(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr IV/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2024r.
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Wójt Gminy Wojciech Fąfara
» Badanie wody z ujęcia Zalezianka z dnia 09.07.24r.
» Badanie wody z ujęcia Czerwona Górka z dnia 09.07.24r.
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2010
 • Opinii o możliwości spłaty kredytu

  Znak:3014/3/10 Łączna ,dnia 29.06.2010 r.


  Regionalna Izba Obrachunkowa
  ul. Targowa 18
  25-520 Kielce


  Dotyczy: wydania opinii o możliwości spłaty kredytu .


  Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) wnioskuję o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty niżej określonego kredytu.

  Kwota kredytu - 2 300 000 zł

  Przeznaczenie kredytu
  a) finansowanie planowanego deficytu budżetu, .
  b) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

  Planowany okres spłaty kredytu - 7 lat

  Zabezpieczenie spłaty kredytu- weksel In blanco
  Źródła spłaty kredytu i ich podstawa – dochody własne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Łącznej Nr XL/24/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku.

  Warunki uruchomienia kredytu
  - w 3 transzach:
  * I transza w 2010 r. – 900 000 zł
  * II transza w 2010 r. – 1 100 000 zł
  * III transza w 2011 r.- 300 000 zł

  Powyższy kredyt jest zaciągany w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej.

  Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

  Załączniki:

  1. Informacja o kredycie w powiązaniu z uchwałą budżetową na 2010 rok.
  2. Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
  3. Zestawienie przedstawiające łączną kwotę przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów o których mowa w art.169 ust.1 ustawy o.f.p.
  4. Uchwała w sprawie wskazania źródeł dochodów, z których opiniowany kredyt zostanie pokryty.


  Znak: FN /3014/4/2010 Łączna ,dnia 05.07.2010 r.


  Regionalna Izba Obrachunkowa
  ul. Targowa 18
  25-520 Kielce


  Dotyczy: kwota zadłużenia do wydania opinii o możliwości spłaty kredytu
  Urząd Gminy w Łącznej informuje, iż zadłużenie Gminy z tytułu wcześniej

  zaciągniętych kredytów na dzień 25 czerwca 2010 roku wynosi 2 833 400 zł

  ( słownie : dwa miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące czterysta zł).

  Załącznik Nr 3
  …………………………………….. do wniosku o wydanie opinii
  pieczęć j.s.t. o której mowa w art. 91 ust. 2 u. f.p.

  ZESTAWIENIE PRZEDSTAWIAJĄCE ŁĄCZNĄ KWOTĘ PRZYPADAJĄCYCH W DANYM ROKU BUDŻETOWYM SPŁAT I WYKUPÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 169 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

  w zł
  Rok Raty pożyczek i kredytów długoterminowych odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych wykup papierów wartościowych długoterminowych odsetki i dyskonto od papierów wartościowych długoterminowych i krótkoterminowych potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Suma wszystkich obciążeń (łącznie z opiniowanym kredytem/ pożyczką/ wykupem) (2+3+4+5+6) Suma obciążeń bez zobowiązań zaciągniętych w związku z zadaniami finansowanymi z udziałem środków z UE planowane dochody ogółem jednostki samorządu terytorialnego % wszystkich obciążeń w stosunku do dochodów ogółem (7 / 9) % obciążeń bez zobowiązań zaciągniętych w związku z zadaniami finansowanymi z udziałem środków z UE (8 / 9)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  2010 790 070 205 401 995 471 701 220 14 647 132,00 6,80 4,79
  2011 893 192 209 864 1 103 056 744 426 13 850 000,00 7,96 5,37
  2012 782 568 161 679 944 247 559 845 12 274 800,00 7,69 4,56
  2013 782 568 128 721 911 289 540 100 12 670 000,00 7,19 4,26
  2014 782 568 90 686 873 254 517 868 12 950 000,00 6,74 4,00
  2015 782 568 62 969 845 537 500 796 13 130 000,00 6,44 3,81
  2016 349 368 24 781 374 149 261 904 13 200 000,00 2,83 1,98
  2017 349 368 8 627 357 995 250 596 13 400 000,00 2,67 1,87
  Ogółem: 5 512 270 892 728 6 404 998 4 076 755 106 121 932 48,33 X

  Dochody wykazane w kolumnie 9 w bieżącym roku budżetowym odnosić się powinny do wysokości dochodów budżetowych planowanych na koniec roku budżetowego na dzień złożenia opiniowanego wniosku a w latach następnych do planu dochodów budżetowych na dany rok określonego w prognozie kształtowania się długu j.s.t. załączonej do projektu budżetu na bieżący rok budżetowy
  Załącznik Nr 2
  …………………………………………………………………. do wniosku o wydanie opinii
  pieczęć j.s.t. o której mowa w art.91 ust.2u.f.p
  ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW


  Lp. Nazwa wierzyciela Data zaciągnięcia zobowiązania (z umowy) Kwota zadłużenia przypadająca do spłaty (kapitał + odsetki) w latach 2010 - 2017 w tym Kwota kapitału do spłaty w latach 2010 - 2017 Kwota odsetek do spłaty w latach 2010-2017 Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki wraz z odsetkami
  na cel określony w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  kapitał odsetki kapitał odsetki kapitał odsetki kapitał odsetki kapitał odsetki kapitał odsetki kapitał odsetki kapitał odsetki
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 21
  Kredyty długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku
  1 BS Suchedniów 22.11.2006 623 715 589 800 33 915 333 600 27 204 256 200 6 711
  2 BS Suchedniów 19.10.2009 3 003 755 2 600 000 403 755 434 000 119 720 433 200 99 738 433 200 72 438 433 200 55 811 433 200 33 847 433 200 22 201
  Opiniowany kredyt
  3 XXXX 2 754 554 2 300 000 454 554 57 973 203 792 103 415 349 368 89 241 349 368 72 910 349 368 56 839 349 368 40 768 349368 24781 349368 8627
  Razem kredyty: 5 489 800 892 224 767 600 204 897 893 192 209 864 782 568 161 679 782 568 128 721 782 568 90 686 782 568 62 969 349 368 24 781 349 368 8 627
  Pożyczki długoterminowezaciągnięte przed dniem złożenia wniosku
  1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 6.12.2002 22 974 22 470 504 22 470 504
  Opiniowana pożyczka
  1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
  1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
  Razem pożyczki: 22 470 504 22 470 504
  Kredyty i pożyczki krótkoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku X X X X X X X X X X X X X X X
  1 X X X X X X X X X X X X X X X
  2 X X X X X X X X X X X X X X X
  Opiniowany kredyt/pożyczka X X X X X X X X X X X X X X X
  X X X X X X X X X X X X X X X
  Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe X X X X X X X X X X X X X X X
  Ogółem pożyczki i kredyty: 5 512 270,0 892 728 790 070 205 401 893 192 209 864 782 568 161 679 782 568 128 721 782 568 90 686 782 568 62 969 349 368 24 781 349 368 8 627

  UWAGA!
  Zestawienie powinno zawierać wszystkie kredyty i pożyczki (w tym również kredyty i pożyczki krótkoterminowe na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku) zaciągnięte do dnia złożenia wniosku przypadające do spłaty w bieżącym roku budżetowym i latach nastpnych. Kwota zadłużenia (kolumna 4) obejmować powinna zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wykazanych w Rb-Z na 31.12 poprzedniego roku budżetowego powiększone o zobowiązania zaciągnięte w bieżącym roku budżetowym do dnia złożenia wniosku. Lata, o których mowa w kolumnach 4, 6 i 7 odnoszą się do okresu począwszy od bieżącego roku budżetowego do roku, w którym dojdzie do całkowitej spłaty wykazanych w zestawieniu zobowiązań.
  W spłatach kapitału (kolumny 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) uwzględnić należy tylko rozchody z tytułu zaciągniętych w/w zobowiązań zwrotnych długoterminowych planowane na dany rok budżetowy. W spłatach odsetek (kolumny 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) uwzględnić należy wydatki planowane tytułem obsługi długu na dany rok budżetowy (w tym również od zobowiązań krótkoterminowych).  INFORMACJA O KREDYCIE/ POŻYCZCE/ EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POWIĄZANIU Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ NA 2010 ROK

  I. Budżet i jego zmiany
  1. Limit zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa:
  a/ w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
  nr i data uchwały –Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/4/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku..
  kwota 1 509 000 zł
  b/ w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
  nr i data uchwały –Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/4/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku.
  kwota 791 000 zł
  2. Limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z upoważnieniem dla organu wykonawczego do zaciągania w/w zobowiązań
  a) nr i data uchwały – Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/4/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku
  kwota 200 000 zł
  3. W bieżącym roku budżetowym nie zaciągano zobowiązań w ramach w/w limitów
  II. Opiniowany kredyt
  1. Podstawa prawna zaciągnięcia zobowiązania
  - art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
  - art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
  2. Nr i data uchwały o zaciągnięciu opiniowanego zobowiązania - Uchwała Nr XL/24/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r.
  3. Rodzaj zobowiązania i jego wartość nominalna
  Kredyt- kwota 2 300 000 zł
  3. Cel zaciągnięcia zobowiązania: - pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych ,spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  2. Warunki uruchomienia kredytu
   w transzach – I transza w 2010 r. – 900 000 zł, II transza w 2010 r. -1 100 000 zł, III transza w 2011 r. – 300 000 zł.
  3. Planowane zabezpieczenie spłaty zobowiązania
  Weksel In blanco
  4. Źródło spłaty zobowiązania
  Uchwała Rady Gminy Nr XL/24/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku.
  *Niepotrzebne skreślić


  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.06.2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Podpis Skarbnika Data Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)
  lub Przewodniczącego Zarządu Pow. (Woj.)


  Data wprowadzenia: 2010-07-21 0927
  Data upublicznienia: 2010-07-21
  Art. czytany: 4622 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2010-07-21
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna