(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Porządek obrad XLVIII - e sesji Rady Gminy Łączna
» ZARZĄDZENIE NR 77/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2023r.
» ZARZĄDZENIE NR 76/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2023r.
 • Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
 • Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ...

  UCHWAŁA NR ............
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia ... października 2010r.


  w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Łączna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, z późn. zm. ) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz 873, z późn.zm.2)) uchwala się, co następuje:

  § 1.
  Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Gminy w Łącznej w formie uchwały w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.

  § 2.
  W konsultacjach projektów uchwał, o których mowa w § 1, mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Łączna, zwane dalej „organizacjami”.

  § 3.
  Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania od uprawnionych organizacji opinii i uwag do projektów uchwał Rady poddanych konsultacji.

  § 4.
  1. Konsultacje mogą mieć formę:

  1) pisemną – poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów,
  o których mowa w § 2 w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
  2) zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego w Biuletynie Informacji
  Publicznej Urzędu Gminy Łączna oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna,
  3) bezpośrednich spotkań z podmiotami, o których mowa w § 2.
  2. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt Gminy Łączna.

  3. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.

  4. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.


  5. Organizacjom przysługuje prawo zgłoszenia opinii i uwag do projektu uchwały na piśmie, w terminie 14 dni od daty poddania go konsultacji, w sposób określony w § 4.

  6. Nie przedstawienie w wyznaczonym terminie opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji albo rezygnację z przysługującego organizacji prawa do przedstawienia swojego stanowiska.


  § 5.
  1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

  2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.

  § 6.
  Po przeprowadzeniu przez Wójta analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji przedstawia się Radzie Gminy wraz ze stosownym projektem uchwały.


  § 7.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 8.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  Uzasadnienie:


  Nowelizacja ustawy z 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nałożyła na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (art.5 ust. 5).
  Niniejsza uchwała stanowi wypełnienie powyższego przepisu ustawowego. Określa sposób oraz ustala formy przeprowadzenia konsultacji, w celu wyrażenia opinii w danej kwestii.
  Niniejsza uchwała promuje także ideę samorządności poprzez wprowadzenie stosownych zasad uczestnictwa ww. podmiotów w podejmowaniu istotnych decyzji przez samorząd gminny.

  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.  Data wprowadzenia: 2010-10-20 0930
  Data upublicznienia: 2010-10-20
  Art. czytany: 4585 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna