(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
» Petycja z dnia 18.11.22r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA nr XXXVIII / 18 / 2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 28 kwietnia 2010 r.

  UCHWAŁA nr XXXVIII / 18 / 2010
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 28 kwietnia 2010 r.
  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2010
  pod nazwą „Dziś szansą na lepsze jutro”
  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153
  poz. 1271, nr 214 poz. 1806 z 2003 r., nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218), w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, nr 99 poz. 100, nr 273 poz. 2703, z 2005 r. nr 64 poz. 565, nr 94 poz. 788, nr 179 poz. 1487, nr 164 poz. 1366, nr 180 poz. 1493, nr 94 poz. 788, nr 179 poz. 1487, z 2006 r. nr 144 poz. 1043, nr 135 poz. 950, nr 186 poz. 1380, nr 249 poz. 1831, nr 251 poz. 1844, z 2007 r. nr 35 poz. 219, nr 36 poz. 226, nr 48 poz. 320, nr 120 poz. 818, nr 209 poz. 1519, nr 221 poz. 1649), Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętym decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Rada Gminy
  w Łącznej uchwala co następuje:

  § 1.

  Gmina Łączna przystępuje do realizacji projektu systemowego na lata 2007-2013 pn. „Dziś szansą na lepsze jutro” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.

  § 2.
  Projekt, o którym mowa w § 1 uchwały, będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej.

  § 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uzasadnienie do uchwały

  Przyjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy Łączna do realizacji projektu systemowego w 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską jest niezbędne w związku ze złożonym w dniu 18.12.2009 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

  1. Informacje ogólne o projekcie.
  W ramach PO KL, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, możliwa jest realizacja projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej.
  Budżet projektu pn. „Dziś szansą na lepsze jutro” wynosi 147 729,00,00 zł. Wkład własny Gminy w wysokości 15 511,50 zł jest wymagany w realizacji projektów systemowych i wynosi 10,5 % ogólnej wartości projektu. Wkładem własnym będą zasiłki celowe i okresowe wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej dla uczestników projektu w ramach posiadanych środków.

  2. Uzasadnienie realizacji projektu – jego cele.

  Na dzień 30 IX 2009 roku liczba mieszkańców gminy to 5395 os. Na dzień 30.09.2009 r. W PUP w Skarżysku-Kamiennej zarejestrowanych było z terenu gm. Łączna 519 osób z czego, 263 kobiety i 256 mężczyzn. Stopa bezrobocia w powiecie skarżyskim – na 30.09.2009 r. – wynosiła 24,00 % w woj. świętokrzyskim – 14,1 %, zaś w kraju 10,8% (źródło: WUP Kielce z dn. 30.09.2009 r.). W ubiegłym roku pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej (dalej: GOPS) objętych zostało 336 rodzin tj. 1281 osób (dane wł. GOPS). Tak duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej jest zatrważający. Większość z tych osób ma problemy z przystosowaniem społecznym. Degradacja życia rodzinnego, pogarszająca się sytuacja finansowa i emocjonalna są przyczyną pojawiania się patologicznych zachowań i problemów opiekuńczo-wychowawczych. Dotyka to wszystkich członków rodziny w różnych aspektach ich życia. Wśród całych rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej panuje poczucie wyobcowania, marginalizacji względem innych. To powoduje spadek samooceny i poczucie braku szans na zmianę. Pogłębianie tej sytuacji jest jednoznaczne z poszerzaniem się grona osób nieprzystosowanych społecznie, u których istnieje ryzyko uzależnienia psychicznego od pomocy społecznej lub/i psychofizycznego od używek. Aby osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogły mieć możliwość zmiany swojej sytuacji należy podjąć działania. Bardzo dużą szansą jest wprowadzenie w życie projektu obejmującego wsparciem grupę docelową, którą tworzą kobiety nieaktywne zawodowo z grupy o przekroju wiekowym od 25 do 45 roku życia, realizującego szeroko pojęty rozwój jednostki w nim uczestniczącej.

  Głównym celem Projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 9 osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną w 2010.
  - podniesienie kwalifikacji zawodowych kobiet i mężczyzn, w tym w szczególności wsparcie osób o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach,
  - rozwijanie aktywności ekonomicznej kobiet i mężczyzn, jako odpowiedzi na wyzwanie rynkowe, pobudzenie postaw przedsiębiorczości,
  - zwiększenie samooceny
  - poprawienie sytuacji społeczno-materialnej
  - zwiększenie aktywności oraz uniezależnienie się od pomocy społecznej
  - eliminowanie biedy i niezaradności.

  Cele te będą osiągnięte poprzez rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada „Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015” (aktualizacja w III kwartale 2008 roku). Corocznie uchwalany jest Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Tym samym wnioskodawca spełnia wymóg merytoryczny projektu systemowego, a projekt w pełni wpisuje się w/w dokument.
  Tak cel główny jaki i cele szczegółowe Projektu są zgodne z:
  1.„PO KL” oraz „SzOP POKL”, „Plan Działania na rok 2010”, priorytet VII: Promocja integracji społecznej.
  2.Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, Cel 2: Rozwój zasobów ludzkich, Priorytet 4: aktywna polityka rynku pracy oraz Priorytet 5: zintegrowana polityka społeczna.

  3. Odbiorcy projektu i zakres ich wsparcia.
  Grupę docelową projektu będzie tworzyć 9 osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia GOPS w wieku aktywności zawodowej 25-45, korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej,
  W ramach kontraktu zostaną przeprowadzone (9 uczestników):
  - indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem (ocena potrzeb, motywacja do działania na rzecz zmian, podniesienie poziomu samooceny, opracowanie indywidualnych ocen uczestników projektu);
  - indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym (ocena potrzeb i kompetencji zawodowych, aktywne formy poszukiwania zatrudnienia, opracowanie indywidualnych planów działań);
  - szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej,
  - kursy zawodowe.

  4. Rezultaty projektu.

  Planowane jest osiągnięcie następujących rezultatów projektu:
  Rezultaty twarde:
  - Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projekcie dotyczącym aktywnej integracji – 9 os. (w tym z obszarów wiejskich – 9 os);
  - Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów – 9 os.
  - Liczba klientów OPS, którzy ukończą warsztaty z doradcą zawodowym – 9 os.
  - Liczba klientów OPS, którzy skorzystali z porad/zajęć z psychologiem – 9 osób.
  -Liczba klientów OPS, którzy ukończą kursy zawodowe/edukacyjne podnoszące kwalifikacje/umiejętności – 9 osób.
  - Liczba klientów OPS, którzy ukończą ścieżkę zaplanowaną w ramach kontraktu socjalnego – 9 osób.

  Rezultaty miękkie:
  Rezultaty miękkie zostaną osiągnięte na poziomie 70% i będą dotyczyły:
  - wzrostu motywacji i umiejętności poruszania się po rynku pracy
  - bądź zwiększenia umiejętności społecznych
  - podniesienia poziomu samooceny uczestników projektu
  - zwiększenia zdolności komunikacyjnych
  - nabycia wiedzy z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV, listu motywacyjnego),
  - nabycia umiejętności skutecznej autoprezentacji w sytuacjach związanych z szukaniem pracy i rozmowami kwalifikacyjnymi

  Przyjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wymagane przed podpisaniem umowy ramowej o dofinansowanie projektu.


  Data wprowadzenia: 2010-11-25 1151
  Data upublicznienia: 2010-11-25
  Art. czytany: 2601 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna