(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół losowania składu ( uzupełnienie) Obwodowej Komisji Wyborczej
» WÓJT GMINY ŁĄCZNA POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO URZĘDNICZE
» Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 23 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR VII/42/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 maja 2011 r.

  UCHWAŁA NR VII/42/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 maja 2011 r.
  w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola,
  dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.
  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 i 6 ustawy
  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572
  z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. 1. W przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna
  nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie podstawy programowej jest bezpłatna.
  2. Czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej wychowania
  przedszkolnego ustala się w wymiarze 5 godzin dziennie.
  3. Godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
  określone są w statutach przedszkola.
  § 2. 1. Za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawę programową,
  o której mowa w § 1 rodzice /prawni opiekunowie/ dziecka uczęszczającego do
  przedszkola zobowiązani są do comiesięcznego uiszczania opłaty.
  2. Opłata, o której mowa w ust.1 obejmuje usługi opiekuńczo-bytowe świadczone
  poza czasem ustalonym na realizację podstawy programowej, w szczególności za:
  1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności
  dzieci oraz zaspokajające ich potrzeby aktywności i zainteresowania;
  2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach:
  umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej;
  3) gry zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu: spacery, wycieczki;
  4) zabawy i działania podejmowane z inicjatywy dzieci: słuchanie muzyki, bajek,
  gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne, tematyczne i badawcze;
  5) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne umożliwiających dziecku osiągnięcie
  dojrzałości szkolnej;
  6) opieka nad dziećmi z elementami integracji, ćwiczeń ogólnorozwojowych,
  muzykoterapii;
  7) czynności porządkowe i opiekuńcze związane z higiena osobistą, samoobsługą
  i spożywaniem posiłków;
  8) przygotowanie dzieci do udziału w różnych konkursach, przeglądach,
  uroczystościach, imprezach, itp.;
  9) realizację programów autorskich i innowacji pedagogicznych;
  Id: APCSP-VPELX-KZUNV-VHVKT-NMZQT. Podpisany Strona 2
  10) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem.
  § 3. 1. Ustala się opłatę w wysokości 0,10% /w zaokrągleniu do pełnych groszy/
  minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10
  października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz. U. z 2002 r. Nr
  200, poz. 1679 ze zm./ za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze
  świadczeń przedszkola, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2.
  2. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust.
  1 oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń określonych
  w § 2 ust. 2, zgodnie z deklaracją o świadczenie usług ponad podstawę programową
  wychowania przedszkolnego złożoną przez rodzica /prawnego opiekuna/.
  3. Miesięczna opłata, o której mowa w ust. 2 podlega obniżeniu w przypadku
  nieobecności dziecka w przedszkolu proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności
  w stosunku do ilości dni, w których przedszkole było czynne dla dzieci w danym
  miesiącu oraz w przypadku nie funkcjonowania przedszkola z przyczyn leżących po
  stronie placówki.
  § 4. W przypadku korzystania z usług przedszkola przez więcej niż jedno dziecko
  z danej rodziny opłatę, o której mowa w § 3 obniża się o 50%.
  § 5. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów
  zajęć dodatkowych, a w szczególności: nauki języków obcych i rytmiki, tańca itp.
  organizowanych na życzenie lub za zgodą rodziców /opiekunów prawnych/.
  § 6. 1. Ustala się miesięczną opłatę za wyżywienie dziecka w wysokości kosztów
  surowca przeznaczonego na wyżywienie jednego dziecka pomnożonej przez ilość dni
  kalendarzowych w danym miesiącu, w którym przedszkole jest otwarte.
  2. Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie jednego dziecka
  ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
  3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna
  stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia przez
  rodzica /opiekuna prawnego/ absencji dziecka z co najmniej jednodniowym
  wyprzedzeniem.
  4. Ustala się, iż pracownicy przedszkola korzystający z posiłków ponoszą opłatę
  za te posiłki w wysokości równej kosztom ich przygotowania ustalonym przez
  dyrektora przedszkola.
  § 7. 1. Opłaty, o których mowa w § 3 i § 6 wnosi się miesięcznie, z góry do dnia
  10 każdego miesiąca.
  2. Za każdy dzień opóźnienia w opłacie za świadczenia przedszkola pobierane są
  odsetki ustawowe.
  § 8. Zakres świadczeń i wysokość opłat za świadczenia udzielane przez
  przedszkole może określać umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem
  przedszkola a rodzicami /opiekunami prawnymi/ dziecka.
  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  Id: APCSP-VPELX-KZUNV-VHVKT-NMZQT. Podpisany Strona 3
  § 10. 1. Traci moc Uchwała Nr 61/XI/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29
  grudnia 2005 roku w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę
  przedszkoli.
  2. Traci moc Uchwała Nr 2/XIV/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 lutego
  2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych
  w szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Łączna, w tym ustalenia
  wysokości opłat wnoszonych za korzystanie z posiłków w tych stołówkach.
  § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 września 2011 r.
  Id: APCSP-VPELX-KZUNV-VHVKT-NMZQT. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r.
  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
  oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) przedszkolem
  publicznym jest przedszkole, które realizuje programy wychowania
  przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania
  przedszkolnego, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie
  ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
  Jednak w sytuacji, gdy czas realizacji podstawy programowej zostaje
  przekroczony, za dodatkowe świadczenia ustala się opłatę. Przygotowana uchwała
  gwarantuje, że przedszkola publiczne w gminie Łączna zapewniają bezpłatne
  nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania
  przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie.
  Uchwała zmienia sposób obliczania opłaty za korzystanie z usług przedszkoli,
  które wykraczają poza realizację podstawy programowej.
  Przyjęto procentowy wskaźnik obliczania odpłatności za dodatkowe świadczenia
  w relacji do minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na zasadach i w
  trybie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
  pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).
  Ponadto, zgodnie z art. 67a w/w ustawy - warunki korzystania ze stołówek
  szkolnych, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły
  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i nie wymagana jest w tym
  względzie odrębna uchwała Rady Gminy. Powyższe zasady obejmują także
  wyżywienie przygotowywane przez przedszkola.
  Wprowadzenie niniejszej uchwały jest zasadne, gdyż zgodnie z ustawą z dnia
  5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991)
  dotychczasowe uchwały organów stanowiących jednostek samorządu
  terytorialnego zachowują moc do czasu wydania uchwał przewidzianych art. 14
  ust. 5 ustawy o systemie oświaty, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2011 r.


  Data wprowadzenia: 2011-07-21 1329
  Data upublicznienia: 2011-07-21
  Art. czytany: 1918 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna