(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół losowania składu ( uzupełnienie) Obwodowej Komisji Wyborczej
» WÓJT GMINY ŁĄCZNA POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO URZĘDNICZE
» Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 23 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR VI/31/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 31 marca 2011 r.

  UCHWAŁA NR VI/31/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 31 marca 2011 r.
  w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Klonowie
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), art. 5c pkt 1 i art. 59 ust.
  1,2,3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
  poz. 2572 z późn. zm. ), po uzyskaniu opinii nr KO II 542/45/11 z dnia 1 marca 2011
  roku Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach, Rada Gminy Łączna
  uchwala , co następuje:
  § 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2011 roku Szkołę Podstawową
  w Klonowie.
  § 2. Uczniowie zlikwidowanej Szkoły będą kontynuować naukę w Zespole Szkół
  w Goździe.
  § 3. Obwód zlikwidowanej Szkoły przejmuje Szkoła Podstawowa i. E.G.
  Kaszyńskiego „Nurta” w Goździe.
  § 4. Dokumentację zlikwidowanej Szkoły przejmuje Wójt Gminy Łączna, za
  wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się
  Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty w Kielcach, w terminie jednego miesiąca od
  dnia zakończenia likwidacji.
  § 5. 1. Należności i zobowiązania likwidowanej Szkoły przejmuje Zespół Szkół
  w Goździe.
  2. Mienie ruchome znajdujące się w zlikwidowanej Szkole zostanie
  rozdysponowane zgodnie z zarządzeniem Wójt Gminy Łączna.
  3. Mienie nieruchome, na które składa się budynek likwidowanej Szkoły i działka
  pozostaje własnością Gminy Łączna.
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
  Id: NESSJ-SEHFH-RNVVG-FZWQA-IDLEF. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  do Uchwały Nr VI/31/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 31 marca 2011
  roku.
  Zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
  szkoła publiczna może być zlikwidowana po zasięgnięciu opinii Świętokrzyskiego
  Kuratora Oświaty, z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po
  zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej
  szkole publicznej tego samego typu. W dniu 24 lutego 2011 roku Rada Gminy
  Łączna podjęła Uchwałę Nr V/22/2011 w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31
  sierpnia 2011 roku Szkoły Podstawowej w Klonowie.
  O zamiarze likwidacji Szkoły w ustawowym terminie zawiadomiono
  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, nauczycielskie związki zawodowe oraz
  w skuteczny sposób rodziców uczniów (oprócz zebrań wiejskich do każdego
  rodzica przesłano - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - informacje
  o przyczynach likwidacji szkoły, planowanej nowej sieci szkół, organizacji
  dowozu dzieci oraz warunkach kontynuowania nauki w nowej szkole).
  Pismem nr KO II 542/45/11 z dnia 1 marca 2011 roku Świętokrzyski Kurator
  Oświaty nie wniósł zastrzeżeń odnośnie zamiaru likwidacji w/w Szkoły. Po
  likwidacji Szkoły uczniowie będą mogli kontynuować naukę Zespole Szkół
  w Goździe. Główną przyczyną likwidacji szkoły są warunki demograficzne
  w obwodzie szkoły -aktualnie w szkole w oddziałach 0-III naukę pobiera 16
  uczniów, od nowego roku szkolnego będzie ich tylko 8.
  Kontynuacja nauki w Szkole w Goździe sprawi, że liczba uczniów w oddziałach
  będzie na poziomie 15 – 25 uczniów/oddział. Aktualnie, w oddziałach I-III naukę
  pobiera średnio 12- 15 uczniów. Nie spowoduje to pogorszenia warunków nauki
  a przychodzącym uczniom zapewni większy rozwój społeczny.
  Szkoła Podstawowa w Goździe dysponuje : 5 salami zajęć, salą gimnastyczną,
  pracownią internetową z dziesięcioma stanowiskami komputerowymi na użytek
  ucznia, interaktywnym multimedialnym centrum z 4 stanowiskami
  komputerowymi, biblioteką szkolną zaopatrzoną we wszystkie lektury zgodne
  z nowym kanonem lektur, zespołem żywieniowym, boiskiem sportowym,
  kompletnie wyposażonym placem zabaw / bezpieczne urządzenia z certyfikatami /,
  opiekunem szkolnym czuwającego nad bezpieczeństwem dzieci. Sale zajęć są
  duże, dobrze oświetlone, dwie z nich mogą pomieścić 28 uczniów. We wszystkich
  salach lekcyjnych znajdują się nowe meble, sale klas młodszych są dostosowane
  do realizacji nowej podstawy programowej, są w nich wydzielone miejsca do
  zabawy i odpoczynku dzieci. Sale te są również wyposażone w sprzęt sportowy
  i nowoczesne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu ,, Radosna
  Szkoła”. W szkole znajdują się nowoczesne pomoce dydaktyczne. Są nimi dwa
  interaktywne zestawy multimedialne w skład których wchodzą tablice
  interaktywne, projektory oraz notebooki z kompletnym oprogramowaniem. Szkoła
  Id: NESSJ-SEHFH-RNVVG-FZWQA-IDLEF. Podpisany Strona 2
  posiada również telewizor, radiomagnetofon na wyposażeniu każdej sali,
  przenośny projektor multimedialny i ekran oraz pianino i sprzęt nagłaśniający.
  Zaplecze sportowe jest wyposażone w odpowiedni sprzęt sportowy.
  Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz odejście od nauki w klasach
  łączonych wpłyną pozytywnie na poziom kształcenia. Dzieci będą miały
  zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę w czasie dowozu do szkoły oraz odwozu po
  skończonych zajęciach – odrębnym, przeznaczonym wyłącznie dla tych roczników
  busem, a dzięki funkcjonalnemu rozmieszczeniu przystanków autobusowych droga
  pokonywana pieszo przez dziecko nie przekroczy 500 m. Ponadto, sprawna
  organizacja dowozu zagwarantuje, że dzieci bezpośrednio po przyjeździe do
  szkoły rozpoczynać będą naukę.
  Od dyrektora szkoły w Goździe, jego umiejętności organizatorskich, fachowości
  i elastyczności będzie zależeć w dużej mierze układ planu lekcji, godzina
  rozpoczęcia zajęć, rozkład jazdy autobusów szkolnych a przede wszystkim czas
  pobytu dziecka poza domem.
  Gmina zapewni bezpłatny dowóz i pełną opiekę w czasie dowozu oddzielnym
  środkiem transportu przeznaczonym wyłącznie dla uczniów oddziałów 0-III. Część
  nauczycieli, którzy nie nabyli praw emerytalnych może znaleźć zatrudnienie
  w świetlicy nowo wybudowanej szkoły w Łącznej, część może świadczyć opiekę
  podczas dowozu dzieci do szkoły a pozostałym wypłacone zostaną odprawy.
  Rozważany jest również wariant utworzenia na bazie likwidowanej szkoły
  świetlicy środowiskowej działającej w dni nauki szkolnej, prowadzonej przez
  stowarzyszenie.__


  Data wprowadzenia: 2011-04-11 0853
  Data upublicznienia: 2011-04-11
  Art. czytany: 2278 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna