(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 22r.
» Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 22r.
» Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Łączna z dnia 03 stycznia 22r.
» Pytania i odpowiedzi do przetargu - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka gm. Łączna
» Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Łączna z dnia 03 stycznia 22r.
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2011
 • UCHWAŁA NR VI/36/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 31 marca 2011 r

  UCHWAŁA NR VI/36/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 31 marca 2011 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust.
  1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
  poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 25 739 zł zgodnie z zał. Nr 1. Plan
  dochodów po zmianie wynosi 14 813 739 zł
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 25 739 zł zgodnie z zał. Nr 2. Plan
  wydatków po zmianie wynosi 16 725 739 zł.
  § 3. Aktualizuje się załącznik Nr 3 i Nr 13 do uchwały budżetowej zgodnie
  z załącznikiem Nr 3 i Nr 5 do niniejszej uchwały.
  W związku ze zmianami określonymi w załączniku 2 aktualizuje się załącznik nr 7 do
  uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 4 do niniejszej uchwały,
  § 4. Zmienia się zapisy § 10 ust.1 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie
  „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.776.415 zł , w tym kredyty
  zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których
  mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 u.f.p. w kwocie – 1 040 000 z ł.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: NWLLX-YURGX-EMIMY-OMVIK-EKXTM. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/36/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 31 marca 2011 r.
  Zalacznik1.pdf
  Dochody
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 31 marca 2011 r.
  Zalacznik2.pdf
  Wydatki
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/36/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 31 marca 2011 r.
  Zalacznik3.pdf
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011
  roku
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/36/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 31 marca 2011 r.
  Zalacznik4.pdf
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/36/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 31 marca 2011 r.
  Zalacznik5.pdf
  Dotacje celowe w 2011 roku


  Data wprowadzenia: 2011-07-15 1120
  Data upublicznienia: 2011-07-15
  Art. czytany: 1977 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2011-07-15
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna