(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Przetargi
 • 2011r.
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna

  Numer ogłoszenia: 299726 - 2011; data zamieszczenia: 21.09.2011
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253892 - 2011r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej, ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna. Usługi będą realizowane w klasach I-III w następujących szkołach: Cześć nr 1 -SP Łączna- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 3h/m-c, 4 grupy po 8 dzieci, w sumie 120 h, Cześć nr 2 - SP Łączna - Zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 3h/m-c, 3 grupy po 8 osób, w sumie 90 h, Cześć nr 3 - SP Łączna - Zajęcia dodatkowe dla dzieci w zakresie korekty wad wymowy - 3h/m-c, 4 grupy po 4-5 osób, razem 120 h, Cześć nr 4 - SP Łączna - Zajęcia dodatkowe dla dzieci w zakresie korekty wad postawy- 3h/m-c, 3 grupy po 10-12 osób, w sumie 90 h, Cześć nr 5 - SP Łączna - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych - 3h/m-c, 1 grupa po 8 osób, w sumie 30 h, Cześć nr 6- SP Łączna - Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów - 3h/m-c - 2 grupy po 15 osób, w sumie 60 h, Cześć nr 7- SP Łączna - Zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie gier i zabaw sportowych- 3h/m-c, 2 grupy po 15 osób, w sumie 60 h, Cześć nr 8- SP Łączna - Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe w zakresie języka angielskiego - 3h/m-c, 2 grupy po 8 osób, w sumie 60 h, Cześć nr 9- SP Gózd- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 4h/m-c, 2 grupy po 7 osób, w sumie 80 h, Cześć nr 10- SP Gózd- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 4 h/m-c, 2 grupy po 6-7 osób, w sumie 80 h, Cześć nr 11- SP Gózd- Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w kierunku matematyczno - przyrodniczym - 4h/m-c, 1 grupa 7-osobowa, w sumie 40 h, Cześć nr 12- SP Gózd- Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów - 4h/m-c, 1 grupa 8-osobowa, w sumie 40 h, Cześć nr 13- SP Gózd- Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe w zakresie języka angielskiego - 4h/m-c, 2 grupy po 6 osób, w sumie 80 h.

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-4.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: POKL na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  Część NR: 1

  Nazwa: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  Alicja Plicner, ul. Zagórska 7, 26-130 Suchedniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7200,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 59,00

  Oferta z najniższą ceną: 59,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

  Waluta: PLN.

  Część NR: 2

  Nazwa: Zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  Izabela Stobiecka, Ostojów - Ogonów 3, 26-130 Suchedniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5400,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 58,00

  Oferta z najniższą ceną: 58,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

  Waluta: PLN.

  Część NR: 3

  Nazwa: Zajęcia dodatkowe dla dzieci w zakresie korekty wad wymowy

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  Iwona Domagała, Kamionki 36b, 26-140 Łączna, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7200,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 60,00

  Oferta z najniższą ceną: 60,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

  Waluta: PLN.

  Część NR: 4

  Nazwa: Zajęcia dodatkowe dla dzieci w zakresie korekty wad postawy

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  Joanna Tokarczyk, Ostojów 41a, 26-130 Suchedniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5400,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 59,00

  Oferta z najniższą ceną: 59,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

  Waluta: PLN.

  Część NR: 5

  Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  Barbara Kowalik, ul. Bugaj 2a/9, 26-130 Suchedniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 60,00

  Oferta z najniższą ceną: 60,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

  Waluta: PLN.

  Część NR: 6

  Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów klas I-III

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  Marta Redlica, Podzagnańszcze 9a, 26-140 Łączna, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 60,00

  Oferta z najniższą ceną: 60,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

  Waluta: PLN.

  Część NR: 7

  Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie gier i zabaw sportowych

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  Jerzy Okulski, ul. Poziomskiego 24, 26-130 Suchedniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 59,90

  Oferta z najniższą ceną: 59,90 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

  Waluta: PLN.

  Część NR: 8

  Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe w zakresie języka angielskiego

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  Ośrodek Usług Dydaktycznych PRYMUS, ul. J.B. Puscha 23/1, 25-635 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 44,00

  Oferta z najniższą ceną: 44,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

  Waluta: PLN.

  Część NR: 9

  Nazwa: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  Aneta Paryska, Osełków 22B, 26-140 Łączna, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4800,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 60,00

  Oferta z najniższą ceną: 60,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

  Waluta: PLN.

  Część NR: 10

  Nazwa: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  Bożena Kwaśniewska, ul. Warszawska 72, 26-130 Suchedniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4800,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 60,00

  Oferta z najniższą ceną: 60,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

  Waluta: PLN.

  Część NR: 11

  Nazwa: Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w kierunku matematyczno - przyrodniczym

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  Barbara Wykrota, Podzagnańszcze 26B, 26-140 Łączna, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 60,00

  Oferta z najniższą ceną: 60,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

  Waluta: PLN.

  Część NR: 12

  Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  Barbara Wykrota, Podzagnańszcze 26B, 26-140 Łączna, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 55,00

  Oferta z najniższą ceną: 55,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

  Waluta: PLN.

  Część NR: 13

  Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe w zakresie języka angielskiego

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  Ośrodek Usług Dydaktycznych PRYMUS, ul. J.B. Puscha 23/1, 25-635 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4800,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 44,00

  Oferta z najniższą ceną: 44,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

  Waluta: PLN.


  Data wprowadzenia: 2011-09-21 1441
  Data upublicznienia: 2011-09-21
  Art. czytany: 3946 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna