(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR V/30/2011 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 24 lutego 2011 r.

  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR V/30/2011
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 24 lutego 2011 r.
  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego
  „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) po
  przedłożeniu przez Wójta Gminy Łączna projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego terenu górniczego 'Bukowa Góra II', i po stwierdzeniu zgodności projektu
  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna, Rada Gminy uchwala co
  następuje:
  DZIAŁ I.
  Postanowienia ogólne
  Rozdział 1.
  Ustalenia wprowadzające
  § 1. 1. Uchwaleniu podlega zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  terenu górniczego 'Bukowa Góra II', zwana dalej „ zmianą planu”.
  2. Zmiana planu obejmuje teren, o którym mowa w Uchwale Nr 23/VI/2007 Rady Gminy
  w Łącznej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian
  w miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego 'Bukowa Góra II'
  w gminie Łączna.
  3. Części składowe planu stanowią:
  1)treść niniejszej uchwały,
  2)Zał. Nr 1 - Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
  górniczego 'Bukowa Góra II' – „Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu”; skala 1:
  2000”,
  3)Zał. Nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Łącznej w sprawie rozpatrzenia uwag
  wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu,
  4)Zał. Nr 3 – Rozstrzygnięcia Rady Gminy w Łącznej w sprawie sposobu realizacji, zapisanych
  w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
  własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
  4. Zmiana planu, stosownie do przepisów odrębnych o ochronie środowiska została
  poprzedzona opracowaniem ekofizjograficznym terenu, zawierającym poszerzone materiały
  informacyjne o środowisku i jego ochronie.
  5. Do zmiany planu dołączone zostały, jako odrębne opracowania nie podlegające
  uchwaleniu:
  1)Prognoza oddziaływania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
  górniczego 'Bukowa Góra II', na środowisko przyrodnicze,
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 2
  2)Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego terenu górniczego 'Bukowa Góra II'.
  § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1)zmianie planu – rozumie się przez to zmianę miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego terenu górniczego 'Bukowa Góra II',
  2)rysunku zmiany planu – rozumie się przez to rysunek opracowany z wykorzystaniem mapy
  katastralnej (ewidencyjnej) pozyskanej z zasobów geodezyjnych i kartograficznych Starostwa
  Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej w skali 1: 2000, stanowiący Załącznik Nr 1 do
  niniejszej uchwały,
  3)ustawie – rozumie się przez to przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
  4)wskaźniku intensywności zabudowy terenu (działki budowlanej) - rozumie się przez to
  wskaźnik definiowany jako stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych
  budynków zlokalizowanych na danym terenie (działce budowlanej) do powierzchni tego
  terenu; powierzchnię budynku liczy się w obrysie ścian zewnętrznych lub, w przypadku
  kondygnacji poddasza, w obrysie stropodachu na wysokości 1,0m od poziomu podłogi,
  5)powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę
  powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów
  i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10,0m2 urządzonych jako stałe trawniki lub
  kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację,
  6)liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym
  przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
  7)nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie
  określające najmniejszą, dopuszczalną odległość zewnętrznego lica ściany budynku od ulicy,
  ciągu pieszego, granicy działki lub innego obiektu, zgodnie z rysunkiem planu, nie wliczając
  wysuniętych poza ten obrys schodów, okapów oraz balkonów,
  8)dostępie do drogi publicznej – należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo
  przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie służebności drogowej,
  9)przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć planowany rodzaj użytkowania
  terenu, który stanowi więcej niż 50% na danym terenie wraz z elementami zagospodarowania
  towarzyszącego, związanego bezpośrednio z funkcją terenu,
  10)przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaj użytkowania inny niż
  podstawowy, który stanowi mniej niż 50% na danym terenie wydzielonym liniami
  rozgraniczającymi, realizacja funkcji dopuszczalnej nie może następować przed realizacją
  funkcji podstawowej poza inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji,
  11)sieci infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć będące w eksploatacji zakładów
  lub przedsiębiorstw, sieci techniczne rozdzielcze, do których możliwość przyłączenia na
  określonych warunkach zagwarantowana jest przepisami powszechnie obowiązującymi lub
  przepisami miejscowymi oraz związane z nimi sieci przesyłowe,
  12)przyłączu – należy przez to rozumieć odcinek sieci, z którego korzysta jeden lub kilku
  użytkowników, łączący sieć użytku powszechnego z obsługiwanymi obiektami,
  13)tytule prawnym – należy przez to rozumieć prawo własności, użytkowania, zarządu oraz inne
  prawa wynikające z umów cywilnoprawnych,
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 3
  14)terenie górniczym – należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi
  szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego, teren górniczy 'Bukowa Góra
  III' ustanowiony został decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak:
  OWŚ.V.7511-23/09 z dnia 3 grudnia 2009 r.,
  15)obszarze górniczym – należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca
  jest uprawniony do wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych związanych
  z wykonywaniem koncesji, obszar górniczy „Bukowa Góra III” ustanowiony został decyzją
  Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ.V.7511-23/09 z dnia 3 grudnia 2009
  r.
  Rozdział 2.
  Zakres przedmiotowy oraz cel opracowania planu
  § 3. Ustalenia zmiany planu są zgodne z zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków
  zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna', oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się
  do obszaru objętego niniejszą zmianą planu.
  § 4. 1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są zagadnienia określone w art. 15 ust. 2 ustawy.
  2. W zmianie planu uwzględniono uwarunkowania wynikające z powszechnie
  obowiązujących przepisów prawnych, z przepisów prawa miejscowego oraz ustaleń Studium
  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.
  3. Przy wydawaniu na podstawie ustaleń zmiany planu rozstrzygnięć administracyjnych,
  których przedmiotem jest sposób zagospodarowania terenów, należy uwzględniać łącznie:
  1)wymogi wynikające z ustaleń zmiany planu, w tym:
  a) warunki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego, krajobrazu
  i ładu przestrzennego,
  b) ogólne zasady zagospodarowania terenów, podziałów nieruchomości i kształtowania
  zabudowy,
  c) przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów,
  d) ustalenia w zakresie komunikacji.
  2)wymogi wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów prawa
  miejscowego.
  § 5. 1. Rysunek zmiany planu zawiera:
  1)oznaczenia literowe i cyfrowe terenów funkcjonalnych wydzielonych na rysunku zmiany
  planu liniami rozgraniczającymi,
  2)oznaczenia będące obowiązującymi ustaleniami zmiany planu, w tym w szczególności:
  a) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach
  zagospodarowania,
  b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
  c) granice obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  d) granicę otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
  e) granicę projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 - Łysogóry,
  oraz Ostoja Barcza,
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 4
  f) granicę Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
  g) granicę udokumentowanego złoża surowców mineralnych.
  3)pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny.
  2. Zmiana planu zawiera integrację wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu
  górniczego w celu:
  1)wykonania uprawnień określonych w koncesji,
  2)zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego,
  3)ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych.
  Rozdział 3.
  Ogólne ustalenia realizacyjne
  § 6. 1. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale stanowią podstawę do określenia sposobu
  zabudowy i zagospodarowania terenu objętego zmianą planu.
  2. Ustalenia ogólne zmiany planu wraz z ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi
  poszczególnych terenów, stanowią integralną część ustaleń zmiany planu. Pominięcie lub
  wybiórcze stosowanie poszczególnych ustaleń, powoduje niezgodność z niniejszą zmianą planu.
  3. Zmiana przepisów odrębnych związanych z treścią ustaleń zmiany planu nie powoduje
  potrzeby zmiany tych ustaleń, jeżeli w sposób oczywisty daje się je dostosować do nowego stanu
  prawnego, bez uszczerbku dla ich istoty.
  § 7. 1. Na terenach objętych zmianą planu, sposób usytuowania nowych obiektów i urządzeń
  budowlanych, pozostawia się do uściślenia w postępowaniu administracyjnym w sprawie
  wydania pozwolenia na budowę, z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów
  odrębnych i Norm Polskich, mających odniesienie do określonego w planie sposobu użytkowania
  terenu w oparciu o skonkretyzowany wniosek inwestorski.
  2. Jako zgodne ze zmianą planu uznaje się:
  1)wyznaczenie dodatkowych dróg wewnętrznych i technologicznych, szerokość nowo
  wydzielanych dróg nie może być węższa niż wynika to z przepisów odrębnych, a linia
  zabudowy od nich nie może być mniejsza niż 4,0m,
  2)wyznaczenie tras sieci infrastruktury technicznej oraz terenów obiektów i urządzeń
  związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, o której mowa w rozdziale 10,
  stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie
  kolidujących z innymi ustaleniami zmiany planu,
  3)możliwość eksploatacji złoża w granicach udokumentowanego złoża, po spełnieniu wymogów
  wynikających z § 4 ust. 3 pkt 2.
  3. Realizacja nowych lub przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i odbudowa budynków,
  a także zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów nie mogą naruszać:
  1)praw właścicieli, użytkowników i administratorów terenów sąsiednich,
  2)norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych określonych odrębnymi przepisami
  prawnymi,
  3)innych wymagań, a w szczególności dotyczących ochrony środowiska, gospodarki wodnej
  oraz ochrony dóbr kultury i krajobrazu, określonych w przepisach szczególnych.
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 5
  § 8. Na całym obszarze objętym ustaleniami zmiany planu, z wyłączeniem terenów leśnych
  dopuszcza się realizację nie wyznaczonych na rysunku zmiany planu sieci i infrastruktury
  technicznej.
  § 9. Dla całego obszaru objętego zmianą planu w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  i przeciwdziałania awariom ustala się:
  1. Pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami
  odrębnymi, przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,
  2. Wyposażenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty, zgodnie
  z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  3. Drogi pożarowe muszą spełniać warunki określone w przepisach odrębnych.
  4. Teren objęty ustaleniami niniejszej zmiany planu położony jest w zasięgu syren
  alarmowych.
  5. Wymogi dotyczące ochrony ludności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
  z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględnienia w zagospodarowaniu przestrzennym
  potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 125, poz. 1309).
  DZIAŁ II.
  Rozdział 1.
  Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub
  różnych zasadach zagospodarowania
  § 10. 1. Stosuje się następujące symbole identyfikujące tereny wyznaczone liniami
  rozgraniczającymi, wskazanymi na rysunku zmiany planu:
  1)RM - tereny zabudowy zagrodowej,
  2)RU - teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych,
  3)PU - tereny usług produkcyjnych,
  4)WS - tereny wód płynących,
  5)R, R1 - tereny rolnicze,
  6)ZL - tereny lasów,
  7)ZI - teren zieleni osłonowej,
  8)PG1 - teren zakładu przeróbczego,
  9)PG2 - teren zwałowiska wraz z osadnikami,
  10)PG3 - teren powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych,
  11)KD-L - teren drogi klasy lokalnej,
  12)KD-D - teren drogi dojazdowej,
  13)KDW - teren drogi wewnętrznej,
  14)KZ - teren drogi technologicznej,
  15)TR - teren bocznicy kolejowej,
  16)EE - teren linii energetycznej średniego napięcia.
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 6
  2. Określa się zasady wyposażenia terenu w następujące systemy infrastruktury technicznej
  zgodnie z § 37:
  1)zaopatrzenia w wodę,
  2)odprowadzenia ścieków,
  3)zaopatrzenia w gaz,
  4)zasilania energetycznego,
  5)telekomunikacji,
  6)gospodarki odpadami,
  7)zaopatrzenia w ciepło.
  Rozdział 2.
  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
  § 11. Rozwiązania architektoniczne dla realizacji i rozbudowy budynków, ogrodzeń
  i obiektów małej architektury w obrębie działki budowlanej należy kształtować w sposób
  ujednolicony, aby uniknąć powstawania elementów dysharmonijnych, pogarszających odbiór
  wizualny, przy czym:
  1. dopuszcza się stosowanie kolorów zastrzeżonych jako identyfikacja firm,
  2. dopuszcza się realizację reklam w terenie zabudowy w formie:
  1)słupów reklamowych,
  2)tablic, neonów, ekranów,
  3)zabrania się realizacji reklam w liniach rozgraniczających terenów dróg publicznych, chyba że
  przepisy szczególne stanowią inaczej.
  Rozdział 3.
  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
  § 12. 1. W zakresie ograniczania uciążliwości obiektów obowiązuje:
  1)zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,
  2)warunkiem realizacji zabudowy jest wyposażenie budynków w urządzenia do odprowadzania
  ścieków,
  3)zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje chemiczne mogących zanieczyścić
  wody podziemne,
  4)ochrona istniejących zadrzewień i zakrzewień przywodnych, stanowiące obudowę biologiczną
  cieków wodnych,
  5)zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych niż urządzenia wodne i infrastruktura
  techniczna, w odległości mniejszej niż 10 m od linii brzegowej cieków.
  2. Dopuszcza się zagospodarowanie odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek
  i remontów do utwardzania powierzchni zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie.
  3. W celu zminimalizowania i ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko zaleca
  się:
  1)gromadzenie mas ziemnych i skalnych oraz nadkładu powstałych w wyniku eksploatacji złoża
  piaskowców kwarcytowych, do wykorzystania do rekultywacji wyrobisk.
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 7
  2)rekultywację w kierunku leśnym lub innym, który zostanie określony przez właściwy Organ
  Ochrony Środowiska,
  3)tworzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż terenu PG1 o zróżnicowanym pokroju, składającym się
  z gatunków głównie zimozielonych,
  4)zachowanie obszarów cennych przyrodniczo po zakończeniu eksploatacji,
  5)potrzebę zraszania wodą dróg zakładowych oraz placów w obrębie zakładu przeróbczego,
  6)prowadzenie wszelkich prac wydobywczych zgodnie z koncesją.
  § 13. Teren objęty ustaleniami zmiany planu położony jest w obrębie systemu ochrony
  przyrody województwa świętokrzyskiego, który na terenie zmiany planu tworzy:
  1. Otulina Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
  2. Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu,
  3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 wprowadza się następujące zakazy:
  1)chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci
  młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych,
  zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt i ich miejsc
  rozrodu,
  2)umieszczenia tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych
  z ochroną przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną
  porządku publicznego i bezpieczeństwa, oraz tablic informacyjnych wynikających
  z prowadzonych robót górniczych.
  4. Na terenie, o którym mowa w ust. 2 obowiązują następujące zakazy:
  1)zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
  i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb, oraz
  wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
  i łowiecką;
  2)likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
  wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa
  drogowego lub wodnego, a także budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
  urządzeń wodnych;
  3)dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub
  zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna
  lub rybacka;
  4)likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.
  5. W zakresie czynnej ochrony ekosystemów na terenie POChK obowiązuje:
  1)zachowanie i ochronę zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych,
  utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków;
  2)zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych,
  polan wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji;
  3)utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
  4)zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 8
  5)ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
  6)szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie ich
  za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne;
  7)zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej.
  6. Wschodnia część terenu objętego zmianą planu położona jest w projektowanym
  Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 - Łysogóry, natomiast zachodnia
  i południowa w projektowanym Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 - Ostoja
  Barcza, w związku z tym na obszarach tych obowiązują tu następujące zakazy:
  1)pogorszania stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których
  ochrony wyznaczono obszar NATURA 2000,
  2)wpływania negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA
  2000,
  3)pogorszania integralności obszaru NATURA 2000 lub jego powiązań z innymi obszarami.
  § 14. Ochronie podlegają istniejące zadrzewienia i zakrzewienia jako istotny element
  krajobrazu zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów odrębnych, w tym ustawy z dnia 16
  kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. z 2009 r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi
  zmianami), poza terenami funkcjonalnymi PG1, PG2 i PG3.
  § 15. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w rozumieniu przepisów art. 113 ust. 2 w
  związku z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst
  z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) terenom oznaczonym w zmianie planu symbolami: RM,
  RU i PU przypisuje się dopuszczalny poziom hałasu określony jak dla terenów przeznaczonych
  na cele mieszkaniowo-usługowe.
  § 16. 1. Teren położony jest częściowo w obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych
  GZWP Nr 415 'Górna Kamienna' oraz Nr 419 'Bodzentyn', w obrębie którego wprowadza się
  następujące zakazy i zalecenia:
  1)zakaz budowy ujęć wód podziemnych do celów nie związanych z zaopatrzeniem w wodę
  ludności lub produkcją żywności,
  2)zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje ropopochodne mogące
  zanieczyścić wody podziemne,
  3)nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód
  podziemnych.
  2. Strefy ochrony pośredniej od ujęć wód podziemnych nie występują.
  Rozdział 4.
  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
  § 17. Na terenie objętym ustaleniami zmiany planu nie występują obiekty wpisane do rejestru
  i ewidencji zabytków oraz stanowiska archeologiczne.
  Rozdział 5.
  Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej
  § 18. W zakresie potrzeb wynikających z kształtowania przestrzeni publicznej zmiana planu
  nie wymaga ustaleń, gdyż ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
  przestrzennego gminy Łączna nie przewidują takich przestrzeni.
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 9
  Rozdział 6.
  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
  zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.
  § 19. Dla terenów, wydzielonych liniami rozgraniczającymi na obszarze opracowania zmiany
  planu, oznaczonych na rysunku zmiany planu, ustala się następujące warunki zabudowy
  i zagospodarowania terenu:
  1. Realizacja zabudowy na terenach objętych systemami kanalizacji sanitarnej wymaga
  podłączenia do tych systemów, z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków,
  2. Warunkiem realizacji zabudowy na działce jest uregulowany dostęp tej działki do drogi
  publicznej,
  3. Określa się nieprzekraczalne linie zabudowy od pasa drogowego, zgodnie z ustaleniami
  zmiany planu,
  § 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem RM – tereny
  zabudowy zagrodowej ustala się:
  1)przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna,
  2)przeznaczenie dopuszczalne:
  a) usługi komercyjne,
  b) usługi publiczne,
  c) usługi agroturystyczne,
  d) obiekty małej architektury,
  e) parkingi wiązane z funkcją podstawową oraz funkcją dopuszczalną.
  2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy
  i zagospodarowania:
  1)utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy,
  z zastrzeżeniem ust. 3,
  2)obiekty gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane do istniejących
  budynków lub wolnostojące,
  3)w granicach terenów oznaczonych symbolem RM obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy
  mieszkaniowej w układzie szeregowym,
  4)dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki lub
  w odległości 1,5m od granic działki, pod warunkiem braku możliwości lokalizacji budynku
  wolnostojącego, przy szerokości frontu działki poniżej 16,0m oraz w przypadku, gdy na
  działce sąsiedniej istnieje już budynek bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości
  1,5m od granicy działki,
  5)wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać 0,5,
  6)powierzchnia biologicznie czynna min. 60% powierzchni działki,
  7)w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych w obrębie terenów RM obowiązuje
  wielkość nowo wydzielonych działek min. 1000m2 dla zabudowy mieszkaniowej
  jednorodzinnej wolnostojącej i min. 500m2 dla zabudowy bliźniaczej, dla zabudowy
  zagrodowej wielkość nowo wydzielanych działek nie powinna być mniejsza niż 1500m2.
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 10
  Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 1500m2, 1000m2 i 500m2, jeżeli
  podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności terenów,
  wydzielaniu działek pod drogi i urządzenia infrastruktury technicznej.
  3. W terenach RM ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy głównej bryły
  budynku:
  1)ograniczenie wysokości nowobudowanych budynków mieszkalnych, usługowych do
  2 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych
  dwukondygnacyjnych nakrytych stropodachem o poddasze użytkowe, stanowiące
  3 kondygnację,
  2)wysokość nowobudowanych budynków mieszkalnych i usługowych do kalenicy dachu nie
  może być większa niż 10,0m,
  3)wysokość budynków gospodarczych lub garaży dla samochodów osobowych i dostawczych –
  1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 7,0m do kalenicy dachu,
  4)geometria dachów głównej bryły budynku – dachy dwuspadowe, czterospadowe lub
  wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 25 stopni do 50 stopni dopuszcza się
  dachy płaskie jedynie w przypadku realizacji tarasu nad częścią budynku,
  5)dopuszcza się budowę dachów jednospadowych o nachyleniu połaci dachowych min. 20
  stopni na budynkach gospodarczych i garażach, jedynie w przypadku lokalizacji takiego
  budynku w granicy działki lub w odległości 1,5m metra od granicy działki oraz na garażach
  dobudowywanych do budynku mieszkalnego,
  6)przy użytkowym poddaszu doświetlenie jego pomieszczeń lukarnami nie może zajmować
  więcej niż połowę długości połaci dachowej. Dopuszcza się doświetlenie budynków oknami
  połaciowymi,
  7)zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów do 100 cm,
  8)zakazuje się realizowania obiektów z dachem pulpitowym, uskokowym i asymetrycznym
  z zastrzeżeniem pkt. 5,
  9)wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe zakończenie
  ścian, osadzanie lusterek w elewacji.
  § 21. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem RU – tereny obsługi produkcji
  w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, ustala się:
  1)przeznaczenie podstawowe: tereny urządzeń obsługi i produkcji rolnej i hodowlanej oraz
  usługi i handel.
  2)przeznaczenie uzupełniające obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
  lokalnej, budynki gospodarcze i garaże, uprawy rolnicze, sadownicze i ogrodnicze, zieleń
  o charakterze izolacyjnym.
  2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy
  i zagospodarowania:
  1)utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy
  z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 3,
  2)obsługę parkingową oraz place manewrowe należy zapewniać w granicach działki lokalizacji
  obiektów, z zachowaniem zasady min. 2 miejsc parkingowych,
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 11
  3)wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać 0,5,
  4)wielkość powierzchni biologicznie czynnej min. 30% powierzchni działki.
  3. W terenach RU ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy głównej bryły
  budynków:
  1)ograniczenie wysokości budynków do 2 kondygnacji nadziemnych,
  2)wysokość budynku do kalenicy dachu nie może być większa niż 10,0m,
  3)wysokość budynków gospodarczych lub garaży – 1 kondygnacja nadziemna, przy czym
  wysokość budynków do kalenicy nie może przekraczać 6,0m,
  4)geometria dachów nowo budowanych oraz nadbudowywanych i przebudowywanych
  budynków – dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 15
  stopni do 40 stopni z możliwością wprowadzenia naczółków,
  5)geometria dachów budynków rozbudowywanych winna nawiązywać do geometrii dachu
  budynku rozbudowywanego,
  6)przy użytkowym poddaszu doświetlenie jego pomieszczeń lukarnami nie może zajmować
  więcej niż połowę długości połaci dachowej. Dopuszcza się doświetlenie budynków oknami
  połaciowymi,
  7)zaleca się stosowanie poszerzonych okapów /50-70 cm/,
  8)zakazuje się realizowania obiektów z dachem pulpitowym, kopertowym, uskokowym
  i asymetrycznym,
  9)wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe zakończenie
  ścian, osadzanie lusterek w elewacji.
  § 22. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem PU – teren usług produkcyjnych, ustala się:
  1)przeznaczenie podstawowe:
  a) obiekty i urządzenia służące realizacji przedsięwzięć komercyjnych – usługi komercyjne,
  obiekty wytwórczości i rzemiosła produkcyjnego,
  b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
  2)przeznaczenie dopuszczalne:
  a) zieleń o funkcjach izolacyjnych,
  b) drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne, parkingi,
  c) place manewrowe,
  d) urządzenia sportu i rekreacji, obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
  e) zieleń urządzona i zadrzewienia.
  2. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów PU:
  1)wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać 0,6,
  2)w obrębie nowo zabudowywanych działek powierzchnia biologicznie czynna powinna
  stanowić min. 20% tych działek,
  3)forma architektoniczna głównej bryły budynków powinna spełniać następujące wymagania:
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 12
  a) ograniczenie wysokości budynków do 2 kondygnacji nadziemnych, z możliwością
  adaptacji poddasza na cele użytkowo - mieszkalne,
  b) wysokość budynków do kalenicy nie może być większa niż 10,0m,
  c) dachy nowobudowanych oraz nadbudowywanych i przebudowywanych budynków należy
  wznosić jako dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie
  nachylenia połaci dachowych 25 stopni do 45 stopni z możliwością wprowadzenia
  naczółków, dopuszcza się dachy płaskie jedynie w przypadku realizacji tarasu nad częścią
  budynku,
  d) przy użytkowym poddaszu doświetlenie jego pomieszczeń lukarnami nie może zajmować
  więcej niż połowę długości połaci dachowej, a zadaszenie nad lukarnami winno być
  dwuspadowe. Dopuszcza się doświetlenie budynków oknami połaciowymi,
  e) zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów /50-70 cm/,
  f) zakazuje się realizowania obiektów z dachem pulpitowym, kopertowym, uskokowym
  i asymetrycznym,
  g) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe
  zakończenie ścian, osadzanie lusterek w elewacji.
  3. W przypadku dokonywania nowych podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo
  wydzielonych działek min. 1000m2. Dopuszcza się inny podział, jeżeli służy on powiększeniu
  działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności oraz wydzielaniu działek pod drogi lub
  urządzenia infrastruktury technicznej.
  4. W celu zapewnienia właściwej obsługi parkingowej ustala się min. 1 miejsce parkingowe
  na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub min. 2 miejsca
  parkingowe w przypadku lokalizacji usług.
  § 23. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem WS – tereny wód płynących, ustala się:
  1)Przeznaczenie podstawowe – cieki wodne,
  2)Przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.
  a) W terenach określonych w ust. 1 zabrania się wykonywania robót oraz czynności, które
  mogą utrudnić ochronę przed powodzią, a w szczególności zmiany ukształtowania terenu,
  składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych
  z regulacją cieków wodnych.
  § 24. 1. Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R i R1, dla
  których ustala się:
  1)przeznaczenie podstawowe określa się rolnicze użytkowanie kompleksów rolnych (grunty
  orne, użytki zielone, sady i ogrody),
  2)przeznaczenie uzupełniające określa się obiekty oraz urządzenia infrastruktury technicznej
  i komunikacji lokalnej, zbiorniki wodne, uprawy ogrodniczo-sadownicze, zadrzewienia
  i ścieżki rowerowe.
  2. Jako warunki zagospodarowania określa się:
  1)utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej lub usługowej z możliwością jej
  przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i odbudowy,
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 13
  2)dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej na terenach oznaczonych symbolem R,
  w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego w tą zabudową przekracza
  średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Łączna oraz działka na której
  lokalizowana będzie taka zabudowa będzie posiadała uregulowany dostęp do drogi
  publicznej,
  3)w terenach oznaczonych symbolem R1 obowiązuje zakaz realizacji zabudowy zagrodowej,
  4)zachowanie śródpolnych zadrzewień i zakrzewień oraz zieleni łęgowej,
  5)dopuszcza się możliwość uzupełnień zabudowy w istniejących siedliskach, realizację
  obiektów i urządzeń wyłącznie związanych z prowadzoną gospodarką rolną oraz jej obsługą,
  zalesienia niektórych użytków niskich klas bonitacyjnych,
  6)wprowadza się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gleb i wód
  powierzchniowych.
  § 25. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL –
  tereny lasów:
  1)Przeznaczenie podstawowe: tereny leśne,
  2)Przeznaczenie dopuszczalne:
  a) obiekty obsługi gospodarki leśnej,
  b) ścieżki, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe,
  c) obiekty małej architektury służące turystyce.
  2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów ZL:
  1)dopuszcza się prowadzenie prac geologicznych prowadzonych celem dokumentowania złóż
  surowców mineralnych,
  2)prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planami urządzenia lasu.
  § 26. Dla terenu oznaczonego symbolem ZI – teren zieleni osłonowej:
  1. Przeznaczenie podstawowe - zieleń osłonowa, o zróżnicowanym pokroju składająca się
  głównie z gatunków zimozielonych,
  2. Przeznaczenie: infrastruktura techniczna, ekrany akustyczne.
  § 27. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem PG1 – teren zakładu przeróbczego, ustala się:
  1)przeznaczenie terenu:
  a) podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych związanych z zakładem przeróbczym oraz
  tereny komunikacji,
  b) dopuszczalne: składy, magazyny, obiekty wyposażenia technicznego i technologicznego,
  obiekty socjalne, budynki garażowe i gospodarcze, usługi, oraz parkingi.
  2)zasady zagospodarowania terenu:
  a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5%,
  b) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu funkcjonalnego – 80%,
  c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.0,
  d) maksymalna wysokość budynków, magazynów, budynków socjalnych – 10,0m,
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 14
  e) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 7,0m,
  f) nie wprowadza się ograniczeń dotyczących wysokości budowli i urządzeń zakładu,
  g) maksymalna ilość kondygnacji budynków socjalnych – 2 kondygnacje naziemne,
  h) dachy wszelkich budynków kształtowane indywidualnie.
  2. Zasady i warunki podziału nieruchomości: zaleca się się wydzielenie działki po liniach
  rozgraniczających terenu funkcjonalnego,
  3. W celu zabezpieczenia właściwych warunków parkingowych ustala się min. 5 miejsc
  parkingowych dla samochodów osobowych i min. 10 miejsc parkingowych dla samochodów
  ciężarowych.
  4. Obsługa komunikacyjna - droga wewnętrzna,
  5. Preferowany kierunek rekultywacji - kierunek trawiasty.
  § 28. Dla terenu oznaczonego symbolem PG2 – teren zwałowiska wraz z osadnikami, ustala
  się:
  1)przeznaczenie terenu:
  a) podstawowe - teren zwałowania mas ziemnych, skalnych i osadników,
  b) dopuszczalne: obiekty i urządzenia związane z działalnością zakładu.
  2)zasady zagospodarowania terenu:
  a) nie wprowadza się ograniczeń dotyczących wielkości powierzchni biologicznie czynnej,
  b) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z działalnością zakładu,
  c) nie wprowadza się ograniczeń dotyczących wysokości budowli i urządzeń zakładu,
  d) wskazuje się stopniową rekultywację niewykorzystywanych części zwałowiska poprzez
  pokrycie zboczy zwałowiska roślinnością,
  e) wskazuje się stosowanie roślinności drzewiastej i krzewiastej w celu zbudowania
  wielowarstwowej struktury roślinnej,
  f) po zaprzestaniu działalności zakładu górniczego ustala się rekultywację terenu w kierunku
  leśnym lub innym, który zostanie określony przez właściwy Organ Ochrony Środowiska,
  g) dopuszcza się podwyższenie i budowę nowych grobli osadników.
  3)ustala się następujące warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych i skalnych:
  a) masy ziemne i skalne przemieszczane w związku z wydobywaniem kopaliny ze złóż mogą
  być zagospodarowane do:
  - wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych,
  - niwelacji terenów niekorzystnie ukształtowanych,
  - utwardzania powierzchni terenów,
  - zabezpieczenia terenów przed erozją wód,
  - podbudowy dróg,
  - formowania zwałowisk oraz wałów zabezpieczających,
  - budowy grobli zbiorników wodnych,
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 15
  - rekultywacji i likwidacji wyrobisk,
  - wykonywanie obwałowań wyrobisk, dróg technologicznych i półek transportowych,
  - wtórnej eksploatacji.
  b) przedmiotowe masy ziemne i skalne nie mogą być zanieczyszczone ani zawierać
  jakichkolwiek odpadów,
  c) niezagospodarowane masy ziemne i skalne będą przemieszczane na zakładowe
  zwałowisko,
  d) masy ziemne i skalne pochodzące z płukania surowca po osuszeniu w osadnikach będą
  przemieszczane na zakładowe zwałowisko lub wykorzystywane gospodarczo zgodnie
  z obowiązującymi przepisami albo w celach przemysłowych, jeżeli znajdą takie
  zastosowanie,
  e) zwałowiska powinny być zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania złoża.
  Sposób formowania zwałowisk winien być określony w dokumentacji technicznej
  zwałowania.
  f) po zakończeniu zwałowania należy przeprowadzić rekultywację zwałowisk zgodnie
  z kierunkiem określonym w decyzji właściwego Organu Ochrony Środowiska.
  4)zasady i warunki podziału nieruchomości: zaleca się wydzielenie działki po liniach
  rozgraniczających terenu funkcjonalnego,
  5)zasady obsługi w zakresie komunikacji: ustala się obsługę komunikacyjną terenu
  funkcjonalnego z dróg wewnątrz zakładowych powiązanych z terenem funkcjonalnym PG1,
  6)preferowany kierunek rekultywacji - leśny lub innym, który zostanie określony przez
  właściwy Organ Ochrony Środowiska,
  7)teren nie wymaga ustaleń z zakresu realizacji miejsc parkingowych.
  § 29. Dla terenu oznaczonego symbolem PG3 – teren powierzchniowej eksploatacji surowców
  mineralnych, ustala się:
  1)przeznaczenie terenu: teren powierzchniowej eksploatacji;
  2)zasady zagospodarowania terenu:
  a) nie wprowadza się ograniczeń dotyczących wielkości powierzchni biologicznie czynnej,
  b) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń służących obsłudze wydobycia i mobilnych
  urządzeń krusząco-sortujących,
  c) nie wprowadza się ograniczeń dotyczących wysokości budowli i urządzeń zakładu
  górniczego
  d) dopuszcza się eksploatację powierzchniową zgodnie z koncesją oraz projektem
  zagospodarowania złoża i planem ruchu zakładu górniczego,
  e) dopuszcza się tworzenie półek transportowych, placów załadunkowych, przeładunkowych
  i manewrowych oraz dróg technologicznych,
  f) dopuszcza się gromadzenie w wyrobisku górniczym mas ziemnych i skalnych oraz
  wyrobów gotowych i półproduktów,
  g) po zaprzestaniu działalności wydobywczej ustala się rekultywację terenu w kierunku
  leśnym lub innym, który zostanie określony przez właściwy Organ Ochrony Środowiska.
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 16
  3)zasady i warunki podziału nieruchomości: zaleca się wydzielenie działki po liniach
  rozgraniczających terenu funkcjonalnego;
  4)zasady obsługi w zakresie komunikacji: ustala się obsługę komunikacyjną terenu
  funkcjonalnego poprzez drogi wewnątrz zakładowe.
  § 30. Wyznacza się teren bocznicy kolejowej, oznaczony na rysunku planu symbolem TR, dla
  którego ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji kolejowej i kołowej,
  2. przeznaczeni dopuszczalne: infrastruktura techniczna, zieleń urządzana i nieurządzona.
  3. szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
  4. linia zabudowy – min. 20,0m od linii rozgraniczających.
  § 31. Droga wewnętrzna, oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem KDW, dla której
  ustala się następujące parametry techniczne:
  1)szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna zgodnie z rysunkiem planu,
  2)szerokość jezdni min. 4 m,
  3)nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m mierzona od granicy linii rozgraniczających,
  4)w pasie terenu dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej.
  § 32. Dla terenu oznaczonego symbolem KZ – teren drogi zakładu górniczego ustala się
  następujące parametry techniczne:
  1)szerokość w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z rysunkiem planu,
  2)szerokość jezdni minimum 6,0m.
  § 33. 1. Na terenie objętym liniami rozgraniczającymi, oznaczonym na rysunku zmiany planu
  symbolem EE - teren linii energetycznej średniego napięcia jako przeznaczenie podstawowe
  ustala się lokalizację sieci infrastruktury energetycznej, lokalizację innych sieci infrastruktury
  technicznej, oraz drogi.
  2. Wprowadza się zakaz zabudowy kubaturowej.
  § 34. Układ komunikacyjny terenu objętego zmianą planu stanowią następujące drogi:
  1. Istniejąca droga klasy lokalnej, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-L o przekroju
  jednojezdniowym 1x2 wraz z urządzeniami towarzyszącymi wynikającymi z przepisów ustawy
  o drogach publicznych oraz siecią infrastruktury odwodnienia i oświetlenia, dla której ustala się
  następujące parametry techniczne, dla której ustala się następujące parametry techniczne:
  1)szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna zgodnie z rysunkiem planu,
  2)szerokość jezdni min. 5,0m,
  3)chodniki jednostronne lub dwustronne min. 1,5m,
  4)nieprzekraczalna linia zabudowy – 10,0m w terenie zabudowanym i 25,0m w terenie
  niezabudowanym mierzona od linii rozgraniczających,
  5)w pasie drogowym dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych.
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 17
  2. Istniejąca droga klasy dojazdowej, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-D
  o przekroju jednojezdniowym 1x2 wraz z urządzeniami towarzyszącymi wynikającymi
  z przepisów ustawy o drogach publicznych oraz siecią infrastruktury odwodnienia i oświetlenia,
  dla której ustala się następujące parametry techniczne, dla której ustala się następujące parametry
  techniczne:
  1)szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
  2)szerokość jezdni min. 5,0m,
  3)nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0m w terenie zabudowanym i 15,0m w terenie
  niezabudowanym mierzona od linii rozgraniczających
  4)chodniki jednostronne lub dwustronne min. 1,5m,
  5)w pasie drogowym dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych.
  3. Ustala się konieczność należytego oznakowania poziomego i pionowego dróg, ze
  szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań o niedostatecznej widoczności i przejść dla pieszych.
  4. Na terenach, o których mowa w ust. 1-2 dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu na
  warunkach i za zgodą zarządcy drogi.
  Rozdział 7.
  Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
  ustalonych na podstawie przepisów szczególnych, w tym terenów górniczych, a także
  narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
  § 35. 1. Na obszarze objętym ustaleniami zmiany planu nie występują tereny narażone na
  niebezpieczeństwo powodzi,
  2. Teren objęty ustaleniami planu położony jest w obrębie obszarów chronionych na
  podstawie przepisów o ochronie przyrody – ustalenia zgodnie z § 13
  3. W obrębie terenu objętego ustaleniami planu nie występują obiekty chronione z mocy
  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  4. W skład terenu objętego granicami zmiany planu wchodzi teren górniczym „Bukowa Góra
  III”, którego granice ustanowiono w koncesji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia
  3 grudnia 2009r. znak: OWŚ.V.7511-23/09. Działalność górnicza w obrębie terenu górniczego
  winna odbywać się na zasadach określonych w Planie ruchu zakładu górniczego oraz zgodnie
  z projektem zagospodarowania złoża.
  1)W granicach terenu górniczego ustala się:
  a) prowadzenie wszelkich prac górniczych i wydobywczych, oraz prac geologicznoposzukiwawczych
  na terenach objętych koncesją,
  b) nakaz stosowania w nowo realizowanych budynkach konstrukcji odpornych na
  oddziaływanie związane z działalnością górniczą.
  2)Wskazuje się strefy zagrożenia od robót strzałowych:
  a) strefę zagrożenia ze względu na rozrzut odłamków skalnych,
  b) strefę zagrożenia ze względu na szkodliwe drgania sejsmiczne,
  c) strefę zagrożenia ze względu na występowanie powietrznej fali uderzeniowej.
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 18
  3)W obrębie stref, o których mowa w pkt. 2 obiekty budowlane winny posiadać wzmocnienia
  konstrukcyjne uwzględniające siłę używanych materiałów wybuchowych urabiających
  surowiec mineralny.
  Rozdział 8.
  Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
  miejscowym
  § 36. Na obszarze objętym granicami zmiany planu nie określa się granic obszarów
  wymagających scaleń i podziału nieruchomości.
  Rozdział 9.
  Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczania w ich użytkowaniu,
  w tym zakaz zabudowy
  § 37. 1. W obrębie obszaru objętego zmianą planu wprowadza się zakaz budowy
  przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, poza terenami
  oznaczonymi symbolami: PG1, PG2, PG3.
  2. W zakresie ograniczania uciążliwości obiektów obowiązuje:
  1)bezwzględny zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód
  powierzchniowych,
  2)podłączenie obiektów do sieci kanalizacyjnej w zasięgu obsługi sieci, sukcesywnie wraz
  z budową systemu kanalizacji.
  Rozdział 10.
  Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
  § 38. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę, ustala się: obszar objęty zmianą planu będzie
  zaopatrzony w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, włączonej do istniejących wodociągów, na
  warunkach określonych przez właściciela sieci.
  2. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarno-bytowych, ustala się:
  1)docelowo ścieki sanitarno-bytowe z obszaru zmiany planu należy odprowadzić do
  projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pracującej w systemie grawitacyjnym, grawitacyjnopompowym
  oraz niskociśnieniowym, na warunkach określonych przez zarządzającego siecią,
  2)ścieki za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej zostaną skierowane do gminnej oczyszczalni
  ścieków w Łącznej, lub innej jeżeli wyniknie to z programu rozwoju sieci kanalizacji
  sanitarnej gminy Łączna,
  3)dopuszcza się budowę szczelnych zbiornikach bezodpływowych oraz przydomowych
  oczyszczalni ścieków na terenach RM jedynie do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
  4)utrzymanie zakładowej oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej dla oczyszczania
  ścieków socjalno bytowych z terenu zakładu, do czasu podłączenia do gminnej sieci
  kanalizacji sanitarnej.
  3. W zakresie odprowadzania wód deszczowych, ustala się: gospodarowanie wodami
  opadowymi i roztopowymi na terenie objętym zmianą planu - powierzchniowo oraz zgodnie
  z przepisami odrębnymi.
  4. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala się:
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 19
  1)budowę systemu sieci gazociągów średniego ciśnienia zgodnego z programem gazyfikacji
  gminy Łączna,
  2)gazociągi średniego ciśnienia należy wykonać zgodnie z warunkami wynikającymi
  z przepisów odrębnych,
  3)W przypadku braku sieci gazowej dopuszcza się rozwiązania indywidualne w oparciu o gaz
  butlowy propan – butan.
  5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ustala się:
  1)zasilanie terenów objętych zmianą planu z istniejących sieci niskiego napięcia poprzez jej
  rozbudowę na warunkach określonych przez właściciela sieci,
  2)budowę nowych stacji transformatorowych, celem zaopatrzenia terenów budowlanych
  w energię elektryczną,
  3)stacje transformatorowe 15/0,4 kV nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu,
  4)linie średniego i niskiego napięcia należy budować zgodnie z warunkami wynikającymi
  z przepisów odrębnych,
  5)przy realizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi należy zachować bezpieczny
  odstęp od linii elektroenergetycznych zgodny z PN – E – 05100. Zaleca się przyjęcie
  następujących odległości (stref technicznych):
  a) min. 5m od osi linii napowietrznych średniego napięcia i stacji transformatorowych,
  b) ewentualne zbliżenie budynków do osi linii należy uzgodnić z zarządcą linii.
  6. W zakresie łączności telekomunikacyjnej, ustala się:
  1)usługi telekomunikacji mogą świadczyć wszyscy uprawnieni operatorzy sieci
  telekomunikacyjnych,
  2)na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się lokalizację obiektów z urządzeniami
  infrastruktury telekomunikacyjnej przy uwzględnieniu dopuszczalnych poziomów pól
  elektromagnetycznych jakie muszą być spełnione dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
  mieszkaniową i miejsc przebywania dla ludzi, oraz jeżeli taka inwestycja jest zgodna
  z przepisami odrębnymi
  3)w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg dopuszcza się
  prowadzenie linii telekomunikacyjnych oraz lokalizację szafek z urządzeniami infrastruktury
  telekomunikacyjnej na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
  7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustala się: w systemie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje
  się rozwiązania oparte na paliwach stałych i ekologicznych (gaz, energia elektryczna, olej
  opałowy, itp.). Dla kotłowni opalanych olejem opałowym zbiorniki z tym medium grzewczym
  należy posadowić w szczelnych wannach.
  8. W zakresie gospodarki odpadami stałymi, ustala się:
  1)w zakresie gospodarowania odpadami stałymi komunalnymi ustala się zasadę odbioru
  odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem Urzędu Gminy lub na zasadzie
  indywidualnych umów z odbiorcą odpadów i wywóz ich na składowisko odpadów
  w Skarżysku-Kamiennej, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów u źródła ich
  powstawania,
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 20
  2)gospodarka odpadami stałymi innymi niż komunalne zgodnie z obowiązującymi przepisami
  odrębnymi.
  9. W zakresie komunikacji ustala się warunki i zasady określone w § 30, 31, 32 i 34.
  10. Wprowadza się zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych.
  Rozdział 11.
  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów
  § 39. Do czasu zabudowy i zagospodarowania terenów objętych zmianą planu
  zagospodarowania przestrzennego na cele określone w § 10 pozostają one w dotychczasowym
  użytkowaniu, z możliwością wprowadzenia zieleni urządzonej, bez dopuszczenia zabudowy
  tymczasowej.
  Rozdział 12.
  Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4
  ustawy
  § 40. W celu naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się następujące stawki procentowe wzrostu wartości
  nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolami:
  1. PG1, PG2, PG3 – w wysokości 30%,
  2. RM, RU, PU o wysokości 10%.
  DZIAŁ III.
  Ustalenia końcowe
  Rozdział 1.
  Przepisy uzupełniające
  § 41. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
  2000m2 na całym obszarze objętym ustaleniami zmiany planu.
  Rozdział 2.
  Przepisy końcowe
  § 42. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 43. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 21
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/30/2011
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 24 lutego 2011 r.
  Zalacznik1.pdf
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/30/2011
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 24 lutego 2011 r.
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011r.
  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego
  'Bukowa Góra II' na obszarze gminy Łączna.
  Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Łącznej w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych
  do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego 'Bukowa Góra II' na obszarze gminy
  Łączna.
  Uwagi do wyłożonego projektu zmiany planu nie wpłynęły.
  Id: ZLRUN-IEHLF-LAPVK-UPISY-RFPGQ. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/30/2011
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 24 lutego 2011 r.
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011r.
  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego
  'Bukowa Góra II' na obszarze gminy Łączna.
  Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Łącznej w sprawie sposobu realizacji zapisanych w zmianie
  planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
  oraz zasad ich finansowania.
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) po
  zapoznaniu się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  terenu górniczego 'Bukowa Góra II', na obszarze gminy Łączna, Rada Gminy postanawia, co
  następuje:
  1. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej wynikające z przedstawionego
  Radzie Gminy Łączna projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  terenu górniczego 'Bukowa Góra II', na obszarze gminy Łączna będą realizowane zgodnie
  z obowiązującym Planem rozwoju lokalnego oraz Strategią rozwoju gminy Łączna,
  2. Finansowanie inwestycji ze środków budżetu gminy – środki własne gminy i pozyskane
  fundusze zgodnie z przepisami odrębnymi.


  Data wprowadzenia: 2011-03-28 1556
  Data upublicznienia: 2011-03-28
  Art. czytany: 2256 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna