(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr IV/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2024r.
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Wójt Gminy Wojciech Fąfara
» Badanie wody z ujęcia Zalezianka z dnia 09.07.24r.
» Badanie wody z ujęcia Czerwona Górka z dnia 09.07.24r.
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2010
 • SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za 2010 rok

  SPRAWOZDANIE
  z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna
  za 2010 rok

  Plan budżetu Gminy Łączna wg Uchwały budżetowej Nr XXXIV/4/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 stycznia 2010 roku
  stanowił kwotę:
  * Po stronie dochodów 14 121 725 zł
  - dochody bieżące 11 600 000 zł
  - dochody majątkowe 2 521 725 zł
  * Po stronie wydatków 15 670 000 zł
  - wydatki bieżące 10 172 975 zł
  - wydatki majątkowe 5 497 025 zł


  Po dokonanych zmianach w 2010 roku:

  * plan dochodów w 2010 roku wynosił 15.121.748,53 zł
  w tym:
  - dochody bieżące 12 .531.038,53 zł
  - dochody majątkowe 2. 590.710,00 zł
  Plan dochodów wg ich źródła przedstawia się następująco:
  - dochody własne (w tym udziały w podatku dochodowym
  od osób fizycznych) 3 587 563,03 zł
  - subwencje 6 151.559,00 zł
  - dotacje celowe na zadania zlecone 2 082.993,00 zł
  - dotacje celowe na zadania własne 456.206,00 zł
  - pozostałe dotacje, środki na dofinansowanie zadań własnych
  pozyskane z innych źródeł 2 843 427,50 zł

  * plan wydatków w 2010 roku wynosił 16.733.716, 57 zł
  w tym:
  - wydatki bieżące 11.736.713,53 zł
  - wydatki majątkowe 4.997.003,04 zł

  Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał zarządzenia, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łączna na 2010 rok. Zmiany dochodów dotyczyły m.in: zwiększenie dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwiększenie dotacji na zwrot płatności części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenia dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wyborów do rad gmin oraz wybory wójtów, przeprowadzenie spisu rolnego zwiększenie dotacji na zasiłki stałe i inne
  Zmiany wydatków wynikały ze zmian w/w dochodów, jak również z dostosowania planu wydatków budżetu w celu prawidłowości jego realizacji.
  DOCHODY
  Dochody budżetu gminy za 2010 rok zostały wykonane w kwocie 14.658.978 zł na planowane 15.121.748,53 zł, co stanowi 96,9 %,
  STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

  L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania % do ogółem wykonanych dochodów
  1. Dochody własne gminy w tym, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 587 563,03 3 640 318,63 101,5 24,9
  2. Subwencja ogólna 6 151 559,00 6 151 559,00 100,0 41,9
  3. Dotacje celowe na zadania zlecone 2 082 993,00 2 056 734,84 98,4 14,0
  4. Dotacje celowe na zadania własne 456 206,00 425 767,66 93,3 2,9
  5. Pozostałe dotacje, środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 2 843 427,50 2 384 597,87 83,9 16,3
  OGÓŁE M DOCHODY 15 121 748,53 14 658 978,00 96,9 100,00

  Z analizy powyższej struktury i Załącznika Nr 1 wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów za 2010 rok na poziomie 96,9 % jest prawidłowa.
  Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
  Dochody bieżące: Plan 12 531 038,53 zł, wykonanie 12 436 310 zł, tj. 99,2 % planu
  DZIAŁ 010
  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
  Na plan 32 703,00 zł wykonanie 7 701,96 zł tj. 23,6 % planu.
  Dochody w tym dziale to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zrealizowane w 100 %, oraz dotacja na realizację projektu zakup strojów ludowych
  i organizacja dożynek – rozliczenie końcowe projektu nastąpi w 2011 roku.
  DZIAŁ 020
  LEŚNICTWO
  Na plan 800,00 zł wykonanie 477,08 zł tj. 59,6 % planu
  Dochody w tym dziale dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich .
  DZIAŁ 700
  GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  Na plan 57 710 zł – wykonanie 54 162,60 zł tj. 93,9 % planu.
  W dziale tym wpłynęły dochody z niżej wymienionych tytułów:
  - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 662,95 zł
  - dzierżawa gruntów gminnych 49 470,96 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat 28,69 zł
  DZIAŁ 710
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
  Na plan 133 004,03 zł wykonanie 93 004,03 zł tj. 69,9 % planu
  Dochód dotyczy zwrotu środków z rachunku niewygasających wydatków w kwocie 53 004,03 zł, oraz kwota 40 000 zł jako wpłata na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowa Góra II”.
  DZIAŁ 750
  ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  Na plan 107 178,00 zł wykonanie 75 474,75zł tj. 70,4 % planu.
  Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie
  - dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 41 775,00 zł
  - 5 % dochodów za dowody osobiste 1,55 zł
  Rozdział: 75023 Urzędy gmin
  - dochody z najmu pomieszczeń gminnych 12 585,92 zł
  - odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 4 404,28 zł
  - zwrot opłaty sądowej w kwocie 225,00zł
  DZIAŁ 751
  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.
  Na plan 56 989 zł wykonanie 43 306 zł tj. 76,0 % planu.
  - wpływ dotacji za zadania zlecone gminom- aktualizacja prowadzenia rejestru wyborców 876 zł,
  - wpływ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 24 829 zł, środki z dotacji na wybory samorządowe 17 601,00 zł.
  DZIAŁ 754
  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
  Na plan 1 560 zł wykonanie 1 560 zł tj. 100,0 % planu.
  Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
  DZIAŁ 756
  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
  Na plan 3 168 459 zł wykonanie 3 258 389,02 zł tj. 102,8 % planu.
  Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Na plan 1 000 zł wykonanie – minus 10,32 zł tj. 0,00 % planu, środki z Urzędów skarbowych.
  Rozdział: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
  Na plan 897 740,00 zł wykonanie 943 232,40 zł tj. 105,1 % planu w tym:
  - podatek od nieruchomości –884 470 zł tj. 105,3 % planu
  - podatek rolny 536,00 zł tj. 67,0 % planu
  - podatek leśny 47 378 zł tj. 100,8 % planu.
  - podatek od środków transportu 4 679 zł tj.120,0 % planu
  - wpływy z różnych opłat ( koszty upomnienia ) 70,40 zł, dochody nieplanowane.
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 099 zł tj. 101,7% planu.
  Rozdział: 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
  Na plan 379 800,00 zł wykonanie 403 843,16 zł tj. 106,3 % planu w tym:
  - podatek od nieruchomości 151 566,77 zł tj. 101,0 % planu
  - podatek rolny 89 524,39 zł tj. 111,9 % planu
  - podatek leśny 9 257,81 zł tj. 102,9 % planu
  - podatek od środków transportowych 76 568,10 zł tj. 95,7 % planu
  - podatek od spadków i darowizn 12 026,00zł, tj. 75,2 % planu
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 58 809,60 tj. 143,4 % planu
  - wpływy z różnych opłat ( koszty upomnienia ) 1 205,60 zł tj. 200,9 % planu
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 884,89 zł tj.162,8 % planu
  Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
  Na plan 544 729,00zł wykonanie 544 692,71 zł tj. 100,0 % planu, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej 11 532,00zł tj. 76,9 % planu
  - wpływy z opłaty produktowej 705,01 zł tj.69,2 % planu
  - wpływ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 61 136,31 zł tj. 100,1 % planu
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 467 035,20 zł, tj.100,9 % planu
  - za zajęcie pasa drogowego wg decyzji 2 229,76zł. tj. 85,8 % planu
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia ) 8,80 zł dochody nieplanowane.
  - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2 045,63 zł tj.102,3 % planu
  Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
  Na plan 1 345 190 zł wykonanie 1 366 631,07 zł tj. 101,6 % planu w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych 1 307 100 zł tj. 97,9 % planu, przekazywany przez
  Ministerstwo Finansów
  - podatek dochodowy od osób prawnych - 59 531,07 zł realizowany przez Urzędy Skarbowe.
  DZIAŁ 758
  RÓŻNE ROZLICZENIA
  Na plan 6 151 559 zł wykonanie 6 151 559 zł tj.100,0 % planu
  Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
  Na plan 3 738 275,00 zł wykonanie 3 738 275,00 zł tj. 100,0 % planu.
  Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
  Na plan 2 222 703 zł wykonanie2 222 703 zł tj.100,00 % planu
  Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
  Na plan 190 581 zł wykonanie 190 581 zł tj. 100,00 % planu
  DZIAŁ 801
  OŚWIATA I WYCHOWANIE
  Na plan 89 874 zł wykonanie 87 205,55 zł tj. 97,0 % planu.
  Realizacja dochodów w dziale 801 przedstawia się następująco:
  - czynsz z tytułu najmu lokali 29 702,50 zł tj. 110,,0% planu
  - odpłatność za przedszkole 7 332,50 zł tj.91,7 % planu
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 019,30 zł,
  - opłaty za wymianę legitymacji szkolnych 159 zł,
  - dotacja celowa na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I –III środki pozyskane przez Szkołę Podstawową w Łącznej w kwocie 12 000 zł , tj.100,0%,
  - środki pozyskane z innych źródeł na realizację programu „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów „ w gimnazjum w Zaleziance w kwocie 36 460,25 zł, tj.89,5 %
  - dotacja na dopłatę do wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej 184,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów 348,00 zł
  DZIAŁ 851
  OCHRONA ZDROWIA
  Na plan 1400,00 zł wykonanie 1 395,60 zł tj. 99,7 % planu
  Dochody dotyczą dzierżawy pomieszczeń oraz majątku ruchomego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łącznej.
  DZIAŁ 852
  POMOC SPOŁECZNA
  Na plan 2 410 842 zł wykonanie 2 371 747,24 zł tj. 98,4 % planu.
  Rozdział:85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  Na plan 1 988 152 zł wykonanie 1 966 897,10 zł tj. 98,9 % planu.
  - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 943 377,88 zł
  - dochody dla budżetu gminy z zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych ściągniętych przez komornika w kwocie 9 685,81 zł,
  - wpływy ze zwrotów świadczeń rodzinnych pobranych w latach ubiegłych niezgodnie z przeznaczeniem 11 272 zł, tj.70,5 %
  - odsetki od świadczeń rodzinnych pobranych niezgodnie z przeznaczeniem 2 561,41 zł, tj.28,5 %
  Rozdział:85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
  Na plan 14 803 zł wykonanie 14 421,19 zł tj. 97,4 % planu.
  Wpływ dotacji na realizację zadań zleconych gminie.
  Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
  Na plan 65 234 zł wykonanie 65 233,50 zł tj. 100,0 % planu.
  - dotacja na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 49 722 zł,
  - dotacja jako wkład własny na realizację projektu 15 511,50 zł.
  Rozdział: 85216 Zasiłki stałe.
  Na plan 126 051 zł wykonanie 122 872,18 zł tj. 97,5 % planu
  Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej
  Na plan 65 072 zł wykonanie 64 933,72 zł tj. 99,8 % planu.
  -dotacja na zadania własne 64 222,00 zł, tj.100,0 %
  -odsetki od środków na rachunku bankowym 711,72 zł, tj.83,7 %
  Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  Na plan 4 200 zł wykonanie 4 616,55 zł tj. 109,9 % planu.
  Dochody dotyczą wpływu z tytułu opłat za wykonywane usługi opiekuńcze.
  Rozdział 85295 Pozostała działalność
  Na plan 147 330,00 zł wykonanie 132 773,00 zł tj. 90,1 % planu.
  - dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 45 000,00 zł, tj.100,0 %.
  - dotacja na realizację usług społecznych i szkoleniowych w ramach Programu Integracji Społecznej 87 773,00 zł, tj.85,8 %
  DZIAŁ 853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Na plan 132 317,50 zł wykonanie 130 134,25 zł tj. 98,3 % planu
  Dochody w tym rozdziale to środki z dotacji celowej na realizację przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. 'Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”'-129 876,95 zł, oraz odsetki od rachunków bankowych w kwocie
  257,30 zł
  DZIAŁ 854
  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
  Na plan 131 243 zł - wykonanie 104 365,79 zł tj. 79,5 % planu.
  - dotacja na stypendia dla uczniów
  DZIAŁ 900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  Na plan 35 600 zł – wykonanie 35 955,42 zł tj. 101,0 % planu
  Środki te pochodzą ze zlikwidowanych z dniem 1.01.2010 r. gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
  DZIAŁ 921
  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  Na plan 19 800 zł – wykonanie 19 871,71 zł tj. 100,4 % planu
  Dotacja na realizację projektu „Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich”.

  Dochody majątkowe: Plan 2 590 710,00 zł, wykonanie 2 222 668 zł, tj. 85,8 % planu
  DZIAŁ 600
  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  Na plan 308 385 zł – wykonanie 88 000 zł tj. 28,5 % planu
  Dochody dotyczą środków przekazanych na dochody z konta niewygasających wydatków roku 2009.
  Pozostała kwota 220 385 zł nie została wykonana w okresie sprawozdawczym , są to środki zaplanowane jako pozyskane z innych źródeł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa miejscowości Kamionki”.
  DZIAŁ 720
  INFORMATYKA
  Na plan 78 125,00 zł – wykonanie 0
  Kwota niewykonania dochodów dotyczy realizacji inwestycji pn. ”Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego”.
  DZIAŁ 754
  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
  Na plan 4 200,00 zł – wykonanie 4 180,33 zł, tj.99,5%
  Są to środki uzyskane ze sprzedaży samochodu OSP.
  DZIAŁ 801
  OŚWIATA I WYCHOWANIE
  Na plan 2 200 000,00 zł –wykonanie 2 130 487,67 zł, tj. 96,8 % planu
  Dochody te dotyczą środków unijnych pozyskanych na dofinansowania inwestycji pn. ”Budowa kompleksu oświatowego”

  Na wykonanie niektórych źródeł dochodów wpływają czynniki niezależne, dotyczy to:
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
  - dochodów z Urzędu Skarbowego,
  - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, realizowanych przez Ministerstwo Finansów, na realizację tych dochodów gmina nie ma wpływu.
  Stan należności (zaległości) gminy na koniec 2010 roku wynosi 295 453,90 zł, są to zaległości podatków :od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, zaległości z tytułu czynszów najmu lokali, oraz odsetki od nich, zaległości od dochodów wykazane w sprawozdaniach z Urzędu Skarbowego, zaległości do ściągnięcia przez komornika zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

  Zaległości te wynoszą:
  Podatki od osób fizycznych:
  1. Podatek od nieruchomości 12 399,98 zł
  2. Podatek rolny 6 807,25 zł
  3. Podatek leśny 808,56 zł
  4. Podatek od środków transportu 33 628,40 zł
  5. Podatek od działalności gospodarczej Urzędów Skarbowych 2 376,00 zł
  6. Dochody należne gminie z tytułu ściągniętej przez komornika wypłaconej zaliczki alimentacyjnej lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego 205 117,37 zł
  7. Czynsz od najmu lokali i odsetki 34 316,34 zł

  Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 17 441,85 zł

  Celem likwidacji powstających zaległości wysyłane są upomnienia , wezwania do zapłaty, oraz wystawiane tytuły wykonawcze. Wysoką kwotę zaległości stanowią należne gminie dochody w wysokości 50% ściągniętych przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych jak również ściągniętego przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które stanowią zaległość. Ich całkowite ściągnięcie jest niemożliwe, a kwota zaległości corocznie się zwiększa.

  W 2010 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.
  WYDATKI
  Wydatki w 2010 roku wyniosły 15 684 556,28 zł na plan 16 733 716, 57 zł
  co stanowi 93,0% planu.
  W/w kwota odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych gminy w 2010 roku .
  Z analizy zawartej w Załączniku Nr 2 i Nr 2a wykonania wydatków wynika, że:
  ▪ wydatki bieżące wykonano na kwotę 11 344 224,51 zł, na plan 11 736 713,53 zł, tj. 96,7 % planu
  ▪ wydatki majątkowe wykonano na kwotę 4 340 331,77 zł, na plan 4 997 003,04 zł, tj. 86,9 % planu
  Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

  Wydatki bieżące:

  DZIAŁ 010
  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
  Na plan 99 178,00 zł wykonano 96 105,64 zł tj. 96,9 % planu.
  Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
  Na plan 4 195 zł wykonanie 3 585,64 zł tj. 85,5 % planu.
  Wydatki w tym rozdziale dotyczyły grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i dotyczyły wykonania map projektowych.
  Rozdział 01030 Izby rolnicze.
  Na plan 2 100 zł wykonanie 1 815,49 zł tj. 86,5 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 1 815,49 zł (wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego).
  Rozdział 01095 Pozostała działalność.
  Na plan 92 883 zł , wykonanie 90 704,51 zł tj. 97,7 % planu.
  * w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych- 48 618,04 zł,
  w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 2 560,59 zł (wydatki na zakup art. spożywczych, oraz przemysłowych)
  - zakup energii 231,29 zł
  - różne opłaty i składki ,( zwrot części podatku akcyzowego i koszty obsługi zwrotów 7 701,96 zł,
  składki członkowskie za przynależność do Związków – 34 599,03 zł).
  - zakup usług pozostałych 3 374,15 zł, (przewóz kół gospodyń na występy, przewóz rolników do Modliszewic).
  - zakup materiałów papierniczych 151,02 zł
  * w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1
  pkt 2 i 3 – 42 086,47 zł wydatki na realizację projektu zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacja dożynek gminnych.
  DZIAŁ 400
  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
  Na plan 130 000 zł wykonano 129 999,36 zł tj. 100,0 % planu
  * w grupie dotacje na zadania bieżące: 129 999,36 zł
  – dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na dopłatę do cen wody.
  DZIAŁ 600
  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  Na plan 562 128 zł wykonano 541 302,39 zł tj. 96,3 % planu.
  Rozdział: 60004 Lokalny transport zbiorowy
  Na plan 24 000,00 zł – wykonanie 24 000,00 zł tj. 100,0 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 24 000,00 zł
  - zakup usług pozostałych (dopłata do kosztów transportu lokalnego : MPK -9 000 zł, PKS -15 000 zł)
  Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe
  Na plan 318 500 zł wykonanie 317 153,95 zł tj. 99,6 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -11 081,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego)
  * w grupie dotacje na zadania bieżące
  - dotacja celowa dla powiatu jako pomoc finansowa na remont dróg Podłazie i Zalezianka kwota 306 072,95zł.
  Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne
  Na plan 219 628 zł wykonanie 200 148,44 zł tj. 91,1 % planu.
  * grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane -72 863,41 zł
  - wydatki na utrzymanie grupy robót interwencyjnych tj: wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń,
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 624,74 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wydatki wynikające z przepisów BHP
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 124 660,29 zł, w tym::
  - składki na PFRON 10 823,31 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 14 911,36 zł (kruszywo, paliwo i części do kosiarki).
  - zakup usług remontowych 14 616,82 zł
  - zakup usług pozostałych 72 290,08 zł ( zimowe utrzymanie dróg, transport tłucznia i kruszywa, usługi koparką i równiarką),
  - odpis na ZFŚŚ pracowników grupy robót interwencyjnych 12 018,72 zł
  DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  Na plan 59 000 zł, wykonanie 46 034,68 zł tj. 78,0 %.
  Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
  Na plan 59 000 zł, wykonanie 46 034,68 zł tj. 78,0 %.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -46 034,68 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych 45 394,68 zł ( zakup działek, podział i sporządzenie wyrysu działek),
  - koszty postępowania sądowego 640 zł.
  DZIAŁ 710
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
  Na plan 238 915,03 zł, wykonanie 211 632,59 zł tj. 88,6 % planu.
  Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
  Na plan 231 704,03 zł wykonanie 204 944,00 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki w kwocie 204 944,00 zł dotyczą wykonania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego . Kwota 82 472 zł przeniesiona na konto niewygasających wydatków.
  Rozdział 71035 Cmentarze
  Na plan 1 711,00 zł wykonanie 1 538,00 zł tj. 89,9 %
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 1 538,00 zł
  Wydatki na bieżące utrzymanie grobów żołnierskich na cmentarzu.
  Rozdział 71095 Pozostała działalność.
  Na plan 5 500 zł wykonanie 5 150,59 zł tj. 93,6 %.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 5 150,59 zł- bieżące utrzymanie pomników żołnierzy poległych w czasie II wojny światowe, wykonanie tablic upamiętniających śmierć poległych żołnierzy.
  DZIAŁ 750
  ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  Na plan 1 367 078 zł wykonanie 1 308 092,36 zł tj. 95,7 % planu.
  Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.
  Na plan 53 775 zł wykonanie 53 023,10 zł tj. 98,6 % planu.
  * grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 775,00 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 11 248,10 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 3 583,64 zł, (zakupy na organizację 50-lecia pożycia małżeńskiego)
  - zakup usług pozostałych 7 664,46 zł, (obsługa serwisowa oprogramowania Micropesel, konserwacja systemu USC).
  Rozdział: 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).
  Plan 84 000 zł – wykonanie 81 123,12 zł tj. 96,6 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -4 724,30 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 2 992,54 zł ( art. spożywcze i pozostałe)
  - usługi pozostałe 1 238,69 zł ( usługi transportowe)
  - delegacje 493,07 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76 398,82 zł ( diety )
  Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
  Na plan 1 148 800 zł wykonanie 1 122 956,41 zł tj. 97,8 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 926 153,64 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe 725 374,96 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 713,55 zł
  - składka ZUS 113 114,76 zł
  - składka FP 16 080,37 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 15 870,00 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -196 544,77 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia19 098,27 zł (materiały biurowe , środki czystości , zakup prasy i publikacje książkowe , druki ).
  - zakup energii elektrycznej 34 730,77 zł
  - zakup usług remontowych 14 000 zł
  - zakup usług zdrowotnych 690,00 zł
  - zakup usług pozostałych 46 215,82 zł,( usługi pocztowe , usługi kominiarskie , obsługa bankowa , obsługa serwisowa ksero , wykonanie pieczątek i inne).
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 4 057,32 zł,
  - opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej 7 570,25 zł
  - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej 8 003,48 zł
  - podróże służbowe krajowe 17 424,39 zł , ( delegacje służbowe , ryczałty samochodowe )
  - rózne opłaty i składki 1 002 zł ( ubezpieczenie budynków i sprzętów)
  - odpisy na ZFŚS 23 173,74 zł,
  - koszty postępowania sądowego 2 433,00 zł,
  - szkolenia 8 471,00 zł
  - zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego 1 311,56 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych 8 363,17 zł ( tusze do drukarek, pozostałe akcesoria komputerowe).
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych -258,00 zł
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , pozostałe wydatki związane z BHP
  Rozdział 75056 Spis powszechny i inne
  Na plan 16 483 zł, wykonanie 16 483,00 zł tj. 100,0 %.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 341,43 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 800,00 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 341,57 zł
  Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
  Na plan 53 880,00 zł, wykonanie 24 366,73 zł tj. 45,2 %.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -9 245,96 zł (materiały promocyjne, usługi transportowe i inne).
  * w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1
  pkt 2 i 3 – 15 120,77 zł wydatki na realizację projektu monografia gminy i organizacja 15-lecia gminy. Kwota 22 000 zł dotycząca wykonania monografii gminy przeniesiona do realizacji w 2011 r.
  Rozdział: 75095 Pozostała działalność
  Na plan 10 140 zł wykonanie 10 140 zł tj. 100,0 % planu.
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych -10 140 zł (diety sołtysów)
  DZIAŁ 751
  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.
  Na plan 56 989,00 zł wykonanie 43 306,00 zł tj. 76,0 % planu.
  Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa .
  Na plan 876,00 zł, wykonanie 876,00 zł tj. 100,0 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 876,00 zł (za sporządzanie list wyborczych- środki z dotacji).
  Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
  Na plan 24 829,00 zł, wykonanie 24 829,00 zł tj. 100,0 % planu
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane -4 310,92 zł (zorganizowanie i obsługę informatyczną wyborów prezydenckich)
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -5 668,08 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 2 158,70 zł
  - zakup usług pozostałych 2 077,64 zł ( doposażenie lokali wyborczych)
  - pozostałe wydatki -1 431,74 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych- 14 850,00 zł ( diety członków obwodowych komisji wyborczych)
  Rozdział 75109 Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne
  Na plan 31 284,00 zł, wykonanie 17 601,00 zł tj. 56,3 % planu
  w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane -5 213,39 zł (zorganizowanie i obsługę informatyczną wyborów )
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -3 832,61 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 889,46 zł
  - zakup usług pozostałych 1 823,90 zł
  - pozostałe wydatki -1 119,25 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych- 8 555,00 zł ( diety członków obwodowych komisji wyborczych)
  DZIAŁ 754
  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
  Na plan 46 560 zł wykonanie 42 436,18 zł tj. 91,1 % planu.
  Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne.
  Na plan 43 000 zł wykonanie 40 876,18 zł tj. 95,1 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 786,25zł, w tym:
  - ekwiwalent za akcje gaśnicze – 6 386,25 zł
  - wynagrodzenie konserwatora - kierowcy 5 400,00 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -29 089,93 zł ,w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 6 995,36 zł ( paliwo, zakup umundurowania i części do samochodu OSP)
  - energia elektryczna 16 159,98 zł, ( energia elektryczna i cieplna)
  - usługi remontowe 3.251,30 zł
  - zakup usług pozostałych 672,49 zł, ( przegląd samochodu, naprawa układu hamulcowego)
  - wyjazdy służbowe 400,80 zł
  - opłaty i składki 1 610,00 zł ( ubezpieczenia samochodów i członków OSP )
  Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
  Na plan 2 000,00 zł wykonanie 0 zł.
  Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  Na plan 1 560,00 zł wykonanie 1 560,00 zł tj. 100 % planu
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 560 zł jako ekwiwalent członków OSP biorących udział w usuwaniu skutków powodzi w terenach objętych powodzią.
  DZIAŁ 756
  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
  Na plan 34 000 zł - wykonanie 27 471,78 zł tj. 80,8 % planu.
  Rozdział: 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane –9 620,50 zł (prowizja sołtysów (inkasentów)
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -17 851,28 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 1 253,93 zł
  - zakup usług pozostałych 11 962,67 zł ( w tym usługi pocztowe, serwis oprogramowania ) .
  - różne opłaty i składki 1 271,39 zł
  - zakup papieru do kserokopiarki 1 054,85 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych 2 308,44 zł
  DZIAŁ 757
  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
  Na plan 189 700 zł, wykonanie 143 342,87 zł , tj. 75,6 % planu
  * w grupie wydatki na obsługę długu- 143 342,87 zł jako odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  DZIAŁ 801
  OŚWIATA I WYCHOWANIE
  Plan na 2010 rok wynosił 5 281 917,00 zł, wykonanie 5 228 928,04 zł tj. 99,0 % planu.
  Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.
  Na plan 3 162 859,82 zł wykonanie wynosi 3 125 492,08 zł tj. 98,8 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 495 767,04 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 495 925,73, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 107 713,47 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 13 921,72 zł
  - zakup energii 183 754,71 zł
  - zakup usług remontowych 6 380,48 zł
  - zakup usług zdrowotnych 1 810,00 zł
  - zakup usług pozostałych 31 565,14 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 1 590,00zł
  - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 6 991,17 zł
  - podróże służbowe krajowe 3 831,07 zł
  - różne opłaty i składki 4 398,00 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 121 033,24 zł
  - podatek od nieruchomości 35,00zł
  - szkolenia 1 875,00 zł
  - zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego 1 895,24 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych 9 131,49 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych -133 799,31 zł ( dodatki mieszkaniowe)
  Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
  Na plan 291 727,95 zł, wykonanie 286 609,72 zł tj. 98,2 %.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 245 674,80 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 25 326,32 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia -8 184,57 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 1 498,79 zł
  - zakup energii 881,58 zł
  - zakup usług remontowych 1 000 zł
  - zakup usług pozostałych 2 500,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych 70,00 zł
  - podróże służbowe krajowe 300,00 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 891,38 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych -15 608,60 zł ( dodatki mieszkaniowe )
  Rozdział 80104 Przedszkola.
  Na plan 186 330 zł wykonanie wynosi 185 250,20 zł tj. 99,4 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane –163 150,20 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -15 674,00 zł , w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2 400,00 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 1 000,00 zł
  - zakup energii 2 000,00 zł
  - zakup usług pozostałych 2 000,00 zł
  - podróże służbowe krajowe 100,00 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8 174,00 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych -6 426,00 zł ( dodatki mieszkaniowe)
  Rozdział 80110 Gimnazja
  Na plan 1 392 115,00 zł wykonanie wynosi 1 388 284,37 zł tj. 99,7% planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 208 656,14 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 116 004,85zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 11 950,78 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 359,00 zł
  - zakup energii 16 199,64 zł
  - zakup usług remontowych 7 000,01 zł
  - zakup usług zdrowotnych 1 110,00 zł
  - zakup usług pozostałych 12 388,59 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 686,40 zł
  - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 2 220,39 zł
  - podróże służbowe krajowe 1086,99 zł
  - różne opłaty i składki 1 205,00 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 57 018,97 zł
  - szkolenia 885,00 zł
  - zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego 494,08 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych 3 400,00 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych -63 623,38 zł ( dodatki mieszkaniowe )
  Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
  Na plan 163 443 zł wykonanie wynosi 163 430,34 zł tj. 100,0 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -141 538,34 zł ( dowóz dzieci do gimnazjum)
  * w grupie dotacje na zadania bieżące -21 892,00 zł (dotacja dla powiatu na dowóz dzieci niepełnosprawnych
  Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
  Na plan 5 809,00 zł, wykonanie wynosi 5 178,31 zł tj. 89,1 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 178,31 zł ( dokształcanie nauczycieli)
  Rozdział 80195 Pozostała działalność.
  Na plan 79 632,23 zł wykonanie wynosi 74 683,02 zł tj. 93,8 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 35 553,40 zł (na realizację programu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów „ w gimnazjum w Zaleziance )
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 38 510,42 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych 1 170,25 zł
  - odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 37 287,87 zł.
  - pozostałe wydatki 52,30 zł
  * w grupie dotacje na zadania bieżące 619,20 zł – wydatek na pokrycie kosztów dotacji związanej
  z utrzymaniem dziecka będącego mieszkańcem naszej gminy , a uczęszczającego do przedszkola
  w gminie Masłów.
  DZIAŁ 851
  OCHRONA ZDROWIA
  Na plan 63 100,00 zł wykonanie wynosi 52 872,92 zł tj. 83,8 % planu.
  Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.
  Na plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 486,68 zł tj. 58,1 %.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -3 486,68 zł
  Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
  Na plan 57 100,00 zł wydatkowano 49 386,24 zł tj. 86,5 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane -13 326,06 zł( wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , oraz wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach )
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -26 060,18 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 8 209,26 zł
  - zakup usług pozostałych 15 910,20 zł (programy profilaktyczne, kolonie, wpłata na izbę wytrzeźwień)
  - różne opłaty i składki (opłata biegłego sądowego) 120,00 zł,
  - odpis socjalny profilaktyka 461,05 zł
  -szkolenia -530,00 zł
  - zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego 262,00 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych 567,67 zł
  * w grupie dotacje na zadania bieżące -10 000 zł (dotacja celowa przekazana dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin , w których występuje problem alkoholowy ( podmioty wyłonione w drodze konkursu).
  DZIAŁ 852
  POMOC SPOŁECZNA
  Na plan 2 686 358,00 zł wykorzystano 2 636 550,89 zł tj. 98,1 % planu.
  Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.
  Na plan 45 440,00 zł wykonanie 45 390,46 zł tj. 99,9 %.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45 390,46 zł ( dopłata do umieszczenia osób w domach pomocy społecznej).
  Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  Na plan 1 980 952,00 zł wykonano 1 957 211,29 zł tj. 98,8 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71 674,57 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23 490,79 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 477,91 zł
  - zakup energii 406,64
  - zakup usług pozostałych 3 953,48 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 135,00 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej 338,31 zł,
  - opłaty czynszowe 791,88 zł
  - delegacje 70,23 zł
  - odpis na ZFŚS 1 047,84 zł
  - szkolenie 920,00 zł,
  - pozostałe odsetki 2 561,41 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych 1 516,09 zł.
  - zwrot dotacji za niesłusznie pobrane świadczenia w latach ubiegłych- 11 272,00 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych -1 862,045,93 zł ( wypłata świadczeń rodzinnych)
  Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Na plan 14 803,00 zł wykonano 14 421,19 zł tj. 97,4 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 421,19 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne)
  Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
  Na plan 80 234,00 zł wykonanie 80 233,50 zł tj. 100,0 % planu
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych- 64 722,00 zł ( zasiłki celowe)
  * w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – kwota 15 511,50 zł – realizacja projektu POKL
  Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
  Na plan 8 660,00 zł wykonanie 8 448,05 zł tj. 97,6 %
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych –8 448,05 zł (dodatki mieszkaniowe)
  Rozdział 85216 Zasiłki stałe
  Na plan 126 051,00 zł wykonanie 122 872,18 zł tj. 97,5 % planu
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122 872,18 zł ( wypłata zasiłków stałych)

  Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.
  Na plan 224 629,00 zł wykonanie 223 959,57 zł tj. 99,7 % planu
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane -189 155,33 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -32 804,74 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 3 574,11 zł
  - zakup energii 2 448,40 zł
  - zakup usług zdrowotnych 110,00 zł
  - zakup usług pozostałych 6 955,58 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 517,50 zł
  - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 3 497,53 zł
  - opłaty czynszowe 4 765,44 zł
  - delegacje służbowe 3 475,19 zł
  - odpis na ZFŚS 4 366,00 zł
  - szkolenia 1 170,00 zł
  - zakup materiałów papierniczych 249,80 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych 1 675,19 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 999,50 zł
  Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
  Na plan 25 759,00 zł wykonanie 20 903,87 zł tj. 81,2 %.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane -19 191,21 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -1 204,34 zł,( odpis na ZFŚS )
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 508,32 zł
  Rozdział 85295 Pozostała działalność
  Na plan 179 830,00 zł - wykonanie 163 110,78 zł tj. 90,7 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane -12 856,62 zł ( realizacja programu Integracji Społecznej )
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -75 254,16 zł (realizacja programu Integracji Społecznej)
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych- 75 000,00 zł ( dożywianie).
  DZIAŁ 853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Na plan 132 217,50 zł wykonano 129 876,95 zł tj. 98,2 % planu.
  * w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – kwota 129 876,95zł- realizacja przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. 'Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej'
  DZIAŁ 854
  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
  Na plan 159 243,00 zł wykonanie 131 929,73 zł. tj. 82,8 % planu.
  Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 929,73 zł (wypłata stypendiów uczniom 118 219,73 zł, wyprawka szkolna 13 710 zł.)
  DZIAŁ 900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  Na plan 405 200,00 zł wykonano 373 064,42 zł tj. 92,1 % planu.
  Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
  Na plan 91 000,00 zł wykonanie wynosi 90 984,93 zł tj. 100,0 % planu.
  *w grupie dotacje na zadania bieżące: 89 999,17 zł ( dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej Łącznej na dopłatę do cen ścieków ).
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 985,76 zł
  Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.
  Na plan 18 500,00 zł wykonanie 15 610,36 zł. tj. 84,4 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 610,36 zł (wywóz nieczystości)
  Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.
  Na plan 251 600,00 zł – wykonanie 248 450,23 zł tj. 98,7 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 248 450,23 zł, w tym:
  - zakup materiałów - 4 229,91 zł
  - oświetlenie uliczne 195 079,05 zł
  - konserwacja oświetlenia ulicznego -49 141,27 zł
  Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
  Na plan 35 600,00 zł – wykonanie 10 278,00 zł tj. 28,9% planu
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 278,00 zł dotyczą wywozu przedmiotów nadgabarytowych.
  Rozdział 90095 Pozostała działalność.
  Na plan 8 500,00 zł wykonanie 7 740,90 zł tj. 91,1 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 7 740,90 zł ( wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne)
  DZIAŁ 921
  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  Na plan 137 840,00 zł, wykonanie 121 792,68 zł tj. 88,4 % planu.
  Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.
  Na plan 24 840,00 zł wykonanie 24 839,64 zł tj. 100,0 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24 839,64 zł wydatki na realizację projektu zakup strojów ludowych.
  Rozdział 92116 Biblioteki.
  Na plan 70 000,00 zł wykonanie 70 000 zł tj. 100,00 % planu.
  * w grupie dotacja na zadania bieżące -70 000 zł ( dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna)
  Rozdział 92195 Pozostała działalność
  Na plan 43 000,00 zł wykonanie 26 953,04 zł tj. 62,7 % planu
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 400,00 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 18 553,04 zł, w tym:
  - materiały i wyposażenia 881,04 zł
  - zakup usług pozostałych 17 672,00 zł
  DZIAŁ 926
  KULTURA FIZYCZNA I SPORT
  Na plan 87 000,00 zł wykonanie 79 485,03 zł tj. 91,4 % planu.
  Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
  Na plan 45 000,00 zł wykonanie 41 159,77 zł tj. 91,5 % planu
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1 159,77 zł ( wydatki Szkolnego Koła Sportowego )
  * w grupie dotacja na zadania bieżące – 40 000 zł ( dotacja celowa do ULKS Łączna)
  Rozdział 92695 Pozostała działalność
  Na plan 42 000,00 zł wykonanie 38 325,26 zł tj. 91,3 % planu
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -38 325,26 zł ( wydatki dotyczą gminnego boiska sportowego, oraz zapewnienie ratownika i innych wydatków na plaży przy zbiorniku Jaśle )


  Wydatki majątkowe

  DZIAŁ 010
  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
  Na plan 413 800,00 zł wykonano 153 720,00 zł tj. 37,1 % planu
  Kwota wykonania 153 720,00 zł dotyczy zapłaty za projekt kanalizacji Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik.
  Na niski procent wykonania planu w tym dziale miały wpływ:
  - niewykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Stara Występa zaplanowana kwota to 30 000 zł. Realizacja zadania przesunięta na 2011 rok.
  - nie przekazanie do ZGGŚ w Bodzentynie zaplanowanej kwoty 200 000 zł na realizację zadania budowa kanalizacji Osełków. Realizacja i płatność za wykonanie w/w zadania inwestycyjnego finansowane były przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ze środków pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach . Ostateczne rozliczenie Związku i gminy nastąpi w 2011 roku .

  DZIAŁ 600
  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  Na plan 734 000 zł wykonano 729 825,30 zł tj. 99,4 % planu
  Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
  Na plan 252 300,00 zł wykonano 251 613,16 zł tj. 99,7 % planu
  Wykonanie dotyczy przekazanej dotacji celowej do Starostwa Powiatowego na współfinansowanie budowy drogi powiatowej Czerwona Górka , Jęgrzna.
  Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
  Na plan 85 000,00 zł wykonano 82 100,01 zł , tj.96,6 % planu
  Kwota 82 100,01 zł dotyczy wykonania raportu oddziaływania na środowisko ,map do projektu, wykonanie projektu , wytyczenia i podział działek dot. inwestycji budowa drogi Osełków –Stawik
  Rozdział 60095 –Pozostała działalność
  Na plan 396 700,00 zł wykonano 396 112,13 zł ,tj. 99,9% planu
  Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wykonania inwestycji pn. „Budowa chodnika oraz przebudowa. parkingu w centrum msc. Kamionki” . Inwestycja zakończona, rozliczona.
  DZIAŁ 720
  INFORMATYKA
  Na plan 106 203,04 zł wykonanie 3 416,00 tj. 3,2 % planu
  Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wykonania inwestycji pn. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego „ – inwestycja przesunięta do realizacji w 2011 roku.
  DZIAŁ 754
  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
  Na plan 40 000 zł wykonanie 39 994,50 zł tj. 100,0 % planu
  Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
  Na plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł , tj. 100 % planu
  Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamienna
  Rozdział 75412 –Ochotnicze straże pożarne
  Na plan 10 000 zł wykonanie 9 994,50 zł, tj. 99,9 % planu
  Dalszy etap budowy garażu OSP
  DZIAŁ 801
  OŚWIATA I WYCHOWANIE
  Na plan 3 690 000 zł wykonanie 3 400 375,97 zł tj. 92,2 % planu
  Inwestycja pn. „Budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach” w trakcie realizacji.
  DZIAŁ 900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  Na plan 13 000 zł wykonanie 13 000 zł tj. 100,0 % planu – dotacja celowa do Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup pompy do prasowania osadu.

  REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCJI ROCZNYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI , ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

  Wykonane w 2010 roku to:
  1. Budowa kanalizacji Występa , Zalezianka, Jaśle, Stawik 153 720 ,00 zł.
  2. Budowa drogi Osełków –Stawik – 82 100,01 zł.
  3. Odnowa miejscowości Kamionki 396 112,13 zł.
  4. Budowa garażu OSP 9 994,50 zł.
  5. Budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach –3 400 375,97 zł
  6. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego – 3 416,00 zł
  7. Dotacja do powiatu –pomoc finansowa na budowę drogi Czerwona Górka –Jęgrzna 251 613,16 zł
  8. Dotacja do powiatu -pomoc finansowa dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku – 30 000 zł
  Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 2a, 3 ,12.

  WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH , NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

  Realizację projektów prowadził GOPS oraz gmina .
  W 2010 roku wykonanie wynosiło:
  - finansowanie Projektu „Dziś szansą na lepsze jutro”” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wykonanie 145 388,45 zł. tj. 98,4 % planu.
  -finansowanie projektu „ Poznajemy i utrwalamy nasze korzenie – wydanie monografii i organizacja
  15 -lecia Gminy Łączna w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wykonanie 15 120,77 zł
  - finansowanie projektu „ Zachowanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Łączna poprzez zakup strojów dla Kół Gospodyń Wiejskich i organizację dożynek gminnych , wykonanie 42 086,47 zł
  - dofinansowanie projektu „ Budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego , wykonanie 3 400 375,97 zł.
  -dofinansowanie projektu „Budowa i modernizacja chodnika oraz przebudowa parkingu w centrum miejscowości Kamionki w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich’ – wykonanie 396 112,13 zł.
  -finansowanie projektu ”e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst” – 3 416,00 zł

  Realizację projektów przedstawiono w Załącznikach Nr 4, Nr 4a i Nr 4b.


  PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

  Przychody w 2010 roku planowane z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 300 000 zł, zaś z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 102 968,04 zł.
  Wykonanie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 1 920 385 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 102 968,04 zł.
  Rozchody budżetu planowane z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 791 000 zł, wykonanie 790 070,40 zł
  Realizację przychodów i rozchodów przedstawia Załącznik Nr 5.

  DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

  Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina otrzymuje dotacje. Są to głównie:
  - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej,
  - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców, oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wybory samorządowe.
  - dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
  -dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- na wypłatę zasiłków stałych.
  Realizację dochodów i wydatków za 2010 roku przedstawia Załącznik Nr 6.
  Jednocześnie Gmina za realizację dochodów Budżetu Państwa uzyskała dochody w kwocie:
  - 5 % dochodów za wydawanie dowodów osobistych w wysokości 1,55 zł.
  - 50 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconej zaliczki alimentacyjne od dłużnika alimentacyjnego i 40 % lub 20 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego w kwocie 9 685,81 zł. Zaległości z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych i zaliczek alimentacyjnych stanowią już kwotę 538 987,69 zł, z tego kwota 205 117,37 zł jest kwotą należną gminie .

  DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
  Gmina realizuje w ramach porozumień:
  1. Ze Starostwem Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej
  – udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania „Budowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd kwota 251 613,16 zł.
  - udzielenie pomocy finansowej na remont dróg powiatowych w miejscowości Podłazie
  i Zalezianka – 306 072,95 zł
  Realizację w/w dochodów i wydatków przedstawia Załącznik Nr 7.

  PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH
  Realizację w/w dochodów za 2010 roku przedstawia załącznik Nr 8 i Nr 9

  DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

  Z budżetu Gminy, udzielono dotacji:
  - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na dopłatę do cen wody i ścieków.
  - dla Starostwa Powiatowego na dowóz dzieci niepełnosprawnych, budowę i remont dróg powiatowych
  - dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
  - dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań:
  • finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
  • zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których występuje
  problem alkoholowy
  Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2010 roku przedstawiają Załączniki
  Nr 10, Nr 11, Nr 12.

  Wykonanie budżetu Gminy Łączna za 2010 roku zamknęło się deficytem w wysokości
  1 025 578,28 zł, na planowany deficyt 1 611 968,04 zł.

  Zadłużenie Gminy Łączna z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2010 roku wynosi
  4 042 585 zł.


  Sporządził: Zatwierdził:

  Skarbnik Gminy Wójt Gminy
  Alicja Miernik Romuald Kowaliński

  Łączna 20 .03.2011 r.


  Data wprowadzenia: 2011-04-28 1330
  Data upublicznienia: 2011-04-28
  Art. czytany: 4433 razy

  » Załączniki - wykonanie budżetu - rozmiar: 225792 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2011-04-28
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna