(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół losowania składu ( uzupełnienie) Obwodowej Komisji Wyborczej
» WÓJT GMINY ŁĄCZNA POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO URZĘDNICZE
» Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 23 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR XII/108/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 listopada 2011 r.

  Id: NHWPZUPFIAKKLFAURZWCQOCMH.
  Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR XII/108/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
  558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
  162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;
  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
  Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.
  420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40,
  poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy
  z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.
  969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747;
  z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96,
  poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
  i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr
  225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) i art. 6 ust.
  9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682,
  z późn. zm) uchwala się, co następuje:
  § 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
  1. określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN1)
  stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
  2. określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN1)
  stanowiący załącznik
  Nr 2 do niniejszej uchwały;
  3. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości
  – „Dane o nieruchomościach” (ZN1/
  A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
  4. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości
  – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN1/
  B), stanowiący
  załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:
  1. określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR1)
  stanowiący załącznik
  Nr 5 do niniejszej uchwały;
  2. określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR1)
  stanowiący załącznik Nr 6 do
  niniejszej uchwały;
  3. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny „
  Dane
  o nieruchomościach rolnych” (ZR1/
  A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
  4. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane
  o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR1/
  B), stanowiący załącznik
  Nr 8 do niniejszej uchwały.
  Id: NHWPZUPFIAKKLFAURZWCQOCMH.
  Podpisany Strona 2
  § 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:
  1. określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL1)
  stanowiący załącznik
  Nr 9 do niniejszej uchwały;
  2. określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL1)
  stanowiący załącznik Nr 10 do
  niniejszej uchwały;
  3. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane
  o nieruchomościach leśnych” (ZL1/
  A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;
  4. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane
  o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL1/
  B), stanowiący załącznik Nr 12 do
  niniejszej uchwały.
  § 4. Ustala się wzór formularzy deklaracji podatkowych składanych przez Agencje
  Nieruchomości Rolnych :
  a) deklaracji na podatek od nieruchomości(DN), składanej przez Agencje Nieruchomości
  Rolnych, stanowiących załącznik nr 13 do niniejszej uchwały ,
  b) deklaracji na podatek rolny (DR), składanej przez Agencje Nieruchomości Rolnych,
  stanowiących załącznik nr 14 do niniejszej uchwały ,
  c) deklaracji na podatek leśny (DL), składanej przez Agencje Nieruchomości Rolnych,
  stanowiących załącznik nr 15 do niniejszej uchwały ,
  § 5. Traci moc Uchwała Nr 55/X/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 listopada
  2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz Uchwała Nr
  42/X/2004 rady gminy w Łącznej z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie ustalenia wzorów
  formularzy deklaracji podatkowych składanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych
  ,Uchwała Nr 29/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie
  określenia wzorów formularzy informacji podatkowych oraz Uchwała Nr XXXII/44/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 listopada 2009r.w sprawie: uchwalenia uchwały Nr
  25/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r.
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna
  § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego , nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
  2012r.
  Id: NHWPZUPFIAKKLFAURZWCQOCMH.
  Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  W związku ze zmianą przepisów dotyczących : identyfikacji
  podatkowych osób prawnych,
  fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą terminów
  składania
  deklaracji na podatek od nieruchomości , podjęcie uchwały jest zasadne.
  1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
  transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)
  dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
  infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa
  Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
  w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie
  specjalne.
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/108/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  Zalacznik1.pdf
  INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/108/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  Zalacznik2.pdf
  DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/108/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  Zalacznik3.pdf
  DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/108/2011
  Rady Gminy Łączna
  Id: NHWPZUPFIAKKLFAURZWCQOCMH.
  Podpisany Strona 2
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  Zalacznik4.pdf
  DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD
  NIERUCHOMOŚCI
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/108/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  Zalacznik5.pdf
  INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/108/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  Zalacznik6.pdf
  DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/108/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  Zalacznik7.pdf
  DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/108/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  Zalacznik8.pdf
  DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU
  ROLNYM
  Id: NHWPZUPFIAKKLFAURZWCQOCMH.
  Podpisany Strona 3
  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/108/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  Zalacznik9.pdf
  INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/108/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  Zalacznik10.pdf
  DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
  Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/108/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  Zalacznik11.pdf
  DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
  Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/108/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  Zalacznik12.pdf
  DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM
  Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XII/108/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  Zalacznik13.pdf
  DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (grunty)
  Id: NHWPZUPFIAKKLFAURZWCQOCMH.
  Podpisany Strona 4
  Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XII/108/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  Zalacznik14.pdf
  DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
  Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XII/108/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  Zalacznik15.pdf
  DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY


  Data wprowadzenia: 2011-12-27 1243
  Data upublicznienia: 2011-12-27
  Art. czytany: 2727 razy

  » Załącznik1 - rozmiar: 142150 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik10 - rozmiar: 126564 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik11 - rozmiar: 99993 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik12 - rozmiar: 103161 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik13 - rozmiar: 132903 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik14 - rozmiar: 252758 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik15 - rozmiar: 232531 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik2 - rozmiar: 178106 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik3 - rozmiar: 120350 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik4 - rozmiar: 140582 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik5 - rozmiar: 164573 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik6 - rozmiar: 219638 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik7 - rozmiar: 119552 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik8 - rozmiar: 129908 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik9 - rozmiar: 117310 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna