(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół losowania składu ( uzupełnienie) Obwodowej Komisji Wyborczej
» WÓJT GMINY ŁĄCZNA POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO URZĘDNICZE
» Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 23 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR VII/61/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 maja 2011 r.

  UCHWAŁA NR VII/61/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 maja 2011 r.
  w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaskale
  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna, po przeprowadzeniu
  konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Zaskale, uchwala Statut Sołectwa Zaskale
  o następującej treści:
  Rozdział 1.
  Nazwa, obszar i zakres działania, siedziba oraz informacje wstępne.
  § 1.
  1. Sołectwo Zaskale jest jednostką pomocniczą Gminy Łączna.
  2. Obszar Sołectwa Zaskale obejmuje obręb wsi Zaskale oraz przysiółek
  Zaskale-Ostrów.
  3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Zaskale.
  § 2. 1. Organy Sołectwa działają zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:
  1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
  2) statutu Gminy Łączna,
  3) niniejszego statutu.
  2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest dalej mowa o:
  1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Łączna;
  2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Zaskale w Gminie Łączna
  3) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Łączna;
  4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Łączna;
  5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łączna;
  6) Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa
  Zaskale w Gminie Łączna;
  Rozdział 2.
  Zadania i sposób ich realizacji
  § 3. Do zadań sołectwa należy:
  1. Współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
  mieszkańców sołectwa.
  2. Reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy oraz
  w uzasadnionych wypadkach na zewnątrz gminy.
  Id: JLWYG-VCXMR-TWPWF-FLQDC-GGMVV. Podpisany Strona 2
  3. Tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich
  mieszkańców sołectwa.
  4. Zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy,
  rozbudowy i remontów.
  5. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego zgodnie z przyjętym planem.
  6. Współudział w utrzymaniu porządku i czystości na obszarze sołectwa.
  7. Wydawanie opinii na wniosek Rady Gminy oraz z własnej inicjatywy
  w szczególności w sprawach dotyczących:
  1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie
  dotyczącym obszaru sołectwa;
  2) zmian statutu sołectwa;
  3) przepisów porządkowych;
  4) szkół podstawowych i przedszkoli;
  5) zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie
  sołectwa;
  6) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawania nazw miejscowościom;
  7) użytkowania dróg gminnych.
  8) rozpatrywania spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu,
  rekreacji i innych związanych z miejscem zamieszkania.
  § 4. Sołectwo współdziałając z organami gminy może wyrażać opinie
  w sprawach:
  1. Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru
  sołectwa i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli plany dotyczą gruntów położonych
  przy granicy sołectwa.
  2. Remontów kapitalnych obiektów stanowiących mienie komunalne, budowy
  dróg, ulic oraz ich oświetlenia, kanalizacji, terenów rekreacyjnych i urządzeń
  sportowych.
  3. Zmian rozmieszczenia przystanków komunikacji.
  4. Zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy
  społecznej, sportu, rekreacji znajdujących się na terenie sołectwa.
  5. Projektów innych rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa.
  § 5. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
  1. Podejmowanie uchwał.
  2. Wydawanie opinii.
  3. Uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych
  i gospodarczych.
  Id: JLWYG-VCXMR-TWPWF-FLQDC-GGMVV. Podpisany Strona 3
  4. Przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw społecznych
  i gospodarczych.
  5. Współpracę w organizacji spotkań radnych Gminy Łączna i Wójta
  z mieszkańcami sołectwa.
  6. Współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Łączna.
  Rozdział 3.
  Organy sołectwa
  § 6. Organami sołectwa są:
  1. zebranie wiejskie,
  2. sołtys.
  § 7. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
  2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.
  3. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.
  4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata.
  § 8. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy: 1) uchwalanie rocznego
  planu wydatków sołectwa w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku
  poprzedzającego rok budżetowy; 2) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania
  rocznego planu wydatków sołectwa; 3) wybór i odwoływanie sołtysa i członków rady
  sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu; 4) opiniowanie projektów
  uchwał na prośbę Rady Gminy; 5) podejmowanie inicjatyw społecznych
  i gospodarczych; 6) podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach sołectwa.
  § 9. 1. Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający
  czynne prawo wyborcze. 2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim
  odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu,
  w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu
  zebrania i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.
  § 10. 1. Zebrania wiejskie zwołuje sołtys: 1) z inicjatywy własnej; 2) na pisemny
  wniosek 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa; 3) na pisemny wniosek rady
  sołeckiej; 4) na pisemny wniosek Wójta Gminy. 2. Miejsce i termin zebrania
  wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń sołtys -
  najpóźniej 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego. 3. Zebrania wiejskie
  zwołuje się, w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 4.
  W przypadku gdy sołtys nie zwoła zebrania, o którym mowa w § 10 pkt 3, zebranie
  zwołuje Wójt na wniosek zainteresowanych mieszkańców.
  Id: JLWYG-VCXMR-TWPWF-FLQDC-GGMVV. Podpisany Strona 4
  § 11. 1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys lub upoważniony przez
  sołtysa członek rady sołeckiej. 2. Porządek obrad ustala zebranie na podstawie
  projektu przedstawionego przez sołtysa. 3. Porządek obrad może być zmieniony lub
  uzupełniony na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego. 4. Wniosek złożony
  zgodnie z ust. 3 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go zwykła większość obecnych
  członków zebrania wiejskiego. 5. Członkowie zebrania wiejskiego są zobowiązani do
  podpisania listy obecności.
  § 12. Udział w zebraniu wiejskim obejmuje uprawnienia do: 1) zgłaszania
  inicjatyw uchwałodawczych; 2) głosu w dyskusji; 3) zadawania pytań; 4) żądania
  utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi; 5) zgłaszania kandydatur
  i kandydowania.
  § 13. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów
  w głosowaniu jawnym, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. 2. Głosu
  w dyskusji udziela sołtys lub prowadzący zebranie. 3. Uchwały zebrania wiejskiego
  podpisuje sołtys. 4. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany
  każdorazowo przez protokolanta, którego wyznacza sołtys lub przewodniczący
  zebrania spośród członków zebrania. 5. Protokoły zebrania wiejskiego podpisuje
  przewodniczący zebrania oraz protokolant. Do protokołu dołącza się listę obecności
  uczestników zebrania. 6. Protokoły z zebrań wiejskich przechowuje sołtys do końca
  swojej kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy w celu archiwizacji. 7.
  Uchwały zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób
  zwyczajowo przyjęty.
  § 14. Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności: 1) wykonywanie
  uchwał zebrania wiejskiego; 2) reprezentowanie sołectwa wobec organów Gminy
  oraz w uzasadnionych przypadkach na zewnątrz; 3) zwoływanie posiedzeń rady
  sołeckiej; 4) kierowanie akcją pomocy w sołectwie oraz w razie wypadków losowych
  i klęsk żywiołowych, a w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta; 5)
  uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta; 6) uczestniczenie
  w posiedzeniach Rady Gminy; 7) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdań ze
  swojej działalności oraz działalności rady sołeckiej; 8) składanie sprawozdań
  z wykonania planu wydatków sołectwa, najpóźniej do 31 marca roku następującego
  po roku, którego dotyczy plan do skarbnika gminy; 9) przygotowywanie projektów
  uchwał zebrania wiejskiego; 10) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu
  administracji publicznej; 11) załatwianie bieżących spraw związanych
  z zarządzaniem mieniem komunalnym; 12) współdziałanie z organami Gminy
  Łączna w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 13)
  opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych
  organom gminy; 14) organizowanie spotkań radnych Gminy Łączna i Wójta
  z mieszkańcami sołectwa; 15) zgłaszanie wniosków do komisji Rady Gminy; 16)
  tworzenie warunków do współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Łączna;
  17) nadzorowanie prac wykonywanych na rzecz sołectwa.
  Id: JLWYG-VCXMR-TWPWF-FLQDC-GGMVV. Podpisany Strona 5
  § 15. 1. Pełnienie obowiązków sołtysa ma charakter społeczny. 2. Rada Gminy
  ustanawia w formie uchwały zasady, na jakich sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot
  kosztów podróży służbowej.
  § 16. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką. 2. Rada sołecka składa się z minimum
  3 osób. 3. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys. 4. Sołtys może wyznaczyć swojego
  zastępcę spośród członków rady sołeckiej. 5. Do zadań rady sołeckiej należy
  w szczególności: 1) wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii; 2)
  proponowanie porządku obrad zebrania wiejskiego; 3) zbieranie wniosków i innych
  wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa; 4) utrzymywanie kontaktów
  z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu
  terytorialnego.
  § 17. 1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. 2. O terminie
  posiedzenia rady sołeckiej zawiadamia sołtys. 3. W posiedzeniach rady soleckiej
  mogą uczestniczyć radni lub inne zaproszone osoby bez prawa głosowania. 4.
  Przebieg zebrania Rady Sołeckiej jest każdorazowo protokołowany. Protokoły
  przechowuje sołtys do końca swojej kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu
  Gminy w celu archiwizacji.
  Rozdział 4.
  Zarządzanie mieniem sprawy finansowe
  § 18. 1. Sołtys zarządza przekazanym sołectwu mieniem komunalnym w ramach
  zwykłego zarządu. 2. Rada określa zasady przekazywania mienia, którym mowa
  w ust. 1, odrębną uchwałą. 3. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków
  wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu sołectwa,
  o ile rada nie postanowi inaczej.
  Id: JLWYG-VCXMR-TWPWF-FLQDC-GGMVV. Podpisany Strona 6
  § 19. 1. Wójt w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy
  informuje sołtysa o wysokości środków finansowych dla sołectwa. 2. Po otrzymaniu
  informacji od Wójta Sołtys zwołuje zebranie wiejskie, na którym uchwala się
  wniosek sołectwa zawierający roczny plan wydatków z określeniem zadań, kosztów
  i uzasadnieniem. 3. Wniosek o którym mowa w pkt. 2 sołtys przekazuje Wójtowi
  w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 4. Sołtys, po
  otrzymaniu od Wójta informacji o odrzuceniu wniosku z powodu nie spełnienia
  wymogów określonych w pkt. 3 może podtrzymać wniosek, kierując go do Rady
  Gminy za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od otrzymania informacji. 5.
  Wniosek sołtysa Rada Gminy rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
  6. Budżet sołectwa tworzą: 1) przychody własne pochodzące z gospodarowania
  mieniem gminnym i przekazanego mienia komunalnego; 2) środki przyznane
  uchwałą rady gminy na wykonanie dodatkowych zadań zleconych sołectwu a nie
  objętych planem finansowym; 3) wpłaty osób fizycznych i prawnych udostępnione
  sołectwu w drodze uchwały rady gminy. 7. W ramach budżetu Gminy może być
  wyodrębniony fundusz sołecki na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lutego
  2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420 z późn. zm. ). 8.
  W przypadku przekazania sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą się wydatki
  nieuwzględnione w rocznym planie wydatków sołectwa, otrzymuje ono środki
  finansowe niezbędne do wykonywania tych zadań.
  § 20. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi
  sołectwa. 2. Jeżeli sołtys z przyczyn nie powodujących wygaśnięcie jego mandatu nie
  może czasowo wykonywać swoich obowiązków, Wójt wyznacza spośród członków
  rady sołeckiej osobę upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi
  sołectwa.
  § 21. 1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia Wójt. 2. Przed
  obciążeniem sołectwa kosztami prac wykonywanych na rzecz sołectwa wymaga się
  pisemnej akceptacji sołtysa na dokumencie obciążeniowym.
  Rozdział 5.
  Kontrola i nadzór nad działalnością zebrania wiejskiego i sołtysa
  § 22. 1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie
  kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 2. Kontrola
  działalności organów sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie
  działalności organów poddanych kontroli.
  § 23. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje rada gminy. 2. Funkcję,
  o której mowa w ust. 1, rada gminy realizuje poprzez działania własne lub
  wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
  § 24. 1. Organy wymienione w § 23 mają prawo bezpośredniego wglądu
  w działalność organów sołectwa. 2. Kontrola działalności organów sołectwa
  dokonywana jest na zlecenie rady gminy, jednak nie rzadziej niż jeden raz na cztery
  lata.
  Id: JLWYG-VCXMR-TWPWF-FLQDC-GGMVV. Podpisany Strona 7
  § 25. Członkowie organów wymienionych w § 23, w związku z wykonywanymi
  zadaniami z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do: 1)
  swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność organów
  sołectwa; 2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów
  sołectwa; 3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu
  sołectwa; 4) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień; 5)
  korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych
  jednostkach organizacyjnych.
  § 26. 1. Członek organów wymienionych w § 23 podlega wyłączeniu od kontroli,
  na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa
  lub obowiązki, na prawa lub obowiązki małżonka albo osoby pozostającej z nim
  faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
  bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Członek
  organów wymienionych w § 23 może być wyłączony od kontroli, na wniosek lub
  z urzędu, w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego
  bezstronności. 3.O przyczynach powodujących wyłączenie członka organów
  wymienionych w § 23 niezwłocznie zawiadamia się przewodniczącego rady gminy.
  § 27. 1. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli organy
  wymienione w § 23 przedstawiają w protokole kontroli. 2. Protokół kontroli zawiera
  opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa,
  w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu
  i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych. 3. Protokół
  pokontrolny otrzymuje również kontrolowany organ sołectwa.
  § 28. Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych sołectwu środków
  finansowych rada gminy zleca komisji rewizyjnej.
  § 29. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na
  podstawie kryterium zgodności z prawem. 2. Organami nadzoru nad działalnością
  organów sołectwa jest Rada Gminy i Wójt.
  Rozdział 6.
  Wybory sołtysa i rady sołeckiej
  § 30. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe,
  bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym. 2. Wybór sołtysa
  i wybór rady sołeckiej następuje w dwóch oddzielnych głosowaniach.
  § 31. 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady
  sołeckiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat
  i stale mieszka na obszarze sołectwa. 2. Nie mają prawa wybierania osoby: 1)
  pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 2) pozbawione
  praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu; 3) ubezwłasnowolnione
  prawomocnym orzeczeniem sądowym.
  § 32. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej
  prawo wybierania (czynne).
  Id: JLWYG-VCXMR-TWPWF-FLQDC-GGMVV. Podpisany Strona 8
  § 33. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję zarządza Wójt
  w terminie 2 miesięcy od dnia objęcia funkcji. 2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
  odbywają się w terminie do trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia. 3. W razie
  konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed
  upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od
  wystąpienia ich przyczyny.
  § 34. 1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje
  Wójt. W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza
  przewodniczącego. 2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla
  wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców
  sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
  § 35. 1. Członkowie rady sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji
  przez zebranie wiejskie. 2. W sprawie odwołania członków rady sołeckiej stosuje się
  przepisy § 46.
  § 36. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu
  wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych
  mieszkańców sołectwa. 2. O ile wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności
  wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie tj. po upływie 15 minut
  od terminu zwołania pierwszego zebrania mogą być przeprowadzone bez względu na
  liczbę obecnych na zebraniu. 3. Uprawnieni mieszkańcy zebrania są zobowiązani do
  podpisania listy obecności. Osoba, która odmówi podpisania listy obecności traci
  prawo do udziału w głosowaniach. 4. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są
  wszyscy, którzy w dniu jego zwoływania są stałymi mieszkańcami sołectwa oraz
  posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego i biernego prawa
  wyborczego w wyborach do organów gminy określa się według przepisów ustawy -
  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
  § 37. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
  3 członków wybranych spośród uprawnionych mieszkańców sołectwa. 2. Członkiem
  komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej. 3.
  Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania wiejskiego. 4.
  Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym. 5. Członkami komisji
  zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. 6.
  Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
  W razie równej liczby głosów, wybrany zostaje kandydat najstarszy wiekiem.
  § 38. 1. Do zadań komisji należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2)
  przygotowanie kart go głosowania; 3) przeprowadzenie głosowania; 4) sporządzenie
  protokołu z przeprowadzonych wyborów. 2. Protokół podpisuje przewodniczący
  komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do
  publicznej wiadomości. 3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik
  do protokołu zebrania wiejskiego.
  Id: JLWYG-VCXMR-TWPWF-FLQDC-GGMVV. Podpisany Strona 9
  § 39. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród
  nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych
  ustnie na zebraniu wiejskim. 2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
  zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej
  kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. 3. Po zarejestrowaniu
  przez komisję wszystkich kandydatów, przewodniczący komisji zgłasza zebraniu
  wiejskiemu wniosek o zamknięcie listy kandydatów na sołtysa oraz członków rady
  sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu zwykłą większością głosów obecnych
  członków zebrania wiejskiego, w głosowaniu jawnym. 4. Komisja wydaje karty do
  głosowania opatrzone pieczęcią urzędu gminy.
  § 40. Głosuje się przez postawienie znaku „X” z prawej strony przy nazwisku
  (nazwiskach) kandydata (kandydatów), którego (których) wybieramy.
  § 41. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę
  głosów. 2. Nieważne są głosy na kartach: 1) całkowicie przedartych; 2) bez pieczęci
  urzędu gminy; 3) gdzie postawiono więcej znaków „X” przy nazwiskach kandydatów
  niż jest mandatów. 3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazw lub
  nazwisk albo poczynienie innych dopisków, nie wpływa na ważność głosu.
  § 42. 1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą
  liczbę głosów. 2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów,
  którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. 3. W przypadku równej liczby
  głosów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami o tej samej
  liczbie głosów. Ponownego głosowania nie przeprowadza się jeżeli liczba
  kandydatów z równą liczbą głosów jest większa niż liczba wybranych członków rady
  sołeckiej.
  § 43. 1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na
  skutek: 1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji; 2)
  pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na
  podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu
  za przestępstwa umyślne; 4) śmierci. 2. W przypadkach, o których mowa w ust.
  1 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.
  § 44. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej
  przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub
  członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio. 2. Wyborów uzupełniających członka
  rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
  3 miesiące.
  Id: JLWYG-VCXMR-TWPWF-FLQDC-GGMVV. Podpisany Strona 10
  § 45. 1. Sołtys i rada sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem
  wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji. 2.
  Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy: 1) 1/5
  uprawnionych mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej
  w formie pisemnego wniosku; 2) Wójta; 3) Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej
  w formie pisemnego wniosku. 3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać
  uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się w biegu. 4. Odwołanie
  sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem
  zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się
  z przyczyn leżących po jej stronie.
  § 46. 1. Odwołanie ze stanowiska sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje
  z powodu: 1) nie wykonywania swoich obowiązków; 2) naruszenia postanowień
  statutu i uchwał zebrania; 3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii
  środowiska. 2. Wniosek o zwołanie zebrania na, którym ma być rozpatrywane
  odwołanie sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w przypadkach, o których mowa
  w pkt. 1 musi zawierać uzasadnienie i musi być podpisany przez 1/5 uprawnionych
  mieszkańców sołectwa. 3. Odwołanie sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem rady
  sołeckiej.
  § 47. 1. Zebranie w sprawie odwołania sołtysa w przypadkach o których mowa
  w § 43 i 44 zwołuje Wójt, członka Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 2. Zebranie
  zwołuje się w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny lub złożenia wniosku.
  § 48. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub pełnego składu rady sołeckiej
  i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje Wójt, ustalając miejsce, dzień
  i godzinę zebrania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym,
  zwykłą większością głosów. 2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członków rady
  sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania
  sołtysa lub członka rady sołeckiej. 3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza
  się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące. Kadencja sołtysa lub
  członków rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających
  i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady
  sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 33 ust. 1 i 2.
  § 49. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów
  pokrywane są z budżetu gminy.
  Rozdział 7.
  Postanowienia końcowe
  § 50. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy na zasadach i w trybie dla jego
  uchwalenia.
  § 51. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy
  ustawy o samorządzie gminnym.
  § 52. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
  Id: JLWYG-VCXMR-TWPWF-FLQDC-GGMVV. Podpisany Strona 11
  § 53. Traci moc uchwała Nr 12/II/96 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 marca
  1996 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Łączna.
  § 54. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
  w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: JLWYG-VCXMR-TWPWF-FLQDC-GGMVV. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  do Uchwały Nr VII/61/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r.
  Dotychczas obowiązujące statuty sołectw zostały przyjęte uchwałą Rady Gminy
  Łączna w roku 1996 r. Ostatniej zmiany w zakresie statutów sołectw Rada Gminy
  dokonywała w 2006 roku. Wobec licznych zmian przepisów wyższego rzędu
  konieczna jest aktualizacja oraz uregulowanie niektórych zapisów statutu sołectwa
  do aktualnego stanu prawnego. Treść wprowadzonych zmian statutu sołectwa
  została poddana konsultacjom społecznym z mieszkańcami sołectwa, zgodnie z art.
  35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W związku
  z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


  Data wprowadzenia: 2011-08-08 1347
  Data upublicznienia: 2011-08-08
  Art. czytany: 1724 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna