(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
» Petycja z dnia 18.11.22r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR XLIII/36/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 28 października 2010 r.

  Id: COXWX-FWUZU-XNUVV-AENBF-KFGRE. Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR XLIII/36/2010
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 28 października 2010 r.
  w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
  miejscowego gminy Łączna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
  tych organizacji.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, z późn. zm. ) i art. 5 ust. 5 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
  U. Nr 96, poz 873, z późn.zm.2)) uchwala się, co następuje:
  § 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami
  pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa
  miejscowego stanowionych przez Radę Gminy w Łącznej w formie uchwały
  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.
  § 2. W konsultacjach projektów uchwał, o których mowa w § 1, mogą brać udział
  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
  kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, których określony
  w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Łączna, zwane dalej
  „organizacjami”.
  § 3. Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania od uprawnionych organizacji
  opinii i uwag do projektów uchwał Rady poddanych konsultacji.
  § 4. 1. Konsultacje mogą mieć formę:
  1) pisemną – poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów,
  o których mowa w § 2 w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
  2) zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego w Biuletynie Informacji
  Publicznej Urzędu Gminy Łączna oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna,
  3) bezpośrednich spotkań z podmiotami, o których mowa w § 2.
  2. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt Gminy Łączna.
  3. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie
  konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.
  Id: COXWX-FWUZU-XNUVV-AENBF-KFGRE. Podpisany Strona 2
  4. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań,
  w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się
  informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin,
  miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający
  informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia
  i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.
  5. Organizacjom przysługuje prawo zgłoszenia opinii i uwag do projektu uchwały
  na piśmie, w terminie 14 dni od daty poddania go konsultacji, w sposób określony
  w § 4.
  6. Nie przedstawienie w wyznaczonym terminie opinii i uwag oznacza akceptację
  zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji albo rezygnację
  z przysługującego organizacji prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
  § 5. 1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących
  w nich organizacji.
  2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla
  organów Gminy.
  § 6. Po przeprowadzeniu przez Wójta analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki
  konsultacji przedstawia się Radzie Gminy wraz ze stosownym projektem uchwały.
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
  w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: COXWX-FWUZU-XNUVV-AENBF-KFGRE. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  Nowelizacja ustawy z 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nałożyła na organ
  stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze
  uchwały szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
  pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności
  pożytku publicznego i o wolontariacie (art.5 ust. 5).
  Niniejsza uchwała stanowi wypełnienie powyższego przepisu ustawowego.
  Określa sposób oraz ustala formy przeprowadzenia konsultacji, w celu wyrażenia
  opinii w danej kwestii.
  Niniejsza uchwała promuje także ideę samorządności poprzez wprowadzenie
  stosownych zasad uczestnictwa ww. podmiotów w podejmowaniu istotnych
  decyzji przez samorząd gminny.
  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


  Data wprowadzenia: 2011-01-05 0942
  Data upublicznienia: 2011-01-05
  Art. czytany: 2262 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna