(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Przetargi
 • 2011r.
 • Wyjaśnienia Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sprawie „Udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.140.000 PLN dla Gminy Łączna”.
  Wyjaśnienia
  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sprawie
  „Udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.140.000 PLN dla Gminy Łączna”.

  Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113. poz 759 z póź. zm.) informuję ,iż wpłynęły następujące pytania:

  1. Czy zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności?

  Odpowiedź Zamawiającego:
  Nie , zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności.

  2. Czy weksel, stanowiący prawne zabezpieczenie kredytu kontrasygnowany będzie przez Skarbnika Gminy?

  Odpowiedź Zamawiającego

  Tak, weksel stanowiący prawne zabezpieczenie kredytu kontrasygnowany będzie przez Skarbnika Gminy.
  Prośba banków o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 29.08.2011 r., oraz o zmianę zapisów pkt. VI SIWZ.
  Zamawiający przychyla się do prośby banków i zmienia zapisy pkt. XII i XIII SIWZ, jak również zapisy pkt. VI. 1.,1.2 SIWZ, które otrzymują brzmienie:
  VI . Warunki udziału w postępowaniu.
  1. Opis warunków udziału w postępowaniu:
  1.2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez
  Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
  1) Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opinię biegłego rewidenta
  z badania rocznego sprawozdania finansowego albo jego części za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich trzech lat obrotowych.  XII. Miejsce oraz termin składania ofert
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Łącznej, Kamionki 60, Sekretariat U.G. nie później niż do dnia 29.08.2011 r. do godz. 10:00. Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:
  „ Oferta na udzielenie kredytu bankowego”
  Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
  XIII. Otwarcie ofert
  Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.08.2011 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Łącznej, Kamionki 60, pokój nr 2.
  Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę przeznaczoną na finansowanie zadania. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena.


  Data wprowadzenia: 2011-08-18 1210
  Data upublicznienia: 2011-08-18
  Art. czytany: 2481 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna