(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
» Petycja z dnia 18.11.22r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR XXXVIII/19/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 28 kwietnia 2010 r.

  UCHWAŁA NR XXXVIII/19/2010
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 28 kwietnia 2010 r.
  w sprawie : zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
  U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240z późn. zm.),
  Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu o kwotę
  144.217,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie
  wynosi 14.425.646,50 zł.
  § 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących budżetu o kwotę
  144.217,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie
  wynosi 15.973.921,50 zł.
  § 3. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej-„Wydatki na programy i projekty realizowane ze
  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
  niepodlegające zwrotowi na 2010 rok” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do
  niniejszej uchwały.
  § 4. Wprowadza się załącznik nr 4a „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze
  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
  niepodlegających zwrotowi na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 a do niniejszej uchwały.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  TYTUŁ
  Załącznik nr 1
  do uchwały Nr
  XXXVIII/19/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 kwietnia 2010 r.
  Dochody
  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 000,00
  80101 Szkoły podstawowe 12 000,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 12 000,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 132 217,50
  85395 Pozostała działalność 132 217,50
  2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
  oraz środków, októrych mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraqz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub
  płatności w ramach budżetu środków europejskich
  125 567,00
  2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
  oraz środków, októrych mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraqz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub
  płatności w ramach budżetu środków europejskich
  6 650,50
  Razem 144 217,50
  Załącznik nr 2
  do uchwały Nr
  XXXVIII/19/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  ID: TYWYK-UQOIE-XJFSD-GVCKW-PYSZO. Podpisany. Strona 1 / 5
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  TYTUŁ
  Załącznik nr 1
  do uchwały Nr
  XXXVIII/19/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 kwietnia 2010 r.
  Dochody
  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 000,00
  80101 Szkoły podstawowe 12 000,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 12 000,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 132 217,50
  85395 Pozostała działalność 132 217,50
  2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
  oraz środków, októrych mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraqz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub
  płatności w ramach budżetu środków europejskich
  125 567,00
  2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
  oraz środków, októrych mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraqz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub
  płatności w ramach budżetu środków europejskich
  6 650,50
  Razem 144 217,50
  TYTUŁ
  Załącznik nr 2
  do uchwały Nr
  XXXVIII/19/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 kwietnia 2010 r.
  Dział Rozdział Treść Zwiększenia
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 000,00
  80101 Szkoły podstawowe 12 000,00
  Wydatki bieżące ,w tym: 12 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12 000,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 132 217,50
  85395 Pozostała działalność 132 217,50
  Wydatki bieżące, w tym: 132 217,50
  świadczenia na rzecz osób fizycznych 149,14
  wydatki związane z realizacją statutowych zadań 53 764,90
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 303,46
  Razem 144 217,50
  TYTUŁ
  Załącznik nr 3
  do uchwały Nr
  XXXVIII/19/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 kwietnia 2010 r.
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
  w zł
  L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku
  Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
  ID: TYWYK-UQOIE-XJFSD-GVCKW-PYSZO. Podpisany. Strona 2 / 5
  Razem 144 217,50
  TYTUŁ
  Załącznik nr 2
  do uchwały Nr
  XXXVIII/19/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 kwietnia 2010 r.
  Dział Rozdział Treść Zwiększenia
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 000,00
  80101 Szkoły podstawowe 12 000,00
  Wydatki bieżące ,w tym: 12 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12 000,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 132 217,50
  85395 Pozostała działalność 132 217,50
  Wydatki bieżące, w tym: 132 217,50
  świadczenia na rzecz osób fizycznych 149,14
  wydatki związane z realizacją statutowych zadań 53 764,90
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 303,46
  Razem 144 217,50
  TYTUŁ
  Załącznik nr 3
  do uchwały Nr
  XXXVIII/19/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 kwietnia 2010 r.
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
  w zł
  L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku
  budżetowym 2010
  Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
  programu w latach 2011 - 2012
  2011 rok 2012 rok Razem 2011 - 2012
  L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku
  budżetowym 2010
  Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
  programu w latach 2011 - 2012
  2011 rok 2012 rok Razem 2011 - 2012
  I Ogółem wydatki bieżące 132 218
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego 6 651
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  125 567
  II Ogółem wydatki majątkowe 4146925 3394718 1336450 4731168
  - środki z budżetu j.s.t. 1625200 1505800 717 204 2223004
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2521725 1888918 619 246 2508164
  Ogółem wydatki 4279143 3394718 1336450 4731168
  - środki z budżetu j.s.t. 1625200 1505800 717 204 2223004
  - środki z budżetu krajowego 6 651
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2647292 1888918 619246 2508164
  Załącznik nr 3a
  do uchwały Nr
  ID: TYWYK-UQOIE-XJFSD-GVCKW-PYSZO. Podpisany. Strona 3 / 5
  Razem 144 217,50
  TYTUŁ
  Załącznik nr 3
  do uchwały Nr
  XXXVIII/19/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 kwietnia 2010 r.
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
  w zł
  L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku
  budżetowym 2010
  Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
  programu w latach 2011 - 2012
  2011 rok 2012 rok Razem 2011 - 2012
  L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku
  budżetowym 2010
  Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
  programu w latach 2011 - 2012
  2011 rok 2012 rok Razem 2011 - 2012
  I Ogółem wydatki bieżące 132 218
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego 6 651
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  125 567
  II Ogółem wydatki majątkowe 4146925 3394718 1336450 4731168
  - środki z budżetu j.s.t. 1625200 1505800 717 204 2223004
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2521725 1888918 619 246 2508164
  Ogółem wydatki 4279143 3394718 1336450 4731168
  - środki z budżetu j.s.t. 1625200 1505800 717 204 2223004
  - środki z budżetu krajowego 6 651
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2647292 1888918 619246 2508164
  Załącznik nr 3a
  do uchwały Nr
  XXXVIII/19/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 kwietnia 2010 r.
  Zalacznik3a.pdf
  Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
  Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010
  rok
  ID: TYWYK-UQOIE-XJFSD-GVCKW-PYSZO. Podpisany. Strona 4 / 5
  zagranicznych
  Załącznik nr 3a
  do uchwały Nr
  XXXVIII/19/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 kwietnia 2010 r.
  Zalacznik3a.pdf
  Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
  Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010
  rok
  ID: TYWYK-UQOIE-XJFSD-GVCKW-PYSZO. Podpisany. Strona 5 / 5


  Data wprowadzenia: 2010-11-25 1152
  Data upublicznienia: 2010-11-25
  Art. czytany: 2465 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna