(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
» Petycja z dnia 18.11.22r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 grudnia 2010 r.

  Id: OXXCT-GDAZR-DIVWE-XAZQN-OGAPR. Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR III/11/10
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 22 grudnia 2010 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr 27/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada
  2008r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
  jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
  poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457;
  z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173,
  poz.1218; z 2008r. Dz.U. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
  poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12
  stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613,
  zm. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461) uchwala się, co następuje:
  1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw
  Wspólnot Europejskich:
  1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych
  zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami
  członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
  2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za
  użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187
  z 20.07.1999).
  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej
  ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
  dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie
  specjalne.
  § 1. W Uchwale Nr 27/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r sprawie
  ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Załączniku Nr 1 pkt 2 lit.d) po zmianie
  otrzymuje brzmienie : „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
  udzielania świadczeń zdrowotnych ,zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,01
  zł. od 1m² powierzchni użytkowej”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
  Id: OXXCT-GDAZR-DIVWE-XAZQN-OGAPR. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  Podatki i opłaty lokalne stanowią dochody własne gminy. Jednym z podstawowych źródeł
  tych dochodów jest podatek od nieruchomości.
  W oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy
  posiada kompetencje do ustalania wysokości stawek podatku od nieruchomości, z tym, że nie
  mogą one przekroczyć stawek określonych corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów.
  Stawki podatków obowiązujące obecnie zostały określone Uchwałą Nr 27/XXII/2008 Rady
  Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r.
  Ustawa z dnia 24 września 2010r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  ogłoszona 30 listopada 2010r. w Dz.U.Nr 225 poz.1461 nadała nowe brzmienie art.5 ust.1 pkt
  2 lit.d.. Wcześniejszy zapis dotyczący stawek dla budynków lub ich części: „zajętych na
  prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych” został
  zastąpiony tekstem: „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
  udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń”.
  Ponieważ, na jego podstawie powstał §1 pkt 2.lit.d , wspomnianej wcześniej uchwały
  podatkowej Nr 27/XXII/2008, zaistniała konieczność dokonania zmiany zapisu w uchwale.
  Mając na uwadze powyższe wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały.


  Data wprowadzenia: 2011-01-05 1005
  Data upublicznienia: 2011-01-05
  Art. czytany: 2876 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna