(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
» Sprawozdania sporządzone na dzień 31-12-2022r.
» Sprawozdania sporządzone na dzień 31-12-2022r.
» Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
» Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.22r.
 • Konkursy na dyrektorów szkół
 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Goździe

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE
  Wójt Gminy Łączna
  ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
  Zespołu Szkół w Goździe, Gózd 125. 26-140 Łączna


  1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania wynikające
  z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie
  wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
  stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach
  publicznych placówek (Dz. U. 2009, Nr 184, poz. 1436) posiadające stopień nauczyciela
  mianowanego lub dyplomowanego, które:
  a. ukończyły studia magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz
  kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
  b. ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
  kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
  c. posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
  lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
  d. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na dyrektora
  uzyskały co najmniej ocenę dobrą pracy w przedszkolu, szkole lub placówce lub
  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku
  nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat
  pracy w szkole wyższej,
  e. spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
  kierowniczym,
  f. nie były karane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
  26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674z późn. zm.)
  a w przypadku nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
  140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr
  164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie
  dyscyplinarne,
  g. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe,
  h. nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,
  i. nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
  publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r.
  nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada
  1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.).
  2. Do konkursu mogą przystąpić również nauczyciele mianowani lub dyplomowani,
  zatrudnieni na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie
  organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej,
  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz
  nauczyciele mianowani lub dyplomowani urlopowani lub zwolnieni z obowiązku
  świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
  zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), spełniający wymagania
  określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny
  pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

  3. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia
  następujące wymagania:
  a. posiada obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
  lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - strony umowy o Europejskim
  Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
  b. ukończyła studia magisterskie,
  c. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
  stanowisku kierowniczym,
  d. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
  e. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie
  o ubezwłasnowolnienie,
  f. spełnia wymagania określone w pkt 1, lit. 'b' 'e' 'g' 'i' ogłoszenia.

  4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
  szkoły;
  2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub
  innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo
  kandydata,
  3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
  o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej
  - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na
  stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
  dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
  w pkt 3,
  5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
  dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym
  dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów
  podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu
  kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku kierowniczym,
  7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
  postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
  8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
  dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
  publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4
  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15,
  poz. 148, z późn. zm.),
  10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a
  ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
  organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.
  z 2007 r. nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora
  publicznej szkoły,
  11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu
  nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
  nauczyciela,
  12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty
  oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
  akademickiego,
  13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
  76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97,
  poz. 674, z późn. zm.6) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o
  szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku
  nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
  z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
  z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na
  stanowisko dyrektora.

  5. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być
  własnoręcznie podpisane.

  6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
  i dopiskiem 'Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
  w Goździe NIE OTWIERAĆ PRZED KONKURSEM', po ogłoszeniu na stronie
  internetowej Urzędu Gminy w Łącznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
  Łączna, w terminie do dnia 12 maja 2011r. (do godz. 15.00) na adres: Urząd
  Gminy Łączna, Kamionki 60. 26-140 Łączna, tel. (41) 2548 961.
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łączna.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci
  zostaną powiadomieni indywidualnie poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą.


  Data wprowadzenia: 2011-04-26 1440
  Data upublicznienia: 2011-04-26
  Art. czytany: 6755 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna