(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół losowania składu ( uzupełnienie) Obwodowej Komisji Wyborczej
» WÓJT GMINY ŁĄCZNA POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO URZĘDNICZE
» Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 23 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR XII/103/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 listopada 2011 r.

  Id: HYUDKZCJNGQPZZFTERUFWRXDU.
  Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR XII/103/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe
  warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za
  warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
  zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
  dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
  Łączna.
  Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 , art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy
  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
  Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.
  ), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra
  Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych
  stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
  dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od
  pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm. ), u c h w a l a się, co następuje:
  § 1. W Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
  przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
  oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród
  a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
  mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna,
  stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/41/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26
  listopada 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
  § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek
  funkcyjny, z tym że:
  1) dyrektorowi, w szkole liczącej do 9 oddziałów w
  wysokości 600,00zł,
  2) dyrektorowi, w szkole liczącej od 9 oddziałów w
  wysokości 1.000,00zł,
  3) wicedyrektorowi w
  wysokości 400,00 zł,”.
  § 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012
  roku.
  Id: HYUDKZCJNGQPZZFTERUFWRXDU.
  Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  do Uchwały Nr XII/103/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 listopada 2011 roku
  Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący
  jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia
  jest zobowiązany uchwalić w/w Regulamin. Po przeprowadzonej racjonalizacji sieci
  szkolnej na terenie Gminy wskazanym jest dostosowanie niektórych uregulowań do
  aktualnej sytuacji oświatowej. Utworzenie, od 1 listopada 2011 roku Zespołu Szkół
  w Łącznej jako największej, oświatowej jednostki w Gminie uzasadnia podwyższenie
  dodatków funkcyjnych dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
  Z uwagi na powyższe zasadnym jest i celowym podjęcie przedmiotowej uchwały.


  Data wprowadzenia: 2011-12-27 1230
  Data upublicznienia: 2011-12-27
  Art. czytany: 2291 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna