(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR III/9/10 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 grudnia 2010 r.

  Id: MHKUG-JRCJN-BDCEZ-QLKVD-JEKYO. Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR III/9/10
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 22 grudnia 2010 r.
  w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania
  w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i ust. 4, w związku z art. 91 d
  pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
  z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:
  § 1. Określa się zasady przyznawania świadczeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla
  nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w jednostkach oświatowych
  prowadzonych przez gminę Łączna.
  § 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
  określana jest corocznie w budżecie gminy Łączna.
  § 3. Szczegółowe warunki i sposób przyznawania świadczeń reguluje Regulamin
  gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
  emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej będących pracownikami jednostek
  oświatowych w Gminie Łączna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: MHKUG-JRCJN-BDCEZ-QLKVD-JEKYO. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w innych sprawach
  zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.
  Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela niezależnie od
  przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia
  zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie
  środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających
  z opieki zdrowotnej oraz określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy
  oraz warunki i sposób ich przyznawania. Uprawnienia, o których wyżej mowa nauczyciele
  zachowują również po przejściu na emeryturę lub rentę.
  Kompetencje organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje Rada Gminy (art. 91d pkt
  1 ustawy – Karta Nauczyciela). Powyższy zapis upoważnia organ prowadzący do
  samodzielnego określania wysokości środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
  nauczycieli oraz określenia rodzaju świadczeń, które będą przyznawane w ramach pomocy
  zdrowotnej, a także warunków i sposobu ich przyznawania.
  Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
  Id: MHKUG-JRCJN-BDCEZ-QLKVD-JEKYO. Podpisany Strona 1
  Załącznik do Uchwały Nr III/9/10
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 grudnia 2010 r.
  REGULAMIN
  gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla
  nauczycieli, emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej będących
  pracownikami jednostek oświatowych w Gminie Łączna.
  § 1.
  1. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli stanowią pomoc
  w formie zasiłku pieniężnego związanego z ponoszeniem przez nauczycieli kosztów leczenia.
  2. Ze środków finansowych na pomoc zdrowotną mogą korzystać:
  a) nauczyciele zatrudnieni co najmniej na ½ etatu;
  b) nauczyciele emeryci i renciści.
  § 2.
  1. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną wynoszą 0,3% rocznego limitu
  wynagrodzeń osobowych bez składek na ubezpieczenie społeczne czynnych nauczycieli
  2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.
  3. Zasiłki wypłacane są z budżetu szkoły.
  § 3.
  Zasiłki mogą być przyznawane w związku z:
  - przewlekłą chorobą nauczyciela,
  - leczeniem poza miejscem stałego zamieszkania,
  - leczeniem u lekarzy specjalistów,
  - długotrwałym leczeniem szpitalnym,
  - korzystaniem z usług z zakresu protetyki dentystycznej,
  - rekompensatą za zakup leków.
  § 4.
  Ustala się wysokość przyznawanej zapomogi zdrowotnej według rodzajów schorzeń:
  Pierwsza grupa
  - choroby nowotworowe
  Kwota zapomogi od 500,00 zł do 1.000,00 zł
  Druga grupa
  - choroby krążeniowe
  Id: MHKUG-JRCJN-BDCEZ-QLKVD-JEKYO. Podpisany Strona 2
  - cukrzyca
  - alergie
  Kwota zapomogi od 400,00 zł do 800,00 zł
  § 5.
  Z wnioskiem o przyznanie zasiłku pieniężnego z funduszu zdrowotnego występuje
  nauczyciel osobiście lub za pośrednictwem członka rodziny lub innej osoby, jeśli sytuacja
  zdrowotna nie pozwala na osobiste stawienie się.
  § 6.
  Wnioski są przyjmowane w dwóch terminach:
  - do 30 kwietnia danego roku,
  - do 31 października danego roku.
  Do wniosku należy dołączyć:
  - rachunki za leczenie, dojazdy, zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego itd.,
  - oświadczenie o dochodzie przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego
  (także z działalności gospodarczej).
  § 7.
  Środkami finansowymi, o których mowa w § 2 pkt 1 dysponuje dyrektor szkoły, który
  powołuje Komisję Zdrowotną do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku
  pieniężnego.
  § 8.
  1. Komisja rozpatruje podania nauczycieli o przyznanie zasiłku pieniężnego na
  posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego Komisji.
  2. Posiedzenie jest ważne jeśli biorą w nim udział: Przewodniczący Komisji oraz co
  najmniej dwóch jej członków – po skutecznym zawiadomieniu wszystkich członków.
  3. Przyznając pomoc nauczycielom komisja bierze pod uwagę:
  a) okoliczności wymienione w §3,
  b) wysokość kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzonym
  leczeniem,
  c) sytuację materialną nauczyciela, a w szczególności konieczność dalszego leczenia
  w domu, stosowanie specjalnej diety, zapewnienie dodatkowej opieki itp.
  4. W razie rozbieżności zdań pomiędzy członkami komisji przeprowadza się głosowanie
  jawne. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
  5. Uprawnienia do uzyskania zasiłku pieniężnego ze środków funduszu na pomoc zdrowotną
  nie mają charakteru roszczeniowego
  6. Po rozpatrzeniu podań nauczycieli komisja sporządza protokół, w którym określa kwoty
  zasiłków pieniężnych przyznanych poszczególnym nauczycielom.
  7. Dyrektor prowadzi rejestr wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
  § 9.
  Id: MHKUG-JRCJN-BDCEZ-QLKVD-JEKYO. Podpisany Strona 3
  Zasiłek na pomoc zdrowotną może być przyznany nauczycielowi nie częściej niż raz
  w roku.
  § 10.
  Obsługę techniczną funduszu zdrowotnego prowadzi księgowość szkoły.
  § 11.
  Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.


  Data wprowadzenia: 2011-01-05 1003
  Data upublicznienia: 2011-01-05
  Art. czytany: 3462 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna