(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
» Petycja z dnia 18.11.22r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • U C H W A Ł A Nr XLII/32/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2010


  U C H W A Ł A Nr XLII/32/2010

  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 września 2010


  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2013  Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), oraz art.6 ust.1 i 2, art.2 pkt 2, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 180. poz.1493) ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 10 czerwca 2010r. (Dz.U. z dnia13 lipca 2010r. nr.125 poz.842) Rada Gminy Łączna u c h w a l a, co następuje:


  § 1

  Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  na lata 2010-2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.


  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  U Z A S A D N I E N I E

  Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.180.poz.1493) i zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku ( Dz.U. z dnia 13 lipca 2010 nr 125 poz. 842 zgodnie z art. 6. 2 do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, które zapewnią fachową pomoc i wsparcie ofiarom przemocy.

  Załącznik do Uchwały Nr XLII/32/2010
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 września 2010 roku


  GMINNY PROGRAM PRZCIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
  na lata 2010 – 2013


  WSTĘP

  Rodzina jest podstawową i niezastąpioną grupą, jedynym i niepowtarzalnym środowiskiem kształtującym osobowość, system wartości, poglądy, styl życia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami, oparte na miłości i zrozumieniu.
  W przypadku dezorganizacji, rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań. Role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi.
  Mówiąc o przemocy należy pamiętać, iż jest ona zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie, jest ona obecna w codziennym życiu.
  Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, dając o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej.
  Według definicji zawartej w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
  w rodzinie, przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1 (członek rodziny – osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny),
  w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne
  u osób dotkniętych przemocą.
  Najczęściej występujące formy przemocy to: przemoc psychiczna, ekonomiczna, fizyczna i seksualna
  Na terenie Gminy Łączna przemoc w rodzinie najczęściej występuje w rodzinach najuboższych, jest powiązana z alkoholizmem, niskimi dochodami finansowymi na członka rodziny, niskim wykształceniem, małą świadomością społeczną. Przypadki znęcania najczęściej odbywają się w domach rodzinnych, w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny. Praktycznie ofiary przemocy boją się, a niejednokrotnie wstydzą się o tym mówić i rozgłaszać. Trudno jest im w tych sprawach zeznawać w sądzie
  i dlatego wolą, aby przemoc ta trwała. Tylko bardzo zdeterminowane ofiary przemocy decydują się na jej przerwanie, poprzez zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom.
  Z uwagi na powyższe fakty konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku edukacji społeczeństwa, dostarczając wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z problemami. Niezbędne jest również zapewnienie profesjonalnej pomocy.

  I. PODSTAWA PRAWNA

  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie, oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określa ustawa z dnia 29 lipca 2005r.
  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz.U. Nr 180, poz. 1493. ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 10 maja 2010r. Dz.U. z dnia13 lipca 2010r. Nr.125 poz.842
  lub ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz.473, z późn.zm.), chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej

  Zgodnie z art. 1.1 ustawy - Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  a w szczególności w art.3.1. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:
  1). Poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego.
  2) Interwencji kryzysowej i wsparcia.
  3) Ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej.
  4) Zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
  5) Badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie.
  6) Zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

  Art.6.1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( Dz.U.2009 Nr175 poz.1362, z póź. zmianami) lub ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U.z 2007r. Nr 70, poz.473,z póź, zm.)chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

  Art.6.2 Do zadań własnych Gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
  1. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
  2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
  3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
  4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.  Art.9a.1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

  Art.9a.2 Zespól interdyscyplinarny powołuje Wójt, Burmistrz albo Prezydent Miasta.
  3. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
  1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
  2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  3) Policji
  4) oświaty
  5) ochrony zdrowia
  6) organizacji pozarządowych

  4. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.
  5) W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także, prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ustępie 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  6) Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków.
  7) Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
  8) Zespól interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem, Burmistrzem albo Prezydentem Miasta a podmiotami, o których mowa w ust.3 lub 5.
  9) Obsługę organizacyjno- techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.
  10) Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
  11) W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele :
  1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
  2.gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  3.Policji
  4.oświaty
  5.ochrony zdrowia.
  12). W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  13). Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
  14). Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach
  15) Rada Gminy określi, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

  Art. 9 d. 1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
  2. Procedura Niebieskiej Karty obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
  3. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę Niebieskie Karty w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informację o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.
  4.Wszczęcie procedury Niebieskie Karty następuje przez wypełnienie formularza Niebieska Karta w przypadku powzięcia w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

  II. CEL GŁÓWNY

  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności
  i skuteczności pomocy .


  III. CELE SZCZEGÓŁOWE

  a) zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie,
  b) wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinie
  z problemem przemocy,
  c) spadek liczby przypadków przemocy,
  d) spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie,
  e) stała edukacja środowiska lokalnego poprzez: ulotki, broszury, festyny, itp.


  IV. Realizatorzy programu

  Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
  - Urząd Gminy,
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej,
  - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - Szkoły,
  - Policja,
  - Służba zdrowia,
  - Punkt Informacyjno – Konsultacyjny,
  - Kurator Sądowy


  V. Finansowanie
  1. Budżet gminy,
  2. Budżet państwa,
  3. Inne źródła  VI. PODSTAWOWE ZADANIA

  Lp. Tematy Zadania Termin Odp. za realizację


  Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


  I.
  Powołanie
  Zespołu interdyscyplinarnego
  Zespół będzie się składał z grupy specjalistów reprezentujących instytucje realizujące program
  (przedstawicieli jednostki organizacji pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, edukacji, ochrony zdrowia)
  Wrzesień-październik 2010 Wójt Gminy
  Kierownik GOPS

  II.
  Prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez:
  - podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu zapobieganie zjawisku,
  - diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  - inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  - opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach,
  - rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  - inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
  - monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje zagrożenie wystąpienia przemocy oraz rodzin w których dochodzi do przemocy,
  - prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
  2010 - 2013
  Kierownik GOPS
  Zespół Interdyscyplinarny
  III. Realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz pracy ze sprawcą przemocy. - kierowanie do psychologa ofiar oraz sprawców przemocy, działającego w ramach punktu konsultacyjnego,oraz do PCPR w Skarżysku-Kam.
  - współpraca z instytucjami prowadzącymi Hostele, Domy samotnej matki,
  - określenie sposobu rozwiązania problemów związanych z przemocą, dotyczących indywidualnych środowisk,
  - kierowanie na grupy wsparcia ofiar oraz sprawców przemocy inicjowane przez psychologa do PCPR w Skarżysku-Kam. 2010 - 2013 Zespół Interdyscyplinarny
  GOPS
  Policja
  GKRPA
  IV. Podwyższenie umiejętności kadry podmiotów lokalnych.

  - systematyczne podnoszenie wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli różnych grup zawodowych tj. pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dzielnicowych w zakresie świadczenia pomocy ofiarom przemocy domowej 2010 - 2013 Wójt Gminy
  Kierownik GOPS
  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  V. Przygotowanie i udostępnianie broszur i ulotek informacyjnych
  o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczenia przemocy w rodzinie
  - rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności,
  - dostarczenie informacji społeczeństwu o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie,
  - umieszczenie powyższych informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy. 2010 - 2013 Zespół Interdyscyplinarny
  GKRPA
  GOPS
  VI. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją
  - prowadzenia zajęć informacyjno – edukacyjnych,
  - wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego sprzyjających zachowaniom nie agresywnym. 2010 -2013 Zespół Interdyscyplinarny
  GKRPA,
  Policja

  Data wprowadzenia: 2011-01-05 0940
  Data upublicznienia: 2011-01-05
  Art. czytany: 2384 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna