(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR VI/33/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 31 marca 2011 r.

  UCHWAŁA NR VI/33/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 31 marca 2011 r.
  w sprawie likwidacji Gimnazjum w Zaleziance.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1,2,3
  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
  z późn. zm. ), po uzyskaniu opinii nr KO II 542/44/11 z dnia 1 marca 2011 roku
  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach, Rada Gminy Łączna uchwala, co
  następuje:
  § 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2011 roku Gimnazjum w Zaleziance.
  § 2. Uczniowie zlikwidowanej Szkoły będą kontynuować naukę w Gimnazjum
  w Łącznej.
  § 3. Obwód zlikwidowanej Szkoły przejmuje Gimnazjum w Łącznej.
  § 4. Dokumentację zlikwidowanej Szkoły przejmuje Wójt Gminy Łączna, za wyjątkiem
  dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Świętokrzyskiemu Kuratorowi
  Oświaty w Kielcach, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.
  § 5. 1. Należności i zobowiązania likwidowanej Szkoły przejmuje Gimnazjum
  w Łącznej.
  2. Mienie ruchome znajdujące się w zlikwidowanej Szkole zostanie rozdysponowane
  zgodnie z zarządzeniem Wójt Gminy Łączna.
  3. Mienie nieruchome, na które składa się budynek likwidowanej Szkoły i działka
  pozostaje własnością Gminy Łączna.
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
  Id: CSURR-EJHBX-EEYEU-XIOPO-ZTYAL. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  do Uchwały Nr VI/33/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 31 marca 2011 roku
  Zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, szkoła
  publiczna może być zlikwidowana po zasięgnięciu opinii Świętokrzyskiego Kuratora
  Oświaty, z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu
  przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej
  tego samego typu.
  W dniu 24 lutego 2011 roku Rada Gminy Łączna podjęła Uchwałę Nr V/25/2011
  w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 roku Gimnazjum w Zaleziance.
  O zamiarze likwidacji Szkoły w ustawowym terminie zawiadomiono Świętokrzyskiego
  Kuratora Oświaty, nauczycielskie związki zawodowe oraz w skuteczny sposób rodziców
  uczniów (oprócz zebrań wiejskich do każdego rodzica przesłano - za zwrotnym
  potwierdzeniem odbioru - informacje o przyczynach likwidacji szkoły, planowanej nowej
  sieci szkół, organizacji dowozu dzieci oraz warunkach kontynuowania nauki w nowej
  szkole).
  Pismem nr KO II 542/44/11 z dnia 1 marca 2011 roku Świętokrzyski Kurator Oświaty
  nie wniósł zastrzeżeń odnośnie zamiaru likwidacji w/w Szkoły. Uczniowie
  zlikwidowanej Szkoły będą mogli kontynuować naukę w nowo wybudowanym
  kompleksie oświatowym, w Gimnazjum w Łącznej. W 1999 roku, w momencie startu
  reformy oświaty - obecna lokalizacja gimnazjum była rozwiązaniem tymczasowym.
  Zmiana lokalizacji nie spowoduje pogorszenia warunków nauki.
  Kompleks oświatowy w Łącznej oprócz już eksploatowanej pełnowymiarowej sali
  gimnastycznej posiadał będzie:
  - 15 nowych pracowni i sal lekcyjnych z biblioteką multimedialną i dwoma
  pracowniami internetowymi, - zespół żywieniowy z jadalnią, - szatnie, harcówkę
  i świetlicę w piwnicy budynku, - zespół sanitarny dla uczniów personelu na każdej
  kondygnacji, - pomieszczenia dla pedagoga i docelowo także pielęgniarki szkolnej. -
  kąciki kół zainteresowań na poddaszu szkoły.
  Gmina zapewni bezpłatny dowóz i pełną opiekę w czasie dowozu dzieci
  zamieszkujących w odległości powyżej 4 km, a dzięki funkcjonalnemu rozmieszczeniu
  przystanków autobusowych droga pokonywana pieszo przez dziecko nie przekroczy 500
  m. Sprawny i o wiele mniej liczny niż obecnie dowóz zagwarantuje, że dzieci
  bezpośrednio po przyjeździe do gimnazjum rozpoczynać będą naukę.
  Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zostanie przeniesiona z obecnego Gimnazjum.
  Przejęcie pracowników szkoły tradycyjnie będzie uzależnione od warunków
  organizacyjnych, a szczególności od liczby oddziałów i liczby godzin dydaktycznych
  warunkujących zatrudnienie nauczyciela w nowej jednostce. Od decyzji dyrektora
  i opracowanego przez niego arkusza organizacji nauczania na nowy 2011/2012 rok
  szkolny już dziś w głównej mierze zależeć będzie struktura zatrudnienia.
  Racjonalna i efektywna organizacja procesu nauczania nawet na etapie gimnazjum
  powinna przynieść dodatkowe efekty dydaktyczne i oszczędności w budżecie jednostki.


  Data wprowadzenia: 2011-04-11 0857
  Data upublicznienia: 2011-04-11
  Art. czytany: 2598 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna