(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół losowania składu ( uzupełnienie) Obwodowej Komisji Wyborczej
» WÓJT GMINY ŁĄCZNA POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO URZĘDNICZE
» Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 23 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2011 r.

  UCHWAŁA Nr VIII/71/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 24 czerwca 2011 r.
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” za lata 2007-2008 w części dotyczącej Gminy Łączna.

  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1
  Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Związku Międzygminnego UTYLIZATOR” za lata 2007-2008 w części dotyczącej Gminy Łączna,
  w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  U Z A S A D N I E N I E

  „Plan gospodarki odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator”, którego członkiem jest Gmina Łączna został przyjęty Uchwałą Nr 17/III/2005 z dnia 18 marca 2005 roku „w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla Związku Międzygminnego UTYLIZATOR” w częściach dotyczących Gminy Łączna.
  Sprawozdanie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, a dotyczące Gminy Łączna opracowane zostało na zlecenie Związku Międzygminnego „Utylizator”.
  Zgodnie z art.14 ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, organ wykonawczy gminy przygotowuje sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami i przedkłada je radzie gminy i zarządowi powiatu.


  Sprawozdanie z realizacji Planu
  Gospodarki Odpadami
  dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”

  Skarżysko-Kamienna 2010  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  2
  SPIS TREŚCI
  1. Wprowadzenie .............................................................................................. 3
  (m.in. cel przygotowania, podstawa prawna, organy którym sprawozdanie
  zostanie przedłożone, data i numer uchwały Związku w sprawie przyjęcia planu
  gospodarki odpadami, okres, jaki obejmuje sprawozdanie, streszczenie
  zawartości poszczególnych części raportu, źródła informacji, autorzy
  sprawozdania oraz instytucje współpracujące).
  2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom
  unieszkodliwiania i odzysku ............................................................................ 6
  3. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania
  odpadów .......................................................................................................... 25
  4. Stan realizacji celów i działań ujętych w planie gospodarki odpadami na
  lata 2007-2008 ................................................................................................. 26
  w tym:
   działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów,
   działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego
  oddziaływania na środowisko,
   działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie
  zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
   planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
  kierowanych na składowiska odpadów, planu zamykania instalacji,
  w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów niespełniających
  wymagań środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn
  technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, wynikającego
  z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
  5. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć .. 50
  6. Ocena systemu monitoringu ...................................................................... 50
  (w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia
  realizacji celów i zadań zdefiniowanych w palnie gospodarki odpadami,
  z uwzględnieniem ich jakości i ilości).
  7. Podsumowanie – wytyczne do aktualizacji PGO ...................................... 52
  8. Załączniki ................................................................................................... 53  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  3
  1. Wprowadzenie
  Sprawozdanie z wykonania „Planu Gospodarki Odpadami” dla Związku
  Międzygminnego „UTYLIZATOR” za lata 2007 – 2008 sporządzono na
  zlecenie Związku Międzygminnego „Utylizator” w Skarżysku – Kamiennej.
  Zakres sprawozdania obejmuje, zgodnie z ustaleniami umowy, gminy powiatu
  skarżyskiego: Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, Suchedniów, Bliżyn
  i Łączna.
  Związek Międzygminny „Utylizator” został powołany w powiecie skarżyskim
  w wyniku uchwał Rad Gmin w 2000 r., a formalnie zawiązany w 2001 r. Celem
  sprawozdania jest przede wszystkim przedstawienie informacji o wykonaniu
  jakościowym i ilościowym celów oraz zadań postawionych w planie gospodarki
  odpadami. W tym celu zostanie wykonana analiza porównawcza działań
  podejmowanych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w okresie
  „wyjściowym” (31 grudzień 2006r.) do tych, które były podejmowane w latach
  2007-2008. Konieczne jest również ustosunkowanie się do wszystkich zadań
  przypisanych gminom w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz innych
  planach wyższego szczebla – o ile nie zostały one uwzględnione w planie
  gospodarki odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator”.
  Zgodnie z art.14 ustęp 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ustawy o odpadach
  organ wykonawczy gminy (Związek Międzygminny) ma obowiązek składania
  co dwa lata radom gmin sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki
  odpadami.
  W dniu 13 października 2005r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005r.
  o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  (Dz. U. Nr 175, poz.1458 oraz z 2006r. Nr 63 poz. 441), która wprowadziła
  modyfikacje dotyczące:
  1. zakresu gminnych planów gospodarki odpadami,
  2. okresu sprawozdawczego oraz procedury sporządzania sprawozdania
  z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.
  Zgodnie z art. 14 ustęp 12b ustawy o odpadach okres sprawozdawczy
  z realizacji planu gospodarki odpadami to okres dwóch lat kalendarzowych,
  według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Ponadto artykuł
  14 ust. 13 pkt. 1 mówi, że sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki
  odpadami organ wykonawczy gminy (Związek Międzygminny) przedkłada
  radom gmin oraz zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca, po upływie
  okresu sprawozdawczego.


  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  4
  Pierwszy „Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla
  Związku Międzygminnego Utylizator” został przyjęty przez Związek w dniu
  15.06.2005r. Uchwałą Nr 6/2005. Zadania ujęte w Planie Gospodarki Odpadami
  dla Związku przewidziane zostały na lata 2004-2011.
  Pierwsze sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki Odpadami dla Związku
  Międzygminnego Utylizator wykonane zostało we wrześniu 2007 roku
  i obejmowało lata 2004-2006.
  Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Związku
  Międzygminnego „UTYLIZATOR” obejmuje lata 2007-2008.
  Poszczególne rozdziały raportu zawierają:
  Rozdział 2. Rodzaj i ilość odpadów poddanych poszczególnym procesom
  unieszkodliwiania i odzysku zawiera informacje o ilości i strukturze odpadów
  na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na terenie
  poszczególnych gmin w latach 2007-2008. Mając na uwadze art. 15
  ust. 7 ustawy o odpadach w analizie odniesiono się do oceny zmian ilości oraz
  kierunków postępowania z następującymi rodzajami odpadów:
   odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających
  biodegradacji,
   odpady opakowaniowe,
   odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych
  oraz infrastruktury drogowej,
   opony oraz odpady niebezpieczne, w tym:
  • pojazdy wycofane z eksploatacji,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • PCB,
  • azbest,
  • odpady medyczne i weterynaryjne,
  • oleje odpadowe,
  • baterie i akumulatory.
  Rozdział 3. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku i unieszkodliwiania
  odpadów zawiera zestaw informacji określający stan formalno-prawny oraz
  techniczny składowisk zlokalizowanych na terenie Związku na dzień 31 grudnia
  2008 roku.
  Rozdział 4. Stan realizacji zaplanowanych celów i działań ujętych w planie
  gospodarki na lata 2007-2008 zawiera informacje dotyczące realizacji
  zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie
  gospodarki odpadami na terenie Związku, w tym:
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  5
   działań zmierzających do zapobiegania powstawania odpadów,
   działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich
  negatywnego oddziaływania na środowisko,
   działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami
  w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania
  odpadów komunalnych,
   planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających
  biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,
   planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów
  i spalarni odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska,
  których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub
  jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, wynikającego
  z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
  W pierwszej kolejności odniesiono się do przedsięwzięć, które wynikają
  z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, a zostały przypisane samorządom
  gminnym z terminem realizacji obejmującym lata 2007-2008.
  Rozdział 5. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych
  przedsięwzięć jest próbą podliczenia i wykonania oceny od strony finansowej
  poszczególnych zadań zapisanych w planie gospodarki odpadami dla Związku.
  Zadania zostały podzielone na cztery grupy, tzn. przedsięwzięcia w zakresie
  gospodarki odpadami:
   komunalnymi,
   opakowaniowymi,
   w sektorze gospodarczym,
   niebezpiecznymi.
  Rozdział 6. Ocena systemu monitoringu jest podsumowaniem sprawozdania
  z realizacji planu gospodarki odpadami przedstawiającym sposób oraz stopień
  realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie, z uwzględnieniem ich jakości
  i ilości poprzez analizę wskaźnikową.
  Rozdział 7. Podsumowanie zawiera krótkie informacje dotyczące ogólnej oceny
  stanu realizacji planu gospodarki w ujęciu rzeczowym i finansowym, osiągania
  zamierzonych celów, realizacji zadań oraz monitoringu.
  Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami sporządzono w oparciu
  o informacje uzyskane z urzędów gmin, Starostwa Powiatowego w Skarżysku-
  Kamiennej oraz Związku Międzygminnego Utylizator.
  Autorzy sprawozdania: PPUH „BaSz”
  Związek Międzygminny „UTYLIZATOR”

  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  6
  2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom
  unieszkodliwiania i odzysku
  Zbiórka odpadów zmieszanych jest podstawowym systemem zbierania
  odpadów komunalnych na terenie gmin należących do związku. Sposób
  zbierania odpadów nie jest jednak jednolity i zależy od wielkości gminy oraz
  warunków transportowych. Do gromadzenia odpadów stosowane są różnego
  typu pojemniki o różnej pojemności dostosowane do rodzaju i charakteru
  zabudowy (tereny miejskie, wiejskie, zabudowa jedno- i wielorodzinna).
  Odpady zbierane są do następujących pojemników:
  - kontenery o pojemności 7 m3, 1,1 m3 oraz 0,5 m3 – stosowane są najczęściej
  w obrębie zabudowy wielorodzinnej w ośrodkach miejskich (Skarżysko-
  Kamienna, Suchedniów) oraz w obrębie zabudowy wiejskiej (gm. Łączna
  i gm. Bliżyn) oraz pojedyncze w pozostałych gminach;
  - pojemniki 110 l i 120 l (indywidualne) – stosowane są w obrębie zabudowy
  jednorodzinnej zarówno w ośrodkach miejskich jak i wiejskich we
  wszystkich gminach.
  Stosowne zezwolenia Wójtów Gmin na odbiór odpadów komunalnych od
  właścicieli nieruchomości z terenu poszczególnych gmin posiadają następujące
  podmioty:
  Gmina Bliżyn:
  - Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej,
  ul. 1 Maja 103, 26-110 Skarżysko Kamienna,
  - Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska, ul. Krakowska 210,
  26-110 Skarżysko-Kamienna,
  - Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski
  ul. Szydłowiecka 28a, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  - PWNS „ALMAX” Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3,
  - Wywóz nieczystości Stałych „BRATEK” Ryszard Pogorzelski,
  26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Szydłowiecka 28a.
  Gmina Łączna:
  - „BRATEK” Pogorzelski Ryszard, 26-110 Skarżysko-Kamienna
  ul. Szydłowiecka 28 A
  - Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych „Marko” Marek Pogorzelski
  Barak 21, 26- 500 Szydłowiec, siedziba: ul. Kopernika 5,
  26-110 Skarżysko Kamienna,
  - Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski
  ul. Szydłowiecka 28 A, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  7
  Gmina Skarżysko Kościelne:
  - Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski,
  ul. Szydłowiecka 28 A, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  - Ryszard Pogorzelski „BRATEK”, ul. Szydłowiecka 28 A,
  26-110 Skarżysko-Kamienna,
  - Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 103,
  26-110 Skarżysko-Kamienna,
  - Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska, ul. Krakowska 211,
  26-110 Skarżysko-Kamienna.
  Gmina Skarżysko-Kamienna:
  - Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul 1-go Maja 103,
  26-110 Skarżysko-Kamienna,
  - Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska, ul. Krakowska 211,
  26-110 Skarżysko-Kamienna,
  - Wywóz Nieczystości Stałych „Bratek” Ryszard Pogorzelski,
  ul. Szydłowiecka 28 A, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  - Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych „Marko” Marek Pogorzelski,
  ul. Kopernika 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  - Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski,
  ul. Szydłowiecka 28 A, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  - P. W. N. S. „ALMAX” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom,
  - P. P. H. U. „Makpol” Edward Makuła, ul Jagiellońska 46/19,
  25-606 Kielce.
  Gmina Suchedniów:
  - Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski,
  ul. Szydłowiecka 28 A, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  - Zakład Wywozu Nieczystości Płynnych i Stałych MARKO Marek
  Pogorzelski, Barak 21, 26-500 Szydłowiec,
  - Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul 1-go Maja 103,
  26-110 Skarżysko-Kamienna,
  - Firma Pana Ryszarda Pogorzelskiego pn. Wywóz Nieczystości Stałych
  „Bratek”, ul. Szydłowiecka 28 A, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  - Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska, ul. Krakowska 211,
  26-110 Skarżysko-Kamienna,
  - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART-BIS” Sp. z o.o.
  ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce,
  - EKO - KAL Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Bogdan Kaleta,
  Lechów 62a, 26-004 Bieliny,
  - P. W. N. S. „ALMAX” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom.
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  8
  Zebrane z terenu gmin należących do Związku odpady komunalne są
  przewożone i poddawane segregacji w Zakładzie Segregacji i Odzysku
  Odpadów Komunalnych „Almax” Sp. z o.o. (od 2007 r.) w Skarżysku
  Kamiennej i przewożone na składowisko „Janik” powiat ostrowiecki.
  Tabela 1 Ilości zebranych zmieszanych odpadów komunalnych z terenów gmin należących
  do Związku
  Lp. Gmina % mieszkańców
  gminy objętych
  zorganizowanym
  wywozem
  odpadów
  Ilości zebranych (wywiezionych)
  odpadów komunalnych – kod 20 03 01
  [Mg]*
  2006 r. 2007 r. 2008 r.
  1. Bliżyn 100 1948,2 830 632
  2. Łączna 100 88,02 113,13 274,11
  3. Skarżysko
  Kościelne 100 129,6 114,29 192,83
  4. Skarżysko-
  Kamienna 100 4440,00 7948,11 8141,10
  5. Suchedniów 100 716,94 1053,80 1271,30
  Razem 7 233,76 10 059,33 10 511,34
  * dane uzyskane z Urzędów Gmin
  Powyższe dane wskazują na wzrost ilości zmieszanych odpadów
  komunalnych pochodzących z gospodarstw indywidualnych. Wyjątkiem jest
  gmina Bliżyn, w której od 2006r. spada ilość zbieranych zmieszanych odpadów
  komunalnych. W analizie wielkości strumienia odpadów komunalnych
  wytwarzanych na terenie gmin należących do Związku, należy również
  uwzględnić to, że w wielu gospodarstwach domowych prowadzone jest
  segregowanie odpadów komunalnych na odpady ulegające biodegradacji
  (kompostowane w przydomowych kompostownikach), papier i tekturę, szkło,
  gruz budowlany (odbierany w systemie „na telefon”), odpady wielkogabarytowe
  oraz złom. Posegregowane odpady w zależności od rodzaju są kompostowane,
  spalane, zagospodarowywane do prac niwelacyjnych, sprzedawane we własnym
  zakresie, odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.
  Wykaz podmiotów, które uzyskały pozwolenie na prowadzenie
  działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów na terenie działania
  Związku w latach 2007-2008 znajduje się w załączniku nr 1.
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  9
  Selektywna zbiórka odpadów
  Na terenie wszystkich gmin (Bliżyn, Łączna, Skarżysko Kościelne, Skarżysko-
  Kamienna, Suchedniów) zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest
  w systemie ograniczonej zbiórki selektywnej (tworzywa sztuczne, szkło,
  makulatura), jak również zbiórki odpadów niesegregowanych.
  Gmina Bliżyn
  W gminie Bliżyn selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest od
  2003 r., a objętych jest nią 100% mieszkańców. Odpady komunalne zmieszane
  zbierane są przez właścicieli nieruchomości w pojemnikach lub w workach
  110 l i 120 l. Selektywnie zbierane są następujące rodzaje odpadów: tworzywa
  sztuczne, papier i tektura oraz szkło. W latach 2006-2008 zebrano następującą
  ilość odpadów wysegregowanych:
  Ilość zebranych odpadów [Mg]
  2006r. 2007r. 2008r.
  Tworzywa sztuczne 4,6 11,4 6,0
  Papier i tektura 3,9 8,2 0,6
  Szkło 3,6 5,4 1,5
  Gmina Łączna
  Na terenie gminy znajdują się przede wszystkim indywidualne
  gospodarstwa domowe, w związku z tym dominuje system indywidualny zbiórki
  odpadów. Do gromadzenia odpadów stosowane są pojemniki lub worki
  o pojemności 110-120 l dostosowane do rodzaju i charakteru zabudowy.
  Częstotliwość odbioru odpadów jest ustalona i odbywa się zgodnie
  z harmonogramem.
  Na terenie gminy znajdują się również pojemniki Iglo w ilości 26 szt.
  ustawione w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy, które
  opróżniane są na zgłoszenie.
  W latach 2006-2008 zebrano następującą ilość odpadów
  wysegregowanych:
  Ilość zebranych odpadów [Mg]
  2006r. 2007r. 2008r.
  Tworzywa sztuczne 2,5 2,5 10,2
  Szkło 19,6 19,1 21,5
  Metal - - 0,2
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  10
  Gmina Skarżysko Kościelne
  Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest od 1999r. Objętych jest nią
  100% mieszkańców. Segregacja obejmuje złom, szkło białe i kolorowe, a od
  2002 r. również plastik. W tym celu mieszkańcom rozdawane są worki. Odbiór
  następuje na podstawie ogłaszanego harmonogramu odbioru.
  W latach 2006-2008 zebrano następującą ilość odpadów
  wysegregowanych:
  Ilość zebranych odpadów [Mg]
  2006r. 2007r. 2008r.
  Tworzywa sztuczne 3,1 3,3 27,7
  Papier i tektura 2,1 0,5 -
  Szkło 14,9 9,2 6,6
  Gmina Skarżysko-Kamienna
  Na terenie gminy Skarżysko-Kamienna selektywna zbiórka odpadów
  prowadzona jest „u źródła” (na 3 osiedlach). Do selektywnego zbioru odpadów
  stosuje się odpowiednio oznaczone i utrzymane w czystości pojemniki i worki
  przeznaczone do segregacji na frakcję suchą i mokrą:
  • pojemniki kontenerowe w zabudowie wielorodzinnej,
  • odpowiednio oznakowane worki w rozproszonej zabudowie
  indywidualnej.
  Posegregowane odpady są odbierane z terenu nieruchomości przez
  upoważnione firmy wywozowe w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki
  opróżniane są codziennie. Odpady z segregacji w zabudowie jednorodzinnej –
  1 raz w miesiącu. W latach 2006-2008 zebrano następującą ilość odpadów
  wysegregowanych:
  Ilość zebranych odpadów [Mg]
  2006r. 2007r. 2008r.
  Tworzywa sztuczne 202,4 4,1 4,0
  Papier i tektura 795,9 2,2 2,2
  Szkło 175,7 153,8 113,8
  Metale 2567,0 5,3 20,5
  Gmina Suchedniów
  Do gromadzenia odpadów stosowane są pojemniki o pojemności 1,1 m³-
  31 szt., 500 l – 10 szt. Oraz indywidualne pojemniki o pojemności 110 l przy
  zabudowie jednorodzinnej. Częstotliwość wywożenia odpadów jest ustalona
  i odbywa się w poszczególnych sołectwach według ustalonego harmonogramu –
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  11
  dwa razy w miesiącu. Na terenie gminy znajdują się również kontenery typu
  KP-7 w ilości 4 szt. ustawionych w miejscach ogólnodostępnych dla
  mieszkańców gminy.
  W latach 2006-2008 zebrano następującą ilość odpadów
  wysegregowanych:
  Ilość zebranych odpadów [Mg]
  2006r. 2007r. 2008r.
  Tworzywa sztuczne 26,5 45,9 48,4
  Papier i tektura - 0,8 10,5
  Szkło 22,4 29,7 38,1
  Tabela 2. Ilość zebranych odpadów (papier tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale)
  w wyniku selektywnej zbiórki z terenu gmin należących do Związku (wg inf. z gmin):
  Lp. Gmina Rok Ilości zebranych odpadów w wyniku selektywnej
  zbiórki
  [Mg]
  Tworzywa
  sztuczne
  Szkło Papier
  tektura
  Metale
  1. Bliżyn
  2006 4,6 3,6 3,9 -
  2007 11,4 5,4 8,2 -
  2008 6,0 1,5 0,6 -
  2. Łączna
  2006 2,5 19,6 - -
  2007 2,5 19,1 - -
  2008 10,2 21,5 - 0,2
  3. Skarżysko
  Kościelne
  2006 3,1 14,9 2,1 -
  2007 3,3 9,2 0,5 -
  2008 27,7 6,6 - -
  4. Skarżysko-
  Kamienna
  2006 202,4 175,7 795,9 2 567,0
  2007 4,1 153,8 2,2 5,3
  2008 4,0 113,8 2,2 20,5
  5. Suchedniów
  2006 26,5 22,4 - -
  2007 45,9 29,7 0,8 -
  2008 48,4 38,1 10,5 -
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  12
  Instalacje do odzysku odpadów
  1. Elektrociepłownia przemysłowa - Zakłady Metalowe MESKO S.A.
  ul. Legionów 122 w Skarżysku-Kamiennej.
  Jest to instalacja służąca do produkcji ciepła poprzez spalanie węgla
  kamiennego, a także do przesyłu ciepła. Znajduje się ona w Zakładach
  Metalowych MESKO S.A. w Skarżysku – Kamiennej, kwalifikuje się do
  instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
  elementów przyrodniczych albo środowiska, jako całości - instalacje
  w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy ponad 50 MWt.
  Elektrociepłownia przemysłowa zlokalizowana jest wewnątrz terenu Zakładów
  Metalowych na obszarach przemysłowych. Moc zainstalowanych kotłów
  wynosi 85,5 MW, a osiągalna 79,2 MW. Moc zainstalowanych turbin 9,0 MW,
  a osiągalna 7,8 MW.
  Tabela 6. Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku
  Lp.
  Kod
  Rodzaj odpadów
  Ilość
  Mg / rok
  ODPADY NIEBEZPIECZNE
  1. 08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne
  lub inne substancje niebezpieczne
  0,5
  2. 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  niezawierajace związków chlorowcoorganicznych
  5,0
  3. 13 03 01* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła
  zawierające PCB
  2,0
  4. 13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz
  nosniki ciepła niezawierajace związków chlorowcoorganicznych
  4,0
  5. 16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB 2,0
  6. 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż
  wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  0,5
  7. 16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje
  niebezpieczne ( np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
  0,5
  ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE
  1. 10 01 80 Mieszanki popiołowo – żużlowe z mokrego odprowadzania
  odpadów paleniskowych
  15 000,0
  2. 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania ( np. szmaty
  i ścierki) ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
  1,0
  3. 16 01 03 Zużyte opony 0,3
  4. 16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów
  niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
  1,0
  5. 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 10,0
  6. 17 04 05 Żelazo i stal 30,0
  7. 19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 5,0
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  13
  Tabela 7. Magazynowanie odpadów oraz sposoby postępowania z nimi.
  Lp. Kod Sposób gospodarowania odpadami
  ODPADY NIEBEZPIECZNE
  1. 08 01 11* Odpady magazynowane w zamykanym magazynku podręcznym
  zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych posiadającym wentylację
  grawitacyjną i wybetonowane podłoże.
  2. 13 02 05* Odpady magazynowane w szczelnych metalowych beczkach
  w zabezpieczonym, zamykanym magazynku, wyposażonym w sorbenty
  niezbędne do usunięcia ewentualnych wycieków oleju.
  3. 13 03 01* Odpady występują w kondensatorach energetycznych. ZM MESKO S.A. po
  przeprowadzeniu inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB dokonały
  badań oleju na obecność w/w związku w tych urządzeniach, oraz
  opracowały „Program działań zmierzających do wyeliminowania PCB”,
  który dołączony jest do wniosku w instrukcji Nr 2/2004 w sprawie
  gospodarowania odpadami w ZM MESKO S.A. Zgodnie z w/w programem
  likwidacja PCB w Elektrociepłowni przemysłowej nastąpi w latach 2006 –
  2007.
  4. 13 03 07* Odpady przechowywane są w szczelnych metalowych beczkach
  w zamykanym magazynku podręcznym przy Elektrociepłowni
  przemysłowej. Magazynek posiada wentylację grawitacyjną
  i wybetonowane podłoże oraz jest zabezpieczony przed dostępem osób
  postronnych. Magazynek zaopatrzony jest również w sorbenty niezbędne do
  usunięcia ewentualnych wycieków oleju.
  5. 16 02 09* Kondensatory zlokalizowane są w stacjach energetycznych
  Elektrociepłowni. ZM MESKO S.A. po przeprowadzeniu inwentaryzacji
  urządzeń zawierających PCB dokonały badań oleju na obecność
  w/w związku w tych urządzeniach, oraz opracowały „Program działań
  zmierzających do wyeliminowania PCB”, który dołączony jest do wniosku
  w instrukcji Nr 2/2004 w sprawie gospodarowania odpadami w ZM MESKO
  S.A.
  6. 16 02 13* Odpady magazynowane w Elektrociepłowni przemysłowej w wydzielonym
  pomieszczeniu zamkniętym w specjalnych pojemnikach. Pomieszczenie to
  jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Dodatkowo każda
  lampa zabezpieczona jest przed stłuczeniem poprzez umieszczenie
  w kartonowym opakowaniu fabrycznym – opakowana na tzw. wymianę
  „stara za nową”.
  7. 16 05 07* Odpady magazynowane w Elektrociepłowni przemysłowej w magazynku
  podręcznym przy laboratorium wydziałowym. Pomieszczenie jest zamknięte
  i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  14
  ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE
  1. 10 01 80 Odpady gromadzone są na utwardzonym, betonowym placu składowym
  obok Elektrociepłowni przemysłowej. Miejsce lokalizacji tego placu
  znajduje się między budynkami należącymi do ZM MESKO S.A., co
  zabezpiecza przed ich rozwiewaniem. Żużel paleniskowy wraz z popiołem
  jest składowany na hałdy w minimalnych ilościach i dodatkowo zraszany
  wodą. W/w odpad jest odbierany na bieżąco przez odbiorców
  indywidualnych w celu gospodarczego wykorzystania.
  2. 15 02 03 Odpady magazynowane są w wydzielonym miejscu w budynku
  Elektrociepłowni Zakładowej zabezpieczone przed dostępem osób
  postronnych, przekazywane do utylizacji uprawnionym podmiotom.
  3. 16 01 03 Odpady magazynowane są w wydzielonym miejscu w budynku
  Elektrociepłowni Zakładowej zabezpieczone przed dostępem osób
  postronnych, przekazywane do utylizacji uprawnionym podmiotom.
  4. 16 11 06 Odpady będą powstawały podczas remontów kotłów wykonywanych przez
  własnych pracowników, które następnie na bieżąco będą zabierane przez
  firmę specjalistyczną wybraną na zasadzie konkursu ofert
  5. 17 04 01 Odpady powstają w czasie demontażu urządzeń elektrociepłowni
  gromadzone są w pojemnikach metalowych w budynku Elektrociepłowni,
  a następnie są sprzedawane odbiorcom jako złom
  6. 17 04 05 Odpady powstają w czasie demontażu urządzeń elektrociepłowni
  gromadzone są w pojemnikach metalowych w budynku Elektrociepłowni,
  a następnie są sprzedawane odbiorcom jako złom
  7. 19 09 05 Odpady przechowywane są w szczelnych metalowych beczkach
  w zamykanym magazynku podręcznym przy Elektrociepłowni
  przemysłowej. Magazynek posiada wentylację grawitacyjną
  i wybetonowane podłoże i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych
  2. Zakład Energetyki Cieplnej miasta Skarżyska – Kamiennej Sp. z o. o. jest
  instalacją służącą do produkcji ciepła poprzez spalanie węgla kamiennego,
  a także do przesyłu ciepła. Znajduje się ona w Energetyce Cieplnej miasta
  Skarżyska – Kamiennej Sp. z o. o. przy ulicy 11 – go Listopada 7 w Skarżysku
  – Kamiennej. Teren Ciepłowni zlokalizowany jest na obszarach przemysłowo
  składowych. Zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest głównie na północ od
  zakładu (do 5 – kondygnacji), na zachód - nieliczne budynki jedno
  i dwukondygnacyjne. Po stronie północnej znajduje się rzeka Kamienna, której
  koryto zabezpieczone jest wałem przeciwpowodziowym.
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  15
  Tabela 8. Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku
  Lp. Kod Rodzaj odpadów Ilość
  Mg / rok
  ODPADY NIEBEZPIECZNE
  1. 13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków
  chlorowcoorganicznych
  0,480
  2. 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,640
  3. 16 01 07* Zużyte filtry olejowe 0,001
  4. 16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB 0,700
  jednoraz.
  5. 16 01 13* Płyny hamulcowe 0,125
  6. 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż
  wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 ( lampy fluorescencyjne)
  0,4
  7. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,045
  8. 19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej / woda inne niż
  wymienione w 19 08 09
  0,600
  ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE
  1. 10 01 01 Żużle , popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłączeniem pyłów
  z kotłów wymienionych w 10 01 04)
  5 900,0
  2. 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania ( np. szmaty
  i ścierki) ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
  0,7
  3. 16 01 03 Zużyte opony 0,1
  4. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione
  w 16 02 15
  0,7
  5. 16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów
  niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
  10,0
  6. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz z rozbiórek i remontów 10,0
  7. 17 04 07 Mieszaniny metali 20,0
  8. 19 08 01 Skratki 0,2
  9. 19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 0,8
  10. 19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione
  w 19 11 05
  3,0 sm.
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  16
  Tabela 9. Magazynowanie odpadów oraz sposoby postępowania z nimi
  Lp. Kod Sposób gospodarowania odpadami
  ODPADY NIEBEZPIECZNE
  1. 13 01 10*
  Odpady magazynowane są w magazynie odpadów niebezpiecznych
  znajdującym się w budynku umownie nazwanym Stacja Uzdatniania Wody,
  oddzielnie w szczelnych pojemnikach – zamykanych beczkach. Podłoże
  magazynu utwardzone zapewniające zabezpieczenie przed przedostaniem
  się odpadów do środowiska, zamykane i zabezpieczone przed dostępem
  osób postronnych. Odpady po zgromadzeniu stosownej ilości przekazywane
  do odzysku lub unieszkodliwienia firmie posiadającej stosowne zezwolenie.
  2. 13 02 06*
  3. 16 01 07* Odpady magazynowane w magazynie odpadów niebezpiecznych
  znajdującym się w umownie nazwanym Stacja Uzdatniania Wody,
  oddzielnie w szczelnych opisanych pojemnikach, wykonanych z materiałów
  odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów. Po
  zgromadzeniu odpowiedniej partii odpad przekazywany odbiorcy odpadów
  posiadającemu stosowne zezwolenia.
  4 16 02 09* Odpady wymagające szczególnego sposobu postępowania. Po demontażu
  urządzenia zawierające PCB właściwie oznakowane i zabezpieczone przed
  ewentualnymi wyciekami przekazane będą do utylizacji specjalistycznej
  firmie posiadającej zezwolenie na utylizację tego typy odpadów zgodnie
  z art. 38 ustawy o odpadach.
  5. 16 01 13* Odpady magazynowane są w magazynie odpadów niebezpiecznych
  znajdującym się w umownie nazwanym Stacja Uzdatniania Wody,
  oddzielnie w szczelnych pojemnikach – zamykanych beczkach. Podłoże
  magazynu utwardzone zapewniające zabezpieczenie przed przedostaniem
  się odpadów do środowiska, zamykane i zabezpieczone przed dostępem
  osób postronnych. Odpady po zgromadzeniu stosownej ilości przekazywane
  do odzysku lub unieszkodliwienia firmie posiadającej stosowne zezwolenie.
  6. 16 02 13* Odpady w postaci zużytych lamp oświetleniowych magazynowane
  w oryginalnych tekturowych opakowaniach, chroniących przed stłuczeniem,
  w wydzielonym pomieszczeniu budynku zwanym stacja uzdatniania wody,
  zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Odpady po zgromadzeniu
  stosownej ilości przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia firmie
  posiadającej stosowne zezwolenie.
  7. 16 06 01* Odpad w większości przypadków zwracany w punktach zakupu nowego
  akumulatora jednak w przypadku wytworzenia w miejscu magazynowany
  będzie w zadaszonym magazynie odpadów niebezpiecznych
  o wybetonowanym podłożu, w sposób zabezpieczający przed wylaniem się
  elektrolitu, a następnie niezwłocznie przekazywany do odzysku lub
  unieszkodliwienia firmie posiadającej stosowne zezwolenie.
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  17
  8. 19 08 10 * Odpady magazynowane są w magazynie odpadów niebezpiecznych
  znajdującym się w umownie nazwanym Stacja Uzdatniania Wody,
  oddzielnie w szczelnych pojemnikach – zamykanych beczkach. Podłoże
  magazynu utwardzone zapewniające zabezpieczenie przed przedostaniem
  się odpadów do środowiska, zamykane i zabezpieczone przed dostępem
  osób postronnych. Odpady po zgromadzeniu stosownej ilości przekazywane
  do odzysku lub unieszkodliwienia firmie posiadającej stosowne zezwolenie.
  ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE
  1. 10 01 01 Odpady paleniskowe magazynowane czasowo na składowisku obok
  składowiska opału – w wydzielonej jego części, a następnie sprzedawane
  podmiotom gospodarczym, osobom prywatnym lub innym w celu
  zagospodarowania – uszczelnienia podłoża lub jako surowiec do
  wytwarzania materiałów budowlanych itd. W przypadku braku odbiorców
  odpady te, mogą być magazynowane na składowisku zakładowym zgodnie
  z niniejszą decyzją i instrukcją eksploatacji składowiska.
  2. 15 02 03 Odpady gromadzone w pojemnikach wyłożonych workami foliowymi
  ustawionych w wyznaczonym miejscu w magazynie odpadów, następnie
  przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu utylizacji.
  3. 16 01 03 Odpady magazynowane w wydzielonym miejscu magazynu odpadów,
  następnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu utylizacji.
  4. 16 02 16 Odpady magazynowane w zabezpieczonym magazynie, w wyznaczonym
  miejscu, przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia firmie
  posiadającej stosowne zezwolenie.
  5. 16 11 06 Odpady magazynowane w zabezpieczonym magazynie, w wyznaczonym
  miejscu, przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia firmie
  posiadającej stosowne zezwolenie.
  6. 17 01 01 Odpady magazynowane w wydzielonym miejscu na terenie składu miału
  węglowego, przekazywane jednostkom zewnętrznym w celu
  zagospodarowania.
  7. 17 04 07 Odpady w postaci złomu magazynowane są na wydzielonej części
  składowiska miału węglowego, podłoże betonowe, przekazywany do
  wykorzystania czy zagospodarowania do uprawnionych punktów skupu.
  8. 19 08 01 Odpady magazynowane w szczelnym, oddzielnym kontenerze
  przekazywane na składowisko odpadów.
  9. 19 09 06 Odpady magazynowane w magazynie odpadów niebezpiecznych
  w wydzielonym miejscu, w szczelnych pojemnikach, które po napełnieniu
  przekazywane są do unieszkodliwienia specjalistycznej firmie.
  10. 19 11 06 Odpady powstające podczas czyszczenia podczyszczalni ścieków
  deszczowych odbierane będą przez specjalistyczną firmę zajmującą się
  unieszkodliwieniem tego typu odpadów.
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  18
  Azbest
  Zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  stosowanych na terytorium Polski”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu
  14 maja 2002r., wyroby zawierające azbest, nieuszkodzone i w dobrym stanie
  technicznym, mogą być wykorzystywane do 30-tu lat, tj. do 2032 roku. Do tego
  czasu wyroby, głównie płyty dachowe i elewacyjne, rury itp., winny być
  sukcesywnie usuwane i unieszkodliwiane poprzez ich składowanie na specjalnie
  przystosowanych do tego celu składowiskach. „Program usuwania azbestu…”
  obejmuje m.in.:
   usuwanie azbestu z gospodarki, szczególnie budownictwa,
   propozycje rozwiązań składowania odpadów azbestowych (składowiska),
   postulowane zasady wsparcia finansowego zarówno ze środków
  budżetowych, ochrony środowiska, Unii europejskiej jak i władz
  terenowych,
   wytyczne do opracowania wojewódzkich i powiatowych programów
  usuwania wyrobów azbestowych,
   założenia dotyczące organizacji, systemu kontroli i monitoringu programu.
  Celem „Programu…” jest:
   oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od
  wielu lat wyrobów zawierających azbest,
   wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych mieszkańców Polski
  spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego
  uwarunkowań,
   sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko
  i doprowadzenie w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia
  wymogów ochrony środowiska,
   stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz
  norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii
  Europejskiej.
  Na terenie województwa świętokrzyskiego znajduje się wg szacunków
  ok. 591 240 Mg materiałów zawierających azbest. Duża część tych wyrobów
  jest już wyeksploatowana, wiele posiada naruszoną powierzchnię umożliwiając
  emisję szkodliwego azbestu. Zgodnie z WPGO koniecznym jest
  przeprowadzenie inwentaryzacji i opracowania programu likwidacji azbestu na
  terenie całego województwa Świętokrzyskiego. Najważniejszym zadaniem było
  zebranie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast od osób fizycznych,
  a przez wojewodę od osób prawnych – stosownych informacji dotyczących
  miejsc, rodzaju i ilości zabudowanych wyrobów zawierających azbest (zgodnie
  z rozporządzeniem MGPiPS z dnia 23 października 2003r. – załącznik 2 i 3). Na
  tej podstawie można było podjąć zsynchronizowane i ukierunkowane działania
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  19
  dla pozyskania dodatkowych środków pomocowych na usuwanie wyrobów
  zawierających azbest, budowę składowisk odpadów i oczyszczanie terytorium
  województwa z azbestu.
  Wszystkie gminy należące do Związku przeprowadziły inwentaryzację
  odpadów azbestowych. Wyniki inwentaryzacji przedstawia tabela:
  Tabela 10. Ilość odpadów zawierających azbest zinwentaryzowanych na terenie gmin
  należących do Związku
  Lp. Gminy
  Ilość zinwentaryzowanych
  odpadów zawierających
  azbest [m2]
  1. Bliżyn 378 670
  2. Łączna 16 000
  3. Skarżysko
  Kościelne 233 413
  4. Skarżysko-
  Kamienna 114 382
  5. Suchedniów 179 423
  Razem 921 888
  * informacje uzyskane z Urzędów Gmin
  Program usuwania azbestu opracowały gminy: Suchedniów, Skarżysko-
  Kamienna, Skarżysko Kościelne i Bliżyn.
  W gminach należących do Związku znajduje się około 921 888 m² płyt
  azbestowych. Realizacja całego procesu usuwania azbestu potrwa do końca
  2032 roku, więc średniorocznie powinno zostać usunięte około 42 tys. m² płyt
  azbestowych. W latach 2011-2015 przewiduje się usunięcie około 225 tys. m²
  azbestu znajdującego się na budynkach i budowlach.
  Według wyliczeń ogólny koszt usunięcia wyrobów azbestowo cementowych
  z Powiatu Skarżyskiego wyniesie 20 204 360 zł.
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  20
  Tabela 11. Podmioty posiadające uprawnienia w zakresie działań związanych
  z azbestem w gminach należących do Związku
  Lp. Nazwa Firmy Adres Decyzja Odpady
  1. COMAPCT S.A.
  Regon - brak
  ul. Batorego 25
  31 – 135 Kraków
  OS.I.7647/49/01
  17 01 05*
  17 06 01*
  2. NESCO – POLSKA
  Sp. z o. o
  Regon - 016232130.
  ul. Kopernika 58
  05 – 501 Piaseczno
  OS.I.7653/1/01
  17 01 05*
  16 02 06*
  3. PPHU ABBA EKOMED
  Regon - 870515006
  ul. Poznańska 152
  82 – 100 Toruń
  OS.I.7650/7/02
  17 06 01*
  17 06 05*
  4. PRM – PROMET
  Sp. z o. o.
  Regon - 290005426
  ul. Silniczna 13
  25 – 515 Kielce
  OS.I.7647/PNI/2/02
  17 06 01*
  17 09 03*
  5. Centrum Gospodarki
  Odpadami, Azbestu
  i Recyklingu „CARO”
  Regon - 006057410
  ul. Bohaterów
  Monte Cassino 4/12
  22 – 400 Zamość
  OS.I.7647/3/3/03
  17 01 06*
  17 06 01*
  17 06 05*
  6. TERMOEKSPORT
  Przedsiębiorstwo Robót
  Termoizolacyjnych
  i Antykorozyjnych
  Regon - brak
  ul. Żurawia 24/7
  00 – 515 Warszawa
  OS.I.7647/3/4/03
  17 01 06*
  17 06 01*
  17 06 05*
  7. PPH.P.H.U. GRAMA
  Piotr Grafowski
  Regon - 690304850
  Os. Gen. Maczka
  17
  37 – 100 Łańcut
  OS.I.7647/3/6/03
  17 06 01*
  17 06 05*
  8. Przedsiębiorstwo
  Budowlane
  „BUDOCEX”
  Regon - 290861390
  ul. Chłodna 28
  25 – 619 Kielce
  OS.I.7647/3/12/03/04
  17 01 06
  17 06 01
  17 09 03
  9. PPHU „ DANMAR”
  Regon - 290002014
  ul. Jodłowa 33
  26 – 110 Skarżysko
  – Kamienna
  OS.I.7647/1/5/03
  Zał. z katalogu
  10. PPHU EKO – SAM
  Świętokrzyski
  Regon - 292813171
  ul. Kościelna 7
  26 – 115 Skarżysko
  Kościelne
  OS.I.7647/1/7/03
  Zał. z katalogu
  11. EKOCHEM –
  EKOSERVICE
  Sp. z o. o.
  Regon – 472339431
  ul. Kościuszki 99
  90 – 441 Łódź
  OS.I.7648/1/8/03
  10 11 81*
  16 01 11*
  16 02 12*
  17 06 01*
  17 06 05*
  12. „HANA” – Henryk
  Jóźwik
  Regon - 290169270
  ul. Grottgera 10
  26 – 110 Skarżysko -
  Kamienna
  OS.I.7647/1/5/04
  17 06 01*
  17 06 05*
  13. CHEMPOL
  Sp. z o. o.
  Regon - 291183354
  Środowisko i Innowacje
  – prawny następca firmy
  j.w.
  Dobrów 8
  28 – 142 Tuczępy
  OS.I.7647/3/1/04
  17 06 01*
  17 06 05*
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  21
  14. RAGAR
  Firma Remontowo –
  Budowlana
  Regon - 356367578
  Os. 1000 Lecia
  35/16
  31 – 610 Kraków
  OS.I.7647/3/2/2004
  17 06 01*
  17 06 05*
  15. Jednostka Ratownictwa
  Chemicznego
  Sp. z o. o.
  Regon - 850282196
  ul. Kwiatkowskiego
  8
  33 – 101 Tarnów
  OS.I.7647/3/3/2004
  17 06 01*
  17 06 05*
  16. Przedsiębiorstwo
  ARNIKA
  Regon- 072814650
  ul. Mielnickiego 15
  43 – 382 Bielsko -
  Biała
  OS.I.7647/3/4/2004
  17 06 01*
  17 06 05*
  17. Przedsiębiorstwo
  Budownictwa Lądowego
  MJ
  Sp. z o. o.
  Regon - 015323881-00014
  ul. Graniczna 6
  Reguły
  05 – 816
  Michałowice
  OS.I.7647/3/5/2004
  17 06 01*
  17 06 05*
  18. EKO – ROCK Sp. J.
  Regon - 351553224
  Chemików J-141,
  32–600 Oświęcim
  Biuro
  ul. Wrocławska 53
  30 – 011 Kraków
  OS.I.7647/3/6/2004
  17 06 01*
  17 06 05*
  19. SINTAC POLSKA
  Sp. z o. o.
  Regon - 271852316
  ul. Armii Krajowej
  86
  05 – 075 Wesoła
  Warszawa
  OS.I.7647/3/8/2004
  17 06 01*
  17 06 05*
  20. ALGADER HOFMAN
  Sp. z o. o.
  Regon - 015460276
  ul. Wółczyńska 133
  Bud. 11B
  01 – 919 Warszawa
  OS.I.7647/3/10/2004
  17 06 01*
  17 06 05*
  21. Firma Handlowo –
  Usługowa
  Marek Borowiec
  Regon 290793010
  Ul. Kopernika 146
  26 – 110
  Skarżysko-Kamienna
  OS.I.7647/1/3/05
  16 02 12*
  17 06 01*
  17 06 05*
  17 09 03*
  15 02 02*
  22. PHU JUKO Jerzy
  Szczukocki
  Regon - 590296934
  ul. Zamurowa 8
  97 – 300 Piotrków
  Trybunalski
  OS.I.7647/3/1/
  2005
  17 06 01*
  17 06 05*
  23. HYDROGEOTECHNIKA
  Sp. z o. o.
  Regon - 290526131
  ul. Ściegiennego
  262 A
  25 – 116 Kielce
  OS.I.7647/3/3/
  2005
  17 06 01*
  17 06 05*
  24. Przedsiębiorstwo –
  Handlowo – Usługowe
  PRODUS
  Regon - 290355340
  ul. Żytnia 7
  27 – 400 Ostrowiec
  Świętokrzyski
  OS.I.7647/3/2/
  2005
  17 06 01*
  17 06 05*
  25. CONTEC Sp. z o. o.
  Regon - 140013735
  Ul. Otolińska
  21/212
  09 – 407
  Płock
  OS.I.7647/3/4
  2005
  17 06 01*
  17 06 05*
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  22
  26. Zakład Remontowo –
  Budowlany AMBROŻY
  S.J.
  Regon - 017095600
  03 – 982 Warszawa
  ul. Meissnera 1/3
  lok.222
  OS.I.7647/3/6
  2005
  17 06 01*
  17 06 05*
  27. MECHATRONIK
  Sp. z o. o.
  Regon - 291094811
  26 – 065 Piekoszów
  Górki
  Szczukowskie1
  OS.I.7647/3/
  10/2005
  17 06 01*
  17 06 05*
  17 09 03*
  15 02 02*
  28. BIO – MED. Plus
  Regon - 292461996
  25 – 564
  Kielce
  Tatrzańska141
  OS.I.7647/3/
  11/2005
  06 07 01*
  06 13 04*
  10 11 81*
  10 13 09*
  15 01 11*
  15 02 02*
  16 01 11*
  17 06 01*
  17 06 03*
  17 06 05*
  17 08 01*
  29. R & M plettac Sp. z o. o.
  Regon - 250016326
  63 – 500
  Ostrzeszów
  ul. Kościuszki 19
  OS.I.7647/3/
  14/2005
  17 06 01*
  17 06 05*
  30. Transport i Metalurgia
  Sp. z o. o.
  Regon - 5905322381
  97 – 500 Radomsko
  ul. Reymonta 62
  OS.I.7647/3/
  15/2005
  17 06 01*
  17 06 05*
  31. VIKAEKO
  Regon - 260028221
  28 – 200 Staszów
  ul. Kolejowa 1
  OS.I.7647/3/
  16/2005
  17 06 01*
  17 06 05*
  32. PPH EKO – MIX
  Regon - 932909625
  Ul. Grabiszyńska
  163
  50 – 950 Wrocław
  OS.I.7647/3/
  18/2005
  17 06 01*
  17 06 05*
  33. PWNS
  ALMAX Sp. z o. o.
  Regon - 932909625
  Ul. Wrocławska 3
  26 – 600 Radom
  OS.I.7647/3/
  18/2005
  17 06 01*
  17 06 05*
  17 01 06*
  34. Firma Remontowo-
  Budowlana „UTIL”
  Stanisław Zasłona
  Regon: 357516572
  ul. Dolna 8
  Ryczówek
  32-310 Klucze
  OS.I.7647/3/19/05
  21.10.2005 r.
  do 12.09.2015 r.
  17 06 01*
  17 06 05*
  15 02 02*
  35. „KAN-POL” P.P.H.U
  Iwona Łosiewicz
  Regon: 432643462
  ul. Storczykowa 30
  20-143 Lublin
  OS.I.7647/3/20/05
  21.10.2005 r.
  do 31.08.2015 r.
  17 06 01*
  17 06 05*
  36. POLONICA Sp. z o.o.
  Producent Pokryć
  Dachowych
  Regon: 260033080
  ul. 1 Maja 191
  25-655 Kielce
  OS.I.7647/3/20/05
  9.10.2005 r.
  do 10.10.2015
  17 06 01*
  17 06 05*
  37. ARBUD
  Zbigniew Rucki
  Regon: 531051510
  Aleja Jana Pawła II
  38D/13
  47-220 Kędzierzyn-
  Koźle
  OS.I.7647/3/8/05
  22.11.2005 r.
  17 06 01*
  17 06 05*
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  23
  38. Przedsiębiorstwo Usług
  Wodno-Budowlanych
  „WOD-BUD”
  Sp. z o.o.
  Regon: 008020605
  ul. Piłsudskiego 14
  23-200 Kraśnik
  OS.I.7647/3/22/05
  1.12.2005 r.
  do 1.12.2015 r.
  17 06 01*
  17 06 05*
  39. Przedsiębiorstwo
  Produkcyjno-Handlowo-
  Usługowe
  „EKO-SAM
  ŚWIĘTOKRZYSKI”
  D. Deredas, T. Jędras, S.
  Wierzbicka
  Regon: 292813171
  ul. Kościelna 7
  26-115 Skarżysko
  Kościelne
  OS.I.7647/1/4/05
  27.12.2005 r.
  17 06 01*
  17 06 03*
  17 06 05*
  40. OPTIMA S.C.
  Lipa Zbigniew, Mitoraj
  Włodzimierz, Płeszka
  Cezary
  Regon 2928788242
  Ul. Jana
  Samsonowicza 18G
  27 – 400 Ostrowiec
  Świętokrzyski
  ul. Jaśminowa 33
  OS.I.7647/3/23/05/06
  7.02.2006 r.
  do 8.12.2015 r.
  17 06 01*
  17 06 05*
  41. H.P.U. JUKAM
  Regon 498265434
  Ul. Jagiellońska 95
  34 – 450 Krościenko
  n/D
  OS.I.7647/3/24/05/06
  16.01.2006 r.
  do 21.12.2015 r.
  17 06 01*
  17 06 05*
  42. OPTIMA S.C. Lipa
  Zbigniew, Mitoraj
  Włodzimierz, Płeszka
  Cezary
  REGON 29878242
  ul. Samsonowicza
  18G, 27 – 400
  Ostrowiec
  Świętokrzyski
  OS.I. 7647/3/23/05/06
  do 08.12.2015 roku .
  17 06 01*
  17 06 05*
  43. ALBEKO Sieger
  Sp. J.
  REGON 911337131
  87-510 Kotowy, gm.
  Skwilno
  OS.I. 7647/3/1/06
  08.12.2015 roku
  17 06 01*
  17 06 05*
  44. Firmy ENERGIE Sp. z
  o. o.
  REGON 356763110
  Os. Na Stoku 11/30,
  31 – 702 Kraków
  OS.I. 7647/3/3/06
  do 06.03.2016 roku .
  17 06 01*
  17 06 05*
  45. Zakładu Budowlano
  Usługowo – Handlowego,
  Jerzy Michalski
  REGON 670077386
  ul. Skłodowskiej 17
  A m 10 , 26 – 600
  Radom
  OS.I.7647/3/5/06 do
  15.03.2016 roku .
  17 06 01*
  17 06 03*
  17 06 05*
  46. Zakładu Utylizacji
  Odpadów
  Przemysłowych
  REGON 357060570
  31 – 752 Kraków
  ul. Mrozowa 9A
  OS.I. 7647/3/4/06
  do 17.03.2016 roku .
  17 06 01*
  17 06 05*
  47. Firmy Spe-Bau Sp. z o.
  o. Specjalistyczne prace
  budowlane
  REGON 932885511
  53-439 Wrocław ul.
  Grabiszyńska 163
  OS.I. 7647/3/2/06
  do
  06.03.2016 roku
  17 06 01*
  17 06 05*
  48. Firmy Handlowo
  Usługowa PROJEKT –
  BUD
  REGON 591015630
  ul. Podwale 17, 00 –
  252 Warszawa
  OS.I. 7647/3/6/06
  do 18.04.2016 roku
  17 06 01*
  17 06 05*
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  24
  49. Spółki z o. o. P. P. U. „
  TEMIPOL”
  REGON 278259165
  40 – 155 Katowice
  ul. Konduktorska
  42
  OS.I. 7647/3/8/06
  do 04.05.2016 roku
  17 06 01*
  17 06 05*
  50. „AUTO-ZŁOM”
  Bogusław Paź
  REGON 830346279
  Przewłoka 46, 26 –
  670 Łoniów
  OS.I. 7647/3/13/06
  do 02.10.2016 roku
  17 06 01*
  17 06 05*
  17 01 06*
  51. Przedsiębiorstwa
  Wielobranżowego
  „ZACH-UTYL”
  REGON 260114280
  Górki
  Szczukowskie 1 ,
  26 – 065 Piekoszów
  Zmiana adresu ul.
  Batalionów
  Chłopskich 71
  25 – 671 Kielce
  OS.I. 7647/3/14/06
  do 17.10.2016 roku
  zmiana
  OS.I.7647/3/5/07 z
  12.12.2007 r.
  17 06 01*
  17 06 05*
  17 09 03*
  15 02 02*
  52. P.P.H.U.”BOREX”
  Przemysław Borówka
  REGON 290758539
  ul. Kazimierza
  Jeżewskiego 9 28 –
  300 Jędrzejów
  OS.I. 7647/3/15/06/07
  do 07.12.2016 roku
  17 06 01*
  17 06 05*
  53. „GAJAWI” P.P.H.U.
  Gabriel Rogut
  REGON 470672310
  90 – 553 Łódź , ul.
  Kopernika 56/60
  OS.I. 7647/3/16/06/07
  do 21.12.2016 roku
  17 01 06*
  17 06 01*
  17 06 05*
  54. Przedsiębiorstwo
  Handlowo – Usługowo -
  Produkcyjne
  „EURO-GAZ” Sp. J.
  REGON 290850943
  26 – 052
  Sitkówka –
  Nowiny,
  Zgórsko 31a
  OS.I.7647/3/4/07
  17 01 06*
  17 06 01*
  17 06 05*
  55. P.H.U.R.
  „DACH-REM”
  Stando Szymon,
  Regon: 292598689
  ul. Placowa 11,
  26 – 130
  Suchedniów
  OS.I.7647/1/4/07
  do 22.05.2017
  15 02 02*
  17 06 01*
  17 06 03*
  17 06 05*
  17 09 03*
  56. Zaklad Remontowo
  Budowlany
  Regon: 290155261
  ul. Sienkiewicza
  19
  26 – 110
  Skarżysko–
  Kamienna
  OS.I.7647/1/8/07
  15 02 02*
  17 06 01*
  17 06 03*
  17 06 05*
  17 09 03*
  57. Przedsiębiorstwu
  Handlowo Usługowemu
  Ol-Kras Piotr Kraska
  (Regon: 260054193)
  Lipowe Pole
  Plebańskie 41,
  26 – 115
  Skarżysko
  Kościelne
  OS.I.7647/1/6/07
  15 02 02*
  17 06 01*
  17 06 03*
  17 06 05*
  17 09 03*
  58. F.U. „TOMBUD”
  Tomasz Grzybowski
  (Regon: 291083210)
  ul. Rejowska
  45/48,
  26 – 110
  Skarżysko–
  Kamienna
  OS.I.7647/1/3/08
  z dnia 05.05.08
  15 02 02*
  17 06 01*
  17 06 05*
  59. Zakład
  Ogólnobudowlany
  Andrzej Niziołek
  (Regon: 260089056)
  Lipowe Pole 60,
  26-115
  Skarżysko
  Kościelne
  OS.I.7647/1/6/08
  08.07.2008 r.
  17 06 01*
  17 06 05*
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  25
  60. F.U. „FREEDOM”
  Hubert Olejarz
  (Regon: 291172528)
  Świeczek 23
  26-115
  Skarżysko
  Kościelne
  OS.I.7647/1/8/08
  13.12.2008 r.
  15 02 02*
  17 06 01*
  17 06 05*
  61. Eko-System Regionalna
  Logistyka Surowcami
  Wtórnymi Tomasz
  Pochwała
  (Regon: 292453695)
  Ul. Matejki 2
  26-110
  Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/1/2/09
  09.04.2009 r.
  15 02 02*
  17 06 01*
  17 06 05*
  3. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania
  odpadów
  W Skarżysku Kamiennej znajduje się jedno nieczynne składowisko
  odpadów komunalnych w miejscowości Łyżwy oraz trzy składowiska
  przemysłowe.
  Od 1 stycznia 2007 roku odpady komunalne z terenu Skarżyska-
  Kamiennej są dostarczane do Zakładu Segregacji i Odzysku Odpadów
  Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Legionów 122 skąd
  przewożone są na składowisko odpadów komunalnych „Janik” w gminie
  Kunów, powiat ostrowiecki.
  W 2006 roku zbudowana została sortownia odpadów w Skarżysku-
  Kamiennej, której właścicielem jest firma ALMAX. Sortownia ta obsługuje trzy
  powiaty: skarżyski, starachowicki i konecki. W zakładzie uruchomione zostały
  trzy linie sortownicze. Pierwsza służy do podczyszczania odpadów w celu
  wydzielania handlowych frakcji surowców wtórnych nadających się do dalszego
  wykorzystania w przemyśle. Druga linia służy do sortowania odpadów
  zmieszanych (tzw. mokrych). Natomiast trzecia linia przeznaczona jest do
  produkcji paliwa alternatywnego.
  Składowisko „Janik” – od 16.10.2000 roku jego właścicielem jest Spółka
  Gminna Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 'Janik' Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością. Spółkę tworzą gminy: Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów,
  Bodzechów, Waśniów, Łagów, Wojciechowice.
  Na składowisko przyjmowane są odpady z miasta Ostrowca Św. oraz
  bliższych i dalszych gmin. Składowisko odpadów 'Janik' obsługuje łącznie
  około 150 tysięcy mieszkańców. Dziennie przyjmuje się około 80 ton odpadów.
  Składowisko znajduje się na terenie gminy Kunów, przy drodze lokalnej
  łączącej wsie Wymysłów i Bór Kunowski. Składowisko otoczone jest lasami.
  W pobliżu nie ma ujęcia wód podziemnych. Składowisko leży w obszarze
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  26
  najwyższej i wysokiej ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 420
  oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej.
  Dziennie na składowisko przyjmowanych jest około 80 Mg odpadów. Roczna
  moc przerobowa instalacji dla procesu unieszkodliwiania wynosi 50 tysięcy
  Mg/rok. Całkowita pojemność obiektu wynosi 580 tys. m3. Do końca 2007 roku
  na składowisku nagromadzono 868 787,41 Mg odpadów. Składowisko zajmuje
  całkowitą powierzchnię ok. 4,21 ha, w tym powierzchnia wykorzystana wynosi
  3,6 ha. Kwatera, na której są deponowane odpady posiada uszczelnienie
  naturalne oraz uszczelnienie sztuczne mineralne z glin ciężkich z dodatkiem
  bentonitu, folię PEHD i bentomatę.
  4. Stan realizacji celów i działań ujętych w planie gospodarki odpadami na
  lata 2007-2008
  Zakres zadań służących do zrealizowania celu przyjętego w gospodarce
  odpadami w gminach zrzeszonych w Związku „Utylizator” wynika
  z następujących zasad:
  - zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów,
  - zapewnienia i wdrożenia procesów odzysku, w tym głównie recyklingu
  odpadów, których powstawanie jest nieuniknione,
  - unieszkodliwiania odpadów poza ich składowaniem,
  - bezpiecznego dla zdrowia ludzkiego i środowiska, składowania tych
  odpadów, których ze względów technologicznych i ekonomicznych nie
  można poddać stosowanym obecnie procesom odzysku lub
  unieszkodliwiania.
  Do głównych zadań systemu należy zaliczyć:
  - uporządkowanie, do 2007 roku, gospodarki odpadami w gminach należących
  do Związku, w szczególności dotyczy to odpadów niebezpiecznych
  i instalacji do ich unieszkodliwiania (podmioty zajmujące się odzyskiem
  i unieszkodliwianiem odpadów) oraz inwestycji związanych z likwidacją lub
  przebudową istniejących składowisk odpadów,
  - wprowadzenie na szeroką skalę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  obejmującą 100% mieszkańców wszystkich gmin należących do Związku –
  zadanie dla gmin,
  - wdrożenie procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów w ramach
  przewidywanych do osiągnięcia wiodących celów, krótko i długookresowych
  oraz zadań dotyczących: sektora komunalnego, sektora gospodarczego,
  odpadów niebezpiecznych,
  - edukację związaną z prawidłowym postępowaniem z odpadami,
  - weryfikację danych o stanie gospodarki odpadami w poszczególnych
  gminach,
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  27
  - inspiracja prac i badań związanych z optymalizacją działań w zakresie
  gospodarki odpadami.
  Oprócz podstawowych, tradycyjnie zbieranych odpadów użytkowych
  (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, złom metalowy), powinny być zgodnie
  z niniejszym Planem, zebrane następujące rodzaje odpadów:
  - odpady niebezpieczne
  - odpady wielkogabarytowe
  - odpady budowlane
  - odpady ulegające biodegradacji.
  Plan Gospodarki Odpadami dopuszczał dwa warianty rozwiązań
  gospodarowania odpadami w gminach zrzeszonych w Związku
  Międzygminnym „Utylizator”. Wariant I zakładał budowę Zakładu
  Unieszkodliwiania Odpadów, który zajmowałby się kompleksowo
  wykorzystaniem, dowożonych z miast i gmin Związku Międzygminnego
  „Utylizator” odpadów komunalnych z uwzględnieniem istniejącego
  i proponowanego stanu systemu gospodarki odpadami (w tym selektywnej
  zbiórki odpadów). Zarząd Związku Międzygminnego „Utylizator” podjął
  działania zmierzające do uzyskania pomocy finansowej w realizacji inwestycji,
  jaką była budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych dla gmin
  Związku. Został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności na
  w/w inwestycję. We wniosku uwzględniono również rekultywację obecnego
  składowiska z energetycznym wykorzystaniem biogazu, budowę sortowni,
  kompostowni oraz kwatery na balast, wdrożenie systemu selektywnej zbiórki,
  likwidację „dzikich wysypisk”, a także środki na edukację ekologiczną oraz na
  zakup pojemników na odpady komunalne i taboru samochodowego w celu
  zapewnienia transportu. W 2006r. Związek Międzygminny wycofał się
  z projektu.
  W II wariancie zaproponowano rozważenie innej możliwości
  zagospodarowywania odpadów komunalnych poprzez kierowanie odpadów
  z terenu gmin należących do Związku do obiektu spełniającego wymogi
  ochrony środowiska.
  Główne założenia systemu gospodarki odpadami przemysłowymi:
  - wprowadzanie zasad „Czystszej Produkcji”, umożliwiającej ograniczenie
  zanieczyszczeń u źródła, poprzez stosowanie niskoodpadowych technologii
  produkcji;
  - odzysk i unieszkodliwianie odpadów wytworzonych oraz nagromadzonych na
  składowiskach lub magazynowanych,
  - wydzielenie odpadów niebezpiecznych i przekazywanie ich do odzysku lub
  unieszkodliwienia,
  - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i nieopakowaniowych
  (wspólnie z odpadami z sektora komunalnego).
  Tabela 12. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami
  komunalnymi na terenie Związku w latach 2007-2008
  Lp.
  Nazwa zadania w
  KPGO
  2010/PGOWŚ
  Rok
  realizacji
  Nazwa zadania w
  Planie Gospodarki
  dla Związku
  Międzygminnego
  „Utylizator”
  Opis podjętych działań
  Koszt
  [w tys.
  PLN]
  1.
  Przygotowanie
  i przyjęcie
  aktualizacji
  gminnych planów
  gospodarki
  odpadami.
  2008
  Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach w maju
  2004 roku opracowało Plan Gospodarki Odpadami
  na lata 2004-2011 dla Związku Międzygminnego
  „Utylizator” w Skarżysku-Kamiennej. Plan ten
  został zatwierdzony przez Związek 15 czerwca
  2005 r., Uchwałą nr 6/2005. Przebieg procesu
  Uchwalania Planu w poszczególnych gminach
  należących do Związku przedstawia tabela nr 17.
  Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla
  Związku Międzygminnego „Utylizator” nie
  została jeszcze uchwalona. Obecnie Plan jest
  w trakcie opracowania.
  -
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  29
  2.
  Organizacja
  gminnych systemów
  gospodarki odpadami
  komunalnymi.
  Wdrażanie nowych
  systemów zbiórki
  i odbierania odpadów
  komunalnych.
  Przebieg procesu uchwalania nowych
  regulaminów utrzymania czystości i porządku
  w gminach na terenie Związku (zgodnie z art. 10
  ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie
  ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych
  innych ustaw) zamieszczono w tabeli nr 18.
  -
  Przebieg procesu określania i podawania do
  publicznej wiadomości wymagań, jakie powinni
  spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
  zezwolenia na prowadzenie działalności
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
  właścicieli nieruchomości w gminach należących
  do Związku (zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
  29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach)
  zamieszczono w tabeli nr 19.
  -
  Przedsiębiorcy, którzy wystąpili z wnioskiem
  o zezwolenia na prowadzenie działalności
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
  właścicieli nieruchomości w gminach na terenie
  Związku (zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
  29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
  o zmianie niektórych innych ustaw) zamieszczono
  w tabeli nr 20.
  -
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  30
  3.
  Intensyfikacja akcji
  podnoszenie
  świadomości
  społecznej
  w dziedzinie
  gospodarki odpadami
  2004-
  2011
  Kampania
  informacyjnoedukacyjna
  dotycząca
  prawidłowego
  gospodarowania
  odpadami
  W gminach należących do Związku edukację
  dzieci i młodzieży szkolnej, zajęcia w zakresie
  ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami
  prowadzono na terenie 47 szkół. Głównie
  tematyka ta jest poruszana przy okazji
  prowadzenia akcji „Dni Ziemi” i „Sprzątanie
  Świata”.
  Dla dorosłych: pogadanki na naradach sołtysów,
  radnych i zebraniach wiejskich, rozdawano ulotki
  informacyjne.
  -
  4.
  Objęcie 100%
  mieszkańców
  zorganizowaną
  zbiórką odpadów
  komunalnych
  Zorganizowanym odbiorem odpadów objęte są
  wszystkie gminy należące do Związku – dostęp do
  systemu ma 100% mieszkańców. -
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  31
  5.
  Zmniejszenie ilości
  składowanych
  odpadów
  komunalnych, w tym
  ulegających
  biodegradacji.
  Budowa instalacji,
  które zapewnią
  odzysk
  i unieszkodliwianie
  (poza składowaniem)
  w 2007 r. odpadów
  komunalnych
  ulegających
  biodegradacji
  2004-
  2014
  Na terenie gmin należących do Związku nie
  wdrożono systemu selektywnego zbierania
  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
  w tym odpadów zielonych i odpadów
  organicznych z gospodarstw domowych.
  Znaczna część odpadów ulegających
  biodegradacji segregowana jest w indywidualnych
  gospodarstwach domowych z przeznaczeniem na
  kompost (są to odpady organiczne: kuchenne,
  z upraw polowych, przydomowych ogrodów).
  -
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  32
  6.
  Rozwój systemu
  selektywnego
  zbierania i odbierania
  poszczególnych
  frakcji odpadów
  komunalnych –
  odpady
  wielkogabarytowe
  2007-
  2008
  W gminach Bliżyn i Skarżysko Kościelne
  mieszkańcy zgłaszają w Urzędach chęć wywozu
  odpadów, które są wywożone przez wynajętych do
  tego przewoźników. W Skarżysku - Kamiennej
  odpady wielkogabarytowe odbierane są systemem
  na telefon lub są organizowane wystawki.
  Odbiorem zajmują się firmy, które posiadają
  zezwolenie na prowadzenie działalności.
  W gminie Suchedniów usuwanie odpadów
  wielkogabarytowych odbywa się zgodnie
  z obowiązującym harmonogramem, na
  indywidualne zlecenie firmie wywozowej,
  dostarczanie ich do specjalnych miejsc zbiórki
  odpadów wielkogabarytowych. W gminach Bliżyn
  i Łączna zbiórka odpadów wielkogabarytowych
  odbywa się raz w roku w systemie akcyjnym (tzw.
  „wystawka” - mobilny punkt zbiórki).
  Odpady wielkogabarytowe z gmin odbierała
  firma: Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
  w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1-go Maja 103.
  -
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  33
  7.
  Rozwój systemu
  selektywnego
  zbierania i odbierania
  poszczególnych
  frakcji odpadów
  komunalnych –
  zużyty sprzęt
  elektryczny i
  elektroniczny
  2007-
  2008
  W gminach należących do Związku zużyte
  urządzenia elektryczne i elektroniczne można
  oddawać:
  - P.P.H.U. MPC Jędryś Michał, ul. Towarowa
  2, Skarżysko- Kamienna,
  - P.H.U.P. WOMAR w Suchedniowie przy
  ul. Fabrycznej 5/6,
  - Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
  w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1 Maja 103.
  W gminie Suchedniów zużyty sprzęt elektryczny
  i elektroniczny zbierany jest raz w miesiącu lub
  osobiście przekazywany w każdy dzień roboczy
  nieodpłatnie do P.H.U.P. WOMAR lub
  w przypadku zebrania większej ilości zgłoszenie
  na telefon.
  Na terenie pozostałych gmin są organizowane
  okresowe zbiórki tzw. wystawki lub na zgłoszenie.
  -
  8.
  Rozwój systemu
  selektywnego
  zbierania i odbierania
  poszczególnych
  frakcji odpadów
  komunalnych –
  odpady
  niebezpieczne
  2004-
  2007
  W poszczególnych gminach organizowane są
  okresowe akcje (tzw. „wystawka” - mobilny punkt
  zbiórki), z reguły jeden bądź dwa razy w roku.
  Odpady te są także odbierane na zgłoszenie przez
  firmy świadczące usługi w zakresie zbierania
  odpadów komunalnych.
  -
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  34
  9.
  Rozbudowa lub
  budowa
  Regionalnego
  Zakładu Gospodarki
  Odpadami (RZGO)
  2004-
  2007
  Przygotowanie
  i rozpoczęcie
  realizacji inwestycji
  polegającej na
  budowie Zakładu
  Unieszkodliwiania
  Odpadów (wariant I)
  oraz jego
  wyposażenia
  Zarząd Związku Międzygminnego „Utylizator”,
  podjął działania zmierzające do uzyskania pomocy
  finansowej w realizacji inwestycji jaką była
  budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
  komunalnych dla gmin Związku. Został złożony
  wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności
  na w/w inwestycję. We wniosku uwzględniono
  również rekultywację obecnego składowiska
  z energetycznym wykorzystaniem biogazu,
  budowę sortowni, kompostowni oraz kwatery na
  odpady balast, wdrożenie systemu selektywnej
  zbiórki, likwidację „dzikich wysypisk”, a także
  środki na edukację ekologiczną oraz na zakup
  pojemników na odpady komunalne i taboru
  samochodowego w celu zapewnienia transportu.
  W 2006r. Związek Międzygminny wycofał się
  z projektu.
  2008-
  2011
  Kontynuacja
  i zakończenie
  budowy Zakładu
  Unieszkodliwiania
  Odpadów (wariant I)
  10.
  Zamykanie
  i rekultywacja
  składowisk odpadów
  komunalnych
  niespełniających
  wymogów UE
  2005-
  2007
  Rekultywacja
  składowiska
  odpadów
  komunalnych
  „Łyżwy”
  W Skarżysku Kamiennej znajduje się zamknięte
  składowisko odpadów komunalnych – „Łyżwy”
  (zamknięte z dniem 31 grudnia 2005). Projekt
  rekultywacji składowiska został już opracowany. -
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  35
  Tabela 13. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami
  opakowaniowymi na terenie Związku w latach 2007-2008
  Lp. Nazwa zadania w
  KPGO 2010/PGOWŚ
  Rok
  realizacji
  Nazwa zadania w
  Planie Gospodarki dla
  Związku
  Międzygminnego
  „Utylizator”
  Opis podjętych działań
  Koszt
  [w tys.
  PLN]
  1. Rozbudowa systemu
  gospodarki odpadami
  opakowaniowymi,
  w tym selektywnego
  zbierania odpadów
  opakowaniowych w
  celu uzyskania 50%
  poziomu odzysku w
  od 2004 r. Zakup worków na
  zbiórkę selektywną
  surowców wtórnych dla
  budownictwa
  jednorodzinnego na
  terenie wiejskim
  i w obrębie miast
  W gminie Bliżyn odpady komunalne
  i zmieszane zbierane są przez właścicieli
  nieruchomości w pojemnikach lub w workach
  110-120l. odbiór od mieszkańców realizują
  prywatni przedsiębiorcy, którzy uzyskali
  zezwolenie Wójta. W latach 2007-2008
  zebrano następujące ilości odpadów:
   2007 r. - 25,0 Mg, w tym:
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  36
  2007 r. i odpowiednich
  poziomów recyklingu.
  2008-
  2009
  Doskonalenie
  selektywnej zbiórki
  (weryfikacja liczby
  pojemników
  i ewentualny zakup
  dodatkowych)
  - tworzywa sztuczne – 11,4 Mg,
  - papier i tektura – 8,2 Mg,
  - szkło – 5,4 Mg.
   2008 r. – 8,1 Mg, w tym:
  - tworzywa sztuczne – 6,0 Mg,
  - papier tektura – 0,6 Mg,
  - szkło – 1,5 Mg.
  Na terenie gminy Łączna znajdują się
  przede wszystkim indywidualne gospodarstwa
  domowe. W związku z tym, dominuje system
  indywidualny zbiórki odpadów. Do
  gromadzenia odpadów stosowane są pojemniki
  lub worki o pojemności 110-120 l
  dostosowane do rodzaju i charakteru
  zabudowy. Częstotliwość odbioru odpadów
  jest ustalona i odbywa się zgodnie
  z harmonogramem.
  Na terenie gminy znajdują się również
  pojemniki Iglo w ilości 26 szt. ustawione
  w miejscach ogólnodostępnych dla
  mieszkańców gminy, które opróżniane są na
  zgłoszenie.
  W latach 2007-2008 zebrano następujące ilości
  odpadów:
   2007 r. - 21,6 Mg, w tym:
  - tworzywa sztuczne – 2,5 Mg,
  - szkło – 19,1 Mg.
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  37
   2008 r. – 31,904 Mg, w tym:
  - tworzywa sztuczne – 10,2 Mg,
  - metal – 0,2 Mg,
  - szkło – 21,5 Mg.
  W gminie Skarżysko Kościelne selektywną
  zbiórką odpadów objętych jest 100%
  mieszkańców. Segregacja obejmuje złom,
  szkło białe i kolorowe, plastik. W tym celu
  rozdawane są mieszkańcom worki. Odbiór
  następuje na podstawie ogłaszanego
  harmonogramu odbioru.
  W latach 2007-2008 zebrano następujące ilości
  odpadów:
   2007 r. - 13,0 Mg, w tym:
  - szkło – 9,2 Mg,
  - papier i tektura – 0,5 Mg,
  - tworzywa sztuczne – 3,3 Mg,
   2008 r. – 34,28 Mg, w tym:
  - tworzywa sztuczne – 27,7 Mg,
  - szkło – 6,6 Mg.
  Na terenie gminy Skarżysko-Kamienna
  selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest
  „u źródła” (na 3 osiedlach). Do selektywnego
  zbioru odpadów stosuje się pojemniki i worki
  przeznaczone do segregacji. Posegregowane
  odpady są odbierane z terenu nieruchomości
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  38
  przez upoważnione firmy wywozowe.
  W zabudowie wielorodzinnej stosowane jest
  opróżnianie codzienne. Odpady z segregacji
  w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz
  w miesiącu. W latach 2007-2008 zebrano
  następujące ilości odpadów:
   2007 r. – 165,4 Mg, w tym:
  - tworzywa sztuczne – 4,1 Mg,
  - papier i tektura – 2,2 Mg,
  - szkło – 153,8 Mg,
  - metale – 5,3 Mg.
   2008 r. – 140,5 Mg, w tym:
  - tworzywa sztuczne – 4,0 Mg,
  - papier i tektura – 2,2 Mg,
  - szkło – 113,8 Mg,
  - metale – 20,5 Mg.
  W gminie Suchedniów do gromadzenia
  odpadów stosowane są pojemniki
  o pojemności 1,1 m³-31 szt., 500 l – 10 szt.
  oraz indywidualne pojemniki o pojemności
  110 l przy zabudowie jednorodzinnej.
  Częstotliwość wywożenia odpadów jest
  ustalona i odbywa się w poszczególnych
  sołectwach według ustalonego harmonogramu
  – dwa razy w miesiącu. Na terenie gminy
  znajdują się również kontenery typu KP-7
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  39
  w ilości 4 szt. ustawionych w miejscach
  ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy.
  W latach 2007-2008 zebrano następujące ilości
  odpadów:
   2007 r. – 76,4 Mg, w tym:
  - tworzywa sztuczne – 45,9 Mg,
  - papier i tektura – 0,8 Mg,
  - szkło – 29,7 Mg.
   2008 r. – 97,0 Mg, w tym:
  - tworzywa sztuczne – 48,4Mg,
  - papier i tektura – 0,8 Mg,
  - szkło – 29,7 Mg.
  2. Wdrażanie systemów
  selektywnej zbiórki
  odpadów
  opakowaniowych.
  2003-
  2014
  Do gromadzenia odpadów opakowaniowych
  (selektywna zbiórka) stosuje się specjalne
  pojemniki oraz worki foliowe. Liczba
  pojemników lub worków uzależniona jest od
  charakterystyki danego terenu.
  Odbiorem odpadów zajmują się firmy, które
  posiadają zezwolenia (prezydenta, burmistrza,
  wójta) na odbiór odpadów komunalnych
  i przekazywane są do „ALMAXU” lub
  „METALIKI”
  -
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  40
  3. Rozbudowa
  infrastruktury
  technicznej do
  sortowania i
  recyklingu odpadów
  opakowaniowych
  2004-
  2011
  Prezydent Miasta wydał w dniu 18 lipca 2005r.
  na rzecz PWNS Almax decyzję o ustaleniu
  warunków zabudowy hali produkcyjnej
  położonej w Skarżysku-Kamiennej przy
  ul. Legionów 122 na zakład sortowni
  surowców z selektywnej zbiórki odpadów.
  Sortownia ta działa od 2007r.
  -
  Tabela 14. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami
  niebezpiecznymi na terenie Związku w latach 2007-2008
  Lp. Nazwa zadania w
  KPGO 2010/PGOWŚ
  Rok
  realizacji
  Nazwa zadania w
  Planie Gospodarki dla
  Związku
  Międzygminnego
  „Utylizator”
  Opis podjętych działań
  Koszt
  [w tys.
  PLN]
  1. Rozwój i organizacja
  nowych systemów
  zbierania odpadów
  niebezpiecznych.
  2007-
  2008
  W poszczególnych gminach organizowane są
  okresowe akcje (tzw. „wystawka” - mobilny
  punkt zbiórki), z reguły jeden bądź dwa razy
  w roku. Odpady te są także odbierane na
  zgłoszenie przez firmy świadczące usługi
  w zakresie zbierania odpadów komunalnych.
  -
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  41
  2. Budowa gminnych
  punktów zbiórki
  odpadów
  niebezpiecznych
  (GPZON)
  (w ramach GPZO)
  2003-
  2010
  Organizacja Gminnych
  Punktów Zbiórki
  Odpadów
  Niebezpiecznych
  GPZON o charakterze
  rozproszonym
  Na terenie Związku stworzone zostały gminne
  punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych, do
  których trafiały odpady niebezpieczne
  odbierane przez firmy oraz dostarczane przez
  prywatne osoby. Punkty zbiórki odpadów
  niebezpiecznych zlokalizowane są
  w następujących miejscach:
  - na terenie siedziby Miejskich Usług
  Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. 1-go Maja
  103,
  - gmina Suchedniów - firma „Metalika”
  ul. Stokowiec 1a, Suchedniów i P.H.U.P.
  WOMAR, ul. Fabryczna 5/6
  -
  3. Unieszkodliwianie
  odpadów
  niebezpiecznych
  2004-
  2008
  Stworzenie i obsługę dwóch gminnych
  punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych na
  terenie Gminy Skarżysko-Kamienna zlecono
  firmie „ALMAX”. Obsługa gminnych
  punktów polegała na odbiorze i utylizacji
  odpadów niebezpiecznych. Odbiór odpadów
  niebezpiecznych od mieszkańców był
  bezpłatny.
  -
  4. Likwidacja
  mogilników i innych
  zbiorników na odpady
  niebezpieczne
  2010
  Na terenie Związku nie ma mogilnika i innych
  czynnych składowisk odpadów
  niebezpiecznych.
  -
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  42
  5. Rozwój i organizacja
  systemu zbierania i
  demontażu pojazdów
  wycofanych z
  eksploatacji oraz
  odzysku i recyklingu
  odpadów powstających
  z pojazdów
  wycofanych z
  eksploatacji.
  2007-
  2008
  W gminach należących do Związku znajdują
  się stacje demontażu pojazdów:
  - PPUH Stacja Demontażu Jerzy Sieczka,
  ul. 3 Maja Skarżysko-Kamienna
  - Auto-Złom Karol Kasperek, ul. Asfaltowa
  1, Skarżysko Kamienna,
  - U. Rudnicka i A. Kuźdub Spółka Jawna,
  ul. Asfaltowa 1, Skarżysko-Kamienna
  - Złomotex sp.j. ZPH Rajczyk,
  ul. Obuwnicza 5, Skarżysko-Kamienna.
  -
  6. Inwentaryzacja
  budynków i urządzeń
  zawierających azbest i
  urządzeń
  zawierających PCB
  2004-
  2007
  Stopniowe usuwanie
  wyrobów azbestowocementowych
  (usunięcie
  i unieszkodliwienie poza
  terenem gmin
  Zrzeszonych
  w Związku)
  Na terenie gmin prowadzona jest
  inwentaryzacja miejsc występowania
  substancji stwarzających szczególne
  zagrożenia dla środowiska (m.in. pokryć
  dachowych zawierających azbest).
  Inwentaryzacja powinna być corocznie
  aktualizowana, gdyż stanowi ona podstawowe
  źródło wiedzy niezbędnej dla podejmowania
  konkretnych działań. W gminach na terenie
  Związku został opracowany Program usuwania
  azbestu (Skarżysko-Kamienna, Suchedniów,
  Skarżysko Kościelne, Bliżyn – w 2009r.).
  -
  2008-
  2011
  Dalsze usuwanie
  wyrobów azbestowocementowych
  -
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  43
  2008-
  2011
  Wyeliminowanie ze
  środowiska urządzeń
  zawierających PCB
  Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB
  ze środowiska powinno nastąpić do 2010.
  Obowiązek ten spoczywa na posiadaczu
  odpadów.
  Firma MESKO S.A. przekazała w 2007 r.
  firmie Polfrabat Sp. z o.o. z Warszawy 2 Mg
  kondensatorów zawierających PCB. Natomiast
  w 2008 r. 4,18 Mg kondensatorów
  zawierających PCB przekazano firmie
  INDAVER Polska Sp. z o.o. z Opola.
  -
  Tabela 15. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami pozostałymi
  (zużyte opony, komunalne osady ściekowe, odpady budowlane i odpady z sektora przemysłowego, odpady poubojowe
  – grupa 02) na terenie Związku w latach 2007-2008.
  Lp.
  Nazwa zadania w
  KPGO
  2010/PGOWŚ
  Rok
  realizacji
  Nazwa zadania w
  Planie Gospodarki
  Odpadami dla Związku
  Międzygminnego
  „Utylizator”
  Opis podjętych działań
  1.
  Rozbudowa
  infrastruktury
  technicznej
  dotyczącej zbierania,
  odzysku
  i unieszkodliwiania
  odpadów.
  2004-
  2015
  Organizacja zbiórki
  zużytych opon od
  mieszkańców
  W gminach należących do Związku organizowane są
  okresowe zbiórki zużytych opon.
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  44
  Tabela 16. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach informacyjno-edukacyjnych na terenie
  Związku w latach 2007-2008
  Lp.
  Nazwa zadania w
  KPGO
  2010/PGOWŚ
  Rok
  realizacji
  Nazwa zadania w
  Planie Gospodarki
  Odpadami dla Związku
  Międzygminnego
  „Utylizator”
  Opis podjętych działań
  1.
  Intensyfikacja
  edukacji
  ekologicznej
  promującej
  minimalizację
  powstawania
  odpadów oraz
  prowadzenie
  kampanii
  informacyjnoedukacyjnej
  w tym
  zakresie.
  2004-
  2011
  Kampania informacyjno
  -edukacyjna dotycząca
  prawidłowego
  gospodarowania
  odpadami
  Związek Międzygminny Utylizator w latach 2002-2006
  prowadził cyklicznie program edukacji ekologicznej
  w zakresie promującym selektywną zbiórkę surowców
  wtórnych i zagospodarowania odpadów komunalnych.
  W ramach programu przeprowadzone zostały konkursy
  polegające na zbiórce butelek typu PET, zbiórce szkła,
  makulatury i puszek aluminiowych. Przeprowadzono
  również konkursy plastyczne oraz konkursy wiedzy
  teoretycznej na temat gospodarki odpadami
  i selektywnej zbiórki surowców wtórnych.
  W latach 2007-2008 organizowane były konkursy
  ekologiczne dla szkół podstawowych, gimnazjów
  i przedszkoli w Skarżysku-Kamiennej:
  - na najlepiej zagospodarowany i zadbany teren
  szkoły /przedszkola z uwzględnieniem budowy
  ogródka skalnego/kącika zieleni.
  - plastyczny „W plastik pakujesz – środowisko
  degradujesz, w folię zawijasz – przyrodę zabijasz”
  W związku z prowadzoną na terenie gminy Bliżyn
  edukacją ekologiczną w 2008 r. uczniowie szkół
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  45
  podstawowych uczestniczący w konkursie pn.
  „Świadomie żyję: kupię, jem, segreguję” wyznaczyli
  miejsca tzw. „dzikich wysypisk”. W ten sposób udało
  się zlokalizować 15 „dzikich wysypisk”. W szkołach
  przeprowadzono również zbiórkę plastikowych butelek
  i zużytych baterii.
  Tabela 17. Przebieg procesu uchwalania planów gospodarki odpadami w poszczególnych gminach należących do
  Związku.
  Nazwa gminy Termin uchwalenia planów gospodarki odpadami
  Bliżyn Uchwała nr XXII /188/2005 z dnia 28 kwietnia 2005
  Łączna Uchwała nr 17/III/2005 z dna 18 marca 2005
  Skarżysko Kościelne Uchwała nr XXIV/ 133/ 2004 z dnia 1 grudnia 2004
  Skarżysko- Kamienna Uchwała nr XIX/77/2004 z dnia 2 grudnia 2004
  Suchedniów Uchwała nr 40/9/2004 z dnia 14 grudnia 2004
  Tabela 18. Przebieg procesu uchwalania regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie
  Związku.
  Nazwa gminy Termin uchwalenia regulaminów utrzymania
  czystości i porządku w gminach
  Bliżyn Uchwała Nr VIII/48/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
  Łączna Uchwała nr 41/IX/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
  Skarżysko Kościelne Uchwała nr XLIV/224/2006 z dnia 26 kwietnia 2006r.
  Skarżysko-Kamienna Uchwała nr XXXV/13/2006 z dnia 21 marca 2006r.
  Suchedniów Uchwała nr 4/I/2006 z dnia 26 stycznia 2006r.
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  46
  Tabela 19. Przebieg procesu określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinny spełniać
  przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
  komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach należących do Związku
  Nazwa gminy Termin podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinny spełniać
  przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Bliżyn Zarządzenie nr 43/2006 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 listopada 2006
  Łączna Nie wydano zarządzenia
  Skarżysko Kościelne Zarządzenie Wójta Gminy nr 22/2006 z dnia 30 czerwca 2006
  Skarżysko-Kamienna Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 141/2006 z dnia 12 lipca 2006 r.
  Suchedniów Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy nr 38/06 z dnia 7 września 2006 r.
  Tabela 20. Przedsiębiorstwa, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów
  komunalnych od właścicieli nieruchomości, z którymi mieli zawarte umowy.
  Nazwa
  gminy
  Liczba przedsiębiorców, którzy
  posiadali zezwolenie na prowadzenie
  działalności na odbieranie odpadów
  komunalnych od właścicieli
  nieruchomości na terenie gminy
  Bliżyn 5
  Łączna 3
  Skarżysko Kościelne 4
  Skarżysko-
  Kamienna
  7
  Suchedniów 8
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  47
  Tabela 21. Zestawienie składowisk odpadów przemysłowych na terenie Związku - stan na 31 grudnia, 2008 r.
  L.p. Miejscowość
  gmina
  Rok
  uruchomienia/
  zamknięcia
  Typ
  instalacji
  Właściciel/zarządzający Rodzaj
  składowanych
  odpadów
  Powierzchnia
  składowiska
  [ha]
  1.
  Skarżysko-
  Kamienna
  1976/ fragment
  składowiska nr działki
  22/2 i 52 zamknięte
  z dniem 31 grudnia
  2005 przysypany
  ziemią
  Składowisko
  nadpoziomowe
  Energetyka Cieplna Skarżysko-
  Kamienna Sp. z o.o.
  Popioły lotne z węgla
  kamiennego 5,5
  2. Michałów gm.
  Skarżysko
  Kościelne
  1974/2000 Stawy osadowe Zakłady Metalowe MESKO S.A. Odpady pogalwaniczne 1,0
  3.
  Bliżyn 1957/1996 Składowisko
  nadpoziomowe
  Zakład Farb i Lakierów
  „Polifarb” Bliżyn w likwidacji
  Odpady farb i lakierów
  oraz odpady
  poprodukcyjne
  0,7
  4.
  Bliżyn 1960/1996 Wylewisko Zakład Farb i Lakierów
  „Polifarb” Bliżyn w likwidacji
  Odpady płynne
  poługowiczne
  z produkcji farb
  i lakierów
  0,16
  5. Bliżyn 1970/2000 Osadnik
  ścieków
  bytowych
  z osiedla
  i chemicznych
  z laboratorium
  Zakład Farb i Lakierów
  „Polifarb” Bliżyn w likwidacji
  Odpady farb i
  chemikaliów, puszki po
  komponentach, szlaka
  pokutnicza z XIX w.,
  zaoliwione czyściwa
  1,93
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  48
  Tabela 22. Zestawienie składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku - stan na 31 grudnia, 2008 r.
  Nazwa i adres składowiska Termin zamknięcia składowiska
  Składowisko odpadów komunalnych
  „Łyżwy” Gmina Skarżysko-Kamienna 31 grudzień 2005
  Tabela 23. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze
  gospodarczym na terenie Związku w latach 2007-2008
  Lp.
  Nazwa zadania w
  KPGO 2010/PGOWŚ
  Rok
  realizacji
  Nazwa zadania w
  Planie Gospodarki
  dla Związku
  Międzygminnego
  „Utylizator”
  Opis podjętych działań
  1. Rozpoznanie stanu
  aktualnego gospodarki
  odpadami w małych
  i średnich podmiotach
  gospodarczych
  2007-
  2008
  Przedsiębiorstwa same zawierają umowy
  z przewoźnikami w celu wywożenia odpadów
  komunalnych i niebezpiecznych.
  2. Organizacja systemu
  zbierania, gromadzenie
  i transportu odpadów
  powstających
  w sektorze małych
  i średnich
  przedsiębiorców
  2007-
  2008
  Organizacja systemu
  zbiórki, transportu,
  odzysku
  i unieszkodliwiania
  odpadów od małych
  i średnich
  wytwórców
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  49
  3. Zamykanie i
  rekultywacja
  składowisk, dla
  których brak
  możliwości odzysku
  nagromadzonych
  odpadów lub nie
  spełniają wymogów
  ekologicznych
  2004-
  2011
  W Skarżysku-Kamiennej zostało zamknięte
  i zrekultywowane w roku 2006 składowisko
  pogalwaniczne Zakładów „Mesko”.
  4. Modernizacja
  składowisk odpadów,
  które nie spełniają
  wymogów
  ekologicznych
  2007-
  2008
  Nie dotyczy.
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  50
  5. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć
  W rozdziale tym zostanie przedstawiona próba podliczenia i wykonania
  oceny od strony finansowej poszczególnych zadań zapisanych w planie
  gospodarki odpadami. Zadania zostały podzielone na cztery grupy,
  tj. przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami:
  I. komunalnymi,
  II. opakowaniowymi,
  III. w sektorze gospodarczym,
  IV. niebezpiecznymi.
  Ocena realizacji poszczególnych zadań została przedstawiona w poniższej
  tabeli.
  Tabela 24. Koszty poniesione na gospodarkę odpadami w poszczególnych
  gminach w latach 2007-2008
  Gmina Koszty poniesione w latach 2007- 2008 [zł]
  Bliżyn 460 357,68 (2007r.) +
  68 829,35 (2008r.)
  Łączna 15 214,39 (2007r.) +
  20 171,64 (2008r.)
  Skarżysko Kościelne 2 571,60
  Skarżysko-Kamienna 382 529,14
  Suchedniów 130 000
  *informacje ze sprawozdań o przebiegu wykonania budżetu Gmin za 2007 i 2008 rok
  6. Ocena systemu monitoringu
  Monitoring systemu gospodarki odpadami jest jednym z elementów kontroli
  realizacji Planu Gospodarki Odpadami.
  System monitoringu realizacji „Planu…. składa się z dwóch elementów:
   monitoring środowiska, który realizowany jest przez Wojewódzki
  Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach (w zakresie gospodarki
  odpadami WIOŚ posiada uprawnienia do kontroli sposobu prowadzonej
  przez przedsiębiorców gospodarki odpadami - posiadanie odpowiednich
  decyzji administracyjnych, umów na przekazywanie odpadów, itp.). Ponadto
  WIOŚ prowadzi bazę danych o gospodarowaniu odpadami, do której
  przedsiębiorcy przesyłają informacje o wytwarzanych odpadach i sposobach
  gospodarowania nimi.
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  51
   monitoring „Planu…” składa się z oceny osiągnięcia zamierzonych celów
  w zakresie gospodarki odpadami i stopnia realizacji zadań zapisanych
  w dokumencie.
  System monitoringu zamierzonych celów oparty jest o wskaźniki
  przedstawiające stan gospodarki odpadami. W poniższej tabeli przedstawiono
  zestawienie wskaźników realizacji planu gospodarki odpadami.
  Tabela 25. Zestawienie wskaźników realizacji planu gospodarki odpadami dla
  Związku Międzygminnego Utylizator
  L.p. Wskaźnik Jednostka Wartość
  obecna
  1
  Udział procentowy mieszkańców gmin
  należących do Związku objętych
  zorganizowanym systemem zbierania odpadów
  komunalnych
  %
  mieszkańców 100
  2 Masa wytworzonych odpadów komunalnych Mg 18 265
  3
  Masa zebranych odpadów komunalnych –
  ogółem
  Mg 10 511,34
  4 Ilość zebranych zmieszanych odpadów
  komunalnych ogółem Mg 10 823,10
  5 Udział odpadów komunalnych deponowanych
  na składowiskach % 60
  6 Liczba czynnych składowisk odpadów, na
  których składowane są odpady komunalne szt. 0
  7 Masa odpadów komunalnych zebranych
  selektywnie Mg 311,76
  8
  Ilość odpadów wytworzona w instalacjach do
  odzysku w sektorze gospodarczym tys. Mg/rok 9 724,27
  9
  Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzona
  w instalacjach do odzysku w sektorze
  gospodarczym
  tys. Mg 17,971
  10
  Liczba małych i średnich podmiotów
  gospodarczych objętych ewidencją i kontrolą
  pod kątem prowadzonej gospodarki odpadami
  szt. 42
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
  „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  52
  7. Podsumowanie – wytyczne do aktualizacji PGO
  Zadania wyznaczone w Planie Gospodarki Odpadami dla Związku
  Międzygminnego Utylizator obejmują lata 2004-2011. Z uwagi na przewidziany
  okres realizacji, należy wydzielić zadania czasowe (do wykonania w danym
  okresie, są to zadania o charakterze inwestycyjnym i organizacyjnym) oraz
  zadania ciągłe (nieograniczone czasowo, z reguły są to zadania organizacyjne,
  tj. niewymagające dużych nakładów finansowych). Samorządy gmin wykonały
  lub są w trakcie realizacji zadań, zaplanowanych na okres sprawozdawczy, tj. na
  lata 2007-2008 a mianowicie:
   objęcie 100% mieszkańców systemem zorganizowanego odbioru odpadów
  komunalnych – wszyscy mieszkańcy gmin na terenie Związku mają
  stworzone warunki na odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio
  z gospodarstw domowych lub poprzez kontenery rozmieszone
  w poszczególnych miejscowościach. Natomiast z przyczyn niezależnych od
  gmin nie wszyscy mieszkańcy mają podpisane stosowne umowy z firmą
  wywozową.
   Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
  wielkogabarytowych, budowlanych oraz niebezpiecznych.
   Na terenie wszystkich gmin prowadzone są działania edukacyjne dla dzieci,
  młodzieży oraz dorosłych, których głównym celem jest podnoszenie
  świadomości ekologicznej społeczeństwa.
   Na terenie wszystkich gmin przeprowadzona została inwentaryzacja miejsc
  występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenia dla
  środowiska (inwentaryzacja pokryć dachowych zawierających azbest).
  Docelowy system gospodarki odpadami na terenie Związku wymaga
  intensyfikacji działań w zakresie rozszerzenia systemu zbiórki odpadów oraz
  systemu segregacji odpadów, tj. wzrostu udziału wysegregowanych odpadów
  wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych kierowanych na
  składowiska. Pilna stała się również realizacja zadania polegającego na
  wydzielaniu ze strumienia odpadów komunalnych odpadów ulegających
  biodegradacji. Należy zintensyfikować działania propagujące budowę
  przydomowych kompostowników.
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  53
  8. Załączniki
  Wykaz podmiotów które uzyskały pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów na terenie gmin należących
  do Związku Międzygminnego Utylizator w latach 2007-2008
  Lp.
  Nazwa
  przedsiębiorcy
  Adres
  przedsiębiorcy
  Numer i data
  wydania decyzji,
  data złożenia
  wniosku
  Rodzaj decyzji
  Z-zbieranie
  T-transport
  O-odzysk
  U-unieszkodl.
  W-wytwarzanie
  Kod odpadu
  2007 rok
  1. „ALMAX”
  Sp. z o.o.
  REGON
  670163803
  Radom
  ul. Wrocławska 3,
  Zakład Segregacji
  i Odzysku Odpadów
  w Skarżysku –
  Kamiennej,
  ul. Legionów 122
  OS.I.7647/1/1/07
  12.02.2007 r.
  W,Z,O
  Zbieranie114 kodów
  Odzysk 102 kody
  odpadów
  15 02 03- Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
  szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione
  w 15 02 02 -0,20 Mg/r.
  16 02 13*-Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1)
  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 - 0,03
  16 06 01*-Baterie i akumulatory ołowiowe - 0,50
  17 04 05-Żelazo i stal -1,0
  17 06 04-Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01
  i 17 06 03- 100,0
  19 12 01-Papier i tektura -3400,0
  19 12 02 -Metale żelazne -400,0
  19 12 03-Metale nieżelazne -120,0
  19 12 04- Tworzywa sztuczne i guma -15 300,0
  19 12 05- Szkło -1800,0
  19 12 09 -Minerały (piasek, kamienie)- 18 000,0
  19 12 10- Odpady palne ( paliwo alternatywne) -55 000,0
  19 12 12 -Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
  z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
  -40 000,0
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  54
  2. REPAKO Sp. z o.o.
  REGON
  260101001
  ul. Legionów 122
  26 – 110 Skarżysko-
  Kamienna
  Termokatalityczne
  przekształcanie
  Odpadów
  OS.I.7647/1/3/20
  07
  20.03.2007 r.
  W
  Odzysk 5 kodów
  13 01 13 *-Inne oleje hydrauliczne -0,5
  13 02 08 *- Oleje silnikowe ,przekładniowe i smarowe- 0,1
  14 06 03 *-Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników -15
  15 01 10*- Opakowania zawierające pozostałości substancji
  niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin
  I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)-0,1
  15 02 02 *-Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym oleje nieujęte
  w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)
  i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
  (np. PCB)-1
  16 02 13 *-Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
  niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 ( lampy fluorescencyjne i inne
  odpady zawierające rtęć) -25
  16 06 01 *-Baterie i akumulatory ołowiowe- 15
  07 01 99-Inne odpady z wytwarzania produktów chemii organicznej
  403,5
  16 01 03- Zużyte opony-0,5
  19 12 01 -Papier i tektura-0,5
  19 12 04-Tworzywa sztuczne i guma-0,5
  19 12 07-Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 -0,5
  odzysk
  12 01 05- Odpady z tłoczenia i wygładzania tworzyw sztucznych-500
  15 01 02-Odpady opakowań tworzyw sztucznych-7 000
  16 01 19-Tworzywa sztuczne-4 500
  19 12 04-Tworzywa sztuczne-11 000
  20 01 39-Tworzywa sztuczne-1 000
  3. P.H.U.R. „DACHREM”
  Stando
  Szymon
  Regon 292598689
  ul. Placowa 11,
  26 -130 Suchedniów
  OS.I.7647/1/4/07
  15.06.2007 r.
  W
  odpady azbestowe
  transport
  15 02 02* -Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym olejowe nieujęte
  w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty ścierki)
  i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
  (np. PCB)-20
  17 06 01*- Materiały izolacyjne zawierające azbest -100
  17 06 03*-Inne materiały izolacyjne zawierające substancje
  niebezpieczne100
  17 06 05*-Materiały konstrukcyjne zawierające azbest-500
  17 09 03*-Inne odpady z budowy remontów i demontażu
  ( w tym odpady zmieszane ) zawierające substancje niebezpieczne -500
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  55
  4. MESKO-ROL
  Sp. z o. o.
  Regon:291133126
  ul. Legionów 122,
  26 – 110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/1/5/07
  19.06.2007 r.
  Zmiana decyzji na
  wytwarzanie
  odpadów znak
  OS.I.7647/1/10/2004
  z dnia 2.12.2004 r.
  08 01 11*- Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki
  organiczne lub inne substancje niebezpieczne-1,50
  11 01 08 *-Osady i szlamy z fosforanowania-50,00
  12 01 09 *-Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali
  niezawierające chlorowców-1,00
  12 01 18 *-Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze
  szlifowania, gładzenia, pokrywania )-2,00
  13 01 10 *-Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków
  chlorowcoorganicznych -1,50
  13 02 05 *-Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  niezawierające związków chlorowcoorganicznych-1,00
  15 01 10 *-Opakowania zawierające pozostałości substancji
  niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin
  I i II klasy toksyczności – toksyczne i bardzo toksyczne )-1,00
  15 02 02*-Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte
  w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
  zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB )-5,00
  16 02 13 *-Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
  niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12- 0,80
  08 02 01- Odpady proszków powlekanych -5,00
  12 01 01- Odpady z toczenia i piłowania żelaza i stopów- 80,00
  12 01 02- Cząstki i pyły żelaza i jego stopów-2,50
  12 01 15- Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14-
  2,00
  12 01 21-Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20-
  1,00
  15 01 01-Opakowania z papieru i tektury-4,00
  15 02 03-Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania
  (np. szmaty) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02-2,00
  16 02 14 -Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02
  13-1,00
  17 04 05- Żelazo i stal-30,00
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  56
  5. Przedsiębiorstwo
  Handlowo
  Usługowe PL-Kras
  Piotr Kraska
  Regon 260054193
  Lipowe Pole
  Plebańskie 41,
  26 – 115 Skarżysko
  Kościelne
  OS.I.7647/1/6/07
  26.07.2007 r.
  W 15 02 02* -Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym olejowe nieujęte
  w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)
  i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
  (np. PCB)-100
  17 06 01* -Materiały izolacyjne zawierające azbest-150
  17 06 03*-Inne materiały izolacyjne zawierające substancje
  niebezpieczne- 150
  17 06 05*-Materiały konstrukcyjne zawierające azbest-900
  17 09 03*-Inne odpady z budowy remontów i demontażu
  (w tym odpady zmieszane ) zawierające substancje niebezpieczne -500
  6. Zakład
  Produkcyjno-
  Handlowy
  „AGMES”
  Zdzisław Sułek
  Regon:290157060
  ul. Ponurego 20,
  26 – 110, Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/1/7/20
  07
  25.07.2007
  W 11 01 05*- Kwasy trawiące - zużyte kwaśne kąpiele -0,60
  11 01 09*-Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje
  niebezpieczne-0,45
  11 01 13*-Odpady z odtłuszczania zawierające substancje
  niebezpieczne-0,15
  15 01 10*-Opakowania zawierające pozostałości substancji
  niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin
  I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)-0,05
  16 02 13 *-Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
  niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (lampy fluorescencyjne
  i inne odpady zawierające rtęć)-0,005
  15 02 03-Sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieujęte
  w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) ubrania
  ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)-
  0,10
  7. Zakład Remontowo
  Budowlany
  Regon290155261
  ul. Sienkiewicza 19,
  26 – 110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/1/8/20
  07
  26.07.2007 r.
  W 15 02 02* -Sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym olejowe nieujęte w
  innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
  ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)-20
  17 06 01* -Materiały izolacyjne zawierające azbest-100
  17 06 03*-Inne materiały izolacyjne zawierające substancje
  niebezpieczne- 100
  17 06 05*-Materiały konstrukcyjne zawierające azbest-500
  17 09 03*-Inne odpady z budowy remontów i demontażu
  ( w tym odpady zmieszane ) zawierające substancje niebezpieczne -500
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  57
  8. „ALMAX”
  Sp. z o. o.
  Regon 670163803
  Radom
  ul. Wrocławska 3,
  Zakład Segregacji
  i Odzysku Odpadów
  w Skarżysku –
  Kamiennej,
  ul. Legionów 122
  OS.I.7647/1/9/07
  24.08.2007 r.
  zmiana decyzji
  OS.I.7647/1/1/07 z
  dnia 12.02.2007 r.
  Zmiana w zakresie zbierania 137 kodów odpadów oraz w zakresie
  odzysku 123 kody odpad łącznie z dokładniejszym opisem procesu
  odzysku
  9. „ALMAX”
  Sp. z o. o.
  Regon 670163803
  Radom
  ul. Wrocławska 3,
  Zakład Segregacji
  i Odzysku Odpadów
  w Skarżysku –
  Kamiennej,
  ul. Legionów 122
  OS.I.7647/1/10 z
  dnia 20.11.2007 r.
  Uchylenie decyzji
  OS.I.7647/1/6-
  1/06/07 z dnia
  15.01.2007 r.
  Decyzja dotyczyła umieszczonego na wysypisku sita , miało ono tam
  być tymczasowo a zostało na stałe i potem cofnięto sito ale nie
  umorzono całości.
  10. EXPOL – BIS S.J.
  Arkadiusz
  Pawliszak,
  Waldemar
  Pawliszak
  Regon 290890227
  ul. Wioślarska 1,
  26 – 110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/1/11/0
  7/08 z dnia
  09.01.2007 r.
  W 15 01 11*- Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate
  elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie
  z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi- 50,00
  17 03 80- Odpadowa papa- 400,00
  17 06 01* -Materiały izolacyjne zawierające azbest- 500,00
  17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest -400,00
  11. Międzyzakładowy
  Ośrodek Medycyny
  Pracy
  Regon 000835532
  ul. Ekonomii 4,
  26 – 110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/2/4207
  16.04.2007 r.
  PGO 09 01 01*- Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów - 0,2
  09 01 04* -Roztwory utrwalaczy -0,1
  16 02 13 * -Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (świetlówki ) -0,01
  16 02 15* -Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze
  zużytych urządzeń (monitory) -0,01
  18 01 03 * -Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje
  chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do
  przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do
  których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia , ze wywołują
  choroby u ludzi lub zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki,
  podpaski, podkłady) z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82- 0,6
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  58
  12. SILVER S.C.
  Dorota Figlarska,
  Robert Kowalczyk
  Regon 260147262
  ul. Matejki 2, 26 –
  110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/2/3/07
  10.05.2007
  PGO
  Z T O
  13 02 05*-Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe- 0,10
  13 02 06*-Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe -0,10
  16 01 07*- Filtry olejowe-0,02
  16 01 13*-Płyny hamulcowe-0,02
  16 02 13*-Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1)
  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12-0,05
  16 06 01* -Baterie i akumulatory ołowiowe - 0,05
  13. PKP CARGO S.A.
  Zakład Przewozów
  Towarowych
  Regon:
  277586360-00220
  Al. Niepodległości
  90,
  26 – 110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/2/4/07
  30.05.2007
  PGO 16 02 11* -Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 0,15
  16 02 13* -Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1)
  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 -0,35
  14. Zakład
  Oczyszczania
  Miasta Zofia
  Kozłowska
  Regon 260177582
  ul. Krakowska 211,
  26 – 110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/2/7/07
  11.09.2007
  PGO Z T 13 02 04 * -Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  zawierające związki chlorowcoorganiczne -0,935
  16 01 07 * -Filtry olejowe - 0,10
  16 02 13 * -Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (lampy fluorescencyjne) -
  0,025
  15. BIO-MED. Plus
  Sikora Kazimiera i
  Leonard
  Regon:292461996
  ul. Olszewskiego 6,
  25 – 953 Kielce
  OS.I.7647/3/1/20
  07
  14.02.2007 r.
  Zmiana decyzji w
  związku ze zmianą
  adresu
  Adres z Tatrzańskiej 141 na Olszewskiego 6
  16. NAFTOSERWIS
  Sp. z o. o.
  Regon: 015851054
  Aleja Stanów
  Zjednoczonych 53,
  04-028 Warszawa
  OS.I.7647/3/3/07
  Z dnia 20.04.2007
  PGO 13 02 08* -Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe- 1,00
  13 05 07* -Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach -
  300,00
  15 02 02* -Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe
  nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)
  i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.
  PCB) -5
  16 02 13* -Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
  niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 -0,5
  16 07 08* -Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty -150
  17 05 03* -Gleba i ziemia, w tym kamienie zawierające substancje
  niebezpieczne (np. PCB) -50
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  59
  17. Przedsiębiorstwo
  Handlowo-
  Usługowo-
  Produkcyjne
  EURO-GAZ Sp. J.
  Regon: 290850943
  26 – 052 Sitkówka
  Nowiny Zagórsko
  31 a
  OS.I.7647/3/4/07
  22.05.2007 r.
  PGO 15 02 02*-Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie
  ujęte w innych grupach ), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki )
  i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
  (np. PCB) - 1,00
  17 06 01*- Materiały izolacyjne zawierające azbest-1500,00
  17 06 05*-Materiały konstrukcyjne zawierające azbest-1500,00
  18. ZACH-UTYL
  Regon :260114280
  25-671 Kielce
  ul. Batalionów
  Chłopskich 71
  OS.I.7647/3/5/07
  12.12.2007 r.
  PGO Zmiana decyzji znak OS.I.7647/3/14/06 w związku ze zmianą adresu
  19. P.P.H.U. MPC
  Jędrys Michał
  Regon: 292669604
  ul. Sokola 24/1,
  26 – 110 Skarżysko
  – Kamienna
  OS.I.7647/5/3/07/
  08
  03.01.2007 r.
  Z T Zbieranie obejmuje 40 kodów odpadów
  20. Zakład
  Produkcyjno-
  Handlowy
  „ZŁOMET”
  Dariusz Indyka,
  Regon : 292669604
  ul. Klonowa 19,
  26–110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/5/3/07/
  08
  03.01.2008
  Z T Zbieranie obejmuje 37 kodów odpadów
  21. Firmie Handlowej
  HANA , Henryk
  Jóźwik
  Regon: 290169270
  ul. Grottgera 10,
  26–110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/5/4/07/
  08
  ZT Zbieranie obejmuje 43 kodów odpadów
  22. SFW ENERGIA ul. Św. Urbana 17,
  44-100 Gliwice
  OS.I.7647/6/1/07
  12.02.2007 r.
  I 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
  10 01 02 – popioły lotne z węgla kamiennego
  15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
  15 01 02 – opakowania tworzyw sztucznych
  16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do
  16 02 13
  16 06 04 – baterie alkaliczne
  16 06 05 – inne baterie i akumulatory
  16 80 01 – magnetyczne i optyczne nośniki informacji
  17 01 07 – zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego odpadowych
  materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
  wymienione w 17 01 06
  17 02 02 – szkło
  17 04 05 – żelazo i stal
  17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01
  i 17 06 03
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  60
  23. Prywatny Gabinet
  Stomatologiczny
  Pani Urszula
  Jastrzębska
  Ul. Niepodległości
  125 m 5
  26-110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/6/2/07
  19.02.2007 r.
  I 18 01 03* - inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje
  chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do
  przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do
  których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują
  choroby u ludzi i zwierząt
  16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
  niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 - świetlówki
  24. Prywatny Gabinet
  Stomatologiczny
  Pan Andrzej
  Jastrzębski
  Ul. Niepodległości
  125 m 5, 26-110
  Skarżysko-Kamienna
  OS.I.7647/6/ 3/07
  19.02.2007 r.
  I 18 01 03* - inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje
  chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do
  przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do
  których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują
  choroby u ludzi i zwierząt
  16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
  niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 - świetlówki
  25. AUTO – MARKO
  Naprawa Nadwozi
  Samochodowych
  Blacharstwo
  i Lakiernictwo
  Marian Kabała
  26 – 130
  Suchedniów,
  ul. Bodzentyńska
  33A
  OS.I.7647/6/4/07
  08.03.2007 r.
  I 08 01 17 – odpady z usuwania farb i lakierów zawierające
  rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  13 02 08 – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  15 02 02 – Materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania
  16 01 13 – filtry olejowe
  16 02 13 – płyny hamulcowe
  16 02 13 – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
  niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 – świetlówki
  16 06 01 – baterie i akumulatory ołowiowe
  [w sumie 80 kg]
  08 01 18 – odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w
  08 01 17
  08 01 20 – zawiesiny wodne farb i lakierów inne niż wymienione w 08
  01 19
  08 01 99 – inne nie wymienione odpady ( szpachla, klej, resztki farb
  suche bez rozpuszczalnika)
  15 01 01 – opakowania z papieru i tworzywa
  15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
  15 01 04 – opakowania z metali
  15 02 03 – materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, szmaty,
  ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
  16 01 03 – zużyte opony
  16 01 15 – płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16
  01 04
  16 01 17 – metale żelazne
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  61
  16 01 18 – metale nieżelazne
  16 01 19 – tworzywa sztuczne
  16 01 20 - szkło
  16 01 22 – inne nie wymienione elementy
  16 -1 99 – inne nie wymienione odpady
  16 06 05 – inne baterie i akumulatory
  16 08 01 – zużyte katalizatory
  20 03 01 – inne odpady komunalne
  20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów (piach)
  [w sumie 2250 kg]
  26. AZUR SYSTEM
  Sp. z o. o.
  ul. Narzędziowa 16,
  21-045 Świdnik
  OS.I.7647/6/5/07
  09.03.2007 r.
  I 82 pozycje odpadów przewidywanych do wytworzenia podczas
  prowadzonej działalności odbioru odpadów płynnych, półpłynnych
  i szlamów ze zbiorników technologicznych, retencyjnych pojemników
  zbiorczych lub separatorów będących częścią instalacji
  eksploatowanych przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego,
  chemicznego, farmaceutycznego, farbiarskiego i innych
  27. Indywidualna
  Praktyka Lekarska
  Lek. dentysta
  Urszula Kaczmarek
  ul. E. Peck 9 A,
  26-130 Suchedniów
  OS.I.7647/6/6/07
  19.03.2007 r.
  I 18 01 03* - inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje
  chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do
  przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do
  których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują
  choroby u ludzi i zwierząt
  28. Prywatny Gabinet
  Stomatologiczny
  Cezary Kaczmarek
  ul. Kosmonautów
  1/5,
  26-110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/6/6/07
  19.03.2007 r.
  I 18 01 03* - inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje
  chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do
  przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do
  których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują
  choroby u ludzi i zwierząt
  29. Farmacja Kolejowa
  Sp. z o. o.
  Apteka przy
  ul. Sokola 44
  26 – 110
  Skarżysko-
  Kamienna
  ul. Radzymińska 94,
  03-574 Warszawa
  OS.I.7647/9/07
  18.06.2007 r.
  I 18 01 08* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
  18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 09
  18 01 06* - chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające
  substancje niebezpieczne
  18 01 07 – chemikalia w tym odczynniki chemiczne, inne niż
  wymienione w 18 01 06
  16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
  16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
  niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
  20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
  wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
  20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  62
  wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
  30. Prywatny Gabinet
  Stomatologiczny
  Renata Kaczmarzyk
  ul. 1 – go Maja 65 ,
  26-110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/6/10/0
  7
  27.07.2007 r.
  I 18 01 03* - inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje
  chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do
  przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do
  których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują
  choroby u ludzi i zwierząt
  16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
  niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 - świetlówki
  31. Prywatny Gabinet
  Stomatologiczny
  Paweł Kaczmarzyk
  ul. 1 – go Maja 65,
  26-110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/6/11/0
  7
  27.07.2007 r.
  I 18 01 03* - inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje
  chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do
  przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do
  których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują
  choroby u ludzi i zwierząt
  16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
  niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 - świetlówki
  32. Indywidualna
  Specjalistyczna
  Poradnia
  Chirurgiczna
  ul. E. Peck 9A,
  26-130 Suchedniów
  OS.I.7647/6/12/0
  7
  23.10.2007 r.
  I 18 01 03* - inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje
  chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do
  przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do
  których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują
  choroby u ludzi i zwierząt
  18 01 02 – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty
  służące do jej przechowywania z wyłączeniem 18 01 03
  33. NZOZ
  Medycyna Szkolna
  ul. Piłsudskiego 50,
  26-110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/6/13/0
  7
  13.11.2007 r.
  I 18 01 03* - inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje
  chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do
  przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do
  których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują
  choroby u ludzi i zwierząt
  34. EUROCASH S.A.
  Sieć Handlowa
  Delikatesy Centrum
  62-052 Komorniki
  ul. Wiśniowa 11
  Hurtownia ul.
  Ekonomii 1,5 26 –
  100 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/6/14/0
  7
  22.11.2007 r.
  I 08 03 18 - Odpadowy toner drukarski
  15 01 01 – odpady opakowaniowe papier i tektura
  15 01 02 - odpady opakowaniowe tworzywa sztuczne
  15 01 03 – odpady opakowaniowe z drewna
  16 03 80 – Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do
  spożycia
  16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
  niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 - świetlówki
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  63
  35. Kieleckie
  Przedsiębiorstwo
  Robót Drogowych
  Sp. z o. o.
  ul. Przęsłowa 2 a 25-
  670 Kielce
  OS.I.7647/6/16/0
  7
  31.12.2007 r.
  I 17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  64
  Lp.
  Nazwa
  przedsiębiorcy
  Adres
  przedsiębiorcy
  Numer i data
  wydania decyzji,
  data złożenia
  wniosku
  Rodzaj decyzji
  Z-zbieranie
  T-transport
  O-odzysk
  U-unieszkodl.
  W-wytwarzanie
  Kod odpadu
  2008 rok
  1. PPHU DANMAR
  Marek Kozdrach
  Skarżysko-
  Kamienna
  ul. Jodłowa 33
  OS.I.7647/1/1/08
  10.04.2008 r.
  W, Z, T Zmiana dotyczy decyzji OS.I.7647/1/5/2003 z dnia 09.06.2003 roku
  obejmująca 34 rodzaje odpadów
  2. DELFO POLSKA
  S.A.
  ul. Turyńska 100,
  43-100 Tychy
  Zakład Produkcyjny
  ul. Legionów 122,
  26-111 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/12/08
  17.04.2008 r.
  W 13 01 13* - inne oleje hydrauliczne
  13 02 08* inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte
  w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty i ścierki)
  i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
  (np. PCB)
  16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
  niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  16 06 01* - baterie i akumulatory
  15 01 04 Opakowania z metali
  15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny ochronne inne niż
  wymienione w 15 02 02*
  17 04 05 – Żelazo i stal
  16 01 03 – zużyte opony
  16 06 02 - baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
  16 80 01 – magnetyczne i optyczne nośniki informacji
  19 12 07 – drewno inne niż wymienione w 19 12 06
  3. F.U. „TOMBUD”
  Tomasz Grzybowski
  ul. Rejowska 45/46,
  26-110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/1/3/08
  5.05.2008 r.
  W, T 15 02 02* - Sorbenty , materiały filtracyjne( w tym oleje odpadowe
  nieujęte w innych grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty i ścierki)
  i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
  17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest
  17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
  4. Zakłady Wyrobów
  Kamionkowych
  „MARYWIL” S.A.
  ul. Sportowa 10
  26-130 Suchedniów
  OS.I.7647/1/3/20
  08 9.05.2008 r.
  W 13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie
  zawierające związków chlorowcoorganicznych
  15 02 02* - Sorbenty , materiały filtracyjne( w tym oleje odpadowe
  nieujęte w innych grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty i ścierki)
  i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
  16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  65
  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe
  10 01 01 – Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów z wyłączeniem
  pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04
  10 12 03 – Cząstki i pyły
  10 12 08 – Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika
  budowlana
  10 12 99 – inne nie wymienione odpady
  16 01 03 – zużyte opony
  17 04 05 – żelazo i stal
  5. Zakład
  Ogólnobudowlany
  Andrzej Niziołek
  Lipowe Pole 60
  26-115 Skarżysko
  Kościelne
  OS.I.7647/1/6/08
  08.07.2008 r.
  W 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest
  17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
  6. PPH ABBAEKOMED
  Sp. z o. o.
  87-100 Toruń
  ul. Moniuszki 11/13
  OS.I.7647/2/1/08
  08.01.2008 r.
  PGO Zmiana adresu firmy
  7. SITA Polska
  Sp. z o. o.
  ul. Ciołka 16 01-443
  Warszawa
  OS.I.7647/2/2/08
  17.03.2008
  PGO 13 05 02* - szlamy z odwadniania olejów w separatorach
  13 05 03* - szlamy z kolektorów
  13 05 06* - olej z odwadniania olejów w separatorach
  13 05 06* - zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
  13 05 08* - mieszanina odpadów z piaskowników i odwadniania
  olejów w separatorach
  16 07 08* - odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
  8. NZOZ
  Świętokrzyskie
  Centrum Medyczne
  Pracownia
  Tomografii
  Komputerowej
  25-734 Kielce
  ul. Jagiellońska 72
  pracownia
  w Skarżysku-
  Kamiennej,
  ul. Szpitalna 1
  OS.I.7647/2/4/20
  08 24.04.2008 r.
  PGO 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
  niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  18 01 03* - inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje
  chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do
  przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do
  których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują
  choroby u ludzi i zwierząt
  9. PKP
  ENERGETYKA Sp.
  z o. o.
  Zakład
  Świętokrzyski
  Warszawa ul. Hoża
  63/67
  ul. Paderewskiego
  43/45 ,
  25-502 Kielce
  OS.I.7647/2/5/08
  6.05.2008
  PGO 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji
  niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych
  15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne( w tym oleje odpadowe
  nieujęte w innych grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty i ścierki)
  i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
  16 01 21* - Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07
  do 16 01 11, 16 01 13, 16 01 14
  16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  66
  16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe
  16 06 028 – Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
  17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane odpadami
  17 04 10* - kable zawierające ropę naftową, smole i inne substancje
  niebezpieczne
  10. KAESER
  KOMPRESSOREN
  Sp. z o. o.
  02-829 Warszawa
  ul. Taneczna 82
  OS.I.7647/2/6/08
  26.06.2008 r.
  PGO 12 01 10* - syntetyczne oleje z obróbki metali
  13 02 05* mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie
  zawierające związków chlorowcoorganicznych
  13 02 05* - syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji
  niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych
  15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania
  i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
  16 01 07* - Filtry olejowe
  11. VIKI PLAST
  Władysław Kraska
  S. J.
  Ul. Legionów 122
  26-111 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/2/7/20
  08
  23.06.2008 r.
  PGO 08 03 17* - odpadowy toner drukarski
  13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  niezawierające związków chlorowcoorganicznych
  15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji
  niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony
  roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne
  15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania
  i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
  16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
  niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (świetlówki, monitory,
  komputery, drukarki)
  16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte
  z zużytych urządzeń
  12. DEKONTA Polska
  Sp. z o. o.
  25-116 Kielce
  ul. Ściegiennego
  252
  OS.I.7647/2/8/08
  23.06.2008 r.
  PGO 13 07 03* - mieszanina produktów ropopochodnych z paliw ciekłych
  19 13 17* - odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np.
  koncentratu) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje
  niebezpieczne
  13. PKP
  ENERGETYKA Sp.
  z o. o. z siedzibą w
  Warszawie Zakład
  Świętokrzyski
  Ul. Paderewskiego
  43/45
  25-502 Kielce
  OS.I.7647/2/9/08
  09.07.2008 r.
  PGO 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji
  niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych
  15 02 02*- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania
  i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
  16 01 21* - niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do
  16 01 11, 16 01 13, 16 01 14
  16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  67
  16 06 02* - Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
  17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane odpady z betony gruzu
  ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
  wyposażenia
  17 04 10* - kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje
  niebezpieczne
  14. Samodzielny
  Publiczny Zakład
  Opieki Zdrowotnej
  „Przychodnie
  Miejskie”
  26-110 Skarżysko-
  Kamienna,
  ul. Apteczna 7
  OS.I.7647/2/10/0
  8
  03.07.2008 r.
  PGO Uchylenie decyzji w całości
  15. Miejskie Usługi
  Komunalne
  Sp. z o. o.
  Ul. 1-go Maja 103,
  26-110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/2/11/0
  8
  08.08.2008 r.
  PGO Zmiana decyzji OS.I.7647/1/15/08 z dnia 29.12.2005 r. poprzez
  dodanie dodatkowych odpadów do zbierania i transportu:
  20 01 23* - urządzenia zawierające freony
  20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
  wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
  20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
  wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
  16. Zakład Przerobu
  Złomu
  „METALIKA” Anna
  Borowiec
  ul. Stokowiec 1A,
  26-130 Suchedniów
  Regon: 291130300
  OS.I.7647/2/16/0
  8
  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
  15 01 04 Opakowania z metali
  15 01 07 Opakowania ze szkła
  16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony HCFC, HFC
  16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
  niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02
  12
  16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte
  z zużytych urządzeń
  16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń innych niż wymienione
  w 16 02 15
  16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
  17 04 01 Miedz, brąz, mosiądz
  17 04 02 Aluminium
  17 04 03 Ołów
  17 04 05 Żelazo i stal
  17 04 06 Cyna
  17 04 07 Mieszaniny metali
  20 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  68
  20 01 23* Urządzenia zawierające freony
  20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
  wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
  20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 20 01
  21, 20 01 23, 20 01 35
  20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
  17. P.P.H.U. „TUR”
  Barbara Michalska,
  ul. Kopernika 152
  26-110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/4/1/08
  15.07.2008 r.
  O 19 12 08 – tekstylia – 500 Mg
  20 01 10 – odzież – 2000 Mg
  18. EKO CENTRUM
  Kłak Daniela
  ul. Rajdowa 26
  26-110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/4/2/08
  19.06.2008 r.
  O
  Z,T
  07 02 13 – odpady z tworzyw sztucznych
  15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
  15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
  17 02 03 – Tworzywa sztuczne
  19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma
  07 02 13 – odpady z tworzyw sztucznych
  15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
  15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
  17 02 03 – Tworzywa sztuczne
  19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma
  19 12 01 - Papier i tektura
  19. Przedsiębiorstwo
  Geologiczne
  Sp. z o. o.
  ul. Hauke Bosaka
  3 A
  25-214 Kielce
  OS.I.7647/4/3/08
  20.08.2008
  O 17 05 03* - gleba i ziemia, zawierające substancje ropopochodne
  20. Zakład Produkcyjno-
  Handlowy ZŁOMET
  Dariusz Indyka
  ul. Klonowa 19
  26 – 110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/5/1/08
  29.01.2008 r.
  Z,T
  37 poz.
  10 02 80 - Zgary z hutnictwa żelaza
  10 09 80 - Wybrakowane wyroby żeliwne
  12 01 01 - Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
  12 01 02 - Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
  12 01 03 - Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
  12 01 04 - Cząstki i pyły metali nieżelaznych
  12 01 13 - Odpady spawalnicze
  15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury
  15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
  15 01 03 - Opakowania z drewna
  15 01 04 - Opakowania z metali
  15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe
  15 01 06 - Mieszane odpady opakowaniowe
  15 01 07 - Opakowania ze szkła
  15 01 09 - Opakowania z tekstyliów
  16 01 06 - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  69
  niezawierajace cieczy i innych niebezpiecznych elementów
  16 01 17 - Metale żelazne
  16 01 18 - Metale nieżelazne
  16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do
  16 02 13
  16 02 16 - Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż
  wymienione w 16 02 15
  17 02 02 - Szkło
  17 02 03 - Tworzywa sztuczne
  17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz
  17 04 02 - Aluminium
  17 04 03 - Ołów
  17 04 04 - Cynk
  17 04 05 - Żelazo i stal
  17 04 06 - Cyna
  17 04 07 - Mieszaniny metali
  17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10
  19 10 01 - Odpady żelaza i stali
  19 10 02 - Odpady metali nieżelaznych
  19 12 01 - Papier i tektura
  19 12 02 - Metale żelazne
  19 12 03 - Metale nieżelazne
  19 12 04 - Tworzywa sztuczne i guma
  19 12 05 - Szkło
  21. SINOMA Krzysztof
  Oettingen
  ul. Brzeska 1
  31-998 Kraków
  Zakład
  w Skarżysku-
  Kamiennej,
  ul. Rejowska 65,
  Niepodległości 78
  OS.I.7647/5/2/08
  19.02.2008 r.
  Z,T
  51 poz.
  03 03 07 - Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury
  i tektury
  03 03 08 - Odpady z sortowania papieru i tektury
  12 01 01 - Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
  12 01 02 - Cząstki i pyły żelaza i jego stopów
  12 01 03 - Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
  12 01 04 - Cząstki i pyły metali nieżelaznych
  12 01 05 - Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
  15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury
  15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
  15 01 03 - Opakowania z drewna
  15 01 04 - Opakowania z metali
  15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe
  15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe
  15 01 07 - Opakowania ze szkła
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  70
  16 01 17 - Metale żelazne16 01 18
  16 01 18 - Metale nieżelazne
  16 01 19 - Tworzywa sztuczne
  16 02 09* - Transformatory i kondensatory zawierające PCB
  16 02 10* - Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi
  zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
  16 02 11* - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
  16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
  16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02
  13
  16 02 15* - Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z
  zużytych urządzeń
  16 02 16 - Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione
  w 16 02 15
  16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe
  16 06 02* - Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
  16 06 03* - Baterie zawierające rtęć
  16 06 04 - Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03
  16 06 05 - Inne baterie i akumulatory
  17 02 01 - Drewno
  17 02 02 - Szkło
  17 02 03 - Tworzywa sztuczne
  17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz
  17 04 02 - Aluminium
  17 04 03 - Ołów
  17 04 04 - Cynk
  17 04 05 - Żelazo, stal
  17 04 07 - Mieszaniny metali
  17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10
  19 12 01 - Papier i tektura
  19 12 02 - Metale żelazne
  19 12 03 - Metale nieżelazne
  19 12 04 - Tworzywa sztuczne i guma
  19 12 05 - Szkło
  20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
  20 01 23* - Urządzenia zawierające freony
  20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  71
  wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane
  baterie i akumulatory zawierające te baterie
  20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
  20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
  wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
  20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
  wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
  22. Zakład Produkcyjno-
  Handlowy Złomotex
  Rajczyk Sp. J.
  ul. Słoneczna 17 a
  42-360 Poraj
  Zakład
  w Skarżysku-
  Kamiennej,
  ul. Obuwnicza 5
  OS.I.7647/5/3/08
  28.03.2008 r.
  Z Rozszerzenie decyzji znak OS.I.764775/2/06 z dnia 01.03.2006 r.
  Dodatkowy kod odpadu – poz. 71. 02 01 07 – odpady z gospodarki
  leśnej
  23. Dorota Sulima
  Transport
  Ciężarowy, Skup
  i Sprzedaż Złomu
  ul. Bobowskich 17,
  26-110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/5/4/08
  10.04.2008 r.
  T Zezwolenie obejmuje transport 126 kodów odpadów na terenie całego
  kraju.
  01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
  01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin inne niż rudy metali
  01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
  01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione
  w 01 0407
  01 04 09 Odpadowe piaski i iły
  01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał
  inne niż wymienione w 01 04 07
  02 01 03 Odpadowa masa roślinna
  02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
  02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
  02 01 10 Odpady metalowe
  02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia
  i przetwórstwa
  02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia
  i przetwórstwa
  02 03 81 Odpady z produkcji z pasz roślinnych
  02 03 82 Odpady tytoniowe
  03 01 01 Odpady kory i korka
  03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir inne niż
  wymienione w 03 01 04
  03 03 01 Odpady z kory i drewna
  03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury
  i tektury
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  72
  03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do
  recyklingu
  10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe stalownicze)
  10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów
  10 02 10 Zgorzelina walcownicza
  10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza
  10 03 02 Odpadowe anody
  10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
  10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
  10 06 80 Żużle szybowe i granulowane
  10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
  10 07 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
  10 09 03 Żużle odlewnicze
  10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne
  niż wymienione w 10 09 05
  10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż
  wymienione w 10 09 07
  10 09 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż
  wymienione w 10 09 15
  10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne
  10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze
  10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
  10 11 05 Cząstki i pyły
  10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
  10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki
  termicznej
  10 12 03 Cząstki i pyły
  10 12 06 Zużyte formy
  10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle, ceramika
  budowlana (po przeróbce termicznej)
  10 13 80 Odpady z produkcji cementu
  10 13 81 Odpady z produkcji gipsu
  10 13 82 Wybrakowane wyroby
  12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
  12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
  12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
  12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych
  12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
  12 01 13 Odpady spawalnicze
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  73
  12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 06
  12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
  15 01 01 Odpady z papieru i tektury
  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
  15 01 03 Opakowania z drewna
  15 01 04 Opakowania z metali
  15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
  15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
  15 01 07 Opakowania ze szkła
  15 01 09 Opakowania z tekstyliów
  15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania
  (np. szmaty, ścierki i ubrania ochronne inne niż wymienione
  w 15 02 02*)
  16 01 03 Zużyte opony
  16 01 06 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy
  niezawierajace cieczy i innych niebezpiecznych elementów
  16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
  16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione
  w 16 01 14
  16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony
  16 01 17 Metale żelazne
  16 01 18 Metale nieżelazne
  16 01 19 Tworzywa sztuczne
  16 01 20 Szkło
  16 01 22 Inne niewymienione elementy
  16 01 99 Inne niewymienione odpady
  16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
  16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
  17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  17 01 02 Gruz ceglany
  17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
  wyposażenia
  17 01 07 Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
  materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
  wymienione w 17 0106
  17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny, itp.
  17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
  17 01 82 Inne niewymienione odpady
  17 02 01 Drewno
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  74
  17 02 02 Szkło
  17 02 03 Tworzywa sztuczne
  17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
  17 03 80 Odpadowa papa
  17 0401 Miedź, brąz, mosiądz
  17 04 02 Aluminium
  17 04 03 Ołów
  17 04 04 Cynk
  17 04 05 Żelazo i stal
  17 04 06 Cyna
  17 04 07 Mieszaniny metali
  17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
  17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione
  w 17 05 03
  17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
  17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo inne niż wymieniony w 17 05 07)
  17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż
  wymienione w 17 08 01
  17 09 04 Zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu inne niż
  wymienione w 17 08 01, 17 09 02 i 17 09 03
  19 10 01 Odpady żelaza i stali
  19 10 02 Odpady metali nieżelaznych
  19 12 01 Papier i tektura
  19 12 02 Metale żelazne
  19 12 03 Metale nieżelazne
  19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
  19 12 05 Szkło
  19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
  19 12 08 Tekstylia
  19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
  19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
  z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
  19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż
  wymienione w 19 13 01
  20 01 01 Papier i tektura
  20 01 02 Szkło
  20 01 10 Odzież
  20 01 11 Tekstylia
  20 01 39 Tworzywa sztuczne
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  75
  20 01 40 Metale
  20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
  20 02 02 Gleba i ziemia w tym kamienie
  20 02 03 Inne odpady ulegające biodegradacji
  20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
  20 03 02 Odpady z targowisk
  20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
  20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
  20 03 99Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
  24. Firma TIDY
  Konieczny Ignacy
  Ul. Zielna 1/57,
  26-110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/5/5/08
  20.05.2008 r.
  T 02 01 03 - Odpadowa masa roślinna
  02 01 04 - Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
  02 01 07 - Odpady z gospodarki leśnej
  02 01 10 - Odpady metalowe
  03 01 01 - Odpady kory i korka
  03 01 05 - Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir inne
  niż wymienione w 03 01 04
  03 03 01 - Odpady z kory i drewna
  03 03 07 - Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury
  i tektury
  03 03 08 - Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do
  recyklingu
  10 11 12 - Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
  15 01 01 - Odpady z papieru i tektury
  15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
  15 01 03 - Opakowania z drewna
  15 01 04 - Opakowania z metali
  15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe
  15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe
  15 01 07 - Opakowania ze szkła
  15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania
  (np. szmaty, ścierki i ubrania ochronne inne niż wymienione
  w 15 02 02*)
  16 01 03 - Zużyte opony
  16 01 06 - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy
  niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów
  16 01 17 - Metale żelazne
  16 01 18 - Metale nieżelazne
  16 01 19 - Tworzywa sztuczne
  16 01 20 - Szkło
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  76
  17 02 01 - Drewno
  17 02 02 - Szkło
  17 02 03 - Tworzywa sztuczne
  19 10 01 - Odpady żelaza i stali
  19 10 02 - Odpady metali nieżelaznych
  25. P.P.H.U.BAMEX
  Marcin Zolbach
  ul. Żeromskiego 61,
  26-130 Suchedniów
  OS.I.7647/5/6/08
  20.05.2008 r.
  Z,T 15 01 01 – Odpady z papieru i tektury
  15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
  15 01 04 – opakowania z metali
  15 01 07 – opakowania ze szkła
  16 01 17 Metale żelazne
  16 01 08 – metale nieżelazne
  17 04 01- Miedz, brąz, mosiądz
  17 04 02 – aluminium
  17 04 03 – ołów
  17 04 05 – Żelazo i stal
  19 10 01 – odpady żelaza i stali
  19 10 02 – odpady metali nieżelaznych
  26. Przedsiębiorstwo
  Handlowo Usługowe
  MAXOL Sp. J.
  Ryszard Świtek –
  Czesław Bujnowski
  ul. Zagórska 20 B,
  26-130 Suchedniów
  OS.I.7647/5/7/08
  08.08.2008 r.
  Z,T 12 01 09* - odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie
  zawierające chlorowców
  13 01 10* - mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków
  chlorowcoorganicznych
  13 01 12* - oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
  13 01 13* - inne oleje hydrauliczne
  13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie
  zawierające związków chlorowcoorganicznych
  13 02 07* - oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające
  biodegradacji
  13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  13 03 07* - mineralne oleje i ciecze stosowane jako izolatory oraz
  nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
  13 03 09* - oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki
  ciepła łatwo ulegające degradacji
  16 01 14* - płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje
  niebezpieczne
  16 01 15* - płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione
  w 16 01 14
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  77
  27. Przedsiębiorstwu
  Eksportowo –
  Importowemu
  „TOM-MARG”
  ul. Legionów
  122 D, 26–110
  Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/5/9/08
  12.12.2009 r.
  T 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do
  recyklingu
  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
  28. CENTRUM
  OPIEKUŃCZOPIELĘGNACYJNE
  DLA DOROSŁYCH
  ANNA S.C.
  ul. Kościelna 16 A,
  26-115 Skarżysko
  Kościelne
  OS.I.76347/6/1/0
  8
  23.01.2008 r.
  I 18 01 03* - inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje
  chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do
  przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do
  których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują
  choroby u ludzi i zwierząt
  29. SKUP AUT
  POWYPADKO
  WYCH SPRZEDAŻ
  CZĘŚCI
  Janas Krzysztof
  26-130 Suchedniów
  ul. Zagórska 7 C
  Regon:260051214
  OS.I.7647/6/2/08
  25.02.2008
  I 13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe
  16 01 07* - filtry olejowe
  16 01 03 – zużyte opony
  16 01 19 – tworzywa sztuczne
  30. MARKSERVICE
  IMPORT-EXPORT
  Marek Kabała
  26-130 Suchedniów,
  ul. Bodzentyńska
  33a
  Regon 292851013
  OS.I.7647/6/3/08
  28.02.2008
  08 01 17* – odpady z usuwania farb i lakierów zawierające
  rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  13 02 08* – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  15 02 02* – Materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania
  16 01 07* – filtry olejowe
  16 01 13* – płyny hamulcowe
  16 02 13* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 – świetlówki
  16 06 01* – baterie i akumulatory ołowiowe
  [w sumie 80 kg]
  08 01 18 – odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione
  w 08 01 17
  08 01 20 – zawiesiny wodne farb i lakierów inne niż wymienione
  w 08 01 19
  08 01 99 – inne nie wymienione odpady ( szpachla, klej, resztki farb
  suche bez rozpuszczalnika)
  15 01 01 – opakowania z papieru i tworzywa
  15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
  15 01 04 – opakowania z metali
  15 02 03 – materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, szmaty,
  ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
  16 01 03 – zużyte opony
  16 01 15 – płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione
  w 16 01 04
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  78
  16 01 17 – metale żelazne
  16 01 18 – metale nieżelazne
  16 01 19 – tworzywa sztuczne
  16 01 20 - szkło
  16 01 22 – inne nie wymienione elementy
  16 -1 99 – inne nie wymienione odpady
  16 06 05 – inne baterie i akumulatory
  16 08 01 – zużyte katalizatory
  20 03 01 – inne odpady komunalne
  20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów (piach)
  [w sumie 2250 kg]
  31. HAWED Sp. z o. o. ul. Górna 25,
  25-415 Kielce
  OS.I.7647/6/4/08
  10.04.2008 r.
  I 16 02 13* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 – świetlówki
  15 01 01- opakowania papieru i tektury
  15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
  15 02 03 – Sorbenty , materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
  szmaty i ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
  16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02
  13 (taśmy barwiące, tonery)
  17 01 01 – odpady betonu oraz gruz z rozbiórek i remontów
  32. PKP
  ENERGETYKA
  Sp. z o. o. z siedzibą
  w Warszawie Zakład
  Świętokrzyski
  ul. Paderewskiego
  43/45,
  25-502 Kielce
  OS.I.7647/6/5/08
  22.04.2008 r.
  I 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
  1501 07 – opakowania ze szkła
  17 01 01 – odpady betony oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
  wyposażenia
  17 02 01 – Drewno
  17 04 01 - Miedź, brąz , mosiądz
  17 04 02 – Aluminium
  17 04 03 – ołów
  17 04 05 – żelazo i stal
  17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
  33. PKP CARGO S.A.
  Zakład Przewozów
  Towarowych
  Skarżysko-
  Kamienna
  ul. Niepodległości
  90
  OS.I.7647/6/6/08
  15.06.2008 r.
  I 08 03 18 – Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
  10 01 01 – Żużle popioły paleniskowe i pyły z kotłów
  15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
  15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
  15 01 07 – opakowania ze szkła
  15 02 03 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i
  ubrania ochronne i inne niż wymienione w 15 02 02
  16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  79
  16 02 12
  16 06 05 – inne baterie i akumulatory
  17 02 03 Tworzywa sztuczne
  17 04 05 Żelazo i stal
  34. ALDI Sp. z o. o. ul. Wynalazek 4 02-
  768 Warszawa
  Dla obiektu
  handlowego
  w Skarżysku-
  Kamiennej, ul.
  Popiełuszki 10
  OS.I.7647/6/7/08
  09.06.2008 r.
  I 20 03 01 – nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
  15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
  15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
  16 03 80 – produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do
  spożycia
  16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
  niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do
  16 02 13
  35. VIKI PLAST
  Władysław Kraska
  S. J.
  ul. Legionów 122,
  26 – 111 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/6/8/08
  23.05.2008 r.
  I 07 02 13 – odpady tworzyw sztucznych
  08 03 17 - Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
  15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
  15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
  16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do
  16 02 13
  16 02 16 – elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione
  w 16 02 15
  36. Powiatowa Stacja
  Sanitarno-
  Epidemiologiczna w
  Skarżysku-
  Kamiennej
  ul. Czerwonego
  Krzyża 10,
  26-110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/6/9/08
  09.06.2008 r.
  I 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  16 05 06* - chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki
  chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne w tym mieszaniny
  chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
  18 01 03* - inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje
  chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do
  przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do
  których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują
  choroby u ludzi i zwierząt
  20 01 35*- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
  wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
  37. Salon Tatuażu
  i Percingu Topolski
  Andrzej
  ul. Piłsudskiego 36
  „PANORAMA”,
  26-110 Skarżysko-
  Kamienna
  OS.I.7647/6/10/0
  8 09.06.2008 r.
  I 18 01 01* - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki
  (z wyłączeniem 18 01 03)
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR”
  _____________________________________________________________
  80
  38. PKP
  ENERGETYKA
  Sp. z o. o. z siedzibą
  w Warszawie Zakład
  Świętokrzyski
  Informacja dla
  odpadów
  wytwarzanych na
  terenie miasta
  Skarżyska-Kamienna
  ul. Paderewskiego
  43/45,
  25-502 Kielce
  OS.I.7647/6/11/0
  8
  23.06.2008 r.
  I 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
  1501 07 – opakowania ze szkła
  17 01 01 – odpady betony oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
  wyposażenia
  17 02 01 – Drewno
  17 04 01 - Miedź, brąz , mosiądz
  17 04 02 – Aluminium
  17 04 03 – ołów
  17 04 05 – żelazo i stal
  17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
  39. Samodzielny
  Publiczny Zakład
  Opieki Zdrowotnej
  „Przychodnie
  Miejskie”
  26-110 Skarżysko-
  Kamienna
  ul. Apteczna 7
  OS.I.7647/6/12/0
  8
  02.07.2008 r.
  I 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
  niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  18 01 03*- inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje
  chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do
  przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do
  których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują
  choroby u ludzi i zwierząt
  40. STUDIO TATUAŻU
  I
  KOLCZYKOWANI
  A „PETER” Piotr
  Mazurkiewicz
  26-110 Skarżysko-
  Kamienna
  ul. Okrzei 18
  OS.I.7647/6/13/0
  8
  02.07.2008 r.
  18 01 01* - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki
  (z wyłączeniem 18 01 03)
  41. Komenda Powiatowa
  Policji
  26-110 Skarżysko-
  Kamienna
  ul. Krasińskiego 11
  OS.I.7647/6/14/0
  8 03.11.2008
  I 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  08 03 178 Odpadowy toner drukarski zawierający substancje
  niebezpieczne
  16 01 07* Zużyte filtry olejowe
  16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
  niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  42. Centrum Opiekuńczo
  Pielęgnacyjne
  „Rodzina”
  Ubyszów 35
  26-120 Bliżyn
  OS.I.7647/6/15/0
  8 28.11.2008 r.
  I 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
  niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  18 01 03*- inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje
  chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do
  przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do
  których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują
  choroby u ludzi i zwierząt__


  Data wprowadzenia: 2011-08-08 1413
  Data upublicznienia: 2011-08-08
  Art. czytany: 2498 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna