(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR V/29/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 24 lutego 2011 r.


  UCHWAŁA NR V/29/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 24 lutego 2011 r.

  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1,3,6 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

  § 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łączna w wysokości:

  1) 3,85 zł netto/m3 dostarczonej wody dla indywidualnych gospodarstw domowych
  2) 4,38 zł netto/m3 dostarczonej wody dla pozostałych odbiorców

  3) stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczanych na podstawie odczytów wskazań wodomierza – 1,00 zł netto/m-c
  4) stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczanych na podstawie ryczałtu – 3,00 zł netto/m-c
  5) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 2 rozliczanych według wskazań wodomierza oraz według przeciętnych norm zużycia wody - 3,00 zł netto/m-c na odbiorcę.

  § 2. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna w wysokości - 9,82 zł netto/m³ dla wszystkich grup taryfowych.

  § 3. 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy dla indywidualnych gospodarstw domowych w wysokości:
  a) 0,60 zł (netto) do każdego m³ dostarczonej wody
  b) 7,22 zł (netto) do każdego m³ ścieków odprowadzonych do kanalizacji
  2. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy do ścieków dla pozostałych odbiorców w wysokości:
  a) 7,22 zł (netto) do każdego m3 ścieków odprowadzonych do kanalizacji
  § 4. Dopłata, o której mowa w § 3. będzie przekazywana na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  § 5. 1. Cenę wody, którą obowiązani są zapłacić odbiorcy z indywidualnych gospodarstw domowych, obniża się do kwoty - 3,25 zł/m3 + VAT
  2. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązane są zapłacić indywidualne gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy obniża się do kwoty - 2,60 zł/m3 + VAT.
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
  § 7. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, zatwierdzone taryfy ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łączna w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
  § 8. Traci moc uchwała Nr XXXV/6/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.
  § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 kwietnia 2011 r.
  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) taryfy obowiązują przez 1 rok. Ważność dotychczasowych taryf wygasa 31 marca 2011r. stąd konieczność zatwierdzenia taryf na kolejny rok.
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf, przedkładając szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan, uwzględniając proponowane przez Gminę Łączna dopłaty dla wszystkich grup odbiorców usług.
  Wójt Gminy Łączna , zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, sprawdził opracowanie taryfy i planu zgodnie z wyżej cytowaną ustawą oraz zweryfikował koszty o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy pod względem celowości ich ponoszenia.


  Data wprowadzenia: 2011-03-28 1556
  Data upublicznienia: 2011-03-28
  Art. czytany: 2149 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna