących z UE.
  Funkcję Instytucji Zarządzającej, Koordynującej i Wdrążającej realizacje Planu Odnowy
  Miejscowości będzie pełnić Wójt Gminy. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między
  innymi:
  • ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji POM,
  • zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów we wdrażaniu oraz
  przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,
  • zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi
  wyższego rzędu,
  • zapewnienie przygotowania i wdrożenia Planu w zakresie informacji i promocji Planu,
  • dokładne oceny ex-post po zakończeniu realizacji Planu.
  Dla właściwej oceny Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii
  niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.
  Tabela 11: Harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Zalezianka
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 34 / 42
  niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.
  Tabela 11: Harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Zalezianka
  13.2 Finansowanie
  Zadanie do realizacji zapisane w „Planie Odnowy Miejscowości Zalezianka na lata 2010-2018”
  mogą być wsparte z następujących programów:
  1. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, działanie „Odnowa
  i rozwój wsi”.
  2. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego”
  3. ,, Program Operacyjny Kapitał Ludzki”
  4. ,,Świętokrzyski Program Odnowy Wsi”
  5. ,,Fundacja Wspomagania Wsi”
  6. ,, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności”
  7. ,,Fundusz dla Organizacji Pozarządowych”
  Najważniejsze zadania realizowane w ramach tego działania związane są z tworzeniem
  dogodnych warunków dla rozwoju miejscowości, aktywizacją ludności wiejskiej, projektami
  związanymi z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym z utrzymaniem, odbudową
  i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesieniem atrakcyjności
  turystycznej danej miejscowości.
  Celem głównym programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. O dofinansowanie
  mogą ubiegać się podmioty posiadające osobowość prawną (stowarzyszenia, związki
  stowarzyszeń, fundacje, firmy, urzędy gmin, itp.). Dotacja może stanowić nawet 100% wartości
  realizowanego projektu. Pieniądze mogą być przeznaczone na realizacje zadań związanych
  z poprawą jakości kapitału ludzkiego poprzez organizacje szkoleń, warsztatów, zajęć
  pozalekcyjnych, świetlic środowiskowych. W większości działań można także część dotacji
  przeznaczyć na zakup materiałów, urządzeń i sprzętu (od 10 do 15 proc. kwoty dotacji). Można
  realizować także projekty mające na celu tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem, poprawę
  dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pobudzania
  aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz rozwoju edukacji i wykształcenia.
  Podstawowym założeniem Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi jest sprzyjanie wszelkim
  miejscowym inicjatywom społecznym służącym rozwojowi środowisk lokalnych, mający swe
  odzwierciedlenie w VI celu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 35 / 42
  dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pobudzania
  aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz rozwoju edukacji i wykształcenia.
  Podstawowym założeniem Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi jest sprzyjanie wszelkim
  miejscowym inicjatywom społecznym służącym rozwojowi środowisk lokalnych, mający swe
  odzwierciedlenie w VI celu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku
  „Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”.
  Jednym z podstawowych zadań programu są działania zmierzające do kultywowania
  w społecznościach lokalnych tradycji, historii i odrębności kulturowej w poszczególnych
  obszarach naszego regionu.
  Program jest skierowany do organizacji pozarządowych działających w sferze społecznej,
  kulturowej, rolniczej, rekreacyjnej, turystycznej, sportowej, ochrony środowiska, o statusie
  fundacji lub stowarzyszenia posiadających osobowość prawną oraz prowadzących działalność non
  profit.
  Dofinansowanie na pokrycie części wydatków poniesionych na realizację projektu (dotacja
  celowa).
  Udział środków własnych beneficjenta w realizowanym projekcie wynosić musi minimum 20%
  kosztów kwalifikowanych.
  Celem Fundacji jest wspomaganie inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi
  i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich,
  poprawa warunków życia i gospodarowania na wsi, rozwój społeczny i kulturalny wsi, rozwój
  oświaty wśród ludności wsi, ochrona środowiska naturalnego, wspieranie rozwoju
  niekonwencjonalnych źródeł energii, organizowanie opieki społecznej na wsi. Pomoc dla
  mieszkańców obszarów wiejskich, Fundacja realizuje poprzez: udzielanie ze środków pieniężnych
  Fundacji kredytów przez banki, z którymi Fundacja ma podpisane umowy o współpracy, na
  realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie działalności objętej celami statutowymi,
  udzielanie dotacji lub zwrotnej pomocy finansowej na warunkach preferencyjnych na realizacje
  przedsięwzięć, prowadzenie doradztwa techniczno-ekonomicznego, prowadzenie szkoleń,
  popularyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, organizowanie zaopatrzenia technicznego
  wspomaganych przedsięwzięć.
  Fundacja działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki
  rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego,
  a jednocześnie wspiera procesy transformacji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
  PAFW urzeczywistnia swoje cele poprzez realizację programów w następujących obszarach
  tematycznych: Inicjatywy w zakresie edukacji, Rozwój społeczności lokalnych, Obywatel
  w demokratycznym państwie prawa i Dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie
  transformacji. W działaniach na terenie Polski Fundacja koncentruje się obecnie na inicjatywach
  edukacyjnych, służących przede wszystkim wyrównywaniu szans, a także na wyzwalaniu
  i umacnianiu energii obywatelskiej w miejscach wymagających szczególnego wsparcia. Wsparcie
  ze strony Fundacji można uzyskać tylko w ramach jej programów. Zainteresowani uzyskaniem
  finansowego wsparcia ze strony PAFW ubiegają się o dotacje składając wniosek bezpośrednio
  u realizatora określonego programu. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują komisje
  ekspertów powoływana przez Fundację.
  Możliwość korzystania ze środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych związana
  jest z wejściem Polski do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego. Budżet Funduszu stanowi 7% kwoty przeznaczonej dla Polski w ramach
  Mechanizmów Finansowych i wynosi 37,8 milionów euro. Środki te będą dystrybuowane
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. S trona 36 / 42
  u realizatora określonego programu. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują komisje
  ekspertów powoływana przez Fundację.
  Możliwość korzystania ze środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych związana
  jest z wejściem Polski do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego. Budżet Funduszu stanowi 7% kwoty przeznaczonej dla Polski w ramach
  Mechanizmów Finansowych i wynosi 37,8 milionów euro. Środki te będą dystrybuowane
  w ramach otwartych konkursów projektów organizowanych w latach 2007-2009.
  Fundusz dla Organizacji Pozarządowych to trzy komponenty: demokracja i społeczeństwo
  obywatelskie, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, równe szanse i integracja społeczna.
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 37 / 42
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 38 / 42
  13.3 Komunikacja społeczna i promocja
  Informacja na temat realizacji Planu będzie przekazywana mieszkańcom w sposób ciągły:
  - na zebraniach wiejskich,
  - na sesjach Rady Gminy Łączna,
  - w biuletynie informacji publicznej,
  - w serwisie informacyjnym Gminy Łączna, na stronie www.laczna.pl,
  - na tablicach ogłoszeniowych.
  Realizacja Planu musi opierać się na właściwym odbieraniu informacji zwrotnej, tak aby móc
  dobrze go modyfikować. Będzie kontynuowana współpraca z sektorem prywatnym
  i organizacjami pozarządowymi. Celem działań informacyjnych będzie:
  - zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia
  w ramach funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych,
  - zapewnienie bieżącego informowania o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla
  poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy,
  - zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie
  Planu w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne
  przedsięwzięcia,
  - wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak internet, poczta elektroniczna,
  elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami
  uczestniczącymi w realizacji Planu.
  Wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 39 / 42
  - zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie
  Planu w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne
  przedsięwzięcia,
  - wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak internet, poczta elektroniczna,
  elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami
  uczestniczącymi w realizacji Planu.
  Wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej
  uzależnione jest od poziomu świadomości w zakresie ich istnienia oraz możliwości pozyskania
  tych środków do rozwoju gminy/miejscowości. W tym celu istnieje realna potrzeba
  konsekwentnego kształtowania pozytywnego wizerunku Planu Odnowy Miejscowości.
  Realizacji polityki informacyjnej służyć mają następujące instrumenty:
  - konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje propagujące informacje
  o możliwościach wykorzystania środków unijnych,
  - wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody prezentacji
  osiągnię ć w zakresie realizacji inicjatyw z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, a także
  informacje o projektach oraz ich promocja przez beneficjentów,
  - współpraca z mediami.
  13.4 Monitoring
  Monitoring umożliwia bieżącą ocenę realizacji zadań oraz celów, prognozowanie ewentualnych
  zmian w realizacji, dokonywanie bieżąc y c h k o r e k t i p o p r a w e k , p o d jęc i e d z i ałań
  zabezpieczających i naprawczych, informowanie społeczności o uzyskanych wynikach. W tym
  obszarze kluczowe znaczenie w monitorowaniu i wdrażaniu Planu będzie miała Rada Gminy. Jej
  główną rolą będzie monitoring przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne
  interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji
  zadań.
  Tabela 13: Harmonogram monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Zalezianka
  13.5 Aktualizacja
  Organem uprawnionym do aktualizacji Planu jest Zebranie Wiejskie. Uaktualnienie dokumentu
  musi być zatwierdzone przez Radę Gminy. Będzie ona dokonywana w przypadku wniesionych
  uwag.
  B I B L I O G R A F I A
  I. Podstawowe dokumenty.
  1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Zalezianka na terenie gminy Łączna.
  2. Strategia Rozwoju Gminy Łączna na lata 2007-2020, Kielce-Łączna 2007.
  3. Zarys monografii Gminy Łączna (dokument w trakcie opracowania, udostępniony przez
  Zespół Roboczy).
  II. Dane statystyczne.
  1. Dane Urzędu Gminy w Łącznej
  2. Główny Urząd Statystyczny
  III. Źródła internetowe.
  1. www.laczna.pl
  2. www.uglaczna.bip.pl
  3. www.turystyka.skar.pl
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 40 / 42
  II. Dane statystyczne.
  1. Dane Urzędu Gminy w Łącznej
  2. Główny Urząd Statystyczny
  III. Źródła internetowe.
  1. www.laczna.pl
  2. www.uglaczna.bip.pl
  3. www.turystyka.skar.pl
  4. www.pkp.pl
  5. www.targeo.pl
  SPIS TABEL
  SPIS FOTOGRAFII
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 41 / 42
  SPIS FOTOGRAFII
  ID: FQEZK-PTKLD-BZYRT-IECLI-KAGEO. Podpisany. Strona 42 / 42


  Data wprowadzenia: 2010-05-04 1037
  Data upublicznienia: 2010-05-04
  Art. czytany: 2116 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna