(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół losowania składu ( uzupełnienie) Obwodowej Komisji Wyborczej
» WÓJT GMINY ŁĄCZNA POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO URZĘDNICZE
» Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 23 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR XII/107/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 listopada 2011 r.

  Id: UBDUVWFUCFRAKOEZSBAJFKVZL.
  Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR XII/107/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
  220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003
  r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
  223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.
  142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679,
  Nr 21, poz. 113z późn.zm. ) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
  o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,
  Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr
  112, poz. 654z późn. zm) uchwala się, co następuje:
  § 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie
  Gminy Łączna w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
  § 2. Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania do kasy Urzędu
  Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w dwóch równych ratach
  w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Traci moc Uchwała Nr 28/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24
  listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
  transportowych
  § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego ,nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia
  2012r.
  Id: UBDUVWFUCFRAKOEZSBAJFKVZL.
  Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  Zgodnie z art.10 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada
  Gminy określa stawki tego podatku. Ustalając stawki podatku od środków
  transportowych dokonano zróżnicowania wysokości tych stawek w oparciu
  o maksymalne i minimalne stawki określone przez ustawodawcę.
  1) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
  1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
  transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)
  dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
  infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa
  Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
  w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie
  specjalne.

  Załącznik do Uchwały
  Nr XII/107/2011 Rady Gminy
  w Łączna z dnia 30 listopada 2011r.

  STAWKI PODATKU
  OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

  Podatek wynosi rocznie :

  1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej :

  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 700 zł.

  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.100 zł.

  c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.250 zł.


  2) od samochodów ciężarowych , o których mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi ,o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w Tabeli Nr 1  T A B E L A Nr 1
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
  Stawka podatku (w złotych)

  nie mniej niż
  mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
  lub zawieszeniem uznanym
  za równoważne inne systemy
  zawieszenia osi jezdnych
  1 2 3 4
  2 osie
  12 13 1.300 1.400
  13 14 1.400 1.500
  14 15 1.500 1.600
  15 - 1.600 1.900
  3 osie
  12 17 1.400 1.500
  17 19 1.500 1.600
  19 21 1.600 1.700
  21 23 1.700 1.800
  23 25 1.800 2.000
  25 - 1.900 2.000
  4 osie i więcej
  12 25 1.700 1.750
  25 27 1.800 1.900
  27 29 1.900 2.000
  29 31 2.000 2.650
  31 - 2.000 2.650

  3) od ciągników siodłowych i balastowych , o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1820 zł.


  4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy
  o podatkach i opłatach lokalnych ,o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
  pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
  dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w Tabeli Nr 2

  T A B E L A Nr 2
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :
  ciągnik siodłowy + naczepa,
  ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku ( w złotych )


  nie mniej niż
  mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
  za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  2 osie
  12 18 1.700 1.800
  18 25 1.800 1.900
  25 31 1.900 1.950
  31 - 1.950 2.050
  3 osie i więcej
  12 40 1.900 1.950
  40 - 1.950 2.690  5) od przyczepy i naczep ,o których mowa w art.8 pkt 5ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1.560 zł.
  6) od przyczep i naczep ,o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i
  opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, według stawek określonych w Tabeli Nr 3


  T A B E L A Nr 3
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa +pojazd silnikowy (w tonach)

  Stawka podatku (w złotych)
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  1 oś
  12 18 800 850
  18 25 850 950
  25 - 950 1050
  2 osie
  12 28 950 1.050
  28 33 1.050 1.150
  33 38 1.200 1.500
  38 - 1.350 2.000
  3 osie i więcej
  12 38 1.150 1.250
  38 - 1.300 1.600


  7) od autobusów o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do siedzenia :
  a) mniejszej niż 30 miejsc - zł 1.820
  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - zł 2.302  Data wprowadzenia: 2011-12-27 1242
  Data upublicznienia: 2011-12-27
  Art. czytany: 2666 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna