(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
» Petycja z dnia 18.11.22r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • U C H W A Ł A Nr III/6/10 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r.


  U C H W A Ł A Nr III/6/10
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 grudnia 2010r.


  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Łączna.
  na 2011 rok.

  Na podstawie art. 21 ust. 3ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


  § 1

  Zatwierdza się plany pracy komisji Rady Gminy Łączna na 2011 rok.:
  1. Komisji Rewizyjnej - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

  2. Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały


  3. Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

  4. Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 38 p. 1, 2 i 3 Statutu Gminy Łączna komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
  Zgodnie z zapisem § 38 p 1 Statutu Gminy Łączna Rada Gminy powołała na I sesji w dniu 1 grudnia 2010r. cztery stałe komisje . Komisje opracowują plany pracy , które następnie zatwierdzane są uchwałą rady gminy.
  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


  Zał. Nr 2 do Uchwały Nr III/6/10
  Rady Gminy Łączna z dn. 22.12.2010r.

  PLAN PRACY
  Komisji Budżetu, Inwestycji
  i Rozwoju Gospodarczego
  na 2011 rok


  1. Analiza projektu budżetu na rok 2011.
  2. Kalkulacja cen wody i ścieków na 2011 rok i ich analiza
  3. Gmina Łączna w ramach struktur Unii Europejskiej – programy mające wpływ na rozwój gminy.
  4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2010 roku.
  5. Ocena stanu dróg na terenie gminy .
  6. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2011roku - i jego analiza.
  7. Stan ładu i porządku publicznego na terenie gminy
  8. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy.
  9. Ocena stanu rolnictwa oraz przedstawienie zasobów własnych gruntów gminnych.
  10. Ocena przygotowania do okresu zimowego 2011/2012 na terenie gminy.
  11. Ocena wykonanych i realizowanych inwestycji na terenie gminy.
  12. Propozycje stawek podatkowych na rok 2012 - ich przedstawienie i analiza.
  Zał. Nr 3 do Uchwały Nr III/6/10
  Rady Gminy Łączna z dn. 22.12.2010r.
  Plan pracy
  Komisji Gospodarki Komunalnej,
  i Ochrony Środowiska
  na 2011 rok.
  1. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Łączna na rok 2011.  2. Zabezpieczenie sieci wodociągowej przed zanieczyszczeniami. Wnioski po
  skażeniu bakteriologicznym w sieci wodociągowej z II półrocza 2010 r.
  3. 1) Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy.
  2) Usuwanie azbestu
  4. Analiza stanu gospodarki ściekowej na terenie gminy.
  5. Dyskusja nt. taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
  odprowadzanie ścieków.
  6. Prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.
  7. Mienie komunalne w gminie.
  8. Realizacja inwestycji zaplanowanych na rok 2011, związanych z tematyką komisji.
  9. Ochrona środowiska w gminie – główne zagrożenia i działania zapobiegawcze.
  10. Utrzymanie porządku i estetyki na terenie gminy.
  11. Analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie.
  12. Sytuacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, przygotowanie do okresu
  zimowego

  zimowego.
  13. Rozważenie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
  14. Inne zagadnienia wynikłe w ciągu roku, związane z tematyką komisji.
  15. 1) Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2011.
  2) Opracowanie planu pracy komisji na rok 2012.


  Zał. Nr 4 do Uchwały Nr III/6/10
  Rady Gminy Łączna z dn. 22.12.2010r.


  PLAN PRACY
  KOMISJI OŚWIATY, KULTURY i ZDROWIA
  NA 2011 ROK


  1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
  2. Gminny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
  3. Analiza budżetu gminy - części oświatowej.
  4. Racjonalizacja finansowania sieci szkół gminnych.
  5. Reorganizacja sieci szkół związana z oddaniem do użytku centrum oświatowego.
  6. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność oświatową, sportową, kulturalną.
  7. Formy wypoczynku letniego dzieci w gminie.
  8. Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy.
  9. Działania promujące gminę.
  10. Stan przygotowań szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego – komisje wyjazdowe.
  11. Działalność:
  - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej,
  - Uczniowsko-Ludowego Klubu Sportowego
  - Oddziału przedszkolnego przy SP Gózd
  - Ogniska przedszkolnego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącznej
  12. Działania skierowane do Seniorów - organizowanie oferty skierowanej do starszych mieszkańców gminy.  Data wprowadzenia: 2011-01-05 1000
  Data upublicznienia: 2011-01-05
  Art. czytany: 2363 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna