(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • Uchwała NR IX/78/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 05 sierpnia 2011r.

  Uchwała NR IX/78/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 05 sierpnia 2011r.

  w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017.

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca
  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008r. Dz. U. z Nr 25, poz. 150 z późn zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1

  Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uzasadnienie

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – „Prawo ochrony środowiska” nakłada na organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, obowiązek sporządzenia Programu Ochrony Środowiska. Dokument ten w myśl cytowanych wyżej przepisów podlega aktualizacji co 4 lata.
  Pierwszy Program Ochrony Środowiska dla gminy Łączna przygotowany w wyniku realizacji wymogów ustawowych został zatwierdzony przez Radę Gminy w Łącznej w dniu 29 czerwca 2005r. uchwałą Nr 26/VI/2005.
  Niniejszy Program Ochrony Środowiska dla gminy Łączna stanowi drugą edycję dokumentu programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy i jest aktualizacją dokumentu przyjętego w 2005r.
  Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017 został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego Uchwałą Nr 37/117/2010 z dnia 1 września 2010r.
  Projekt tego dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pismem znak: SE.V-4410/164/EM/10
  z dnia 08 września 2010r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  w Kielcach pismem znak: RDOŚ-26-WPN.II-0713-124/10/el z dnia 30 sierpnia 2010 r.
  Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został poddany postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko. W wyniku tego postępowania zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu wyżej wymienionego dokumentu poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy odpowiedniej informacji o możliwości zapoznania się z dokumentami, zapewniając możliwość składania uwag i wniosków do tych dokumentów (osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub drogą elektroniczną).
  W podanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski od społeczeństwa.
  Mając powyższe na uwadze, przedłożenie niniejszego projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna do uchwalenia przez Radę Gminy należy uznać za zasadne.


  Program Ochrony Środowiska
  dla Gminy Łączna
  na lata 2010-2013
  z uwzględnieniem lat
  2014-2017
  opracowany przez:
  PPUH „BaSz”

  przy współpracy
  Urzędu Gminy w Łącznej  Łączna 2010
  SPIS TREŚCI

  CZĘŚĆ I 6
  Gminny Program Ochrony Środowiska 6
  Podstawy prawne Gminnego Programu Ochrony Środowiska 6
  Podstawy i cel opracowania 7
  I GMINA ŁĄCZNA 8
  1.1. Ogólna charakterystyka Gminy Łączna 8
  1.1.1. Informacje ogólne 8
  1.2. Warunki geofizyczne 9
  1.2.1. Położenie i rzeźba terenu 9
  1.2.2. Warunki klimatyczne 10
  1.2.3. Hydrografia 10
  1.2.4. Obszary leśne i chronione 10
  1.3. Uwarunkowania społeczne i gospodarcze Gminy Łączna 11
  1.3.1. Demografia 11
  1.3.2. Mieszkalnictwo 12
  1.3.3. Sfera społeczna 13
  Oświata 13
  Służba zdrowia 13
  Pomoc Społeczna 13
  Bezpieczeństwo publiczne 13
  Kultura 13
  1.3.4. Infrastruktura techniczna 14
  Zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekowa 14
  Zaopatrzenie w ciepło 14
  Zaopatrzenie w gaz 14
  Elektroenergetyka 14
  Telekomunikacja 14
  System komunikacyjny 14
  II DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA 16
  2.1. Powietrze atmosferyczne 16
  2.1.1. Pomiary zanieczyszczenia powietrza 16
  2.1.2. Źródła zanieczyszczeń powietrza 17
  2.1.3. Stan infrastruktury mającej wpływ na jakość powietrza 17
  Ogrzewanie 17
  Sieć gazowa 18
  2.1.4. Wnioski 18
  2.2. Hałas 19
  2.2.1. Źródła hałasu 20
  Hałas komunikacyjny 20
  Hałas przemysłowy 21
  2.2.2. Pomiary hałasu 22
  2.2.3. Wnioski 23
  2.3. Zasoby wodne i gospodarka wodno - ściekowa 23
  2.3.1. Wody powierzchniowe 23
  2.3.1.1. Pomiary jakości wód powierzchniowych 24
  2.3.1.2. Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych 25
  2.3.2. Wody podziemne 25
  2.3.2.1. Pomiary jakości wód podziemnych 26
  2.3.2.2. Główne źródła zanieczyszczeń wód podziemnych 27
  2.3.4. Gospodarka wodno – ściekowa 28
  2.3.4.1. Sieć wodociągowa 28
  2.3.4.2. Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków 29
  2.3.5. Wnioski 29
  2.4. Odpady 30
  2.4.1. Odpady niebezpieczne 30
  2.4.2. Odpady z sektora gospodarczego 31
  2.4.3. Odpady komunalne 32
  2.4.4. Wnioski 32
  2.5. Gleby 33
  2.5.1. Charakterystyka gleb 33
  2.5.2. Monitoring gleb 33
  2.5.3. Użytkowanie gruntów i rolnictwo w Gminie Łączna 34
  2.5.4. Zagrożenia gleb 35
  2.5.5. Wnioski 36
  2.6. Surowce mineralne 36
  2.6.1. Zasoby surowców 36
  2.6.2. Wydobycie surowców 36
  2.6.3. Wnioski 36
  2.7. Pola elektromagnetyczne 37
  2.8. Energia odnawialna 38
  2.8.1. Energia słoneczna 39
  2.8.2. Energia wodna 39
  2.8.3. Energia wiatru 40
  2.8.4. Biomasa 40
  2.8.5. Energia geotermalna 40
  2.8.6. Wnioski 40
  2.9. Przyroda 41
  2.9.1. Stan zasobów przyrody 41
  2.9.2. Obszary chronione 42
  2.9.4. Wnioski 45
  2.10. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 45
  III. CELE I ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE ŁĄCZNA 47
  3.1. Cele polityki ekologicznej państwa 47
  3.2. Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej 47
  3.3. Analiza SWOT dla środowiska w gminie 48
  3.4. Założenia Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego 49
  3.5. Cele strategiczne, cele operacyjne i programy w zakresie ochrony środowiska przyjęte w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Skarżyskiego 50
  3.6. Cele w zakresie ochrony środowiska dla Gminy Łączna 51
  IV PLAN DZIAŁAŃ DLA GMINY ŁĄCZNA 52
  4.1. Założenia planu działań na lata 2010-2013 52
  4.2. Perspektywiczny plan działań do 2017 roku 52
  4.3. Założenia planu działań 52
  4.3.1. Poprawa jakości środowiska 52
  4.3.1.1. Ochrona powietrza 53
  4.3.1.2. Ochrona przed hałasem 53
  4.3.1.3. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych 54
  4.3.1.4. Ochrona gleb i powierzchni ziemi 54
  4.3.1.5 Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 55
  4.3.1.6. Ochrona środowiska przyrodniczego 55
  4.3.1.7. Przyjazny środowisku naturalnemu rozwój gospodarczy gminy 56
  4.3.1.8. Minimalizacja zagrożeń dla środowiska 56
  4.3.1.9. Edukacja ekologiczna 57
  V. ZESTAWIENIE ZADAŃ PRIORYTETOWYCH NA LATA 2010-2013 i ZADAŃ NA LATA 2014-2017 W PODZIALE NA GRUPY TEMATYCZNE 58
  VI. ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA 65
  6.1. Ogólne zasady zarządzania ochroną środowiska 65
  6.2. Instrumenty zarządzania środowiskiem 66
  VII WDRAŻANIE PROGRAMU 67
  7.1. Środki finansowe na realizację programu 67
  7.2. Monitoring 71
  7.3. Edukacja 72
  Wykaz tabel 74
  Wykaz materiałów źródłowych 75
  LEGENDA:
  Skróty używane w niniejszym opracowaniu:

  WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  GUS Główny Urząd Statystyczny
  WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  POS Program Ochrony Środowiska
  PGO Plan Gospodarki Odpadami
  GUS Główny Urząd Statystyczny
  GZWP Główny Zbiornik Wód Podziemnych
  RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  JST Jednostka Samorządu Terytorialnego
  NPPDL Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
  RPO WŚ Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
  RLM Równoważna Liczba Mieszkańców
  RZGO Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami
  PSP Powiatowa Straż Pożarna
  OSP Ochotnicza Straż Pożarna
  JST Jednostki Samorządu Terytorialnego
  GPZ Główny Punkt Zasilania
  UE Unia Europejska
  GPZON Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
  ZUOK Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
  ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


  CZĘŚC I

  Gminny Program Ochrony Środowiska

  Podstawy prawne Gminnego Programu Ochrony Środowiska

  Gminny Program Ochrony Środowiska opracowywany jest w oparciu
  o szereg przepisów prawnych, z których najważniejsze to:
  - ustawa o samorządzie gminnym
  - ustawa „Prawo ochrony środowiska”
  - ustawa o ochronie przyrody
  - ustawa o odpadach
  - ustawa o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy
  o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw
  - ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
  - ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  - ustawa „Prawo wodne”
  - ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
  - ustawa „Prawo budowlane”
  - ustawa „Prawo geologiczne i górnicze”
  - ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  - ustawa o lasach
  - i przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw
  oraz w oparciu o dokumenty:
  - II Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Środowiska, 2000 r.
  - Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 – Ministerstwo Środowiska, 2006 r.
  - Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
  - Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013
  - Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010
  - Projekt Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011-2014
  - Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002
  - Polityka energetyczna Polski do 2025 roku
  - Polityka Leśna Państwa
  - Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2007-2015 (aktualizacja), Kielce 2007
  - Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020,
  Kielce 2006
  - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego
  - Program Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Powiatu Skarżyskiego, Skarżysko-Kamienna 2009 (projekt)


  Podstawy i cel opracowania

  Ustawy „Prawo ochrony środowiska” oraz „Ustawa o odpadach” nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania „Programu Ochrony Środowiska” oraz „Planu Gospodarki Odpadami”. Dla Samorządu Gminnego ustawodawca określił termin opracowania w/w dokumentów na 30 czerwca 2004 r. oraz ustalił konieczność aktualizacji dokumentów w cyklu 4-letnim. Program jest opiniowany przez Samorząd Wojewódzki oraz przez Samorząd Powiatu.
  Pierwszy Program Ochrony Środowiska dla gminy Łączna przygotowany w wyniku realizacji wymogów ustawowych został zatwierdzony przez Radę Gminy w Łącznej w dniu 29 czerwca 2005r. uchwałą Nr 26/VI/2005.
  Niniejszy Program Ochrony Środowiska dla gminy Łączna stanowi drugą edycję dokumentu programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy i jest aktualizacją dokumentu przyjętego w 2005r.
  Celem programu jest przeprowadzenie analizy stanu obecnego środowiska naturalnego i stanu gospodarki odpadami w gminie oraz określenie kierunków działań bieżących i długofalowych samorządu w zakresie ochrony środowiska.
  I GMINA ŁĄCZNA

  1.1. Ogólna charakterystyka Gminy Łączna

  1.1.1. Informacje ogólne

  Gmina Łączna położona jest w centralno–północnej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie skarżyskim. Powiat Skarżyski tworzy 5 gmin:
  - Skarżysko-Kamienna – gmina miejska, jednocześnie miasto powiatowe,
  - Suchedniów – gmina miejsko-wiejska,
  - gminy wiejskie: Łączna, Bliżyn i Skarżysko Kościelne.
  Gmina Łączna zajmuje powierzchnię 61,66 km², zamieszkiwana jest przez 5422 osoby (według stanu na 31.12.2008r.).


  Gmina Łączna, Źródło: Google Earth  Gmina Łączna sąsiaduje z Miastem i Gminą Suchedniów i Gminą Bliżyn w powiecie skarżyskim oraz z 3 gminami w powiecie kieleckim: Miastem i Gminą Bodzentyn i gminami wiejskimi Zagnańsk i Masłów.
  Gminę Łączna tworzy 13 sołectw: Czerwona Górka, Gózd, Jęgrzna, Kamionki, Klonów, Łączna, Osełków, Podłazie, Podzagnańszcze, Występa, Zalezianka, Zagórze, Zaskale.
  Gmina należy do najsłabiej zaludnionych gmin województwa. Ludność gminy stanowi 6,8% ludności powiatu.
  Gmina jest korzystnie ulokowana pod względem komunikacyjnym, tuż przy drodze ekspresowej Nr 7 wiodącej z Gdańska przez Warszawę, Skarżysko-Kamienną i Kraków do granicy ze Słowacją.
  W strukturze przestrzenno-funkcjonalnej gminy wyróżnia się zwartą przestrzeń rolniczo-osadniczą centralnej części gminy (w pobliżu drogi krajowej nr 7). Pozostałą przestrzeń zajmują tereny leśne (55,4% terenu gminy). Są te tereny pod ochroną jako: Świętokrzyski Park Narodowy w południowej części i Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy w północnej części gminy.
  W gminie Łączna użytki rolne zajmują 1.941 ha, w tym: grunty orne zajmują 1.168 ha, łąki - 721 ha, sady - 10 ha, pastwiska - 42 ha. Działalność rolniczą prowadzą głównie gospodarstwa o powierzchni 1-5 ha.
  Obecnie na terenie gminy zarejestrowanych jest 261 podmiotów gospodarczych,
  z czego 248 w sektorze prywatnym. Najwięcej osób pracuje w szkolnictwie oraz w kopalni Bukowa Góra. Na terenie gminy nie ma poza tym zakładów, które zatrudniałyby wieszą liczbę osób. Bezrobocie kształtuje się w gminie na poziomie 12,7% ogółu osób w wieku produkcyjnym.
  Gmina posiada duże walory krajobrazowe w postaci będących pod ochroną terenów leśnych.


  1.2. Warunki geofizyczne

  1.2.1. Położenie i rzeźba terenu

  Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym teren gminy należy do makroregionu Wyżyna Kielecka, obejmującego znaczną część Płaskowyżu Suchedniowskiego oraz fragmenty mezoregionu Gór Świętokrzyskich.
  Na południe od doliny Kamiennej wznosi się wysoczyzna Płaskowyżu Suchedniowskiego. Średnia jej wysokość waha się w granicach 340 – 350 m n.p.m. osiągając w kilku kulminacjach rzędne 390 i 407 m n.p.m. Od doliny Kamiennej jest ona oddzielona wyraźną krawędzią w formie długich stoków o wysokości ok. 50 – 60 m.
  Gmina Łączna częściowo leży w obrębie Pasma Klonowskiego osiągającego kulminację na Bukowej Górze (483 m n.p.m.) należącego do krainy Gór Świętokrzyskich. Góry Świętokrzyskie są strukturami wieku paleozoicznego częściowo lub całkowicie odsłoniętymi spod pokrywy warstw młodszych. Południowa część gminy w obrębie mikroregionu Pasma Klonowskiego tworzy pasma wzniesień zbudowanych z dolnodewońskich piaskowców. Wzniesienie Bukowa Góra jest najwyższym wzniesieniem w gminie, jego dolną część pokrywa less, wyższe partie porośnięte są jodłowym borem z bukiem. Ku północy Bukowa Góra przechodzi w Płaskowyż Suchedniowski zbudowany z masywnych piaskowców dolno triasowych. Mezoregion charakteryzuje się występowaniem kopulastych wzgórz, między którymi znajdują się denudacyjne doliny.

  1.2.2. Warunki klimatyczne

  Gmina Łączna leży w pobliżu Gór Świętokrzyskich, które mają znaczący wpływ na kształtowanie klimatu w okolicy.
  Średnia temperatura roczna wynosi od 6,50C do 70C i jest zbliżona do przeciętnej w kraju. Najcieplejsze miesiące roku to: lipiec – 17,6 0C, sierpień – 16,6 0C i czerwiec – 16 0C. W tym rejonie występuje przeciętnie 40 dni gorących i upalnych – powyżej 25 0C oraz ok. 50-60 dni z mrozem, średnia liczba dni z przymrozkami wynosi od ok. 100-130 dni.
  Średnia roczna suma opadów w gminie wynosi 620-650 mm, z maksimum w lipcu (ok. 90 mm) i minimum w lutym (ok. 30 mm). Średnio w roku przypada 148 dni z opadami (najwięcej dni z opadami w lipcu, najmniej w miesiącach zimowych). Opady śniegu występują od października do maja – ok. 47 dni. Pokrywa śnieżna zaczyna się tworzyć na początku grudnia, a zanika w pod koniec marca – średnio utrzymuje się od 65 do 78 dni. 17 dni w roku notuje się burze (najwięcej w lipcu). Ponadto w miesiącach letnich występują opady gradu.
  Na tym obszarze przeważa cyrkulacja zachodnia wiatru – ok. 19%, południowo-zachodnia – 12% i północno-zachodnia – 9%. Cisze występują w ok. 22%. Dominują wiatry o prędkości nie przekraczającej 5 m/s. Rzadko występują wiatry o prędkości powyżej 10 m/s, występują głównie zimą.

  1.2.3. Hydrografia

  Gmina Łączna leży w zlewni rzeki Kamiennej i Nidy. Na terenie gminy główną rzeką jest Rzeka Kamionka dopływ Kamiennej. Na terenie gminy Kamionka ma dwa dopływy: bezimienny ciek spod miejscowości Zajamnie (dopływ prawobrzeżny), rzeka Jaślana wypływająca ze źródła koło miejscowości Zalezianka i wpadająca do Kamionki pomiędzy Łączną a Ostojowem (dopływ lewobrzeżny). W obszarze zlewni rzeki Kamionki leży zbiornik wodny na rzece Jaślana. Zbiornik „Jaśle” w Łącznej, usytuowany na rzece Jaślana o powierzchni 14 ha i pojemności 400000 m3 pełni funkcje retencyjną (częściowo reguluje stosunki wodne w obrębie dorzecza Kamionki) oraz rekreacyjną. Rzeka Kamionka stanowi zlewnię rzeki Kamiennej.
  Dorzecze Nidy (południowa część gminy) na terenie gminy Łączna stanowią pomniejsze cieki wodne bez nazwy, dla których wzniesienie są obszarami źródliskowymi.
  Na terenie gminy znajdują się Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: nr 415 – Górna Kamienna i w niewielkim fragmencie GZWP 414 – Zagnańsk oraz nr 419 – Bodzentyn.

  1.2.4. Obszary leśne i chronione

  W Powiecie Skarżyskim lesistość wynosi 56,80 % powierzchni, czyli 22.975,8 ha. Największe kompleksy leśne występują w gminach Bliżyn, Suchedniów i Łączna.
  Na terenie gminy Łączna występują indywidualne formy ochrony przyrody funkcjonujące w ramach Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych, który tworzą:
  - Świętokrzyski Park Narodowy,
  - Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy,
  - obszary chronionego krajobrazu: Suchedniowsko-Oblęgorski OChK, Podkielecki OChK,
  - 3 tereny wyznaczone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 „Lasy Suchedniowskie” i „Łysogóry” oraz proponowany obszar „Ostoja Barcza”,
  - 2 pomniki przyrody ożywionej i 1 nieożywionej.
  Powierzchnia obszarów prawnie chronionych na terenie gminy w roku 2009 wynosi ogółem ha, w tym:
  - park narodowy – 527,0 ha,
  - otulina parku narodowego – 778,21 ha,
  - parki krajobrazowe ogółem – 2.418 ha,
  - obszary chronionego krajobrazu – 2.523 ha (Suchedniowsko-Oblęgorski OChK – 725 ha, Podkielecki OChK - 1.798 ha),


  1.3. Uwarunkowania społeczne i gospodarcze Gminy Łączna

  1.3.1. Demografia

  Gmina Łączna (wg stanu na 31.12.2008 r.) liczy 5.422 mieszkańców, w tym: 2.684 mężczyzn, 2.738 kobiet.
  Według danych GUS wskaźniki demograficzne dla gminy Łączna na rok 2008 wynoszą:
  - przyrost naturalny: -3,6o/oo,
  - saldo migracji – 18 osób,
  - procent ludności w ekonomicznych grupach wiekowych: przedprodukcyjnym – 21,9%, produkcyjnym – 73,1%, poprodukcyjnym – 16,0%,
  - gęstość zaludnienia 86 osób/km2,
  - kobiety na 100 mężczyzn – 102.

  Dane statystyczne dotyczące sytuacji demograficznej w Gminie Łączna przedstawiają poniższe zestawienia:

  Tabela 1. Liczba ludności gminy Łączna w latach 2004 – 2008:
  2004 2005 2006 2007 2008
  Liczba ludności gminy 5412 5394 5408 5423 5422
  * dane Urzędu Gminy

  Tabela 2. Struktura ekonomicznych grup wiekowych w gminie Łączna w 2008 roku:
  Ekonomiczne grupy wiekowe (%)
  Przedprodukcyjny Produkcyjny Poprodukcyjny
  15,8 65,0 19,2
  17,6 63,4 19,0
  18,0 63,2 18,8
  21,9 62,1 16,0
  * dane GUS
  1.3.2. Mieszkalnictwo

  Na terenie województwa świętokrzyskiego znajduje się ogółem 417.601 mieszkań o powierzchni 29.639.875 m2, w tym w Powiecie Skarżyskim 29.229 mieszkań o powierzchni 1.085.902 m2. Natomiast w gminie Łączna jest 1.610 mieszkań o powierzchni łącznej 112.741 m2.
  Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w województwie wynosi 71 m2, w Powiecie 61,1 m2, przeciętna powierzchnia na 1 osobę w województwie wynosi 23,2 m2, a w Powiecie 22,6 m2. W gminie Łączna wskaźnik przeciętnej powierzchni 1 mieszkania wynosi 70,0 m2, a wskaźnik przeciętnej powierzchni przypadającej na 1 osobę wynosi 21,4 m2.
  Tabela 3. Stopień wyposażenia mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne w gminie Łączna (%):
  Wodociąg Łazienka Centralne ogrzewanie
  90,2 63,3 68,4
  *GUS, 2008
  1.3.3. Sfera społeczna

  Oświata
  Gmina zapewnia edukację dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Łącznej wraz z filią w Zagórzu, Goździe, Klonowie, Zaleziance oraz Gimnazjum w Zaleziance (jedyne w gminie). W powiecie znajdują się szkoły ponadgimnazjalne, zarządzane przez Samorząd Powiatu: I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Ponadgimazjalnych Nr 3, Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 i Nr 2, Zespół Placówek Specjalnych, Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo, Centrum Kształcenia Praktycznego. Dla wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci w Skarżysku- Kamiennej działa Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, a dla uczniów przyjezdnych Bursa Szkolna.

  Służba zdrowia
  Na terenie gminy Łączna usługi w zakresie ochrony zdrowia i pomocy medycznej świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łącznej. Opiekę szpitalną
  i specjalistyczną zapewniają placówki zlokalizowane w mieście powiatowym – Skarżysku-Kamiennej. I są to: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie”, 4 Przychodnie Rejonowe, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus-X”, Zakład Opieki Zdrowotnej (szpital) i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

  Pomoc Społeczna
  W zakresie pomocy społecznej w gminie działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej. W powiecie działają: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dom Pomocy Społecznej, Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy, Noclegownia dla bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Punkt żywienia dla bezdomnych i ubogich, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”.

  Bezpieczeństwo publiczne
  Na terenie gminy funkcję związaną z bezpieczeństwem pełni Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej oraz Komisariat Policji w Suchedniowie.
  Główną jednostką przeciwpożarową w gminie jest Ochotnicza Straż Pożarna, która wspomaga działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.

  Kultura
  W gminie Łączna działalność kulturalna prowadzona jest przez szkoły.
  Dziedzictwo kulturowe na terenie gminy Łączna stanowią:
  - kościół parafialny p.w. św. Szymona i Judy Tadeusza we wsi Kamionki,
  - zabytkowe cmentarze: parafialny we wsi Kamionki, epidemiczny z czasów I-szej wojny światowej.
  Ponadto na terenie gminy znajdują się 3 Miejsca Pamięci Narodowej:
  - w Klonowie – pomnik ofiar egzekucji z 1943 r.
  - w Kamionkach na cmentarzu parafialnym znajdują się mogiły i pomnik żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r., mogiły ofiar wojny z lat 1939-1944,
  - w Zaleziance – pomnik partyzantów, 1943 r.

  1.3.4. Infrastruktura techniczna

  Zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekowa
  Stan sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stan gospodarki ściekowej w gminie Łączna wynosi:
  - długość sieci wodociągowej – 56,6 km,
  - długość sieci kanalizacyjnej – 10,05 km,
  - oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w Kamionkach o przepustowości 150 m³/d.

  Zaopatrzenie w ciepło
  Gmina Łączna nie posiada sieci ciepłowniczej. W zabudowie mieszkaniowej głównie korzysta się z własnych kotłowni i instalacji c.o. opalanych paliwem stałym (węglem, miałem).

  Zaopatrzenie w gaz
  Na terenie gminy Łączna długość sieci gazowej wynosi 9,6 km, przyłączonych do niej jest 77 odbiorców.

  Elektroenergetyka
  Zasilanie w energię elektryczną odbywa się poprzez sieci przesyłowe najwyższych napięć (NN) 400 i 220 kV, którymi energia elektryczna z elektrowni zawodowych przesyłana jest do stacji systemowych, gdzie po zredukowaniu poziomu napięcia, przesyłana jest dalej liniami wysokich napięć (WN) 110 kV. Układ sieci rozdzielczych w gminie tworzą linie 15 kV — napięcie średnie i 0,4 kV — napięcie niskie.
  Siecią elektroenergetyczną w powiecie zarządza Polska Grupa Energetyczna (PGE) ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna.

  Telekomunikacja
  Gmina Łączna jest stelefonizowana siecią naziemną, siecią komórkową, ma dostęp do Internetu różnego typu.

  System komunikacyjny

  Najważniejszą drogą przebiegającą przez gminę Łączna jest droga krajowa Nr 7 relacji Gdańsk – Warszawa - Skarżysko-Kamienna – Kraków –Chyżne. Na terenie gminy droga ta ma długość 5 km. Ponadto ogółem na terenie gminy jest 34,65 km dróg powiatowych oraz 19 km dróg gminnych.


  Tabela 4. Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Łączna:
  Numer Nazwa ulicy/drogi Długość (km)
  0307T Wąsosza – Belno – Zalezianka – Łączna 4,710
  0587T Gózd – Psary – Bodzentyn 8,320
  0588T Łączna – Zagórze – Wzdół Rządowy 6,380
  0589T Łączna – Podzagnańszcze – Zaskale 3,270
  0590T Łączna – Podłazie 2,280
  0591T Łączna – Jęgrzna – Gózd 5,390
  0593T Występa – Gózd 2,050
  0595T Klonów – Nademłynie 2,250
  * dane Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej

  Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Warszawa-Radom-Kielce-Tunel z rozgałęziającą się bocznicą kolejową do Kopalni i Zakładów Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra”. Jest to jedna z ważniejszych linii kolejowych kraju.  II DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA


  2.1. Powietrze atmosferyczne

  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na mocy ustawy „Prawo ochrony środowiska” (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. z Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dokonuje corocznej oceny poziomów substancji w powietrzu we wszystkich strefach województwa. Klasyfikacja stref jest dokonywana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 281) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, wydzielając strefy, dla których poziom:
  - chociaż jednej substancji przekracza poziom powiększony o margines tolerancji – klasa C
  - chociaż jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji – klasa B
  - poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego – klasa A.

  2.1.1. Pomiary zanieczyszczenia powietrza

  Na terenie Powiatu Skarżyskiego działa 1 stacja pomiaru jakości powietrza, mieści się w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słowackiego 25. Stacja wykonuje pomiary typu tłowego przez 6 dni w tygodniu całą dobę, jej zakres pomiarowy obejmuje: SO2, NO2, pył-BS.
  Powiat Skarżyski został włączony do strefy pomiarowej ostrowiecko-starachowickiej (kod strefy: PL.26.03.z.05). W wyniku pomiarów w roku 2008 strefa ta uzyskała następującą klasyfikację z uwzględnieniem kryteriów w celu ochrony zdrowia:
  - dla dwutlenku azotu (NO2) – klasa A,
  - dla dwutlenku siarki (SO2) – klasa A,
  - dla dwutlenku węgla (CO) – klasa A,
  - dla benzenu (C 6H 6) – klasa A,
  - dla pyłu PM10 – klasa A,
  - dla benzo(a)pirenu (BaP) – klasa A,
  - dla arsenu (As) – klasa A,
  - dla kadmu (Cd) – klasa A,
  - dla niklu (Ni) – klasa A,
  - dla ołowiu (Pb) – klasa A,
  - dla ozonu (O3) – klasa A kryterium krótkoterminowe, natomiast klasa D2 dla celu długoterminowego – wyniki prowadzone były dla całego województwa.
  Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla strefy ostrowiecko-starachowickiej przyjmuje wartości:
  - dla tlenków ozonu (NOx) – klasa A,
  - dla dwutlenku siarki (SO2) – klasa A,
  - dla ozonu (O3) – klasa C – pomiary prowadzone były dla całego województwa.  Tabela 5. Wyniki klasyfikacji stref na podstawie wstępnej oceny jakości powietrza na terenie powiatu skarżyskiego i strefy ostrowiecko-starachowickiej:
  Ocena ze względu na ochronę zdrowia Ocena ze względu na ochronę roślin
  NO2 SO2 CO Benzen Pb Pył PM10 NOx SO2
  1b 1b 1b 1b 1b 3b R1 R1
  *WIOŚ, Kielce, 2007 r.

  Gmina Łączna oraz powiat skarżyski nie ma znacznego udziału w emisji gazów i pyłów do powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego. Obszar ten nie został wyznaczony do stref zasługujących na specjalną ochronę pod tym względem.
  Na terenie gminy nie ma zakładów uciążliwych dla środowiska pod względem ilości substancji odprowadzanych do powietrza. Na jakość powietrza w gminie mają wpływ emisje ze źródeł indywidualnych (ogrzewanie mieszkań) i emisje z zakładów znajdujących się w sąsiedztwie gminy (przemysłowe rejony Suchedniowa, Skarżyska-Kamiennej oraz rejonu kieleckiego).

  2.1.2. Źródła zanieczyszczeń powietrza

  Decydujący wpływ na jakość powietrza na obszarach zurbanizowanych mają emisje z pojazdów samochodowych oraz z komunalnych i przemysłowych źródeł stacjonarnych, w tym głównie zakładów energetycznych oraz sieciowych i lokalnych źródeł ciepła. Największą presję na stan powietrza na obszarze zagospodarowanym wywiera energetyczne spalanie paliw. Energetyczne spalanie paliw jest źródłem emisji podstawowej: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu. Stężenia tych substancji w powietrzu wykazują zmienność w ciągu roku – rosną w sezonie grzewczym i maleją latem.
  Substancje wprowadzane do powietrza przez ruch samochodowy (emisja ze źródeł liniowych) to: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, sadza, pyły zawierające metale ciężkie, m.in. ołów (emisja ze spalania w silnikach) oraz pyły gumowe (emisja na skutek tarcia opon o nawierzchnię drogi).
  Wśród obiektów mogących znacząco pogorszyć stan powietrza atmosferycznego w gminie znajdują się: pomniejsze zakłady produkcyjne, stacje obsługi samochodów i stacje paliw płynnych, oczyszczalnie ścieków oraz obiekty infrastruktury społecznej: szkoły gminne, ośrodki zdrowia i kotłownie przyobiektowe.

  2.1.3. Stan infrastruktury mającej wpływ na jakość powietrza

  Znaczącym dla stanu powietrza atmosferycznego jest stan infrastruktury technicznej w powiecie. Chodzi o instalacje związane z ogrzewaniem budynków i spalaniem paliw, tj. sieć ciepłowniczą (korzystanie ze zbiorczych systemów ciepłowniczych) i gazową.

  Ogrzewanie
  Gmina Łączna nie posiada sieci ciepłowniczej. Budownictwo jednorodzinne opiera się na indywidualnych źródłach ciepła (kotłownie głównie opalane paliwem stałym). Na terenach wiejskich w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej wykorzystuje się piece ceramiczne, instalacje centralnego ogrzewania z własnych kotłowni z reguły na paliwa stałe. Budynki użyteczności publicznej wykorzystują ogrzewanie własne. Mimo, że w gminie istnieją przyłącza do sieci gazowej, gaz ziemny nie jest praktycznie używany do ogrzewania mieszkań.
  Sieć gazowa
  Przez teren Powiatu Skarżyskiego przebiega gazociąg wysokoprężny Kielce – Parszów.
  Wskaźnik sieci rozdzielczej gazowej na 100 km2 w Powiecie Skarżyskim jest wyższy niż wskaźniki dla województwa świętokrzyskiego. W powiecie wskaźnik ten wynosi 68,8 km (dla miasta 135,0 km, a dla terenów wiejskich 38,7 km), a w województwie – 27,6 km (w miastach 161,8 km, na terenach wiejskich 19,5 km).
  Z sieci gazowej korzysta ogółem 60,2% mieszkańców, w tym na terenie miasta 75,5%, a na terenach wiejskich 20,4%


  Na terenie gminy Łączna długość sieci gazowej wynosi 9,6 km, przyłączonych do niej jest 77 odbiorców. Przez teren Gminy, wzdłuż drogi krajowej, poza zabudową istniejącą po północnej stronie jezdni, przebiega trasa gazociągu wysokoprężnego φ 350, doprowadzającego gaz do Kielc. Z gazociągu tego zasilana jest stacja redukcyjna gazu, zlokalizowana w Łącznej. Doprowadza ona również gaz do części miejscowości Łączna oraz pozwala na zgazyfikowanie pozostałych odbiorców na obszarze gminy.

  2.1.4. Wnioski

  Gmina Łączna nie ma znacznego udziału w emisji gazów i pyłów do powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego, jednak poprzez położenie w pobliżu Suchedniowa i Skarżyska-Kamiennej (gdzie znajdują się znaczące, duże zakłady uciążliwe dla stanu atmosfery) stan powietrza w rejonie gminy jest uwarunkowany przez wpływy zewnętrzne.
  Poza zakładami największy wpływ na stan powietrza atmosferycznego mają: komunikacja samochodowa oraz spalanie paliw w paleniskach domowych. Na terenie gminy nie funkcjonuje sieć ciepłownicza. Jest natomiast sieć gazowa, ale gaz ziemny nie jest ze względu na cenę powszechnie używany do ogrzewania budynków.

  2.2. Hałas

  Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), regulują przepisy dotyczące klimatu akustycznego. Przepisy tych ustaw są wyrazem nowej, spójnej z ustawodawstwem Unii Europejskiej, polityki w zakresie ochrony środowiska.
  W odniesieniu do zagadnień akustycznych, wspomniane akty prawne dostosowują przepisy polskie do regulacji UE, w szczególności znajdującej podstawę prawną w regulacjach zawartych w Dyrektywie w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku (2002/49/EC).
  Podstawę prawną określenia wymogów w zakresie emisji hałasu maszyn i urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń stanowi rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z dnia 7 sierpnia 2003 r., nr 138, poz. 1316) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r., nr 32, poz. 223). Ponadto przepisy określają również dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w zależności od przeznaczenia danego terenu podlegającego ochronie m.in. dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego czy też dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielu innych, co zostało określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r., nr 120, poz. 826). Metody pomiarów mocy akustycznej określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2008, nr 283, poz. 2842).
  Ocena stanu środowiska w wyniku emisji hałasu dokonywana jest przy pomocy równoważnego poziomu dźwięku wyrażonego w dB. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. Nr 120, poz. 826) określa: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby przedstawia poniższa tabela.

  Tabela 6. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku:
  Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
  Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu
  LAeq D
  przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom
  LAeq N
  przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
  LAeq D
  przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym LAeq N
  przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy
  a) Strefa ochronna 'A' uzdrowiska
  b) Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40
  a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2)
  c) Tereny domów opieki społecznej
  d) Tereny szpitali w miastach 55 50 50 40
  a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
  b) Tereny zabudowy zagrodowej
  c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2)
  d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 60 50 55 45
  Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3) 65 55 55 45
  Objaśnienia:
  1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
  2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
  3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

  2.2.1. Źródła hałasu

  Najbardziej uciążliwym hałasem dla człowieka jest hałas komunikacyjny (najbardziej odczuwalny) oraz przemysłowy.

  Hałas komunikacyjny
  Źródłem hałasu na terenie gminy Łączna jest przede wszystkim transport drogowy i transport kolejowy. Głównymi ciągami komunikacyjnym gminy są:
  - droga krajowa nr 7– relacji Kraków–Kielce–Skarżysko-Kamienna–Radom–Warszawa,
  - drogi powiatowe,
  - linia kolejowa Warszawa-Radom-Kielce-Tunel z rozgałęziającą się bocznicą kolejową do Kopalni i Zakładów Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra”.
  Z układu dróg tworzących ciągi komunikacyjne na obszarze gminy, najbardziej uciążliwą pod względem hałasu jest droga krajowa, która przebiega przez centrum gminy, przez tereny zamieszkane. Ponadto przenosi ona ruch tranzytowy o dużym natężeniu, z dużym udziałem pojazdów ciężkich.
  Na poziom hałasu drogowego ma wpływ szereg czynników związanych z ruchem pojazdów i parametrami drogi. Do najważniejszych z nich należą:
  - problemy komunikacyjne – nieprzystosowanie nawierzchni do występującego natężenia ruchu i obciążenia (duży udział pojazdów ciężarowych powoduje szybkie niszczenie nawierzchni),
  - natężenie ruchu związane bezpośrednio ze znaczeniem drogi w układzie komunikacyjnym,
  - struktura ruchu (udział pojazdów ciężkich i hałaśliwych),
  - średnia prędkość pojazdów i ich stan techniczny,
  - płynność ruchu,
  - rodzaj i stan nawierzchni.
  Hałas drogowy jest zjawiskiem o tendencjach wzrostowych, uzależnionym od takich czynników jak: wskaźnik presji motoryzacji, gęstość sieci dróg i odległość terenów stale zamieszkiwanych od dróg o dużym natężeniu. Środki transportu są ruchomymi źródłami hałasu decydującymi o parametrach klimatu akustycznego przede wszystkim na terenach zurbanizowanych. Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich ruchu można przyjąć, że na terenie gminy utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa natężenia hałasu związanego z ruchem kołowym. Należy jednak podkreślić, że wzrost natężenia hałasu nie jest wprost proporcjonalny do wzrostu natężenia ruchu samochodowego i rośnie wolniej. Wynika to głównie z poprawy jakości użytkowanych samochodów.
  Hałas związany z komunikacją i transportem kolejowym jest mniej uciążliwy, ponieważ dotyczy tylko terenów w pobliżu trakcji kolejowej (zasięg uciążliwości hałasu wynosi do ok. 300 m) i jest związany z częstotliwością ruchu pociągów i ich rodzajów (pasażerskie czy towarowe).

  Hałas przemysłowy
  Hałas przemysłowy obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia, a także części procesów technologicznych oraz instalacje i wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Taki hałas ma charakter lokalny. Głównym źródłem uciążliwości przenikających do środowiska na terenie Gminy Łączna jest hałas wynikający z działalności Kopalni i Zakładu Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra” S.A. w Zagórzu. Jednakże w Zakładzie podejmowane są prace modernizacyjne, mające na celu ograniczenie ponadnormatywnej emisji hałasu, pod kontrolą Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Kielcach.
  Obecnie systemy lokalizacji nowych inwestycji, a także potrzeba sporządzenia ocen oddziaływania na środowisko, kontrole i egzekucja nałożonych kar pozwalają na znaczne ograniczenie tych uciążliwości. Dla źródeł hałasu przemysłowego, ze względu na ich niewielkie rozmiary, istnieją różne możliwości techniczne ograniczenia emisji hałasu (np. stosowanie tłumików akustycznych, obudów poszczególnych urządzeń czy zwiększenie izolacyjności akustycznej ścian pomieszczeń, w których znajdują się maszyny wytwarzające hałas).
  Źródłem hałasu są także linie przesyłowe wysokiego napięcia oraz stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć w związku ze stosowaniem sprężarek do napędu łączników i transformatorów.  2.2.2. Pomiary hałasu

  Na terenie gminy nie dokonywano pomiarów hałasu drogowego, pomiarów dokonywano w ostatnich latach na terenie powiatu dla dróg krajowych 7 i 42. Na przebiegającej przez gminę drodze nr 7 pomiarów dokonywano w Skarżysku-Kamiennej
  i Suchedniowie.

  Tabela 7. Badania hałasu komunikacyjnego na drodze krajowej nr 7 przeprowadzone przez Wojewódzka Inspekcję Ochrony Środowiska w Kielcach:
  Punkt pomiarowy Odcinek pomiarowy
  (km) Poziom hałasu (dB)
  w bezpośrednim sąsiedztwie drogi w pierwszej linii zabudowy
  Skarżysko-Kamienna 4,6 75,2
  76,3 69,1
  70,2
  Suchedniów 4,6 74,3
  80,3 70,9
  75,4
  *WIOŚ Kielce

  Z oceny wyników pomiarów klimatu akustycznego wykonanych w rejonie drogi krajowej Nr 7, wynika, że na całej trasie w obrębie województwa świętokrzyskiego, nie zarejestrowano hałasu o natężeniu mniejszym niż 65dB. Hałas o wartościach przekraczających 75dB wystąpił w bezpośrednim sąsiedztwie trasy, na całej badanej długości (92,7km), która stanowi 12,3% ogólnej długości wszystkich odcinków pomiarowych na drogach krajowych w ramach województwa świętokrzyskiego. Na pozostałych 27,2km trasy nr 7 poziom uciążliwego hałasu mieścił się w przedziale 70,1-75,0dB. W pierwszej linii zabudowy na niektórych odcinkach przekroczenia hałasu wynosiły ponad 15dB.

  W zakresie hałasu przemysłowego na terenie gminy, jak i powiatu skarżyskiego nie prowadzono pomiarów. Oprócz Kopalni i Zakładu Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra” S.A. w gminie nie ma większych zakładów emitujących znaczny hałas uciążliwy dla mieszkańców.

  Tabela 8. Wyniki badań hałasu przemysłowego wykonywane przez WIOŚ w Kielcach w różnych punktach województwa świętokrzyskiego:
  Rok Liczba badanych obiektów Ilość punktów kontrolnych
  Ogółem z przekroczeniem norm Przekraczających normy uciążliwych (dB)
  do 5,0 5,1-10,0 10,1-15,0 15,1-20,0
  ogółem uciążliwych Dz N Dz N Dz N Dz N Dz N
  2002 39 20 154 31 29 22 9 6 9 3 7 -
  2003 50 28 209 39 31 26 13 11 16 - 2 2
  2004 30 15 107 18 30 10 11 7 5 1 11 -
  2005 17 7 47 4 14 2 9 2 5 - - -
  2006 17 10 52 13 13 6 9 5 5 - - -
  *WIOŚ Kielce, 2007  2.2.3. Wnioski

  Na stan akustyczny środowiska ma wpływ wiele czynników, wśród których należy wyróżnić uwarunkowania wynikające z położenia gminy pomiędzy aglomeracjami - Skarżysko-Kamienna a Kielcami, przy ważnym szlaku komunikacyjnym.
  W gminie największe potencjalne zagrożenie hałasem występuje wzdłuż drogi krajowej obsługującej ruch ponadregionalny i regionalny oraz ze strony dróg powiatowych. Drogi te przebiegają przez tereny zabudowane, z których większość to tereny o funkcji mieszkaniowej (w tym ze ścisłą zabudową), tereny wymagające zapewnienia komfortu akustycznego. Sąsiedztwo wymienionych arterii komunikacji drogowej z obszarami wymagającymi zapewnienia właściwych standardów jakości stanu akustycznego środowiska powoduje, że obszary te należy sklasyfikować jako miejsca potencjalnego zagrożenia hałasem komunikacyjnym drogowym.
  Dalsze działania wyciszania hałasu komunikacyjnego powinny przebiegać w kierunku poprawy stanu technicznego dróg oraz oddzielania hałasu do siedzib ludzkich poprzez budowę ekranów dźwiękochłonnych lub nasadzenia pasów zieleni.


  2.3. Zasoby wodne i gospodarka wodno - ściekowa

  Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019) określa cele służące zapewnieniu ochrony wód, poprzez zapobieganie dalszej ich degradacji, ochronę przed zanieczyszczeniem, poprawę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów lądowych zależnych od wody oraz promocje zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych.
  Ocenę jakości badanych wód powierzchniowych i podziemnych przeprowadzono w oparciu o kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentowania stanu wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284). W/w rozporządzenie straciło moc z dniem 31.12.2004r., ale nadal jest zalecane do stosowania przez Ministra Środowiska do czasu opublikowania nowego rozporządzenia - zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 14 grudnia 2007 roku.

  2.3.1. Wody powierzchniowe

  Gmina Łączna leży w zlewni rzeki Kamiennej i Nidy.
  Na terenie gminy główna rzeką jest Rzeka Kamionka (ogółem 107,26 km2 powierzchni zlewni) – dopływ Kamiennej. Obszar źródłowy Kamionki znajduje się u podnóża Góry Cisowej koło Łącznej. Na terenie gminy Kamionka ma dwa dopływy:
  - bezimienny ciek spod miejscowości Zajamnie (dopływ prawobrzeżny),
  - rzeka Jaślana wypływająca ze źródła koło miejscowości Zalezianka i wpadająca do Kamionki pomiędzy Łączną a Ostojowem (dopływ lewobrzeżny).
  W obszarze zlewni rzeki Kamionki leży zbiornik wodny na rzece Jaślana. Zbiornik „Jaśle” w Łącznej, usytuowany na rzece Jaślana o powierzchni 14 ha i pojemności 400000 m3 pełni funkcje retencyjną (częściowo reguluje stosunki wodne w obrębie dorzecza Kamionki) oraz rekreacyjną. Rzeka Kamionka stanowi zlewnię rzeki Kamiennej.
  Dorzecze Nidy (południowa część gminy) na terenie gminy Łączna stanowią pomniejsze cieki wodne bez nazwy, dla których wzniesienia są obszarami źródliskowymi.
  2.3.1.1. Pomiary jakości wód powierzchniowych

  Wody powierzchniowe dodatkowo oceniane są na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, przygotowanego na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
  Klasyfikacja dla prezentowania stanu wód obejmuje pięć klas jakości wód:
  - klasa I – wody o bardzo dobrej jakości (spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia po prostym uzdatnianiu fizycznym, nie wykazujące żadnego oddziaływania antropogenicznego)
  - klasa II – wody dobrej jakości (spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia po typowym uzdatnianiu fizycznym, wykazujące niewielki wpływ oddziaływań antropogenicznych)
  - klasa III – wody zadowalającej jakości (spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia po typowym uzdatnianiu fizycznym, wykazujące umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych)
  - klasa IV – wody niezadowalającej jakości (spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia po wysokosprawnym uzdatnianiu fizycznym, wykazujące zmiany ilościowe i jakościowe w populacjach biologicznych na skutek oddziaływań antropogenicznych)
  - klasa V – wody złej jakości (nie spełniające wymagań dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia, wykazujące zanik występowania znacznej części populacji biologicznych na skutek oddziaływań antropogenicznych).

  W granicach gminy Łączna badania wód powierzchniowych nie były prowadzone. Badania rzeki Kamiennej (najbliższy punkt pomiarowy) były w 1 przekroju pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym na rzece Kamiennej w punkcie w Michałowie (gm. Skarżysko Kościelne).

  Tabela 9. Wyniki klasyfikacji ogólnej rzeki Kamiennej:
  Rzeka Punkt pomiarowy km Klasa jakości Wskaźnik decydujący o klasie jakości Wyniki pomiarów
  Klasa Minimum Średnia Maksimum
  Kamienna Michałów – od Bernatki do zbiornika Brody Iłżeckie 85,0 III Zapach
  ChZt-Mn
  ChZt-Cr
  Azotany
  Azotyny
  Azot oólny
  Fosforany
  Zawartość og.
  Barwa
  Lb. b. coli. fek
  Og. ib.b. coli III
  III
  III
  III
  III
  III
  III
  III
  IV
  IV
  V 2
  3,5
  18,7
  8,715
  0,046
  2,84
  0,18
  43
  10
  430
  1500 3,3
  4,84
  22,33
  14,865
  0,131
  4,103
  0,308
  80,8
  20
  3526
  19560 6
  6,2
  27,1
  22,341
  0,374
  5,8
  0,6
  101,1
  27
  15000
  110000
  *wg WIOŚ Kielce „Wyniki pomiarów wód powierzchniowych w województwie świętokrzyskim w roku 2007”

  Wcześniejsze badania jakości wód powierzchniowych wykonywane były w 2005 roku i wykonane były w większej ilości punktów pomiarowych, np. dla zbiornika Rejów w Skarżysku-Kamiennej – klasa IV, powyżej zbiornika Rejów – klasa III oraz na rzece Żarnówce w Majkowie - klasa IV.

  2.3.1.2. Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych

  Do głównych źródeł zanieczyszczeń rzek na terenie gminy Łączna należą:
  - niewłaściwe odprowadzanie ścieków komunalnych,
  - brak sieci kanalizacyjnej na znacznym obszarze gminy - duża dysproporcja pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  - zanieczyszczenia rolnicze powstające w wyniku spłukiwania i ługowania gleb użytkowanych rolniczo (źródłem zanieczyszczeń może być niewłaściwe magazynowanie obornika, gnojowicy i gnojówki oraz ich nieodpowiednie wykorzystanie rolnicze.
  - zanieczyszczenia komunikacyjne powstające przy szlakach komunikacyjnych,
  - spływy powierzchniowe z terenów wiejskich zawierające środki ochrony roślin,
  - wody opadowe - często „kwaśne deszcze”,
  - zagrożenie powodziowe ze względu na: opady, roztopy i zatory.

  2.3.2. Wody podziemne

  Na obszarze gminy Łączna wody podziemne występują w poziomach: sylursko- dewońskim, triasowym i czwartorzędowym.

  Sylursko-dewoński poziom wodonośny – związany jest z kompleksem piaskowcowym wykształconym w postaci piaskowców wiśniowych z wkładkami łupków ilasto-mułkowych syluru (warstwy klonowskie) oraz piaskowców kwarcytowych dolnego dewonu. Występuje na południowych stokach Pasma Klonowskiego (rejon wsi Klonów), na południowym skraju powiatu i gminy. Zbiornik ma charakter szczeliny, zwierciadło wody najczęściej występuje pod niewielkim ciśnieniem. Zbiornik ten ma małe zasoby, poziom wodonośny nie posiada warstwy izolującej i jest bardzo wrażliwy na zanieczyszczenie. Zbiornik posiada znaczenie lokalne – ujęcia wody dla wsi Klonów.
  Dewoński poziom wodonośny – związany jest z węglanowymi utworami dewonu środkowego i górnego (wapienie). Na terenie powiatu skarżyskiego występuje na powierzchni ok. 1 km2 u podnóża Pasma Klonowskiego (rejon wsi Zagórze, gm. Łączna). Stanowi on zachodni kraniec Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 419 – Bodzentyn (całkowita powierzchnia 52 km2). Jest to zbiornik typu szczelinowo–krasowego, jego zasoby dyspozycyjne wynoszą 12000 m3/dobę jednak w obrębie gminy zbiornik nie jest eksploatowany żadną studnią.
  Triasowy poziom wodonośny –związany jest głównie z piaskowcami (utworami triasu dolnego) wykształcone w postaci czerwonych, płytowych piaskowców drobnoziarnistych przechodzących facjalnie w mułowce i iły oraz wapienie triasu środkowego.
  Czwartorzędowy poziom wodonośny - w dolinach rzek oraz na wysoczyznach poziom ten ma znaczenie tylko lokalne i jest eksploatowany kopanymi studniami gospodarskimi.

  Na terenie gminy Łączna znajdują się Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: nr 415 – Górna Kamienna (zajmujący znaczną część gminy) oraz w niewielkim fragmencie GZWP 414 – Zagnańsk (północno-zachodnia część gminy) i nr 419 – Bodzentyn (w południowo-wschodniej części gminy).

  GZWP 415 – Górna Kamienna leży w całości na terenie Powiatu Skarżyskiego obejmując swym zasięgiem centralną i południową jego część. Jest to zbiornik typu szczelinowo-porowego oraz szczelinowo–krasowego (w obszarze występowania wapieni).
  Charakterystyka GZWP:
  - zasoby dyspozycyjne - 24500 m3/d,
  - moduł zasobowy 1,02 dm3/s/km2,
  - potencjalna wydajność otworu studziennego przekracza 70 m3/d przy średniej głębokości otworu poniżej 100 m,
  - kierunek przepływu wody w obrębie zbiornika jest bardzo szybki i odbywa się z SW na NE z prędkością ok. 300 m/rok.
  Z zasobów GZWP 415 korzystają następujące ujęcia komunalne i większe przemysłowe: gm. Łączna – Czerwona Górka, Zalezianka; gm. Suchedniów - Józefów, Stokowiec; gm. Skarżysko-Kamienna–Bzin, Bór, Bugaj oraz ujęcie Mesko SP II; gm. Bliżyn – Gostków.

  GZWP 414 – Zagnańsk - jest to zbiornik typu szczelinowo-porowego charakteryzujący się:
  - zasobami dyspozycyjnymi - 48000 m3/d,
  - modułem zasobowym - 1,66 dm3/s/km2,
  - potencjalną wydajność otworu studziennego przekraczającą 70 m3/d przy średniej głębokości poniżej 100 m.

  GZWP 419 – Bodzentyn - jest to zbiornik typu szczelinowo-porowego z okresu jury.

  Ujęcia wód podziemnych na terenie Gminy Łączna to:
  - Czerwona Górka o wydajności 93 m3/h,
  - Klonów o wydajności 20 m3/h,
  - Zalezianka o wydajności 51 m3/h.

  2.3.2.1. Pomiary jakości wód podziemnych

  Jakość wód podziemnych w poszczególnych punktach monitoringu sieci krajowej jest określana według nowej klasyfikacji podanej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). Klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości wód podziemnych:
  - klasa I – wody bardzo dobrej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i nie wskazują na wpływ działalności człowieka,
  - klasa II – wody dobrej jakości, w których wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo jest to wpływ bardzo słaby,
  - klasa III – wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka,
  - klasa IV – wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka,
  - klasa V – wody złej jakości.
  Rozporządzenie definiuje dobry i słaby stan chemiczny wód podziemnych.
  Dobrym stanem chemicznym określa się taki skład chemiczny wód podziemnych, gdy stężenia substancji zanieczyszczających nie wykazują efektów dopływu wód słonych ani innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód podziemnych. Ponadto poziom stężenia substancji zanieczyszczających nie może prowadzić do: nieosiągnięcia przez powiązane z nimi wody powierzchniowe celów środowiskowych, obniżenia jakości chemicznej lub ekologicznej tych części wód, powodowania znaczących szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych.
  Słabym stanem chemicznym wód podziemnych jest taki stan chemiczny wód podziemnych, w którym nie jest spełniony co najmniej jeden z w/w warunków. Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny.

  Na terenie gminy Łączna w ostatnich latach nie dokonywano pomiarów jakości wód podziemnych. Pomiary jakości wód podziemnych na terenie powiatu skarżyskiego dokonywane były tylko w jednym ujęciu wody.

  Tabela 10. Wyniki pomiarów stanu jakości wód podziemnych na terenie powiatu skarżyskiego w latach 2006 i 2007:
  Nr punktu Miejscowość Stratygrafia Właściciel punktu Klasa jakości Przekroczenie
  normy

  2006 2007
  412 Skarżysko- Kamienna T2 Ujęcie komunalne st. IV – studnia wiercona III III Mn, Fe
  na 55 m głębokości
  *WIOŚ Kielce, „Wyniki pomiarów wód podziemnych w województwie świętokrzyskim w roku 2007”

  2.3.2.2. Główne źródła zanieczyszczeń wód podziemnych

  Do głównych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych należą:
  - dysproporcja pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  - korzystanie z nieszczelnych szamb,
  - niewłaściwe odprowadzanie ścieków: odprowadzanie ścieków do rowów przydrożnych, cieków wodnych, na pola itp.,
  - stosowanie nawozów chemicznych w rolnictwie, w miejscach gdzie wody gruntowe zalegają płytko pod powierzchnią,
  - odprowadzanie do wód i do ziemi ścieków z obiektów prowadzących działalność produkcyjną, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

  2.3.4. Gospodarka wodno – ściekowa

  Gospodarka ściekowa regulowana jest Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku
  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku - w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134 poz. 1140). Zgodnie z art. 3 ustawy „Prawo ochrony środowiska”, ścieki (substancje ciekłe, wprowadzone bezpośrednio lub za pomocą urządzeń kanalizacyjnych do wód ) zmieniają stan fizyczny, chemiczny lub biologiczny wód, działając niszcząco na świat roślinny lub zwierzęcy. Ścieki powstają w wyniku bytowania człowieka oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i rolniczej (ścieki bytowo – gospodarcze, ścieki przemysłowe, ścieki komunalne, wody opadowe, zanieczyszczenia, wody podgrzane, skażone promieniotwórczo i zasolone).

  2.3.4.1. Sieć wodociągowa

  Na terenie gminy długość sieci wodociągowej wynosi 56,6 km i 1.410 przyłączy do budynków. Wodociąg prowadzony jest z ujęć w:
  - Czerwonej Górce (42,6 km i obsługuje miejscowości: Czerwona Górka, Jęgrzna, Kamionki, Osełków-Stawik, Łączna- Jaśle),
  - Klonowie (3,8 km dla 1 miejscowości),
  - Zaleziance (10 km dla miejscowości Zalezianka, Występa).  Wskaźnik sieci rozdzielczej na 100 km2 w Powiecie Skarżyskim wynosi 118,2 km (dla miasta 177,2 km, a dla terenów wiejskich 91,2 km) i jest wyższa od średnich wskaźników dla województwa świętokrzyskiego, które wynoszą: 100,2 km (w miastach 272,0 km, na terenach wiejskich 86,8 km).

  2.3.4.2. Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków

  W gminie skanalizowana jest jedynie miejscowość Kamionki i częściowo Czerwona Górka. Długość sieci wynosi 1,85 km. Ścieki oczyszczane są w zlokalizowanej na prawym brzegu rzeki Kamionki oczyszczalni komunalnej. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższoną redukcją związków biogennych o przepustowości 150 m3/d. Na terenie gminy nie ma oczyszczalni przemysłowej.


  W zakresie prowadzenia gospodarki ściekowej Polska zobowiązana jest do wypełnienia założeń Traktatu Akcesyjnego (dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 Z 30.5.1991 r., str. 40-52 z późn. zm.; Dz. Urz. WE polskie wydanie specjalne z 2004 r., rozdz. 15, t. 002, str. 26). Prawa te będą w Polsce w pełni obowiązywały od 31 grudnia 2015 r. Podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień ww. dyrektywy jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Zgodnie z powyższym na terenie powiatu skarżyskiego wyznaczono 5 aglomeracji priorytetowych od wypełniania postanowień traktatu.

  Tabela 11. Aglomeracje priorytetowe do wypełnienia warunków Traktatu Akcesyjnego na terenie powiatu skarżyskiego:
  Aglomeracje Gminy objęte aglomeracją RLM objętych aglomeracją

  Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna Skarżysko Kościelne 91500
  Suchedniów Suchedniów 9750
  Bliżyn Bliżyn 8810
  Łączna Łączna 4250
  * Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2009, AKPOŚK 2009

  2.3.5. Wnioski

  Sieć wód powierzchniowych na terenie gminy Łączna należy do zlewni rzeki Kamiennej, jakość wody w tej zlewni posiada klasę czystości IV. Wody podziemne w powiecie posiadają klasę III. Na terenie gminy Łączna nie ma deficytu wód podziemnych, woda jest czerpana z 3 ujęć i zaspokaja potrzeby wodociągów zlokalizowanych w gminie.
  Gmina jest dobrze zwodociągowana, długość sieci wynosi 56,6 km. Niestety istnieje duża dysproporcja pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, która wynosi 1,85 km. W gminie działa 1 oczyszczalnia w miejscowości Kamionki. W najbliższym czasie planowana jest budowa, bądź rozbudowa systemów kanalizacyjnych.


  2.4. Odpady

  Obowiązek planowania gospodarki odpadami został sformułowany w uchwalonej przez Sejm RP ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.). Powszechna zasada gospodarowania odpadami (Rozdział 2 art. 5 Ustawy o odpadach) brzmi „Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak aby:
  - zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,
  - zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,
  - zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi”.

  Zgodnie z Dyrektywą 91/156 EEC od roku 2002 w krajach Unii Europejskiej zabronione jest składowanie odpadów bez wcześniejszego ich przetworzenia. Dla krajów nowoprzyjętych do Unii Europejskiej – w tym Polski termin ten określono na rok 2012. Podstawowymi kierunkami działań będą: zmniejszanie ilości odpadów do wywiezienia poprzez selektywną zbiórkę i zagospodarowanie odpadów oraz stworzenie nowoczesnych zakładów wykorzystujących i unieszkodliwiających odpady. Wizja unijnych składowisk przewiduje deponowanie odpadów wyłącznie przetworzonych, tzn. takich, w których zawartość frakcji organicznych nie przekracza 5%, a wartość opałowa nie jest wyższa niż 6000 kJ/kg. Odpady organiczne powinny być w całości kompostowane.

  Gmina Łączna wraz z pozostałymi gminami powiatu skarżyskiego zrzeszona jest w Związku „Utylizator”, który zajmuje się na tym terenie gospodarką odpadami. Związek „Utylizator” powstał 2001 roku. W 2007 roku w Skarżysku-Kamiennej wybudowana została sortownia odpadów wraz z produkcją paliwa alternatywnego oraz została rozwinięta selektywna zbiórka odpadów (Zakład Segregacji i Odzysku Odpadów Komunalnych i Produkcji Paliwa Alternatywnego).
  Na terenie gminy Łączna nie ma składowisk odpadów komunalnych.

  2.4.1. Odpady niebezpieczne

  Przepisy prawne pozwalają wytwórcom lub odbiorcom odpadów, przeznaczonych do wykorzystania lub unieszkodliwiania, na tymczasowe ich magazynowanie na własnym terenie. Szczegółowe regulacje prawne zawierają ustawy: Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Transport tych odpadów ma być zgodny z przepisami określającymi warunki przewożenia materiałów niebezpiecznych. Ewidencja odpadów powinna być prowadzona w oparciu o rozporządzenie MOŚ i ZNiL w sprawie wzorów dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów oraz służących do przekazania informacji o rodzaju i ilości odpadów, a także czasie ich składowania.
  Podstawowym źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych jest działalność przemysłowa i usługowa. Odpady niebezpieczne powstają również w gospodarstwach domowych, służbie zdrowia i szkolnictwie. Do odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych zalicza się:
  – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
  – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;
  – detergenty zawierające substancje niebezpieczne;
  – środki ochrony roślin (np. insektycydy, pestycydy, herbicydy);
  – kwasy i alkalia;
  – rozpuszczalniki;
  – odczynniki fotograficzne;
  – leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
  – urządzenia zawierające freony;
  – oleje i tłuszcze inne niż jadalne;
  – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;
  – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

  Na terenie gminy nie ma składowiska odpadów niebezpiecznych ani mogilników.
  Ponadto nie ma zorganizowanej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
  Zorganizowane zbieranie odpadów niebezpiecznych występuje w niektórych placówkach handlowych – baterie, akumulatory, sprzęty elektryczne (sprzęt RTV i AGD) z częściami niebezpiecznymi, opakowania po środkach ochrony roślin.
  W Skarżysku-Kamiennej znajduje się Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) zlokalizowany przy ul. 1-go Maja 103 na terenie siedziby Miejskich Usług Komunalnych Sp. z o.o.. W Skarżysku-Kamiennej znajdują się również trzy stacje demontażu samochodów.
  Na terenie gminy przeprowadzona została inwentaryzacja miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenia dla środowiska – inwentaryzacja pokryć dachowych zawierających azbest. Według sporządzonej ewidencji szacunków, na koniec roku 2009, ilość zinwentaryzowanych odpadów zawierających azbest na terenie gminy wynosi 42320 m2.

  2.4.2. Odpady z sektora gospodarczego

  Na terenie gminy nie ma zbyt wielu podmiotów gospodarczych, które produkowałyby dużą ilość odpadów poprodukcyjnych. Największym podmiotem funkcjonującym w gminie jest Kopalnia i Zakład Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra” S.A. w Zagórzu.
  Znaczną część odpadów w grupie odpadów przemysłowych stanowią odpady z grupy 17, są to materiały z rozbiórek, modernizacji i remontów, takie jak odpady z betonu i gruz, złom stalowy i żeliwny itp.
  Wszystkie odpady z sektora gospodarczego wytworzone na terenie gminy są transportowane przez specjalistyczne firmy, posiadające odpowiednie zezwolenia w tym zakresie oraz unieszkodliwione (odpady niebezpieczne) lub wykorzystane gospodarczo.
  Na terenie powiatu skarżyskiego znajdują się trzy nieczynne składowiska odpadów przemysłowych: popiołów dymnicowych w Skarżysku-Kamiennej, osadów pogalwanicznych w Skarżysku Kościelnym (zrekultywowane) oraz odpadów lakierniczych w Bliżynie (zrekultywowane).

  2.4.3. Odpady komunalne

  Na terenie gminy Łączna znajdują się przede wszystkim indywidualne gospodarstwa domowe w związku z tym, istnieje system indywidualny zbiórki odpadów. Do gromadzenia odpadów stosowane są pojemniki o pojemności 120 l dostosowane do rodzaju i charakteru zabudowy.
  Częstotliwość wywożenia odpadów jest ustalona i odbywa się na zgłoszenie. Na terenie gminy znajduje się również 26 szt. pojemników typu „IGLO” na plastik i szkło ustawionych w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy.
  Na terenie powiatu skarżyskiego ostatnie czynne składowisko odpadów komunalnych –„Łyżwy” w Skarżysku-Kamiennej, funkcjonowało do końca 2005r. Obecnie odpady z terenu gminy wywożone są do powstałego w Skarżysku-Kamiennej Zakładu Segregacji i Odzysku Odpadów Komunalnych i Produkcji Paliwa Alternatywnego.

  Tabela 12. Ilość odpadów zmieszanych zebranych na terenie gminy Łączna w latach 2004-2008:
  Gmina Ilość zebranych odpadów zmieszanych [Mg]
  2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r.
  Gmina Łączna nie rejestrowano nie rejestrowano 88,02 113,13 274,11
  *Urząd Gminy

  Firmy posiadające odpowiednie decyzje na zbieranie i transport odpadów w powiecie skarżyskim: to
  - Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 103, 26-110 Skarżysko- Kamienna,
  - Zakład Oczyszczania Miasta, Zofia Kozłowska, ul. Krakowska 210,
  26- 110 Skarżysko-Kamienna,
  - Zakład Przerobu Złomu „METALIKA” Anna Borowiec, Stokowiec 1a, 25-130 Suchedniów,
  - Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski ul. Szydłowiecka 28a, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  - P.P.H.U. MPC, Jędrys Michał, ul. Towarowa 2, 25-110 Skarżysko-Kamienna,
  - Ryszard Pogorzelski „BRATEK” ul. Szydłowiecka 28 A 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  - Wywóz Nieczystości Stałych i płynnych „Marko” Marek Pogorzelski ul. Kopernika 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  - P. W. N. S. „ALMAX” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom,
  - P. P. H. U. „Makpol” Edward Makuła ul. Jagiellońska 46/19, 25-606 Kielce.

  2.4.4. Wnioski

  Na terenie gminy Łączna nie ma składowiska odpadów, prowadzona jest w sposób zorganizowany jedynie zbiórka odpadów komunalnych z terenów gospodarstw oraz segregacja odpadów typu szkło i plastik w większych pojemnikach ustawionych w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy.
  Gmina Łączna należy do Związku ‘Utylizator”, który zarządza i kieruje sprawami gospodarki odpadami na terenie powiatu skarżyskiego.

  2.5. Gleby

  2.5.1. Charakterystyka gleb

  Na terenie gminy Łączna wyróżnia się (wg klasyfikacji M. Strzemskiego) suchedniowski region gleb wykształconych na utworach piaskowcowych dolnego triasu oraz północno-łysogórski region gleb wykształconych na piaskowcowym paleozoiku.
  Najbardziej powszechne są gleby bielicowe z płytkim poziomem próchniczym i gleby brunatne wytworzone z piasków, glin i iłów. Są to gleby kamieniste i mocno zakwaszone. W dolinach rzecznych występują gleby pochodzenia organicznego i mineralnego: mady rzeczne, gleby mułowe, mułowo-torfowe, torfowe i murszowe.
  Na obszarze gminy dominują gleby o niskiej wartości produkcyjnej, w większości należące do klasy bonitacyjnej od IVa do VI, i są to kompleksy żytnie słabe i najsłabsze (żytnio-łubinowe). Niewielki areał zajmują gleby klasy IIIa i IIIb, tworzące kompleksy pszenne: dobry i wadliwy (północno-łysogórski region gleb).

  2.5.2. Monitoring gleb

  Monitoring chemizmu gleb wykonywany jest w oparciu o sieć krajową, cyklicznie co 5 lat, począwszy od 1995 r. Uzupełnieniem tych badań są prowadzone również cykliczne, co kilka lat, obserwacje zmian jakości gleb w ramach sieci regionalnej i lokalnej głównie w otoczeniu zakładów przemysłowych, w otoczeniu tras komunikacyjnych oraz na terenach oddziaływania składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych. Tego rodzaju badania wykonuje między innymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach.
  Na terenie gminy Łączna monitoring gleb nie był prowadzony, w diagnozowaniu należy opierać się na badaniach powiatowych i wojewódzkich.

  Wyniki badań gleb pod kątem odczynu pH, prowadzonych przez WIOŚ (badania pięcioletnie) dowodzą, że na terenie województwa świętokrzyskiego przeważają gleby zakwaszone. W strukturze jakościowej gleb opartej na wartości odczynu pH 20 % stanowią gleby bardzo kwaśne, 25 % gleby kwaśne, 20 % gleby lekko kwaśne, 17 % gleby obojętne
  i 19 % gleby zasadowe.
  Powiat Skarżyski należy do rejonów, gdzie zakwaszenie gleb jest jedno z najwyższych i wynosi 85%. W celu podniesienia poziomu odczynu pH gleby poddaje się wapnowaniu. Jest to podstawowy zabieg agrotechniczny podnoszący zdolności produkcyjne gleby głównie poprzez poprawę jej żyzności oraz ograniczenie skutków zanieczyszczenia metalami ciężkimi.
  Stan zasobności gleb w przyswajalne makroelementy jest w znacznym stopniu związany ze składnikami geochemicznymi gleb oraz jest wskaźnikiem produkcji rolnej (wpływa na rodzaj i wielkość nawożenia na danym terenie).

  Tabela 13. Zasobność gleb województwa świętokrzyskiego w makroelementy:
  Zawartość Zasobność gleb w % powierzchni użytków rolnych
  fosfor potas magnez
  bardzo niska 26 27 10
  niska 30 32 16
  średnia 16 20 22
  wysoka 10 10 19
  bardzo wysoka 18 11 33
  *WIOŚ, „Raport o stanie środowiska na terenie województwa świętokrzyskiego”

  W powiecie skarżyskim bardzo niską i niską zawartość składników pokarmowych w glebie mają pod względem zawartości:
  - fosforu – 38% gleb,
  - potasu – 72%,
  - magnezu – 12%.

  Tabela 14. Zawartość metali ciężkich w glebach powiatu:
  Pierwiastek Zawartość w mg/k
  Minimalna Maksymalna Średnia
  Cd 0,07 0,8 0,24
  Cu 1,3 14,6 5,2
  Ni 0,7 28,7 5,9
  Pb 4,0 95,5 12,1
  Zn 6,2 128,8 39,5
  *WIOŚ, Raport o stanie środowiska na terenie województwa świętokrzyskiego w roku 2005

  Tabela 15. Wyniki średniej zawartości azotu (N-min.) w kg/ha w glebie województwa świętokrzyskiego:
  Kategoria gleby Czas badania
  wczesna wiosna po zbiorach roślin (jesień)
  gleby bardzo lekkie 75 72
  gleby lekkie 112 101
  gleby średnie 140 96
  gleby ciężkie 147 106
  przeciętna zawartość N-min 118,5 93,8
  *WIOŚ, Raport o stanie środowiska na terenie województwa świętokrzyskiego

  2.5.3. Użytkowanie gruntów i rolnictwo w Gminie Łączna

  Rozwój rolnictwa uzależniony jest głównie od warunków przyrodniczych (klimat, ukształtowanie terenu i gleby) oraz poza przyrodniczych (struktura wielkości gospodarstw rolnych, forma własności gospodarstw oraz mechanizacja rolnictwa) jakie na nim występują. Ze względu na niedostępność do aktualnych danych statystycznych ocena obecnej sytuacji rolnictwa jest utrudniona. Po raz ostatni szczegółowych informacji dostarczył przeprowadzony w 2002 roku Powszechny Spis Rolny.

  Tabela 16. Struktura użytkowania gruntów rolnych w gminie Łączna w ha:
  Powierzchnia użytków rolnych Inne tereny, nieużytki
  ogółem grunty orne sady łąki pastwiska
  1941 1168 10 721 42 591
  *GUS


  Na terenie gminy występują słabe klasy bonitacyjne gleb (IV, V, VI). Największą grupę tworzą gospodarstwa o powierzchni od 1 do 5 ha, a w nich zdecydowaną większość stanowią uprawy zbożowe (żyto i owies) oraz ziemniaki.
  Uprawa ziemi na terenie gminy Łączna uwarunkowana jest niezbyt korzystną strukturą obszarową gospodarstw (rozdrobnienie), słabą jakością gleb, przyległością do niewielkich obszarowo terenów zurbanizowanych, dużymi powierzchniami terenów leśnych, w tym znacznymi powierzchniami terenów objętych ochroną.

  2.5.4. Zagrożenia gleb

  Na stan gleb ma wpływ wiele czynników m.in.: procesy erozyjne, emisja gazów i pyłów, prowadzona gospodarka rolna (nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin). Duże znaczenie ma również świadomość ekologiczna użytkowników gruntów.
  Do głównych czynników powodujących ubożenie i degradację gleb należą:
  - wadliwy sposób użytkowania ziemi,
  - niewłaściwe użycie nawozów mineralnych, zwłaszcza nadmiar azotynów w glebie,
  - stosowanie pestycydów,
  - przenawożenie gnojowicą,
  - zakwaszenie lub alkalizacja,
  - zmniejszenie zawartości próchnicy,
  - nieprawidłowe zmianowanie roślin,
  - zmniejszenie zawartości podstawowych składników pokarmowych makro- i mikroelementowych,
  - przesuszenie lub zbytnie nawodnienie,
  - punktowe niewielkie skażenie gleb metalami ciężkimi – najgroźniejsze jest zanieczyszczenie metalami ciężkimi: kadmem, cynkiem i ołowiem. Występujące podwyższone stężenia niektórych metali posiadają charakter punktowy, np. w pobliżu znaczących ciągów komunikacyjnych, gdzie nie jest preferowana uprawa warzyw przeznaczonych do bezpośredniego spożycia.
  - erozja wodna - erozją objęte są grunty rolne w dolinach rzecznych, najczęściej tereny lessowe i (w mniejszym stopniu) rędzinowe, położone na stokach o spadkach powyżej 9%. Erozja powoduje obniżenie zawartości próchnicy oraz pogorszenie składników pokarmowych w glebie, zamulanie dna dolin oraz wzrost zagrożenia powodziowego.
  - erozja wietrzna - erozji sprzyja niedobór lasów, nadmierne uproszczenie agrocenoz, niedobór zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, spełniających rolę wiatrochronną oraz często występujące przesuszenie gleb,
  - zagrożenie jakości gleb wzdłuż tras transportowych w pasie szerokości 150 m po obu stronach drogi – związane z emisją gazów i pyłów przez samochody.

  2.5.5. Wnioski

  Jakość gleb w gminie należy do jednych z najsłabszych w województwie świętokrzyskim. Gleby na tym obszarze wykazują się niską wartością produkcyjną (niskie klasy bonitacyjne, duże zakwaszenie). Ponad 55% gminy zajmują tereny leśne, cały teren gminy znajduje się w systemach obszarów chronionych. Czynniki te znacznie ograniczają produkcję rolną.


  2.6. Surowce mineralne

  2.6.1. Zasoby surowców

  Powiat skarżyski charakteryzuje się rozbudowaną bazą surowcową, wśród której znajdują się złoża zaliczane do złóż rzadkich i charakterystycznych dla regionu świętokrzyskiego. Aktualną bazę surowcową powiatu stanowi 14 złóż.
  Na terenie gminy Łączna znajduje się złoże kwarcytów w Bukowej Górze. Zasoby tego złoża wynoszą:
  - geologiczne bilansowe – 20.512 Mg,
  - przemysłowe – 6.457 Mg.

  Charakterystyka złoża Bukowa Góra:
  Dewońskie piaskowce kwarcytowe znajdujące się na obszarze Bukowej Góry. Piaskowce kwarcytowe z tego złoża stosowane są jako surowce w przemyśle materiałów ogniotrwałych oraz do produkcji żelazostopów. Ponadto wykorzystywane są również do produkcji kruszywa drogowego i kolejowego klasy I i II, gdyż surowiec ten charakteryzuje się wytrzymałością na ściskanie w granicach 100-230 MPa (w stanie nasycenia wodą) i nasiąkliwością rzędu 0,6-1,5%.

  2.6.2. Wydobycie surowców

  Na obszarze gminy Łączna eksploatowane jest tylko jedno złoże Bukowa Góra. Wydobycie prowadzi Kopalnia i Zakład Wzbogacania Kwarcytu w Zagórzu, które produkuje i sprzedaje:
  - kwarcyt przemysłowy,
  - kruszywa kwarcytowe drogowe,
  - piasek kwarcytowy.

  2.6.3. Wnioski

  W gminie znajduje się tylko jedno udokumentowane złoże kwarcytów na którym prowadzona jest eksploatacja.
  2.7. Pola elektromagnetyczne

  Promieniowanie elektromagnetyczne (tzw. niejonizujące) powstaje w wyniku działania zespołów sieci i urządzeń elektrycznych w pracy, w domu, urządzeń elektromedycznych do badań diagnostycznych i zabiegów fizykochemicznych, stacji nadawczych, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Obiektami, które mogą wywołać promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące w środowisku są:
  - elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia,
  - stacje radiowe i telewizyjne,
  - łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa,
  - stacje radiolokacji i radionawigacji,
  - stacje transformatorowe,
  - sprzęt gospodarstwa domowego i powszechnego użytku zasilany prądem zmiennym 50Hz.

  Na terenie gminy Łączna jako źródło promieniowania elektromagnetycznego występują:
  - linie wysokiego napięcia (relacji Kielce-Skarżysko-Kamienna z Głównym Punktem Zasilania w miejscowości Występa),
  - dwie magistrale podziemne linie telekomunikacyjne o charakterze ponadlokalnym nie obsługujące gminy,
  - bazowe stacje telefonii komórkowej:
  • CENTERTEL w miejscowości Występa
  • GSM-PLUS w Jęgrznej,
  • GSM-Era w Ostrowie i Podłaziu.
  - urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne oddziaływujące w skali mikro.

  Zasilanie w energię elektryczną odbywa się poprzez sieci przesyłowe najwyższych napięć (NN) 400 i 220 kV, którymi energia elektryczna z elektrowni zawodowych przesyłana jest do stacji systemowych, gdzie po zredukowaniu poziomu napięcia, przesyłana jest dalej liniami wysokich napięć (WN) 110 kV. Układ sieci rozdzielczych w gminie tworzą linie 15 kV — napięcie średnie i 0,4 kV — napięcie niskie.

  Tabela 17. Długość sieci elektroenergetycznych przesyłowych na terenie gminy Łączna:
  Gmina Długość sieci
  średniego napięcia (km) Długość sieci
  niskiego napięcia (km)
  napowietrzne kablowe napowietrzne kablowe
  Sieć ogółem w powiecie 460,500 208,600 396,779 143,280
  Łączna brak
  danych brak
  danych 50,280 4,200
  *wg „Program reelektryfikacji województwa świętokrzyskiego 2007-2013”, Kielce 2007

  Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, który zgodnie z m.in. art. 26 ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, obejmuje uzyskiwane na podstawie badań monitoringowych informacje w zakresie promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych.
  Przez teren gminy przechodzi napowietrzna linia wysokiego napięcia – 110kV. Szkodliwy wpływ takiej linii rozciąga się od 12 do 60 m od linii w obie strony, linia posiada pasy ochronne o szerokości 40 m. Uciążliwość stacji transformatorowych zamyka się w granicach obiektów. Natomiast oddziaływanie stacji GPZ znajdującej się w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej i innych mediów jest niezauważalne z uwagi na rozciągające się strefy ochronne.


  2.8. Energia odnawialna

  Perspektywa wyczerpania się zapasów paliw kopalnych a także podejmowane działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka przyczyniły się do wzrostu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, czego efektem jest duży wzrost ich stosowania. Odnawialne źródła energii są to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię występującą w rozmaitych postaciach, w szczególności promieniowania słonecznego, wiatru, wody, a także biomasy i ciepła wnętrza Ziemi. Obecny poziom cywilizacji technicznej stwarza możliwość uznania za odnawialne źródło energii również części odpadów komunalnych i przemysłowych, która nadaje się do energetycznego przetworzenia. Źródła energii odnawialnej są praktycznie niewyczerpalne, gdyż ich zasoby uzupełniane są nieustannie w procesach naturalnych. Najłatwiej dostępne są zasoby energii promieniowania słonecznego i biomasy, natomiast dostępność energii geotermalnej, wiatru czy wody jest ograniczona i zależna od położenia geograficznego. Dużą zaletą źródeł odnawialnych jest również ich minimalny wpływ na środowisko naturalne. Odnawialne źródła energii mogą stanowić istotny udział w bilansie energetycznym kraju. Mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, przede wszystkim zaś do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Potencjalnie największym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych może być rolnictwo, jak również mieszkalnictwo i komunikacja.
  Polityka energetyczna Polski do 2025 roku (dokument zatwierdzony 22.12.2006 r. przez Radę Ministrów) zawiera pakiet działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności gospodarki, jej efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska. Wśród celów strategicznych polityki państwa jest wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii i uzyskanie 7,5% udziału energii, pochodzącej z tych źródeł, w bilansie energii pierwotnej do roku 2010 oraz 14% do roku 2020.

  Tabela 18. Przykłady efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w warunkach polskich:
  Rodzaj energii Wytwarzanie energii elektrycznej Wytwarzanie
  energii cieplnej Wytwarzanie
  energii mechanicznej
  Biomasa elektrociepłownie lokalne, osiedlowe
  wykorzystanie biogazu z oczyszczalni ścieków, ferm hodowlanych oraz gazu wysypiskowego kotłownie lokalne, osiedlowe
  kotły małej mocy
  w gospodarstwach indywidualnych
  wykorzystanie biogazu
  z oczyszczalni ścieków, ferm hodowlanych oraz gazu wysypiskowego pojazdy wykorzystujące biopaliwa płynne (biodiesel, benzyna
  z dodatkiem etanolu)
  Energia wodna tzw. mała energetyka: wodna,
  elektrownie wodne małej mocy podłączone do sieci - -

  Energia wiatru tzw. mała energetyka:
  instalacje elektryczne domów, szklarni i pomieszczeń gospodarczych
  pompownie wiatrowe, napowietrzania i rekultywacja małych zbiorników wodnych
  elektrownie wiatrowe dużej mocy podłączone do sieci - -
  Energia promieniowania słonecznego
  Wykorzystanie ogniw fotowoltanicznych:
  autonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń
  elewacje energetyczne ścienne dachowe, systemy małej mocy
  telekomunikacja suszarnictwo ogrzewanie szklarni
  przygotowanie ciepłej wody użytkowej do celów domowych i gospodarskich przygotowanie ciepłej wody do celów przetwórstwa rolno-spożywczego podgrzewanie wody w basenach
  wykorzystanie biernych systemów słonecznych w budynkach mieszkalnych i inwentarskich -
  *Strategia Rozwoju Energii Odnawialnej

  2.8.1. Energia słoneczna

  Podstawowym źródłem energii dla Ziemi jest Słońce – najbezpieczniejsze źródło energii, praktycznie najmniej wykorzystywane w Polsce ze względu na ograniczenia klimatyczne i kosztowność zainstalowania odbiorników.

  Na terenie gminy Łączna energia słoneczna nie jest wykorzystywana w obiektach użyteczności publicznej administrowanych przez gminę. Zauważa się zainteresowanie wykorzystaniem tego rodzaju energii do ogrzewania wody w budynkach jednorodzinnych, dlatego prowadzone są działania mające na celu znalezienie funduszy na wsparcie finansowe przy dostawie i montażu kolektorów słonecznych na terenie gmin powiatu skarżyskiego.

  2.8.2. Energia wodna

  Energetyka wodna ma 20% udział w światowej produkcji energii elektrycznej, w Polsce jej udział wynosi obecnie około 1,1%.

  Energetyczne zasoby wodne gminy Łączna nie są znaczne, aczkolwiek mogłyby być wykorzystywane przy zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym „Jaśle”. W chwili obecnej na terenie gminy nie ma jednak żadnej małej elektrowni wodnej.

  2.8.3. Energia wiatru

  Wg opracowań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znaczna część Polski posiada wystarczające warunki do wykorzystania energii wiatru do produkcji energii elektrycznej i do napędu urządzeń technologicznych. Wiatr jest czystym źródłem energii, nie emitującym żadnych zanieczyszczeń, poza tym jest bardziej ekonomiczna.

  Na terenie województwa świętokrzyskiego (wg analizy mapy zasobów energii wiatrowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) istnieją korzystne warunki rozwoju energetyki wiatrowej, szczególnie na terenach wyżej położonych. W ostatnich latach nastąpił zdecydowany wzrost zainteresowania energią wiatrową. Powstają kilku wiatrakowe „fermy” ale i pojedyncze wiatraki gromadzące energię. Według danych Stacji meteorologicznej zlokalizowanej w Skarżysko-Kamiennej prędkość wiatrów w tym rejonie wynosi 3,7 m/s i charakteryzuje się dużą niestałością.
  Obecnie na terenie gminy nie ma zlokalizowanych elektrowni wiatrowych.

  2.8.4. Biomasa

  Biomasa to głównie pozostałości i odpady, m.in.: drewno i odpady z przerobu drewna, rośliny pochodzące z upraw energetycznych, produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa, niektóre odpady komunalne i przemysłowe. Biomasą są też tzw. „rośliny energetyczne”, często po uprzednim zgranulowaniu, zbrykietowaniu lub po wstępnym przetworzeniu do postaci wygodniejszej w użyciu, w wyniku którego powstaje olej o właściwościach zbliżonych do oleju opałowego, olej rzepakowy lub słonecznikowy, gaz drzewny, alkohol etylowy lub metylowy. Biomasa jest paliwem: nieszkodliwym dla środowiska, tanim, pozwalającym zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady.

  W gminie Łączna istnieją duże zasoby biopaliw, głównie w postaci drewna z gospodarki leśnej.
  Na terenie gminy biomasa nie jest wykorzystywana.

  2.8.5. Energia geotermalna

  Energia geotermalna jest to naturalne ciepło Ziemi nagromadzone w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny w skałach. Podstawowymi cechami zasobów geotermalnych decydującymi o atrakcyjności ich wykorzystania w kraju są: odnawialność, niezależność od zmiennych warunków klimatycznych i pogodowych, możliwość budowy instalacji osiągających znaczne moce cieplne (do kilkudziesięciu MWt z jednego otworu).

  Na terenie gminy Łączna nie ma możliwości rozwoju energetyki geotermalnej, ponieważ do tej pory nie rozpoznano odpowiednich (eksploatacyjnych) zasobów wód geotermalnych.

  2.8.6. Wnioski

  Energia odnawialna nie jest jeszcze zbyt popularna i na terenie gminy Łączna nie jest powszechnie wykorzystywana. Duże znaczenie ma propagowanie wykorzystywania takiej energii, m.in. poprzez wykorzystywanie spiętrzeń wody na rzekach w regionie, w formie solarów do ogrzewania budynków użyteczności publicznej, wykorzystania biomasy do ogrzewania budynków.
  2.9. Przyroda

  2.9.1. Stan zasobów przyrody

  Naturalnym bogactwem gminy Łączna są tereny leśne, które zajmują powierzchnię 3.504,1 ha. Lesistość gminy wynosi 55,4%.

  Tabela 19. Stan zasobów leśnych w gminie Łączna:
  Wyszczególnienie Powierzchnia gruntów leśnych (ha)
  Ogółem 3504,1
  lasy ogółem 3417,8
  grunty leśne publiczne ogółem 3166,1
  grunty leśne publiczne Skarbu Państwa 3,166,1
  grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych 2645,4
  grunty leśne prywatne 338,0
  *GUS


  Największy obszar zajmują lasy wchodzące w skład Puszczy Świętokrzyskiej znajdującej się w granicach Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Dominują tu siedliska lasu mieszanego i lasu mieszanego świeżego w odmianach żyznej i wilgotnej. Lasy te zachowały na znacznym terenie charakter drzewostanów naturalnych z udziałem jodły, buka, sosny i modrzewia oraz domieszką świerka, jaworu, klonu, lipy szerokolistnej, dębu, jesionu, cisa. Jodła stanowi korzystne struktury biocentryczne i jest jednym z ważniejszych ośrodków występowania tego gatunku w Polsce. W runie leśnym występują liczne gatunki roślin naczyniowych.
  Drugim obszarem porastającym teren gminy są lasy należące do Pasma Klonowskiego. Podstawowymi gatunkami są: kwaśna buczyna karpacka oraz las wyżynny, a w składzie dominuje: buk, jodła z domieszką modrzewia, dębu, sosny, lipy szerokolistnej, jaworu, klonu. W runie leśnym występują liczne gatunki roślin chronionych.
  Największą powierzchnię zajmują drzewostany cztero- i więcej gatunkowe (37,73 % pow. leśnej) i niewiele mniej jednogatunkowe (33,61 %).
  Lasy w gminie spełniają funkcje:
  - gospodarczą,
  - ochronną,
  - klimatotwórczą,
  - rekreacyjno-turystyczną,
  - dydaktyczną i kulturową.
  Zdrowotność lasów jest pochodną oddziaływania czynników genetycznych, siedliskowych (glebowych, hydrologicznych i klimatycznych), klęskowych zjawisk abiotycznych, szkodliwych czynników biotycznych (choroby, uszkodzenia roślin) oraz działalności człowieka (emisje gazowe i pyłowe, ścieki, fragmentacja lasów, turystyczne korzystanie z lasu, zaśmiecanie lasu itp.).
  Generalnie stan zdrowotny drzewostanów na terenie województwa świętokrzyskiego można uznać za dobry. Niekorzystne zjawiska wywołane są czynnikami abiotycznymi (np. suszą, mrozem, itp.), co stwarza dogodne warunki dla rozwoju organizmów szkodliwych (szkodników owadzich, chorób grzybowych) oraz złomy i wywroty drzew spowodowane występowaniem silnych wiatrów.
  W celu uporządkowania rozwijającego się wypoczynku w lasach podejmowane są kroki administracyjno-prawne dotyczące ustalenia zasad przebywania i zachowania się ludzi w lesie, zasad udostępniania lasu dla celów wypoczynkowych, wyznaczania specjalnych terenów leśnych do wypoczynku oraz sposobu prowadzenia gospodarki leśnej.

  Ekosystemy nieleśne na terenie gminy to:
  - pola uprawne,
  - łąki,
  - pastwiska.
  Dla zachowania bioróżnorodności najważniejsze są łąki i pastwiska, które są siedliskami chronionych gatunków roślin, płazów i ptaków. Najbogatsze przyrodniczo zbiorowiska łąkowe koncentrują się w najniżej położonych miejscach teras zalewowych rzeki i strumieni.

  2.9.2. Obszary chronione

  Na terenie gminy Łączna występują indywidualne formy ochrony przyrody funkcjonujące w ramach Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych.

  Parki narodowe

  Świętokrzyski Park Narodowy (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Dz. U. nr 14. poz. 133); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego Parku Narodowego (Dz. U. R.P. Nr 4, poz. 29), Zarządzenie Nr 32 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 lipca 1992 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu). ŚPN wraz z otuliną występuje tylko w niewielkim fragmencie w granicach Powiatu Skarżyskiego, pomiędzy miejscowościami: Klonów i Zagórze. Utworzony został na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. Park położony jest w centralnej części Gór Świętokrzyskich i obejmuje: pasmo Łysogór (z najwyższym szczytem Łysicą – 612 m n.p.m. i Łysą Górą – 595 m n.p.m.), część Pasma Klonowskiego (z górami Psarską i Miejską), Doliny Wilkowskiej i Doliny Dębniańskiej, a także trzy eksklawy – Górę Chełmową, Las Serwis i Skarpę Zapusty (od roku 1996).


  Parki krajobrazowe

  Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy (Rozporządzenie nr 71/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r., Nr 156, poz. 1932) położony jest na zachód od drogi nr 7 i w obszarze Powiatu obejmuje gminy: Bliżyn, Suchedniów oraz północno-zachodni fragment gminy Łączna. Park ten obejmuje ochroną unikatowe zasoby przyrodnicze rejonu świętokrzyskiego oraz liczne obiekty Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. W części zachodniej parku rozciąga się Pasmo Oblęgorskie z najwyższym wzniesieniem Górą Sieniewską (444 m n.p.m.). Część wschodnią stanowi zwarty kompleks naturalnych lasów mieszanych Puszczy Świętokrzyskiej. Suchedniowską część parku w 93,2 % zajmują lasy, a grunty orne 3,2 %, natomiast w oblęgorskiej części 59,7 % powierzchni stanowią lasy, a grunty orne 29,9 %. W strefie ochronnej przeważają grunty orne i użytki zielone a lasy zajmują jedynie 10 %. Występują tu prawie wszystkie gatunki drzew i krzewów Niżu Polskiego. Drzewostany są przeważnie mieszane z sosną i jodłą. Osobliwością jest modrzew polski.

  Obszary Chronionego Krajobrazu
  Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu (Rozporządzenie nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r. Nr 156, poz. 1950) obejmuje tereny otaczające Kielce od północy i od wschodu. Teren ten stanowi strefę buforową między aglomeracją kielecką, a chronionymi obszarami Świętokrzyskiego Parku Narodowego i parków krajobrazowych. Jego granica przebiega w południowej części Powiatu Skarżyskiego. Obszar ten obejmuje ochroną zbiorowiska lasów liściastych, świeże bory sosnowe i bory mieszane z udziałem jodły, występujące w Paśmie Klonowskim.
  Suchedniowsko-Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu (S-OOChK), (Rozporządzenie nr 79/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r., Nr 156, poz. 1940) położony na terenie otuliny Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, zajmuje powierzchnię 25 681 ha obejmując części gmin: Bliżyn (1777 ha), Łączna (725 ha), Miedziana Góra (4557 ha), Mniów (5923 ha), Stąporków (1737 ha), Strawczyn (4687 ha), Suchedniów (708 ha), Zagnańsk (5387 ha) i miasta Skarżysko-Kamienna (180 ha).

  Pomniki przyrody
  Tabela 20. Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Łączna:
  Nazwa obiektu Data utworzenia
  i podstawa prawna Szczegółowa
  lokalizacja Opis obiektu
  Modrzewie europejskie
  (2 sztuki)
  121 24.12.1986
  Zarz. Wojew.
  Kieleckiego
  Nr 26/86 Nadleśnictwo Zagnańsk
  Leśnictwo Barcza
  pododdział – 66c obwód pnia na wys.1,3 m – 3,47 m
  obwód pnia na wys.1,3 m – 3,19 m
  wiek ok. 200 lat
  Cis pospolity
  288 04.12.199r.
  Rozporządzenie wojewody Kieleckiego Nr 5/91 Oddz. 58d leśnictwa Osieczno Nadleśnictwa Suchedniów obwód pnia na wys.1,3 m – 50 cm
  wysokość – 7 m
  wiek – ok. 70 lat
  Skały
  038 28.10.1954
  Orz. Prez. WRN
  Nr 75/54 Na północnym zboczu Bukowej Góry piaskowce dewońskie
  dł. 80 m,
  szer. 20-40 m,
  wys. 1,3-3,00 m
  * http://rop.mos.gov.pl/

  Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”

  Łysogóry (PLH260002)
  Obszar obejmuje najwyższą część Gór Świętokrzyskich - starych gór uformowanych przez wypiętrzenie kaledońskie, a potem przez orogenezę hercyńską. Osobliwością pasma jest obecność podszczytowych rumowisk głazów kwarcytowych z okresu kambryjskiego, nazywanych gołoborzami, nieporośniętych przez florę naczyniową. Obszar jest w około 90% porośnięty przez lasy, w większości są to lasy jodłowo-bukowe. Mniej liczne są bory sosnowe i mieszane, z udziałem dębu. W niższych położeniach spotyka się grądy, a w miejscach o właściwych warunkach wodnych, bory wilgotne i bagienne a także olsy. Niektóre fragmenty drzewostanów mają dość znacznie zmieniony skład gatunkowy, co jest efektem prowadzonej tu niegdyś gospodarki leśnej. Na terenie ostoi znajdują się także małe enklawy łąk i pastwisk. W obszarze stwierdzono obecność 8 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Występują tu endemiczne zespoły roślinne, zwłaszcza świętokrzyski bór jodłowy (Abietetum polonicom), bogate zbiorowiska mszaków i porostów na gołoborzach, jedna z największych ostoi modrzewia polskiego (Larix polonica). Bogata flora roślin naczyniowych licząca ok. 700 gat., w tym wiele zagrożonych w skali kraju, rzadkich lokalnie, lub prawnie chronionych. Stwierdzono tu występowanie ok. 4000 gatunków bezkręgowców, w tym wiele unikatowych, reliktowych form. Łącznie w obszarze obserwuje się 13 gatunków roślin i zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

  Lasy Suchedniowskie (PLH260010)
  Tzw. Węzeł Suchedniowski (część wschodnia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego). Obszar ten prócz cennej roli przyrodniczej stanowi ważny międzyregionalny źródliskowy węzeł hydrograficzny. Stąd bierze początek wiele rzek (m.in. Krasna, Bobrza i Kamionka) należących do trzech zlewni: Kamiennej, Pilicy i Nidy. Teren ten zabezpiecza również zasoby zbiorników wód podziemnych (GZWP – 415 „rz. Górna Kamienna”), pełni rolę klimatotwórczą oraz kulturową (skupia pozostałości historycznego górnictwa i hutnictwa oraz pomniki historii). Na tym obszarze zidentyfikowano 6 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 6 gatunków z załącznika II tej Dyrektywy. Szczególnie bogata jest tu fauna bezkręgowców oraz dobrze zachowany starodrzew o naturalnym charakterze (14,5% drzewostanów w wieku powyżej 80 lat i 5,4% powyżej 100 lat). Na terenie „Lasów Suchedniowskich” znajduje się główna ostoja modrzewia polskiego Larix polonica w kraju (drzewa do m.in. 40 m wys., w wieku m.in. 300 lat, i jodły m.in. 40 m wys., w wieku m.in. 200 lat). Ponadto występuje bogata flora roślin naczyniowych, w tym 16 gatunków z rodziny storczykowatych, oraz wiele innych rzadkich lub zagrożonych gatunków, w tym także prawnie chronione. Na terenie ostoi znajduje się ostoja ptasia o randze krajowej K069.

  Obszary planowane do objęcia ochroną Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000” na terenie gminy Łączna:

  Ostoja Barcza
  Obejmuje obszar 1524,37 ha w zachodniej części pasma Klonowskiego Gór Świętokrzyskich, z wzniesieniami Barcza, Ostra i Czostek oraz położone w południowej części podmokłe łąki. Pasmo górskie zbudowane jest z dolnodewońskich piaskowców i kwarcytów, twardych i odpornych na wietrzenie, dolna część stoków pokryta jest lessem. Wzniesienia pasma porasta bór jodłowy z domieszką buka. W zachodniej części do lat 70 funkcjonowały na tym obszarze dwa kamieniołomy, w których pozyskiwano jasnoszare, piaskowce kwarcytowe. Warstwy skalne zawierają przeławicenia mułowców i iłowców. W skarpach dawnych kamieniołomów znajdują się też cienkie warstwy popiołów wulkanicznych, tzw. zielonych tufitów. Stanowią dowód na to, że w okresie dewonu w Górach Świętokrzyskich dochodziło do erupcji wulkanicznych. Po zaprzestaniu wydobycia nieeksploatowane wyrobiska stopniowo zapełniły się wodą.
  Na terenie ostoi występuje 8 siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Największe powierzchnie zajmują kwaśne i żyzne buczyny, które są bardzo dobrze wykształcone. Lasy mają puszczański charakter o wysokiej naturalności (nie było wcześniej przeprowadzane odlesianie). Tereny południowe to fragment doliny Wilkowskiej z rzeką Lubrzanką i kilkoma jej dopływami - znajduje się tam jedna z najliczniejszych populacji przeplatki aurinii (Euphydryas aurinia) w województwie. Na terenie ostoi, w rzece Lubrzance występuje skójka gruboskorupowa (Unio Crassus). Rzeka ta ma naturalny charakter związany z granicą lasu od północy i podmokłymi łąkami na południu w terenie niezasiedlonym. Warunki ekologiczne rzeki oraz występowanie rzadkich gatunków mięczaków: skójki gruboskorupowej i szczeżui wielkiej (Anodonta cygnea) stanowią ważny argument dla ochrony obszaru.

  Zagrożenia dla terenów pod ochroną:
  - zmiany stosunków wodnych: przeprowadzone melioracje i brak obsługi urządzeń na rowach melioracyjnych wpłynęły na obniżenie poziomu wód gruntowych i przesuszenie wielu miejsc,
  - zabiegi melioracyjne na terenach leśnych prowadzące do zaniku siedlisk torfowiskowych i podmokłych łąk,
  - zmiana sposobu gospodarowania na łąkach i odejście od ich wykaszania i wypasania, co powoduje ich zakrzaczenie,
  - nielegalne wysypiska śmieci,
  - wypalanie łąk,
  - zagrożenia komunikacyjne występujące wzdłuż drogowych i kolejowych szlaków komunikacyjnych,
  - zagrożenia związane z pracami dotyczącymi odwodnienia dróg i nasypów kolejowych lub budową urządzeń infrastruktury drogowej.

  2.9.4. Wnioski

  W krajobrazie gminy Łączna dominują lasy, uzupełnianie rzekami, ciekami wodnymi oraz zbiornikiem rekreacyjno-retencyjnym.
  Środowisko przyrodnicze na terenie gminy jest chronione przepisami ogólnymi i prawem miejscowym.

  2.10. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

  Zagrożenia dla środowiska naturalnego mogą stanowić awarie lub katastrofy. Potencjalne zagrożenie na terenie gminy stwarzają:
  - transport drogowy materiałów niebezpiecznych (drogi krajowe, wojewódzkie oraz pozostałe drogi lokalne) – przewożenie paliw, chemikaliów, niespodziewane wypadki drogowe,
  - transport kolejowy materiałów niebezpiecznych,
  - gazociąg wysokoprężny,
  - magazynowanie i stosowanie w instalacjach technologicznych substancji niebezpiecznych,
  - magazynowanie i dystrybucja produktów ropopochodnych,
  - zagrożenie powodziowe w dolinach rzecznych,
  - zagrożenie pożarowe ze względu na duże powierzchnie lasów,
  - niewłaściwe postępowanie z odpadami zawierającymi substancje niebezpieczne.

  W Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennym funkcjonuje Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który ma na celu pomoc ludności powiatu w działaniach ochronnych przed niebezpieczeństwami związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń powodowanych siłami natury lub działalnością człowieka. Ma on przede wszystkim zapewnić sprawne działanie systemu ochrony ludności oraz zagwarantować harmonijne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych działających na terenie powiatu i umożliwić sprawne kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia, mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa i utrzymania ładu i porządku publicznego, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom i usuwania ich skutków.  III. CELE I ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE ŁĄCZNA


  3.1. Cele polityki ekologicznej państwa

  Celami realizacyjnymi „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014” są:
  1. Wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska.
  2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody.
  3. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii.
  4. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców Polski.
  5. Ochrona klimatu.


  3.2. Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej

  Misja Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska na lata 2007-2011: Zrównoważony rozwój województwa, w którym środowisko przyrodnicze i jego ochrona mają znaczący wpływ na przyszły charakter tego obszaru i równocześnie wspierają jego rozwój gospodarczy i społeczny.

  Program Ochrony Środowiska Województwa Świętokrzyskiego definiuje następujące cele polityki regionalnej:
  Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju
  - prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, dotyczącej wszystkich elementów i uciążliwości środowiska jest zadaniem nadrzędnym w polityce ekologicznej województwa.
  Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
  - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
  - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w utworzonych na terenie województwa aglomeracjach powyżej 2000 RLM,
  - realizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemami kanalizacyjnymi
  w ramach programu osłonowego zbiorników wodnych w województwie,
  - budowa, rozbudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych ujętych w „Programie małej retencji dla województwa świętokrzyskiego”,
  - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie jest możliwe podłączenie do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków,
  - uporządkowanie gospodarki ściekami opadowymi poprzez budowę, rozbudowę i modernizację kanalizacji deszczowej oraz urządzeń podczyszczających,
  - odbudowa i konserwacja melioracji podstawowych i szczegółowych
  w celu przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi,
  - aktywizacja gmin, które nie wykazują zaangażowania w rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na swoim terenie.
  Ochrona powietrza atmosferycznego
  - opracowanie programów ochrony powietrza w strefach: miasta Kielce, starachowickiej i ostrowieckiej,
  - redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza z zakładów energetycznego spalania paliw poprzez modernizacje istniejących technologii i wprowadzanie nowych, nowoczesnych urządzeń,
  - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, szczególnie zwiększenie pozyskiwania energii z biomasy,
  - prowadzenie działań energooszczędnych w mieszkalnictwie i budownictwie poprzez podłączanie obiektów do scentralizowanych źródeł ciepła, stosowanie energooszczędnych materiałów budowlanych oraz wykonywanie termomodernizacji, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej,
  - ograniczanie emisji ze środków transportu poprzez modernizacje taboru, wykorzystywanie paliwa gazowego w miejsce oleju napędowego i benzyny oraz zwiększanie przepustowości na największych trasach komunikacyjnych.
  Gospodarka odpadami
  - rozwój systemów zorganizowanego zbierania odpadów komunalnych,
  w tym selektywnej zbiórki,
  - edukacja ekologiczna mieszkańców,
  - tworzenie Regionalnych Zakładów Gospodarki Odpadami (RZGO),
  - zamykanie, rekultywacja i dostosowanie składowisk odpadów,
  - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (Gminne Punkty Zbierania Odpadów Niebezpiecznych).
  Ochrona dziedzictwa przyrodniczego (przyroda, lasy, gleby, zasoby surowców mineralnych)
  - wdrożenie sieci NATURA 2000 na terenie województwa,
  - renaturalizacja ekosystemów poprzez opracowywanie i wdrażanie planów ochrony,
  - zwiększenie lesistości,
  - ochrona gleb o najlepszej przydatności rolniczej,
  - racjonalne korzystanie z surowców mineralnych.
  Oddziaływanie hałasu
  - dalszy monitoring klimatu akustycznego województwa
  Oddziaływanie pól elektromagnetycznych
  - monitoring pól elektromagnetycznych,
  - edukacja ekologiczna nt. rzeczywistej skali zagrożenia emisją pól.
  Poważne awarie
  - działania zapobiegające powstawaniu poważnych awarii w przedsiębiorstwach oraz w trakcie przewozu materiałów niebezpiecznych,
  - szybkie usuwanie skutków poważnych awarii.


  3.3. Analiza SWOT dla środowiska w gminie

  W ramach opracowania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Łączna sporządzono analizę SWOT sfery ekologicznej:

  Mocne strony:
  - bogactwo przyrodnicze: zasoby leśne, rzeki, zbiornik „Jaśle”,
  - obszary pod ochroną: Świętokrzyski Park Narodowy, Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy, strefy chronionego krajobrazu, pomniki przyrody ożywionej
  i nieożywionej, obszary Natura 2000,
  - infrastruktura techniczna: wodociągi, elektroenergetyka,
  - dobra komunikacja – sieć drogowa i kolejowa.

  Słabe strony:
  - dysproporcje w rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  - nieuporządkowany system gospodarki odpadami,
  - zły stan nawierzchni części dróg,
  - brak świadomości proekologicznej i niska kultura w zakresie ochrony środowiska.

  Zagrożenia:
  - niedostateczna edukacja ekologiczna,
  - wzrost zanieczyszczenia środowiska (woda i ziemia),
  - niewystarczające środki finansowe przeznaczone na ochronę środowiska.

  Szanse:
  - pozyskiwanie środków na inwestycje proekologiczne,
  - możliwości rozbudowy infrastruktury technicznej na istniejącej bazie,
  - rozwój infrastruktury i ruchu turystycznego,
  - podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.


  3.4. Założenia Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego

  Wizja: Powiat Skarżyski wszystkim bliski
  Cele strategiczne:
  I. Inicjowanie działań mających charakter lub wymiar ponad gminny w zakresie: rozwoju gospodarczego, inwestycji infrastrukturalnych, promocji regionu poprzez wzmocnienie funkcji Starostwa Powiatowego, jako instytucji koordynującej i wspierającej działania w zakresie opracowywania i wdrażania programów związanych z kompetencjami Samorządu Powiatowego.
  II. Tworzenie instytucjonalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie poprzez wykreowanie lokalnych instytucji oraz strategii działań, które przyczynią się do poprawy atrakcyjności gospodarczej regionu, do aktywizacji gospodarczej mieszkańców w kierunku tworzenia małych firm oraz będą wspierać istniejące zakłady w zakresie doradztwa i informacji gospodarczej.
  III. Powiat Skarżyski jako centrum edukacyjne, zdrowotne, kulturalne oraz rekreacyjne poprzez działania, które pozwolą na tworzenie nowej funkcji Powiatu na bazie dobrze rozwiniętej sieci kształcenia na poziomie ponad gimnazjalnym, w oparciu o posiadane warunki dla rozwoju usług turystycznych i rekreacyjnych oraz poprzez rozwijanie innych rodzajów usług publicznych.

  Cele operacyjne:
  I. Podejmowanie wspólnych działań o charakterze ponad gminnym w zakresie rozwoju gospodarczego, inwestycji infrastrukturalnych, promocji regionu
  Program 1. Rozwój infrastruktury technicznej w powiecie
  Program 2. Kształtowanie nowego wizerunku Powiatu
  Program 3. Stała współpraca z organizacjami społecznymi przy realizacji zadań publicznych
  II. Tworzenie instytucjonalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie
  Program 1. Rozwój instytucjonalny
  Program 2. Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu
  Program 3. Promocja gospodarcza Powiatu ukierunkowana na realizację celów strategicznych
  III. Powiat Skarżyski jako centrum oświatowe, zdrowotne, kulturalne i rekreacyjne
  Program 1. Monitorowanie i dostosowywanie kierunków kształcenia – przygotowanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej.
  Program 2. Poszerzenie oferty służby zdrowia w zakresie diagnostyki i lecznictwa oraz podwyższenie jakości świadczonych usług
  Program 3. Koordynacja i inspiracja działań w zakresie organizacji imprez o charakterze kulturalnym, poprawy bazy i poszukiwania środków finansowych.


  3.5. Cele strategiczne, cele operacyjne i programy w zakresie ochrony środowiska przyjęte w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Skarżyskiego


  Do poprawy stanu środowiska na terenie powiatu skarżyskiego wyznaczono następujące cele strategiczne:
  I. Podniesienie walorów przyrodniczych Powiatu Skarżyskiego
  II. Przyjazny środowisku rozwój gospodarczy Powiatu Skarżyskiego

  Realizacja celów strategicznych polityki ekologicznej Powiatu realizowana będzie poprzez cele operacyjne i programy:
  - Rozbudowa infrastruktury technicznej
  • Program wodociągowania
  • Program rozbudowy systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków
  • Program gazyfikacji, rozwoju sieci ciepłowniczych i termomodernizacji budynków
  • Program modernizacji sieci elektroenergetycznych
  - Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej
  • Program budowy i modernizacji dróg
  • Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i ochrony przed hałasem
  - Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami
  • Program selektywnej zbiórki odpadów
  • Program unieszkodliwiania odpadów
  • Program zamykania i rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów
  - Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych
  • Program ochrony terenów cennych przyrodniczo
  • Program zachowania zasobów leśnych oraz zalesień
  • Program ochrony powierzchni ziemi
  i racjonalnej gospodarki surowcami
  - Minimalizacja zagrożeń dla środowiska
  • Program prowadzenia monitoringu i systemu reagowania kryzysowego
  • Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców
  • Program edukacji ekologicznej
  - Przyjazny środowisku naturalnemu rozwój gospodarczy
  • Program rozwoju działalności gospodarczej przyjaznej środowisku
  • Program wspierania rozwoju turystyki, agroturystyki i ekoturystyki
  • Program popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych środowisku


  3.6. Cele w zakresie ochrony środowiska dla Gminy Łączna

  W ramach prac nad aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna przeprowadzono ocenę stanu środowiska oraz analizę SWOT dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, których rozwiązanie przyczyni się do poprawy stanu środowiska na omawianym terenie i rozwiązania najistotniejszych kwestii związanych z tą dziedziną.
  Wyboru priorytetu ekologicznego dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych komponentów środowiska, uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, a także innych wymagań w zakresie jakości środowiska.

  Za cel główny Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna uznano:

  Poprawa stanu i podniesienie walorów przyrodniczych gminy

  Na realizacje tego celu składają się działania we wszystkich komponentach ochrony środowiska. Założenia planu zadań na lata 2010-2013 i lata 2014-2017 przeprowadzono
  w podziale na grupy:
  1. Ochrona powietrza atmosferycznego
  2. Ochrona przed hałasem
  3. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych
  4. Ochrona gleb i powierzchni ziemi
  5. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
  6. Ochrona środowiska przyrodniczego
  7. Przyjazny środowisku naturalnemu rozwój gospodarczy
  8. Minimalizacja zagrożeń dla środowiska
  9. Edukacja ekologiczna

  Dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych i organizacyjnych konieczne jest pozyskanie przez władze gminy wsparcia zewnętrznego.
  IV PLAN DZIAŁAŃ DLA GMINY ŁĄCZNA


  4.1. Założenia planu działań na lata 2010-2013

  Działania priorytetowe Programu Ochrony Środowiska zostały zdefiniowane po przeprowadzeniu:
  - analizy stanu obecnego środowiska naturalnego w gminie,
  - analizy stanu infrastruktury technicznej wpływającej na środowisko.
  Plan działań na lata 2010-2013 zakłada realizację celu głównego Planu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna oraz działań w zakresie ochrony: powietrza atmosferycznego, wód podziemnych i powierzchniowych, gleb i powierzchni ziemi, środowiska przyrodniczego, ochrony przed hałasem i przed promieniowaniem elektromagnetycznym oraz działań sprzyjających gospodarce i zgodnych z zasadami ochrony środowiska.
  Możliwości inwestycyjne zależą od stanu budżetu gminy oraz od wsparcia zewnętrznego inwestycji poprawiających stan środowiska. Dlatego też istotne znaczenie będzie miało wykorzystanie możliwości uzyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Równolegle do działań inwestycyjnych powinny być kontynuowane działania zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców.


  4.2. Perspektywiczny plan działań do 2017 roku

  Plan działań do roku 2017 zakłada kontynuację realizacji celów strategicznych i celów operacyjnych, rozpoczętą we wcześniejszym okresie.
  Dla poprawy stanu środowiska na terenie gminy Łączna będą kontynuowane działania z zakresu: ochrony powietrza, ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, zmniejszenia oddziaływania hałasu, ochrony gleb i kopalin, ochrony przed polami elektromagnetycznymi oraz ochrony zasobów przyrody, zwłaszcza w odniesieniu do faktu objęcia całości gminy terenami pod ochroną.


  4.3. Założenia planu działań

  4.3.1. Poprawa jakości środowiska

  Działania poprawiające stan środowiska naturalnego na terenie gminy Łączna będą prowadzone jako:
  - działania inwestycyjne – realizowane w większości przez samorząd gminy indywidualnie lub wspólnie z samorządami gmin ościennych należących do powiatu skarżyskiego lub z samorządem powiatowym,
  - działania organizacyjne – realizowane przez samorząd gminy lub wspólnie z samorządami gmin ościennych należącymi do powiatu skarżyskiego lub z samorządem powiatowym oraz we współpracy z instytucjami działającymi na terenie gminy w sektorze gospodarki komunalnej, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi.
  4.3.1.1. Ochrona powietrza

  Działania z zakresu ochrony powietrza, jakie powinny być prowadzone w latach 2010-2013 i w latach kolejnych 2014-2017 dotyczą przede wszystkim przeciwdziałania niskiej emisji:
  - zmniejszenie zapotrzebowania na energię – termomodernizacja budynków, modernizacja źródeł ciepła, rozwój sieci gazowej,
  - popularyzacja ekologicznych źródeł energii – budowa sieci gazociągowych, modernizacja sieci elektroenergetycznych oraz popularyzacja odnawialnych źródeł energii,
  - modernizacja systemu komunikacyjnego w celu zmniejszenia emisji spalin oraz emisji przemysłowej,
  - propagowanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach,
  - popularyzowanie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
  Ustawa „Prawo energetyczne” nakłada na gminy obowiązek opracowania wieloletniego programu zaopatrzenia gminy w paliwa gazowe. Rozwój sieci gazociągowych uzależniony jest od zapotrzebowania społecznego, a to zależy od relacji cenowych nośników energii. Powyższa ustawa nakłada na gminy ponadto obowiązek opracowania wieloletniego programu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, z którego wynikają podstawowe potrzeby inwestycyjne, które będą realizowane samodzielnie przez Rejonowy Zakład Energetyczny oraz przez zakład wspólnie z samorządami gminnymi (jeśli istnieje potrzeba reelektryfikacji rejonów gminy).
  Popularyzacja termomodernizacji budynków może zwiększyć „atrakcyjność” gazu i innych paliw ekologicznych, a tym samym przyczynić się pośrednio do podniesienia czystości powietrza (ograniczenie „niskiej emisji” z kotłowni węglowych).
  Ponadto w zakresie ochrony powietrza należy zwrócić uwagę na ekologiczne źródła energii, np. na wykorzystanie energii słonecznej, wykorzystanie biomasy (ze względu na dużą lesistość i możliwość spalania odpadów leśnych).

  4.3.1.2. Ochrona przed hałasem

  Podstawowym źródłem hałasu na omawianym terenie jest transport drogowy. Działania podejmowane w celu zmniejszenia uciążliwości hałasu dotyczą modernizacji dróg (poprawa stanu nawierzchni) oraz tworzenia pasów zieleni ochronnej wzdłuż szlaków komunikacyjnych, a także budowa przy uciążliwych akustycznie drogach ekranów akustycznych. Działania te będą prowadzone przez zarządców dróg gminnych, powiatowych
  i krajowych.
  Modernizacja nawierzchni i odpowiednie zagospodarowanie pasów drogowych przy drogach zmniejszają zagrożenie wypadkami drogowymi, minimalizują uciążliwość ruchu drogowego dla mieszkańców, mają wpływ na poprawę klimatu akustycznego.
  Sporządzenie harmonogramu zadań do wykonania, obejmującego poszczególne odcinki dróg oraz pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje, ułatwi przeprowadzenie działań umożliwiających osiągnięcie założonego celu.  4.3.1.3. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych

  Działania poprawiające stan wód powierzchniowych w latach 2010-2013 oraz
  w latach kolejnych obejmują:
  - racjonalizację gospodarki wodnej w gminie poprzez rozbudowę lub modernizację sieci wodociągowej,
  - kontynuację budowy sieci kanalizacyjnej,
  - prowadzenie monitoringu stanu i poziomu rzek oraz zbiorników wodnych,
  - prowadzenie monitoringu i właściwej ochrony wód podziemnych.
  Stan czystości wód uzależniony jest w znacznym stopniu od istniejącego systemu i stanu gospodarki wodno-ściekowej. Wyrównanie dysproporcji długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest najważniejszym zadaniem do realizacji w tej dziedzinie.
  Rozwój sieci wodociągowych musi być powiązany z budową systemów oczyszczania ścieków. Budowa wodociągów lub ich modernizacja jest zadaniem samorządów gminnych. Efektem wdrożenia programu będzie:
  - zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę o odpowiednim standardzie jakościowym,
  - racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej (odpłatność za wodę wymusza oszczędne gospodarowanie).

  4.3.1.4. Ochrona gleb i powierzchni ziemi

  Ochrona gleb i powierzchni ziemi na terenie gminy Łączna powinna polegać na:
  - racjonalnym gospodarowaniu: zachowanie powierzchni trwałych użytków zielonych,
  - ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania, zachowanie tradycyjnego, krajobrazu rolniczego,
  - zapobieganie erozji gleb,
  - właściwego prowadzenia gospodarki rolnej i użytkowania rolniczego gleb.
  Ochrona kopalin powinna polegać na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym ich wykorzystaniu. Do najważniejszych działań w zakresie ochrony zasobów kopalin należy obowiązek wykonywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych złóż kopalin, kontynuowanie prac w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz zapobieganie nielegalnemu wydobyciu.
  Na terenach już poddanych eksploatacji konieczne jest:
  - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa eksploatacji, zwłaszcza w pobliżu terenów zamieszkałych, atrakcyjnych turystycznie, o wysokich walorach przyrodniczych i rolniczych,
  - unikania eksploatacji poniżej poziomu wód gruntowych,
  - wprowadzanie zieleni osłonowej, izolującej tereny wydobycia,
  - stosowanie w zakładach wydobywczych i przeróbczych urządzeń ochrony środowiska i sukcesywna ich modernizacja (szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza i przed hałasem).
  - właściwa rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.

  4.3.1.5 Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

  Ustawa „Prawo energetyczne” nakłada na gminy obowiązek opracowania wieloletniego programu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną. Z programu wynikają podstawowe potrzeby inwestycyjne, które będą realizowane samodzielnie przez Rejonowy Zakład Energetyczny oraz przez zakład wspólnie z samorządami gminnymi.
  Źródłami wytwarzającymi pola elektromagnetyczne są elementy sieci elekromagnetycznych i maszty telefonii komórkowej. Nie stanowią jednak one znacznej uciążliwości dla mieszkańców. Przy lokalizacji kolejnych urządzeń należy poszukiwać niskokonfliktowych miejsc oraz wprowadzać strefy ograniczonego użytkowania.

  4.3.1.6. Ochrona środowiska przyrodniczego

  Działania podjęte w tym kierunku sprowadzać się będą do zachowania zasobów leśnych w jak najlepszym stanie czystości oraz do umożliwienia korzystania z terenów leśnych w celach m.in. rekreacyjnych bez pogarszania ich stanu.
  Na terenie gminy Łączna, gdzie istnieją bogate zasoby leśne podstawę programu ich ochrony powinna stanowić zasada rozwijania trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (racjonalne użytkowanie zasobów leśnych poprzez kształtowanie właściwej struktury lasów: gatunkowej i wiekowej oraz ich wykorzystania gospodarczego w sposób zapewniający zachowanie bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego).
  Celem jest także zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych gminy Łączna poprzez:
  - wszelkie działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury technicznej przyjaznej środowisku,
  - przestrzeganie zasad i obowiązujących przepisów na obszarach krajobrazu chronionego,
  - zwiększenie skuteczności planowania przestrzennego,
  - przeprowadzanie inwestycji, jak najmniej naruszając zasoby środowiska.
  Działania w zakresie ochrony przyrody powinny obejmować zadania dotyczące poszczególnych komponentów środowiska oraz ochronę cennych przyrodniczo terenów w gminie, zachowania bioróżnorodności przyrodniczej, ochrony siedlisk, zachowania krajobrazu.
  Do głównych zadań w ramach tego programu należy: konserwacja i ochrona prawnie objętych ochroną form przyrody oraz:
  - bieżący monitoring wszelkich form przyrody chronionej (pomniki przyrody, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu),
  - przeciwdziałanie erozji gleb,
  - wspieranie powstawania zbiorników małej retencji,
  - wzmocnienie ochrony gatunkowej fauny i flory,
  - podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.  4.3.1.7. Przyjazny środowisku naturalnemu rozwój gospodarczy gminy

  Rozwój gospodarczy gminy Łączna powinien sprzyjać poprawie i nie dopuszczać do pogorszania stanu środowiska naturalnego, w szczególności bogatych zasobów leśnych i terenów chronionych. Działania samorządu powinny wspierać stosowanie technologii przyjaznych środowisku oraz popularyzować stosowanie źródeł energii odnawialnej.
  Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej – dokument Ministerstwa Ochrony Środowiska – zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5 % w roku 2010 i do 14% w roku 2020. Udział ten dla Polski szacuje się na około 5 % (w gospodarce światowej – około 18 %). Realizacja tych założeń wymaga wsparcia energetyki ekologicznej przez samorządy lokalne.
  Samorządy powinny popularyzować nowoczesne, ekologiczne technologie, zwłaszcza w zakresie alternatywnych źródeł energii – możliwości uprawy roślin energetycznych, instalacji solarów, elektrowni wiatrowych czy wodnych, korzystania z biomasy itp. Ponadto należy upowszechniać informacje na temat źródeł finansowania inwestycji ekologicznych, jak również wspierać technologie przyjazne środowisku stosując m.in. ulgi podatkowe.
  Rozwój przemysłu może powodować wiele zagrożeń dla środowiska (zwiększenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwiększenie poboru wód podziemnych i ilości ścieków oraz odpadów). Preferowane zatem będą przedsięwzięcia rozwoju przemysłu przyjaznego środowisku lub minimalizacji złego wpływu poprzez stosowanie nowoczesnych technologii produkcyjnych. Ponadto gmina powinna w planach miejscowego zagospodarowania uwzględniać lokalizacje przemysłu na terenach dostępnych komunikacyjnie i poza obszarami o najwyższych walorach środowiskowych.
  Istnienie na terenie Gminy Łączna obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo oraz działania zmierzające do podniesienia walorów środowiska, a przy tym właściwa promocja powinna przyczynić się do rozwoju turystyki, rekreacji a tym samym do podniesienia dochodowości gospodarstw rolnych. Rozwój turystyki (agroturystyki, ekoturystyki) podniesie atrakcyjność turystyczną obszaru poprzez rozwój bazy rekreacyjnej, noclegowej, gastronomicznej i atrakcji dla turystów. Do zadań gminy należy podnoszenie walorów rekreacyjnych gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę (tj. ścieżki rowerowe, szlaki piesze, zagospodarowanie zbiorników, uporządkowanie zieleni, oznakowanie terenów cennych przyrodniczo) oraz wspieranie rozwoju turystyki i wypoczynku poprzez promocję.

  4.3.1.8. Minimalizacja zagrożeń dla środowiska

  Skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom dla środowiska wymaga intensyfikacji współpracy międzygminnej i koordynacji działań z zakresu minimalizacji zagrożeń oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń. Na terenie gminy funkcjonują jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna oraz zespół ochrony i zarządzania kryzysowego.
  Największe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia kryzysowego wiąże się z możliwością wystąpienia pożaru, powodzi lub sytuacji awaryjnej związanej z transportem niebezpiecznych materiałów.
  Ze względu na znaczne zasoby leśne zagrożenie pożarowe wymaga poprawy wyposażenia jednostek straży pożarnych oraz organizacji sprawnego systemu monitoringu zagrożeń i łączności.
  W sytuacjach awaryjnych związanych z udziałem niebezpiecznych materiałów należy wprowadzić programy awaryjne w poszczególnych zakładach przemysłowych lub na określonym obszarze (skupisko zakładów przemysłowych) oraz wprowadzić system szybkiego ostrzegania i interwencji na trasach przewozu niebezpiecznych substancji.

  4.3.1.9. Edukacja ekologiczna

  Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców jest warunkiem niezbędnym dla poprawy obecnego stanu środowiska i zmniejszenia zagrożeń dla środowiska w przyszłości, ponieważ skuteczność realizacji programu ochrony środowiska zależna będzie od „klimatu społecznego” i nastawienia mieszkańców do proponowanych zadań.
  Edukacja proekologiczna musi być prowadzona we wszystkich środowiskach i grupach wiekowych. Edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży prowadzona jest podczas zajęć szkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Natomiast edukacja dla dorosłych możliwa jest do prowadzenia w ramach działalności informacyjnej samorządu oraz innych instytucji. Programy edukacyjne opracowywane przez placówki oświatowe we współpracy z jednostkami samorządowymi lub inne programy informacyjno-kształcące mają szansę uzyskania wsparcia finansowego ze strony fundacji i funduszy ochrony środowiska oraz ze środków pomocowych.
  Lokalne inicjatywy proekologiczne, dotyczące m.in. budowy sieci infrastruktury technicznej, ochrony obszarów o walorach przyrodniczych, pomników przyrody, popularyzacji ekologicznych systemów grzewczych i termomodernizacji m.in. powinny być wspierane przez samorządy lokalne oraz prawo.


  V. ZESTAWIENIE ZADAŃ PRIORYTETOWYCH NA LATA 2010-2013 i ZADAŃ NA LATA 2014-2017 W PODZIALE NA GRUPY TEMATYCZNE

  Ochrona powietrza atmosferycznego

  Zadania organizacyjne oraz propozycje zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego na terenie gminy Łączna:
  1. Opracowanie założeń do gminnego planu zaopatrzenia w paliwa gazowe zgodnie
  z wymogami ustawy
  2. Zmniejszenie niskiej emisji poprzez propagowanie ekologicznych źródeł energii do ogrzewania budynków (rozwój sieci gazowej, ogrzewanie olejowe, gazowe, ogrzewanie biomasą itp.) oraz propagowanie termomodernizacji obiektów.
  3. Rozwój sieci gazowej.
  4. Instalowanie nowych i modernizacja istniejących urządzeń służących redukcji zanieczyszczeń powietrza w małych zakładach produkcyjnych.
  5. Oszacowanie zasobów odnawialnych źródeł energii.
  6. Zwiększenie produkcji energii z odnawialnych zasobów energetycznych.
  7. Poprawa stanu nawierzchni dróg - modernizacja dróg posiadających dotychczas nawierzchnie nieutwardzone lub gruntowe generujące zanieczyszczenia pyłowe, modernizacja dróg w celu usprawnienia ruchu, itp.
  8. Wprowadzenie ulg i zachęt dla osób, przedsiębiorstw, rolników stosujących technologie przyjazne dla środowiska.
  9. Wzrost poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w tej dziedzinie.

  Zadania inwestycyjne:
  l.p. Nazwa zadania Lata realizacji Realizacja Źródła środków/ Szacunkowe koszty
  1. Rozbudowa sieci gazowej w gminie według potrzeb 2010-2017 Zakład Gazowniczy Wójt Gminy Łączna Zakład Gazowniczy Środki własne JST
  Środki UE
  2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zaleziance oraz Szkoła Podstawowa Gózd 2010-2013 Wójt Gminy Łączna Środki własne
  WFOŚiGW
  Środki UE

  Ochrona przed hałasem

  Zadania inwestycyjne w zakresie ochrony przed hałasem dotyczące poprawy stanu technicznego sieci komunikacyjnej i jego otoczenia na obszarach gminy:
  1. Sporządzenie map akustycznych oraz programów ograniczania hałasu na obszarach, na których poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne.
  2. Wyeliminowanie z produkcji środków transportu, maszyn i urządzeń, których hałaśliwość nie odpowiada standardom UE oraz stopniowe eliminowanie z użytkowania tych urządzeń.
  3. Ograniczenie hałasu na obszarach wokół terenów przemysłowych oraz głównych dróg i szlaków kolejowych do poziomu równoważnego nie przekraczającego w porze nocnej 55 dB.
  4. Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed hałasem, z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania wokół terenów przemysłowych oraz głównych dróg i linii kolejowych wszędzie tam, gdzie przekraczany jest równoważny poziom hałasu wynoszący 55 dB w porze nocnej.
  5. Rozbudowa systemów monitorowania hałasu drogowego i kolejowego.
  6. Rozbudowa systemów izolacji przed hałasem - budowa ekranów przeciwakustycznych, wprowadzanie zadrzewień, izolacja budynków (np. poprzez wymianę okien).
  7. Stosowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych ograniczających hałas u źródła
  8. Ograniczanie hałasu komunikacyjnego poprzez: budowanie obwodnic, rond, ekranów akustycznych, pasów zieleni izolacyjnej, zmiany nawierzchni oraz eliminację pojazdów emitujących nadmierny hałas oraz zanieczyszczenie powietrza.
  9. Prowadzenie planowania przestrzennego i polityki lokalizacyjnej uwzględniającej negatywny wpływ hałasu na mieszkańców.

  Zadania inwestycyjne z zakresu budowy infrastruktury drogowej:
  l.p. Nazwa zadania Lata realizacji Realizacja Źródła środków/ Szacunkowe koszty
  1. Przebudowa drogi Powiatowej nr 0307T Zalezianka-Łączna 2010-2013 Zarząd Dróg Powiatowych Skarżysko- Kamienna Środki ZDP
  RPO WŚ
  Środki UE
  2 Przebudowa drogi Powiatowej nr 0587T Gózd – Psary 2010-2013 Zarząd Dróg Powiatowych Skarżysko- Kamienna Środki ZDP
  RPO WŚ
  Środki UE
  3 Przebudowa drogi Powiatowej nr 0591T Łączna-Jęgrzna-Gózd 2010-2013 Zarząd Dróg Powiatowych Skarżysko- Kamienna Środki ZDP
  RPO WŚ
  Środki UE
  4 Przebudowa drogi Powiatowej nr 0588T Łączna – Zagórze 2010-2013 Zarząd Dróg Powiatowych Skarżysko- Kamienna Środki ZDP
  RPO WŚ
  Środki UE
  5 Przebudowa drogi Powiatowej nr 0593T Występa-Gózd 2010-2013 Zarząd Dróg Powiatowych Skarżysko- Kamienna Środki ZDP
  RPO WŚ
  Środki UE
  6 Budowa drogi Osełków- Stawik-Jaśle 2010-2011 Wójt Gminy Łączna Środki własne JST
  RPO WŚ
  NPPDL
  7 Budowa chodnika oraz przebudowa parkingu w centrum miejscowości Kamionki 2010-2011 Wójt Gminy Łączna Środki własne JST
  RPO WŚ
  NPPDL
  8 Modernizacja dróg gminnych 2010-2017 Wójt Gminy Łączna Środki własne JST
  RPO WŚ
  NPPDL
  7 Budowa infrastruktury komunikacyjnej (chodników, zatok, oświetlenia, oznakowania) na wszystkich kategoriach dróg - według potrzeb 2010-2017 GDDKiA
  WZD
  Zarząd Dróg Powiatowych Skarżysko-Kamienna
  Wójt Gminy Łączna Środki GDDKIA
  Środki WZD
  Środki ZDP
  Środki własne JST
  Środki UE
  8 Budowa barier dźwiękochłonnych lub nasadzeń drzew przy drogach szczególnie uciążliwych akustycznie 2010-2017 GDDKiA
  WZD
  Zarząd Dróg Powiatowych Skarżysko-Kamienna Środki GDDKIA
  Środki WZD
  Środki ZDP
  Środki UE
  9 Budowa infrastruktury rowerowej w gminie 2010-2017 Wójt Gminy Łączna Środki własne JST
  RPO WŚ

  Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych

  Zadania organizacyjne w zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych na obszarze gminy Łączna:
  1. Zakaz lokalizacji na zbiornikach wód podziemnych inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska, a w szczególności składowisk odpadów, wylewisk, przeprowadzania rurociągów transportujących substancje niebezpieczne dla środowiska, przeładunku i dystrybucji ropopochodnych.
  2. Unikanie eksploatacji złóż powodujących ograniczenie grubości warstw izolacyjnych zabezpieczających zbiornik oraz obniżających poziom wód gruntowych.
  3. Kontrolowanie i ograniczanie intensywnej produkcji rolnej oraz bezściółkowej hodowli zwierząt.
  4. Stosowanie środków ochrony roślin o okresie połowicznego rozpadu
  w glebie zdecydowanie krótszym niż 6 miesięcy.
  5. Wprowadzenie programu ochrony wód zlewni Kamiennej.
  6. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.
  7. Likwidacja dzikich wysypisk odpadów.
  8. Ochrona ujęć wód podziemnych poprzez wprowadzanie stref ochrony bezpośredniej i pośredniej.
  9. Ochrona GZWP poprzez wyraźne zakwalifikowanie występujących zbiorników z uwagi na stopień izolacji do strefy ONO i OWO – obszary wymagające najwyższej lub wysokiej ochrony lub do strefy OZO – obszary wymagające zwykłej ochrony.
  10. Prowadzenie bieżącej kontroli i aktualnej informacji o jakości wód poprzez krajowy, regionalny i lokalny system monitoringu.

  Zadania inwestycyjne:
  l.p. Nazwa zadania Lata realizacji Realizacja Źródła środków/ Szacunkowe koszty
  1. Rozbudowa sieci wodociągowych na nowych terenach inwestycyjnych 2010-2013 Wójt Gminy Łączna Środki własne JST
  Środki UE
  2 Modernizacja przestarzałych sieci wodociągowych 2010-2013 Wójt Gminy Łączna Środki własne JST
  Środki UE
  3 Rozbudowa oczyszczalni komunalnej w Kamionkach 2010-2013 Wójt Gminy Łączna Środki własne JST
  RPO WŚ
  Środki UE
  4 Budowa kanalizacji w miejscowości Osełków 2010-2013 Wójt Gminy Łączna Środki własne JST
  RPO WŚ
  Środki UE
  5 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łączna miejscowości: Łączna, Gózd (ok. 10 km) 2010-2013 Wójt Gminy Łączna Środki własne JST
  RPO WŚ
  Środki UE
  6 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łączna miejscowości: Występa, Zalezianka (ok. 15 km) 2013-2017 Wójt Gminy Łączna Środki własne JST
  Środki UE
  7 Budowa kanalizacji w Klonowie 5 km w gminie Łączna 2013-2017 Wójt Gminy Łączna Środki własne JST
  Środki UE
  8 Budowa oczyszczalni w Klonowie w gminie Łączna 2013-2017 Wójt Gminy Łączna Środki własne JST
  Środki UE

  Ochrona gleb i powierzchni ziemi

  Zadania organizacyjne w zakresie ochrony gleb oraz powierzchni ziemi i zasobów kopalin na obszarze gminy Łączna:
  1. Monitorowanie stanu gleb, szczególnie w rejonach najbardziej zagrożonych zanieczyszczeniem.
  2. Ulepszanie jakość gleb: wapnowanie, zmienność zasiewów, przeciwdziałanie stepowieniu, zadrzewianie nieużytków.
  3. Systematyczne egzekwowanie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączania tych gruntów z produkcji, szczególnie w odniesieniu do zagospodarowania wierzchniej warstwy gleby.
  4. Sukcesywne zwiększanie liczby gospodarstw ekologicznych, stosujących metody produkcji przyjazne środowisku oraz posiadających wymagany przepisami certyfikat;
  5. Edukacja rolnicza, upowszechnienie zasad ochrony i podniesienia walorów ekologicznych gleb określonych w „Kodeksie dobrej praktyki rolniczej” oraz przepisach o rolnictwie ekologicznym.
  6. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych złóż kopalin.
  7. Przestrzeganie zakazu nielegalnego wydobycia kopalin na potrzeby lokalne.
  8. Stały monitoring stanu wykorzystania zasobów surowców.
  9. Stały monitoring wpływu eksploatacji surowców na środowisko.
  10. Wprowadzanie zieleni osłonowej dla terenów wydobycia surowców.
  11. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.
  12. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa eksploatacji w odniesieniu do obszarów zamieszkałych, atrakcyjnych turystycznie, o wysokich walorach przyrodniczych i rolniczych.

  Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

  Zadania organizacyjne w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym w gminie Łączna:
  1. Opracowanie założeń do gminnego planu zaopatrzenia w energię elektryczną zgodnie z wymogami ustawy
  2. Bieżąca kontrola źródeł promieniowania elektromagnetycznego
  3. Rozmieszczanie nowych instalacji zgodnie z wymaganymi strefami ochronnymi

  Zadania inwestycyjne:
  l.p. Nazwa zadania Lata realizacji Realizacja Źródła środków/ Szacunkowe koszty
  1. Modernizacja sieci energetycznych
  i GPZ na terenie gminy 2010-2017 Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko

  Ochrona środowiska przyrodniczego

  Zadania organizacyjne w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego na terenie gminy Łączna:
  1. Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na warunki życia ludzi oraz na równowagę przyrodniczą.
  2. Ochrona różnorodności biologicznej środowiska leśnego.
  3. Szczególna ochrona lasów, które stanowią naturalne fragmenty rodzimej przyrody, chronią środowisko przyrodnicze, pełnią funkcje krajobrazowe, glebochronne i wodochronne, chronią tereny narażone na zanieczyszczanie i uszkodzenie, służą potrzebom naukowym.
  4. Racjonalna gospodarka leśna - produkcja drewna oraz innych surowców i produktów.
  5. Dostosowanie lasów i leśnictwa, w większym niż dotychczas zakresie do wypełniania zróżnicowanych funkcji społecznych (np. turystycznych) – racjonalne udostępnienie lasów społeczeństwu z zachowaniem zasady niedopuszczania do zagrożenia trwałości i jakości zasobów leśnych.
  6. Poprawa stanu i produkcyjności lasów prywatnych.
  7. Podnoszenie świadomości ludności w zakresie celów i korzyści płynących z trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.
  8. Systematyczne porządkowanie ewidencji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia gruntów zalesionych (działanie ciągłe).
  9. Zapewnienie właściwego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.
  10. Ostateczne utworzenie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.
  11. Uwzględnienie ustaleń planów ochrony parków i innych terenów, ekofizjografii i inwentaryzacji przyrodniczych w opracowaniach planistycznych.
  12. Przeprowadzenie renaturalizacji i poprawa stanu cennych przyrodniczo ekosystemów i siedlisk.
  13. Objęcie ochroną prawną cennych przyrodniczo obszarów.
  14. Pielęgnacja pomników przyrody.
  15. Rozbudowa infrastruktury technicznej i infrastruktury turystycznej, służącej ochronie przyrody, nie blokującej rozwoju turystyki (wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystyki pieszej, w tym ścieżek dydaktycznych).
  16. Zapewnienie dogodnych warunków organizacyjno-przestrzennych do dalszego rozwoju agroturystyki we wszystkich wsiach, w których istnieją możliwości oraz zainteresowanie miejscowej ludności.
  17. Wprowadzenie powszechnego systemu segregacji odpadów.

  Zadania inwestycyjne:
  l.p. Nazwa zadania Lata realizacji Realizacja Źródła środków/ Szacunkowe koszty
  1. Likwidacja pokryć dachowych azbestowych z terenu gminy 2010-2017 Wójt Gminy Łączna Wójt Gminy Łączna
  Mieszkańcy

  Przyjazny środowisku naturalnemu rozwój gospodarczy

  Zadania w zakresie umożliwienia rozwoju gospodarczego gminy Łączna nie zagrażającego środowisku naturalnemu:
  1. Propagowanie wdrażania nowych technologii przyjaznych środowisku.
  2. Określenie lokalizacji przemysłu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  3. Wspieranie ekologicznej działalności rolniczej – upraw roślin energetycznych stosowanie ekologicznych środków ochrony, wprowadzania przyjaznych środowisku praktyk w działalności rolniczej
  4. Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych
  5. Wprowadzenie ulg i zachęt dla osób, przedsiębiorstw, rolników stosujących technologie przyjazne dla środowiska
  6. Budowa instalacji wykorzystujących energię odnawialną w tym instalacji kolektorów słonecznych
  7. Wykorzystanie gruntów słabszych klas do uprawy roślin energetycznych  Minimalizacja zagrożeń dla środowiska

  Działania mające na celu minimalizację zagrożeń dla środowiska na terenie gminy Łączna:
  1. Monitorowanie stanu wód rzek.
  2. Współpraca gminy ze Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.
  3. Powstanie systemu skutecznej ochrony przeciwpowodziowej.
  4. Prowadzenie monitoringu zagrożeń oraz współpracy międzygminnej.
  5. Wspieranie działań Powiatowych Zespołów Zarządzania Kryzysowego.
  6. Edukacja mieszkańców w zakresie postępowania w wyniku zagrożenia powodzią, pożarem itp.

  Zadania inwestycyjne:
  l.p. Nazwa zadania Lata realizacji Realizacja Źródła środków/ Szacunkowe koszty
  1. Doposażenie i szkolenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej 2010-2013 Współudział Wójta Gminy Łączna Środki własne JST
  RPO WŚ

  2 Modernizacja osprzętowania Ochotniczej Straży Pożarnej 2010-2013 Wójt Gminy Łączna Środki własne JST

  Edukacja ekologiczna

  Działania edukacyjne zwieszające świadomość ekologiczną mieszkańców na terenie gminy Łączna:
  1. Prowadzenie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych.
  2. Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców, zwłaszcza: rolników, przemysłowców, inwestorów.
  3. Organizacja spotkań instruktarzowych, promocyjnych itp. dla różnych grup społecznych.
  4. Organizacja konkursów ekologicznych.

  VI. ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA


  6.1. Ogólne zasady zarządzania ochroną środowiska

  Zarządzanie ochroną środowiska powinno opierać się na następujących zasadach, wynikających z polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej:
  - zasada przezorności
  - zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi
  - zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego
  - zasada regionalizacji
  - zasada uspołecznienia
  - zasada „zanieczyszczający płaci”
  - zasada prewencji
  - zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT)
  - zasada subsydiarności
  - zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej.
  Zarządzanie ochroną środowiska na szczeblu Powiatu dotyczy zadań własnych Powiatu oraz koordynacji zadań realizowanych przez gminy, jednostki organizacyjne, podmioty gospodarcze – uznanych za ważne dla stanu środowiska naturalnego w powiecie.
  W realizacji programu uczestniczą:
  - podmioty prowadzące działania organizacyjne i zarządzające programem
  - podmioty uczestniczące w realizacji poszczególnych zadań
  - jednostki kontrolujące realizację programu oraz efekty
  - mieszkańcy Powiatu, jako końcowy beneficjent programu
  Organem odpowiedzialnym za realizację programu jest Wójt Gminy, zobowiązany do składania cyklicznych raportów Radzie Gminy. Realizacja programu wymaga współdziałania z organami administracji rządowej i samorządowej (szczebla wojewódzkiego, powiatowego), administracji specjalnej, w kompetencjach której znajdują się sprawy kontroli stanu środowiska.

  Ogólny schemat zarządzania ochroną środowiska w gminie przedstawia się następująco:

  Rada Gminy
  Starosta
  Marszałek
  Wójt Gminy Wojewoda


  Instytucje kontrolujące Jednostki realizujące Instytucje finansujące


  6.2. Instrumenty zarządzania środowiskiem

  Zarządzanie środowiskiem opiera się na wykorzystaniu:
  - instrumentów prawnych – ustaw i rozporządzeń, dających odpowiednie kompetencje organom administracji rządowej i samorządowej oraz organom administracji specjalnej,
  - instrumentów finansowych – opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych, funduszy celowych,
  - instrumentów społecznych – współdziałania i partnerstwa, edukacji ekologicznej, komunikacji społecznej,
  - instrumentów strukturalnych – strategii i programów wdrożeniowych.  VII WDRAŻANIE PROGRAMU

  7.1. Środki finansowe na realizację programu

  Na wdrażanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami mogą być przeznaczone:
  - środki własne,
  - kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,
  - kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym, udzielane przez instytucje wspierające rozwój Gmin i Powiatów,
  - obligacje,
  - dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych.

  Podstawowymi źródłami środków zewnętrznych, z których mogą korzystać samorządy dla realizacji programów ochrony środowiska to:
  - Budżet Państwa,
  - Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Narodowy, Wojewódzki),
  - Fundusze UE,
  - Fundacje i fundusze wspierające ochronę środowiska (Fundacja Poszanowania Energii, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i inne).

  Własne środki samorządu terytorialnego
  Własne środki są niezbędne do uzyskania niektórych dotacji. Fundusze samorządu terytorialnego pochodzą ze środków, takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

  Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Fundusze takie wspierają realizację inwestycji ekologicznych. Przeznaczone są także na: edukację ekologiczną, opracowania naukowo-badawcze i ekspertyzy dotyczące zagadnień związanych z ochroną środowiska.
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje przedsięwzięcia, które są podejmowane w związku z koniecznością wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej. Fundusz stosuje trzy formy dofinansowania: finansowanie pożyczkowe, dotacyjne i kapitałowe.
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje pożyczki z opcją częściowego umorzenia i dotacje na realizację zadań dotyczących:
  - ochrony wód i gospodarki wodnej
  - ochrony atmosfery
  - ochrony powierzchni ziemi
  - przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska
  - edukacji ekologicznej
  - ochrony przyrody
  - monitoringu środowiska
  Wysokość dofinansowania może sięgać nawet 50 %, dotacja może być wyższa w uzasadnionych przypadkach.

  Fundusze Unii Europejskiej
  Fundusze UE pochodzą z budżetu UE i są przeznaczone na pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw najbiedniejszych państw członkowskich. Zasadą współfinansowania jest to, iż część środków finansowych musi pochodzić z budżetu krajowego.
  Źródłami finansowania krajów UE są trzy fundusze:
  1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  2. Europejski Fundusz Społeczny
  3. Fundusz Spójności

  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Jest to jeden z najważniejszych źródeł finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i kraju. Na ten Program środki unijne będą pochodziły z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W zakresie ochrony środowiska finansowanie dotyczyło będzie dużych inwestycji komunalnych, inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach, projektów ochrony przyrody, bezpieczeństwa ekologicznego i edukacji ekologicznej.

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
  Program ten wykorzystuje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stanowi główny instrument realizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Jednym z priorytetów określonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego są inwestycje w ochronę środowiska. Dotyczy to działań inwestycyjnych w zakresie wodociągów i kanalizacji, ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami.

  Europejski Fundusz Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Są to środki na ochronę gruntów rolnych i leśnych na obszarach wiejskich, które mogą być pozyskiwane przez właścicieli gruntów i lasów. Wsparcie finansowe przeznaczone będzie na zadania dotyczące gospodarowania gruntami i lasami zgodne z potrzebą zachowania środowiska naturalnego i krajobrazu oraz ochrony i poprawy zasobów naturalnych.

  Kredyty preferencyjne
  Są udzielane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na inwestycje proekologiczne bez możliwości umorzenia. Kredytobiorca musi posiadać co najmniej 50% własnych środków na sfinansowanie zadania.

  Kredyty komercyjne
  Nie należy traktować kredytów komercyjnych jako podstawowe źródło finansowania inwestycji. Ze względu na oprocentowanie, powinny stanowić jedynie uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych.

  Własne środki inwestorów prywatnych
  Koszty niektórych inwestycji pokrywają z własnych środków podmioty gospodarcze i prywatni inwestorzy. Inwestycje finansowane przez podmioty gospodarcze mogą być dofinansowane z kredytów komercyjnych i funduszy ochrony środowiska.
  Tabela 21. Możliwości i finansowania inwestycji ekologicznych z głównych programów:
  Program Priorytety/ Rodzaje działań
  RPO Województwa
  Świętokrzyskiego Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
  Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej:
  Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
  PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
  Działanie 1.1: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. rlm
  Działanie 1.2.: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach od 2 tys. rlm do 15 tys. rlm
  Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
  Działanie 2.1.: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
  Priorytet III: Bezpieczeństwo ekologiczne
  Działanie 3.1.: Retencjonowanie wody i poprawa stanu bezpieczeństwa technicznego istniejących urządzeń wodnych oraz zapewnienie bezpiecznego przejścia wód powodziowych i lodów
  Działanie 3.2.: Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom
  Działanie 3.3.: Monitoring środowiska
  Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
  Działanie 4.1.: Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego
  Działanie 4.2.: Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami
  Działanie 4.3.: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (bat)
  Działanie 4.4.: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
  Działanie 4.5.: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza
  Działanie 4.6.: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych
  Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
  Działanie 5.1.: Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej
  Działanie 5.2.: Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych
  Działanie 5.3: Opracowanie planów ochrony
  Działanie 5.4.: Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej
  Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
  Działanie 8.1.: Poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  Priorytet IX: Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej
  Działanie 9.1: Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej polski
  Priorytet X: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
  Działanie 10.1: Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego (jst)
  Działanie 10.2: Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw (jst)
  Priorytet XI: Bezpieczeństwo energetyczne
  Działanie 11.1: Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego
  PO Innowacyjna
  Gospodarka Badania i rozwój nowoczesnych technologii
  Infrastruktura sfery B+R
  Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
  Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego
  PO Kapitał Ludzki Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
  10.1 Wsparcie inicjatyw i paktów lokalnych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

  PO Rozwój Polski Wschodniej Nowoczesna gospodarka – cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski Wschodniej
  Wojewódzkie ośrodki wzrostu – cel: rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich
  Infrastruktura drogowa i przejść granicznych – cel: poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej - projekty z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich, obwodnic w ciągach dróg krajowych oraz przebudowy i modernizacji dróg powiatowych prowadzących do przejść granicznych
  Infrastruktura drogowa
  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Działania osi 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
  Działanie 1.1. Szkolenia zawodowe i akcje informacyjne dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
  Działanie 1.4. Modernizacja gospodarstw rolnych
  Działanie 1.5. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
  Działanie 1.6. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
  Działania osi 2. Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich
  Działanie 2.3. Program rolnośrodowiskowy oraz inwestycje nieprodukcyjne
  Działanie 2.4. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
  Działanie 2.6. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych
  Działania osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej
  Działanie 3.1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  7.2. Monitoring

  Osiągnięcie celów, wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu przebiegu realizacji programu. Stały monitoring umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz wprowadzanie – w razie wystąpienia takiej konieczności – odpowiednich korekt. Harmonogram działań monitorujących program przedstawia schemat:

  Tabela 22. Harmonogram działań monitorujących program:
  Działanie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  Monitoring stanu środowiska x x x x x x x x
  Raporty z realizacji programu x x x x
  Aktualizacja programu x x

  Dla oceny realizacji programu konieczne jest ustalenie systemu wskaźników, określających skuteczność poszczególnych działań. Wskaźniki te można podzielić na grupy:
  - wskaźniki ekologiczne – pozwolą określić efekt ekologiczny podejmowanych działań (jakość wód powierzchniowych i podziemnych, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, długość sieci infrastruktury, wskaźniki lesistości, ilość odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca, stopień odzysku surowców wtórnych m.in.)
  - wskaźniki ekonomiczne – koszt jednostkowy osiągnięcia określonego efektu ekologicznego,
  - wskaźniki społeczne – zaangażowanie mieszkańców w działania związane z ochroną środowiska, udział w realizacji sieci infrastruktury technicznej, skuteczność selektywnej zbiórki odpadów m.in.

  Ocena skuteczności wdrażania programu będzie prowadzona m.in. przez porównanie wskaźników charakteryzujących stan środowiska oraz stan infrastruktury technicznej, wpływającej na stan środowiska:
  - jakość wód powierzchniowych (klasy czystości)
  - jakość wód podziemnych
  - stężenie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
  - zawartość metali ciężkich w glebach
  - wskaźnik lesistości
  - powierzchnia terenów objętych ochroną prawną
  - udział komunalnych ścieków nieoczyszczonych
  - długość sieci kanalizacyjnej
  - stosunek długości sieci wodociągowej do sieci kanalizacyjnej
  - ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez 1 mieszkańca
  - udział odpadów posegregowanych w ogólnej ilości odpadów
  - nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska
  - oraz wskaźniki społeczne:
  - udział społeczeństwa w realizacji działań z zakresu ochrony środowiska
  - uspołecznienie procesów decyzyjnych
  - lokalne inicjatywy proekologiczne
  - ilość działań prawnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska

  Informacje niezbędne do analizy stanu środowiska i monitoringu realizacji programu powinny być na bieżąco gromadzone i przetwarzane przez Wydział d.s ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Łącznej.

  Tabela 23. Wskaźniki opisujące stopień realizacji założonych zadań:
  Wskaźnik Jednostka Wartość
  Długość dróg krajowych km 5
  Długość dróg powiatowych km 34,65
  Długość dróg gminnych km 19
  Długość sieci ciepłowniczej km 0
  Długość sieci wodociągowej km 56,6
  Liczba przyłączy do sieci wodociągowej szt. 1410
  Ilość studni głębinowych szt. 3
  Długość sieci kanalizacyjnej km 1,85
  Ilość oczyszczalni ścieków szt. 1
  Przepustowość oczyszczalni ścieków m3/d 150
  Długość sieci gazociągowej km 9,6
  Długość linii niskiego napięcia elektrycznego km 54,480
  Liczba stacji telefonii komórkowej szt. 3
  Ilości odpadów zmieszanych odebranych z terenu gminy Mg 274,11
  Ilość czynnych składowisk odpadów szt. 0
  Ilość zamkniętych składowisk odpadów komunalnych szt. 0
  Liczba instalacji wykorzystujących energie odnawialną szt. brak danych
  Liczba zbiorników wodnych szt. 1
  Powierzchnia zalesionych gruntów ha 3504,1
  Lesistość gminy % 55,7
  Powierzchnia rezerwatów ha 0
  Powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu ha 2523
  Powierzchnia parków narodowych ha 527
  Powierzchnia parków krajobrazowych ha 2418
  Powierzchnia użytków ekologicznych ha 0
  Ilość pomników przyrody szt. 3
  Liczba Obszarów Natura 2000 szt. 2
  Liczba proponowanych Obszarów Natura 2000 szt. 1


  7.3. Edukacja

  Istotnym elementem, warunkującym skuteczność wdrażania programu gospodarki odpadami jest prowadzenie systematycznej edukacji społeczeństwa. Konieczne jest opracowanie programu informacyjnego, który będzie wspierał działania inwestycyjne i zwiększał poparcie społeczne dla tych działań. Funkcjonujące obecnie systemy zbierania odpadów i odpłatności za odpady są różne w poszczególnych gminach. Realizacja zasady, że wytwórca odpadów płaci za ich unieszkodliwienie może spotkać się z negatywnym odbiorem społecznym. Kampania informacyjno-edukacyjna musi być prowadzona wielotorowo (dla różnych grup docelowych), przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków komunikowania społecznego, takich jak:


  Materiały drukowane:
  - materiały drukowane nie wymagające dużych nakładów: (ulotki, broszury, obwieszczenia itp.,
  - publikacje w prasie i wydawnictwach periodycznych: (artykuły, komentarze, stałe rubryki, wywiady, artykuły redakcyjne)
  - materiały dla prasy: komunikaty, powiadomienia i obwieszczenia służb komunalnych,
  - okolicznościowe pamiątki (znaczki, długopisy, teczki z nadrukami itp.).
  Materiały audiowizualne:
  - wywiady dla radia i telewizji,
  - ogłoszenia służb komunalnych w radiu i telewizji,
  - filmy,
  - wystawy.
  Imprezy promocyjne:
  - konferencje prasowe,
  - zebrania mieszkańców,
  - imprezy specjalne (festiwale, akcje),
  - warsztaty, seminaria, konferencje.

  Wybór odpowiednich form kontaktu z mieszkańcami powinien zapewnić optymalną skuteczność przy istniejących możliwościach finansowych.


  Wykaz tabel

  Numer tabeli Tytuł strona
  Tabela 1. Liczba ludności gminy Łączna w latach 2004 – 2008 11
  Tabela 2. Struktura ekonomicznych grup wiekowych w gminie Łączna w 2008 roku 11
  Tabela 3. Stopień wyposażenia mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne w gminie Łączna (%) 12
  Tabela 4. Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Łączna 15
  Tabela 5. Wyniki klasyfikacji stref na podstawie wstępnej oceny jakości powietrza na terenie powiatu skarżyskiego i strefy ostrowiecko-starachowickiej 17
  Tabela 6. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 20
  Tabela 7. Badania hałasu komunikacyjnego na drodze krajowej nr 7 przeprowadzone przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w Kielcach 22
  Tabela 8. Wyniki badań hałasu przemysłowego wykonywane przez WIOŚ w Kielcach w różnych punktach województwa świętokrzyskiego 22
  Tabela 9. Wyniki klasyfikacji ogólnej rzeki Kamiennej 24
  Tabela 10. Wyniki pomiarów stanu jakości wód podziemnych na terenie powiatu skarżyskiego w latach 2006 i 2007 27
  Tabela 11. Aglomeracje priorytetowe do wypełnienia warunków Traktatu Akcesyjnego na terenie powiatu skarżyskiego 29
  Tabela 12. Ilość odpadów zmieszanych zebranych na terenie gminy Łączna w latach 2004-2008 32
  Tabela 13. Zasobność gleb województwa świętokrzyskiego w makroelementy 33
  Tabela 14. Zawartość metali ciężkich w glebach powiatu 34
  Tabela 15. Wyniki średniej zawartości azotu (N-min.) w kg/ha w glebie województwa świętokrzyskiego 34
  Tabela 16. Struktura użytkowania gruntów rolnych w gminie Łączna w ha 34
  Tabela 17. Długość sieci elektroenergetycznych przesyłowych na terenie gminy Łączna 37
  Tabela 18. Przykłady efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w warunkach polskich 38
  Tabela 19. Stan zasobów leśnych w gminie Łączna 40
  Tabela 20. Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Łączna (stan na 06.04.2010r.): 43
  Tabela 21. Możliwości i finansowania inwestycji ekologicznych z głównych programów 69
  Tabela 22. Harmonogram działań monitorujących program 71
  Tabela 23. Wskaźniki opisujące stopień realizacji założonych zadań 72  Wykaz materiałów źródłowych

  - Polska 2025 – Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju,
  - II Polityka ekologiczna państwa, grudzień 2000 r.,
  - Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa 2008 r.,
  - Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010, Rada Ministrów, Warszawa listopad 2002 r.,
  - Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Rada Ministrów, Warszawa 2006r.,
  - Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006r.,
  - Polityka leśna państwa – dokument przyjęty przez Radę Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1997) – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22.04.1997 r.,
  - Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Warszawa 2005r.,
  - Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 – Ministerstwo Środowiska, grudzień
  2006 r.,
  - Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, Rada Ministrów, Warszawa maj 2002 r.,
  - Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002 r.,
  - Poradnik – Powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Warszawa 2002 r.,
  - Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa lipiec 2002r.,
  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
  - Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020
  - Program Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2015
  - Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2015
  - Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego
  - Stan środowiska w województwie świętokrzyskim – raporty WIOŚ, Kielce
  - Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Skarżyskiego za lata 2004-2006, Sierpień 2007r.
  - Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Skarżyskiego, Kielce, marzec 2004 r.
  - Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Skarżyskiego, Skarżysko-Kamienna, 2009 r. (projekt)
  - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna, Kielce, czerwiec 2004r.  Data wprowadzenia: 2011-08-10 1449
  Data upublicznienia: 2011-08-10
  Art. czytany: 3761 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna