(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR X/88/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 września 2011 r

  UCHWAŁA NR X/88/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 8 września 2011 r.
  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla
  pedagogów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łączna.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 42 ust. 7 pkt 3,
  w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co
  następuje:
  § 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów –
  prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz –
  zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach, prowadzonych przez Gminę
  Łączna w wysokości 30 godzin.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia
  1 września 2011r.
  Id: BNUMYTHVMNDVXEMZIFQTRALFG.
  Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  do Uchwały Nr X/88/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r.
  Art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela stanowi, że organ prowadzący szkołę
  lub placówkę określa m.in. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
  nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa
  w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej,
  nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na
  odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
  określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
  godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
  Ze względu na reorganizację sieci szkolnej oraz wejściem w życie
  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania
  i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej
  w publicznych przedszkolach,
  szkołach i placówkach nakładającego
  dodatkowe obowiązki na pedagogów
  szkolnych zasadnym jest zwiększenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru
  godzin zajęć pedagogów.
  Z uwagi na powyższe podjęcie powyższej uchwały jest celowe i zasadne.


  Data wprowadzenia: 2011-09-27 1513
  Data upublicznienia: 2011-09-27
  Art. czytany: 2752 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna