(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Raport o stanie Gminy Łączna za 2021r.
» Przetarg nieograniczony: Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radny Chaba Edward
» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radna Cieślik Halina
» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radny Janik Tomasz
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2012
 • SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2012 rok

  I. SPRAWOZDANIE ROCZNE
  z wykonania budżetu Gminy Łączna
  za 2012 rok


  Plan budżetu Gminy Łączna wg Uchwały budżetowej Nr XIV/131/2012 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 stycznia 2012 roku stanowił kwotę:
  * Po stronie dochodów 14 575 000 zł
  - dochody bieżące 12 396 348 zł
  - dochody majątkowe 2 178 652 zł
  * Po stronie wydatków 14 910 000 zł
  - wydatki bieżące 11 634 259 zł
  - wydatki majątkowe 3 275 741 zł


  Po dokonanych zmianach w 2012 roku:

  * plan dochodów na 31.12.2012 roku wynosił 15 632 237,00 zł
  w tym:
  - dochody bieżące 13 347 485,00 zł
  - dochody majątkowe 2 284 752,00 zł
  Plan dochodów wg ich źródła przedstawia się następująco:
  - dochody własne (w tym udziały w podatku dochodowym
  od osób fizycznych) 4 451 392,00 zł
  - subwencje 6 132 358,00 zł
  - dotacje celowe na zadania zlecone 2 084 559,00 zł
  - dotacje celowe na zadania własne 436 328,00 zł
  - pozostałe dotacje, środki na dofinansowanie zadań własnych
  pozyskane z innych źródeł 2 527 600,00 zł

  * plan wydatków na 31.12.2012 roku wynosił 16 167 237,00 zł
  w tym:
  - wydatki bieżące 13 054 496,00 zł
  - wydatki majątkowe 3 112 741,00 zł


  Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 14 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łączna na 2012 rok. Zmiany dochodów dotyczyły m.in: zwiększenie dotacji na zwrot płatności części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wprowadzenie zmian wynikających ze zmian dotacji wg decyzji wojewody świętokrzyskiego dotyczących pomocy społecznej, zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, przeniesienia wydatków w ramach działów.
  Zmiany wydatków wynikały ze zmian w/w dochodów, jak również z dostosowaniu planu wydatków budżetu w celu prawidłowości jego realizacji.


  DOCHODY
  Dochody budżetu gminy za 2012 rok zostały wykonane w kwocie 14.846.811,30 zł na planowane 15. 632.237 zł, co stanowi 95,0 %,

  STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

  L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania % do ogółem wykonanych dochodów
  1. Dochody własne gminy w tym, udziały w podat. dochodowym od osób fizycznych 4 451 392,00 4 302 846,80 97,0 29,0
  2. Subwencja ogólna 6 132 358,00 6 140 751,00 100,1 41,4
  3. Dotacje celowe na zadania zlecone 2 084 559,00 2 074 244,86 99,5 14,0
  4. Dotacje celowe na zadania własne 436 328,00 430 777,31 98,7 2,9
  5. Pozostałe dotacje, środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 2 527 600,00 1.898.191,33 75,1 12,7
  OGÓŁE M DOCHODY 15.632.237,00 14.846.811,30 95,0 100,00

  Z analizy powyższej struktury i Załącznika Nr 1 wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów za 2012 roku na poziomie 95,0 % jest prawidłowa.
  Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

  Dochody bieżące: Plan 13 347 485,00 zł, wykonanie 13 194 755,32 zł, tj. 98,9 % planu

  DZIAŁ 010
  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
  Na plan 61.293,00 zł wykonanie 40.438,20 zł tj. 66,0 % planu.
  Dochody w tym dziale to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 14.816,76 zł, kara za niewykonanie umowy dot. projektu kanalizacji
  w miejscowości Łączna w kwocie 5 477,00 zł, dotacja na realizację projektu „ Zorganizowanie artystycznych warsztatów wyjazdowych dla Kół Gospodyń Wiejskich” w kwocie 20.144,44 zł.
  W 2012 roku nie wpłynęła natomiast dotacja na realizację projektu „Remont pomieszczeń obiektu pełniącego funkcję świetlicy w Klonowie”. Zadanie zakończone w m-cu grudniu 2012 r. – refundacja środków nastąpi po rozliczeniu projektu w 2013 roku.
  DZIAŁ 020
  LEŚNICTWO
  Na plan 800,00 zł wykonanie 1 140,43 zł tj. 142,6 % planu
  Dochody w tym dziale dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich .
  DZIAŁ 600
  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  Wykonanie 0,23 zł – kwota rozliczonej dotacji przez ZGK za 2011 r. na odśnieżanie dróg gminnych.
  DZIAŁ 700
  GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  Na plan 56 628,00 zł – wykonanie 56 348,61 zł tj. 99,5 % planu.
  W dziale tym wpłynęły dochody z niżej wymienionych tytułów:
  - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości i zarząd 5.284,00 zł
  - dzierżawa gruntów gminnych 48 953,29 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i dzierżaw 2.111,32 zł

  DZIAŁ 710
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
  Na plan 82 472 zł wykonanie 82 472 zł tj. 100,0 % planu
  Dochód w kwocie 82.472,00 zł dotyczy zwrotu środków z rachunku niewygasających wydatków.

  DZIAŁ 750
  ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  Na plan 57.611,00 zł, wykonanie 57.794,11 zł tj. 100,3 % planu.
  Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie
  - dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
  z zakresu administracji rządowej 42.124,00 zł
  Rozdział: 75023 Urzędy Gmin
  - odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 12.995,11 zł. tj. 100,4 % planu,
  - wpływy z różnych opłat 2.625,00 zł, tj.109,4 % planu,
  - grzywny 50,00 zł tj. 100% planu
  DZIAŁ 751
  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.
  Na plan 909,00 zł wykonanie 909,00 zł tj. 100,0 % planu.
  - wpływ dotacji za zadania zlecone gminom- aktualizacja prowadzenia rejestru wyborców 909 zł,
  DZIAŁ 756
  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
  Na plan 3.738.085,00 zł wykonanie 3.648.465,89 zł tj. 97,6 % planu.
  Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Na plan 1 000 zł wykonanie 0 zł , w 2012 roku nie wpłynęły środki z Urzędów Skarbowych.
  Rozdział: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
  Na plan 969.050,00 zł wykonanie 1.003.004,60 zł tj. 103,5 % planu w tym:
  - podatek od nieruchomości 918 953,00 zł tj. 103,3 % planu
  - podatek rolny 869,00 zł tj. 96,6 % planu
  - podatek leśny 64 811,00 zł tj. 109,1 % planu.
  - podatek od środków transportowych 4 433,00 zł tj.100,8 % planu,
  -podatek od czynności cywilnoprawnych 6.307,00 zł, tj. 92,8 % planu,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 570,00 zł ,koszty upomnienia 61,60 zł.
  Rozdział: 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
  Na plan 464 383,00 zł wykonanie 439 718,38 zł tj. 94,7 % planu w tym:
  - podatek od nieruchomości 135 779,27 zł tj. 88,6 % planu
  - podatek rolny 170 969,99 zł tj. 101,7 % planu
  - podatek leśny 12 560,59 zł tj. 96,6 % planu
  - podatek od środków transportowych 63 535 zł tj. 105,9 % planu
  - podatek od spadków i darowizn 8 595,00 zł, tj. 57,3 % planu
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 42 453,50 tj. 84,9 % planu
  - wpływy z różnych opłat ( koszty upomnienia ) 2 259,50 zł tj. 132,9 % planu
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 297,53 zł tj. 109,9 % planu,
  - wpływy z opłaty targowej 268,00 zł.
  Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
  Na plan 559 913,00zł wykonanie 532 799,23 zł tj. 95,2 % planu, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej 11 674,01 zł tj. 77,8 % planu
  - wpływ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45 107,11 zł tj. 69,4 % planu
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 465 997,20 zł, tj. 99,1 % planu
  - wpływy z opłaty produktowej 1 180,03 zł tj. 236,0 % planu
  - za zajęcie pasa drogowego wg decyzji 6.911,46 zł. tj. 98,7 % planu,
  - odsetki i koszty od nieterminowych wpłat 1 929,42 zł.
  Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
  Na plan 1 743 739 zł wykonanie 1 672 943,68 zł tj. 95,9 % planu w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych 1 664 297,00 zł tj. 97,2 % planu, przekazywany przez
  Ministerstwo Finansów
  - podatek dochodowy od osób prawnych 8 646,68 zł, tj.27,5 % planu – środki z Urzędów Skarbowych.
  DZIAŁ 758
  RÓŻNE ROZLICZENIA
  Na plan 6 131 358,00 zł wykonanie 6 140 751,00 zł tj. 100,1 % planu
  Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
  Na plan 4 105 049 zł wykonanie 4 105 049 zł tj. 100,0 % planu.
  Rozdział: 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
  Wykonanie 8.393 zł. Planu nie wprowadzono ponieważ pismo zwiększające subwencję wpłynęło do Gminy 27 grudnia, czyli po terminie ostatniej Sesji Rady Gminy.
  Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
  Na plan 1 930 679 zł wykonanie 1 930 679 zł tj.100,00 % planu
  Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
  Na plan 96 630 zł wykonanie 96 630 zł tj. 100,00 % planu

  DZIAŁ 801
  OŚWIATA I WYCHOWANIE
  Na plan 68 296 zł wykonanie 64 710,20 zł tj. 94,7 % planu.
  Realizacja dochodów w dziale 801 przedstawia się następująco:
  - czynsz z tytułu najmu lokali 23 811,13 zł tj. 103,5 % planu
  - odpłatność za przedszkole 39 080,16 zł tj.90,2 % planu
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych 978,91 zł,
  - opłaty za wymianę legitymacji szkolnych 114 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 450 zł,
  - dotacja na zwrot kosztów komisji egzaminacyjnej 276 zł.
  DZIAŁ 852
  POMOC SPOŁECZNA
  Na plan 2 396 198,00 zł wykonanie 2 369 171,59 zł tj. 98,9 % planu.
  Rozdział:85202 Domy pomocy społecznej
  Na plan 6 000,00 zł wykonanie 6 048,36 zł tj. 100,8 % planu
  - odpłatność za pobyt jednego pensjonariusza w DPS.
  Rozdział:85206 Wspieranie rodziny
  Na plan10 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 60,0 % planu
  - dotacja na asystenta rodziny
  Rozdział:85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  Na plan 2 009 575 zł wykonanie 1 990 482,03 zł tj. 99,0 % planu.
  - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie
  1 976 966,10 zł, tj. 99,6 % planu.
  - dochody dla budżetu gminy z zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych ściągniętych przez komornika w kwocie 10 589,11 zł, tj.105,9 % planu.
  - odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń 162,82 zł, tj. 5,4 % planu
  - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń 2 764,00 zł, tj.25,1 % planu
  Rozdział:85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
  w zajęciach w centrum integracji społecznej.
  Wpływ dotacji na realizację zadań zleconych gminie.
  Na plan 24 562,00 zł wykonanie 22 656,53 zł tj. 92,2 % planu.
  Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
  Na plan 59 238,00 zł wykonanie 59 238,00 zł tj. 100,0 % planu.
  - dotacja na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 41 448 zł,
  - dotacja jako wkład własny na realizację projektu 17 790 zł.
  Rozdział: 85216 Zasiłki stałe.
  Na plan 129 270,00 zł wykonanie 127 692,12 zł tj. 98,8 % planu
  - dotacja na wypłatę zasiłków stałych 126 827,40 zł, tj. 99,4 % planu,
  - wpływy ze zwrotów i odsetki od zasiłków stałych pobranych w latach ubiegłych niezgodnie
  z przeznaczeniem 864,72 zł.

  Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej
  Na plan 62 213,00 zł wykonanie 61 575,88 zł tj. 99,0 % planu.
  -dotacja na zadania własne 60 756,38 zł, tj.99,0 %
  -odsetki od środków na rachunku bankowym 819,50 zł, tj.96,4 %

  Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  Na plan 5 500,00 zł wykonanie 5 638,67 zł tj. 102,5 % planu.
  Dochody dotyczą wpływu z tytułu opłat za wykonywane usługi opiekuńcze.
  Rozdział 85295 Pozostała działalność
  Na plan 89 840,00 zł wykonanie 89 840,00 zł tj. 100,0 % planu.
  - dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 62 040 zł,
  - dotacja na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne-27 800 zł
  DZIAŁ 853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Na plan 615 223,00 zł wykonanie 598 277,20 zł tj. 97,2 % planu
  Dochody w tym rozdziale to środki z dotacji celowej na:
  - realizację przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. 'Dziś szansą na lepsze jutro „ - 148 416,74 zł,
  - realizację przez UG programów „Indywidualizacja procesu nauczania”, oraz „Weź los w swoje ręce”,„Aktywność perspektywą na lepsze jutro”,„Czas na zmiany, czas na aktywność”
  -139 579,17 zł, projekt „Bajkowy świat” -309 840 zł, oraz odsetki a, vista w kwocie 441,29 zł.
  DZIAŁ 854
  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
  Na plan 104 612,00 zł - wykonanie 104 612,00 zł tj. 100,0 % planu.
  - dotacja na stypendia dla uczniów -94 622,
  - dotacja na wyprawkę szkolną 9 990 zł.

  DZIAŁ 900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  Na plan 33 000 zł – wykonanie 29 664,86 zł tj. 89,9 % planu
  Środki w wysokości 6 678,46 zł pochodzą z WFOŚiGW w ramach funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
  Kwota 20 000 zł jako dotacja ze Starostwa Powiatowego na usuwanie azbestu z terenu gminy.
  Kwota 2 986,40 zł zwrot 20 % kary za przekroczenie wskaźnika zanieczyszczenia na oczyszczalni ścieków.  Dochody majątkowe: Plan 2 284 752,00 zł, wykonanie 1 652 055,98 zł, tj. 72,3 % planu

  DZIAŁ 600
  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  Na plan 1 272 434 zł ,wykonanie 938 011,32 zł, tj. 73,7 % planu .
  - dotacja na współfinansowanie zadania „Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle” .

  DZIAŁ 700
  GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  Na plan 433 000 zł, wykonanie 433 969 zł , tj. 100,2 % planu,
  - odszkodowanie za przejęte grunty pod budowę trasy ekspresowej 433 969 zł.

  DZIAŁ 720
  INFORMATYKA
  Na plan 304 318 zł – wykonanie 4 824,97 zł, tj. 1,6% planu.
  - dochody dotyczą realizacji niewielkiego etapu inwestycji pn. ”Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego”, który zaplanowany jest do realizacji już kolejny rok.
  DZIAŁ 801
  OŚWIATA I WYCHOWANIE
  Na plan 275 000 zł, wykonanie 275 250,69 zł, tj. 100,1 % planu.
  - refundacja środków na współfinansowanie inwestycji „ Budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach”- rozliczenie inwestycji z 2011 roku.

  Na wykonanie niektórych źródeł dochodów wpływają czynniki niezależne, dotyczy to:
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
  - dochodów z Urzędu Skarbowego,
  - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, realizowanych przez Ministerstwo Finansów, na realizację tych dochodów gmina nie ma wpływu.
  Stan należności pozostałych do zapłaty (zaległości) gminy na koniec 2012 roku wynosi 188 508,02 zł, są to zaległości podatków :od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, zaległości z tytułu czynszów najmu lokali, oraz odsetki od nich, zaległości od dochodów wykazane w sprawozdaniach z Urzędu Skarbowego.
  Zaległości te wynoszą:
  Podatek od osób fizycznych:
  1. Podatek od nieruchomości 72 447,28 zł
  2. Podatek rolny 16 143,54 zł 3. Podatek leśny 1 457,76 zł
  4. Podatek od środków transportowych 26 450,00 zł
  5. Podatek od spadków i darowizn i inne z Urzędów Skarbowych 8 172,00 zł
  6. Czynsz od najmu lokali i odsetki 63 058,44 zł
  7. Wpłaty za przedszkole 79,00 zł

  Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 5 766,98 zł
  Celem likwidacji powstających zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia , wezwania do zapłaty, oraz wystawiane tytuły wykonawcze.
  Niektóre zaległości dotyczące najmu lokali systematycznie wzrastają z powodu braku skuteczności działań komorniczych.


  W 2012 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.  WYDATKI
  Wydatki w 2012 roku wyniosły 14 600 402,35 zł na plan 16 167 237,00 zł
  co stanowi 90,3 % planu.
  W/w kwota odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych gminy w 2012r.
  Z analizy zawartej w Załączniku Nr 2 i Nr 2a wykonania wydatków wynika, że:
  ▪ wydatki bieżące wykonano na kwotę 12 360 983,30 zł, na plan 13 054 496,00 zł, tj. 94,7 % planu
  ▪ wydatki majątkowe wykonano na kwotę 2 239 419,05 zł, na plan 3 112 741,00 zł, tj. 71,9 % planu

  Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

  Wydatki bieżące:

  DZIAŁ 010
  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
  Na plan 109 421,00 zł wykonano 96 524,67 zł tj. 88,2 % planu.
  Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
  Na plan 50 zł wykonanie 45,64 zł tj. 91,3 % planu.
  Wydatki w tym rozdziale dotyczyły grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych
  i dotyczyły opłaty rocznej do WFOŚIGW.
  Rozdział 01030 Izby rolnicze.
  Na plan 3 500 zł wykonanie 3 450,00 zł tj. 98,6 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 3 450 zł (wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego).
  Rozdział 01041Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  Na plan 65 603 zł , wykonanie 55 000 zł tj. 83,8% planu.
  * w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 29.000 zł na realizację programu pn. „ Zorganizowanie artystycznych warsztatów wyjazdowych dla Kół Gospodyń Wiejskich”, oraz „Remont połączony z modernizacją pomieszczeń obiektu pełniącego rolę świetlicy w Klonowie”- 26 000 zł
  Rozdział 01095 Pozostała działalność.
  Na plan 40 268 zł , wykonanie 38 029,03 zł tj. 94,4 % planu.
  Wydatki dotyczyły grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 38 029,03 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 290,53 zł (wydatki na zakup art. przemysłowych)
  - różne opłaty i składki , ( zwrot części podatku akcyzowego 14 526,23 zł,
  składki członkowskie za przynależność do Związków – 20 234,77 zł).
  - zakup usług pozostałych 2 977,50 zł, (przewóz kół gospodyń wiejskich na występy, przewóz rolników do Modliszewic i inne ).
  DZIAŁ 400
  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
  Na plan 91 624 zł wykonano 90 966,03 zł tj. 99,3 % planu
  * w grupie dotacje na zadania bieżące: 83 220,72 zł
  – dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na dopłatę do cen wody 83 220,72 zł.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 745,31 zł części do remontu wodociągu.


  DZIAŁ 600
  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  Na plan 222 531,00 zł wykonano 204 485,48 zł tj. 91,9 % planu.
  Rozdział: 60004 Lokalny transport zbiorowy
  Na plan 12 000,00 zł – wykonanie 12 000,00 zł tj. 100,0 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 12 000,00 zł
  - zakup usług pozostałych (dopłata do kosztów transportu lokalnego : MPK -12 000 zł, )
  Rozdział: 60011 Drogi publiczne krajowe
  Na plan 800 zł wykonanie 800 zł tj. 100,0 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -800 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej).
  Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe
  Na plan 10 500 zł wykonanie 10 335,40 zł tj. 98,4 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -10 335,40 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego)
  Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne
  Na plan 199 231,00 zł wykonanie 181 350,08 zł tj. 91,0 % planu.
  * grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane -39 708,94 zł
  - wydatki na utrzymanie grupy robót interwencyjnych tj: wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń,
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 86 589,87 zł, w tym:
  - składki na PFRON 14 509 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 15 146,21 zł (kruszywo, paliwo i części do kosiarki).
  - zakup usług remontowych – 6 494,40 zł ( remont drogi)
  - zakup usług pozostałych 45 331,60 zł ( transport kruszywa, usługi koparką )
  - odpis na ZFŚŚ pracowników grupy robót interwencyjnych 5 108,66 zł
  * w grupie dotacje na zadania bieżące -54 999,22 zł jako dotacja do ZGK na zimowe utrzymanie dróg.
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych- 52,05 zł

  DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  Na plan 199 700 zł, wykonanie 63 466,89 zł tj. 31,8 %.

  Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
  Na plan 199 700 zł, wykonanie 63 466,89 zł tj. 31,8 %.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -63 466,89 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 7 149,10 zł ( zakup opału na ogrzewanie budynku po byłej szkole w Zagórzu, oraz zakup opału jako rekompensata opłaty za czynsz),
  - zakup energii 10 793,56 zł ( za energię elektryczną w 3 budynkach po zlikwidowanych szkołach).
  - zakup usług pozostałych 44 396,82 zł ( operat szacunkowy i dokumentacja na przebudowę budynku po byłej szkole w Łącznej, usługa geodezyjna, ochrona budynku, ogłoszenie w prasie),
  - pozostałe wydatki dot. m.in. opłat za telefon, Internet w budynkach po zlikwidowanych szkołach 1 127,41 zł.
  Niski procent wykonania wydatków w tym dziale wiąże się ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącą wypłaty odszkodowań za zajęte grunty pod budowę drogi gminnej--.
  DZIAŁ 710
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
  Na plan 90 572 zł, wykonanie 86 540,76 zł tj. 95,5 % planu
  Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
  Na plan 82 472 zł wykonanie 82 472 zł , środki przeniesione na konto niewygasających wydatków
  Rozdział 71035 Cmentarze
  Na plan 2.100,00 zł wykonanie 985,00 zł tj. 46,9 %
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 985,00 zł
  Wydatki na bieżące utrzymanie grobów żołnierskich na cmentarzu.
  Rozdział 71095 Pozostała działalność.
  Na plan 6.000 zł wykonanie 3 083,76 zł tj. 51,4 %.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 083,76 zł na bieżące utrzymanie pomników żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej, oraz przeniesienie pomników upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej.
  DZIAŁ 750
  ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  Na plan 1.591 824,00 zł wykonanie 1 575 908,27 zł tj. 99,0 % planu.
  Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.
  Na plan 53 824,00 zł wykonanie 53 651,57 zł tj. 99,7 % planu.
  * grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42 124 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 11 527,57 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 5 307,54 zł, (zakup druków, zakup artykułów na organizację uroczystości 50-lecia pożycia związku małżeńskiego)
  - zakup usług pozostałych 6 157,03 zł, (obsługa serwisowa oprogramowania Micropesel, konserwacja systemu USC, usługa introligatorska).
  Rozdział: 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).
  Plan 114 700 zł – wykonanie 113 812,06 zł tj. 99,2 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 368,08 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 915,58 zł ( art. spożywcze i pozostałe)
  - usługi pozostałe 1 452,50 zł ( usługi transportowe)
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111 443,98 zł ( diety Rady Gminy)
  Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
  Na plan 1 333 800 zł wykonanie 1 321 134,98 zł tj. 99,1 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 089611,04 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe 836 110,54 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 258,61 zł
  - składka ZUS 144 937,51 zł
  - składka FP 16 304,48 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 24 999,90 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 231 038,70 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 45 733,80 zł (materiały biurowe , środki czystości , zakup prasy i publikacje książkowe , druki, tusze do drukarek, papier ksero, zakupy art. budowlanych na wykonanie elewacji budynku nr 2 i inne).
  - zakup energii elektrycznej i cieplnej 40 692,87 zł
  - zakup usług remontowych – 6 000 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 1 000 zł
  - zakup usług pozostałych 72 659,91zł, ( usługi pocztowe , usługi kominiarskie , obsługa bankowa , obsługa serwisowa ksero , wykonanie pieczątek , wykonanie elewacji budynku nr 2 i inne).
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 1 250,87 zł,
  - opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej 7 197,71 zł
  - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej 7 307,44 zł
  - podróże służbowe krajowe 15 115,20 zł , ( delegacje służbowe , ryczałty samochodowe )
  - odpisy na ZFŚS 25 452, 10 zł,
  - koszty postępowania sądowego 192,00 zł,
  - szkolenia 6 456,80 zł
  - różne opłaty i składki 1 980,00 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych -485,24 zł
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , pozostałe wydatki związane z BHP
  Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
  Na plan 34 900 zł, wykonanie 33 053,46 zł tj. 94,7 %.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33 053,46 zł (materiały promocyjne, opłata za udział w plebiscycie, usługi transportowe, opłata na napisanie wniosku na realizację projektów, baner reklamowy, wydruk plakatów ).
  Rozdział: 75095 Pozostała działalność
  Na plan 54 600 zł wykonanie 54 256,20 zł tj. 99,4 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane -18 489 zł (prowizja sołtysów za pobór podatków) ,
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 167,20 zł ( wydatki związane z poborem podatków, m.in. konserwacja oprogramowania, opłaty pocztowe za wysyłkę upomnień).
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych- 15 600 (diety sołtysów).  DZIAŁ 751
  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.
  Na plan 909,00 zł wykonanie 909,00 zł tj. 100,0 % planu.
  Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa .
  Na plan 909,00 zł, wykonanie 909,00 zł tj. 100,0 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 909 zł (za sporządzanie list wyborczych- środki z dotacji).

  DZIAŁ 754
  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
  Na plan 93 520,00 zł wykonanie 64 840,59 zł tj. 69,3 % planu.
  Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne.
  Na plan 65 520,00 zł wykonanie 64 840,59 zł tj. 99,0 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 016,00 zł- wynagrodzenie konserwatora - kierowcy
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -46 994,59 zł ,w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 10 139,13 zł ( paliwo, zakup umundurowania i części do samochodu OSP)
  - energia elektryczna 20 791,28 zł, ( energia elektryczna i cieplna),
  - zakup usług remontowych 12 999,98 ( remont samochodu strażackiego )
  - wyjazdy służbowe 357,20 zł
  - przegląd samochodu OSP – 301 zł
  - opłaty i składki 2 406 zł ( ubezpieczenia samochodu i członków OSP )
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych -10830 zł jako ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych.
  Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
  Na plan 28 000,00 zł wykonanie 0 zł.
  DZIAŁ 757
  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
  Na plan 335 768 zł, wykonanie 333 150,46 zł , tj. 99,2 % planu
  * w grupie wydatki na obsługę długu- 333 150,46 zł jako odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  DZIAŁ 801
  OŚWIATA I WYCHOWANIE
  Plan na 2012 rok wynosił 5 996 632 zł, wykonanie 5 680 997,15 zł tj. 94,7 % planu.
  Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.
  Na plan 3.016 350,56 zł wykonanie wynosi 2 878 350,30 zł tj. 95,4 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 165 671,63 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 261 915,01zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 68 473,82 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 2 016,75 zł
  - zakup energii 28 148,37 zł
  - zakup usług remontowych 17 089,80 zł
  - zakup usług zdrowotnych 1 535,00 zł
  - zakup usług pozostałych 31 680,98 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 672,52 zł
  - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 3 862,51 zł
  - podróże służbowe krajowe 2 464,76 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 102 632,50 zł
  - podatek od nieruchomości 276,00zł
  - szkolenia 1 380,00 zł
  - ubezpieczenia 1 682 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych -120 767,44 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli).
  * w grupie dotacje na zadania bieżące 329 996,22 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.
  Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
  Na plan 295 863,59 zł, wykonanie 245 911,11 zł tj. 83,1 %.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 217 200,57 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 15 639,34 zł, w tym:
  - zakup energii 2 200 zł
  - zakup usług pozostałych 688,00 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9 618,99 zł
  - inne niezbędne do zachowania ciągłości działania jednostek -3 132,35 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych -13 071,20 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli ).
  Rozdział 80104 Przedszkola.
  Na plan 221 035,00 zł wykonanie wynosi 219 102,69 zł tj. 99,1 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 191 814,83 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19 169,06 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 2 400 zł
  - zakup energii 2 310 zł
  - zakup usług pozostałych 2 499,06 zł
  - podróże służbowe krajowe 200 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 160,00 zł
  - inne niezbędne do zachowania ciągłości działania jednostek 1 600 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 118,80 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
  Rozdział 80110 Gimnazja
  Na plan 2 114 628,04 zł wykonanie wynosi 1 997 483,35 zł tj. 94,5 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 192 208,27 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 727 109,35 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 30 030 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 1 024,37 zł
  - zakup energii 600 000 zł
  - zakup usług remontowych -6 500 zł
  - zakup usług zdrowotnych 990,00 zł
  - zakup usług pozostałych 25 000 zł
  - podróże służbowe krajowe 2 053,88 zł
  - podatek od nieruchomości 470,00 zł
  - różne opłaty i składki 5 500 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 55 541,10 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych - 78 165,73 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
  Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
  Na plan 292 540,00 zł wykonanie wynosi 285 005,67 zł tj. 97,4 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -285 005,67 zł ( dowóz uczniów do szkół)
  Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
  Na plan 5 675,00 zł, wykonanie wynosi 4 978,47 zł tj. 87,7 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 978,47 zł ( dokształcanie nauczycieli)
  Rozdział 80195 Pozostała działalność.
  Na plan 50 539,81 zł wykonanie wynosi 50 165,56 zł tj. 99,3 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane -900 zł wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 44 299,81 zł, ( odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli ),
  * w grupie dotacje na zadania bieżące 4 965,75 zł dotacja na dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy.  DZIAŁ 851
  OCHRONA ZDROWIA
  Na plan 75 300,00 zł wykonanie wynosi 61 274,58 zł tj. 81,4 % planu.
  Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.
  Na plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 188,00 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 188 zł
  Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
  Na plan 69 300,00 zł wydatkowano 59 086,58 zł tj. 85,3 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 724,48 zł ( wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , oraz wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach )
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29 362,10 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 4 716,28 zł
  - zakup usług pozostałych 22 962,11 zł (programy profilaktyczne, kolonie)
  - różne opłaty i składki (opłata biegłego sądowego) 366,00 zł,
  - przejazdy na terapię 770,74 zł
  - odpis socjalny profilaktyka 546,97 zł
  * w grupie dotacje na zadania bieżące -10 000 zł (dotacja celowa przekazana dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin , w których występuje problem alkoholowy ( podmioty wyłonione w drodze konkursu).
  DZIAŁ 852
  POMOC SPOŁECZNA
  Na plan 2 792 728,00 zł wykorzystano 2 765 073,58 zł tj. 99,0 % planu.
  Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.
  Na plan 81 424 zł wykonanie 81 423,67 zł tj. 100,00 %.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 81 423,67 zł ( dopłata do umieszczenia osób w domach pomocy społecznej).
  Rozdział 85206 Pomoc rodzinie
  Na plan 10 000 zł wykonanie 6 000 zł tj. 60,00 %.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane -6 000 zł
  Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  Na plan 1 991 575,00 zł wykonano 1 979 892,92 zł tj. 99,4 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114 864,65 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 9 653,75 zł,
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych -1 855 374,52 zł ( wypłata świadczeń rodzinnych)
  Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
  w zajęciach w centrum integracji społecznej. Na plan 26 260,00 zł wykonano 22 656,53 zł tj. 86,3 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22 656,53 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne ).
  Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
  Na plan 88 100,00 zł wykonanie 88 080,00 zł tj. 100,0 % planu
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych- 70 290 zł ( zasiłki celowe)
  * w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – kwota 17 790 zł – realizacja projektu POKL.
  Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
  Na plan 4 478,00 zł wykonanie 4 473,58 zł tj. 99,9 %
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 473,58 zł (dodatki mieszkaniowe)
  Rozdział 85216 Zasiłki stałe
  Na plan 129 070,00 zł wykonanie 127 519,18 zł tj. 98,8 % planu
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 126 827,40 zł ( wypłata zasiłków stałych)
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 691,78 zł

  Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
  Na plan 12 300,00 zł wykonanie 8 956,64 zł tj. 72,8 % planu
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 956,64 zł opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodku opiekuńczym.
  Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.
  Na plan 298 088,00 zł wykonanie 296 960,07 zł tj. 99,6 % planu
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane -248 711,62 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 46 472,87 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 9 763,64 zł
  - zakup energii 2 878,44 zł
  - zakup usług pozostałych 16 282,85 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 653,28 zł
  - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 3 166,69 zł
  - opłaty czynszowe 5 602,92 zł
  - delegacje służbowe 963,08 zł
  - odpis na ZFŚS 5 651,97 zł
  - szkolenia 1 364 zł, inne 146,00 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 775,58 zł
  Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
  Na plan 41 633,00 zł wykonanie 39 310,99 zł tj. 94,4 %.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane -38 393,09 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 837,45 zł,( odpis na ZFŚS )
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 80,45 zł
  Rozdział 85295 Pozostała działalność
  Na plan 109 800,00 zł - wykonanie 109 800 zł tj. 100,0 % planu.
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych- 109 800 zł- dożywianie
  DZIAŁ 853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Na plan 662 180,00 zł wykonano 629 834,08 zł tj. 95,1 % planu.
  * w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – kwota 629 834,08 zł, w tym :
  - realizacja przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. 'Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej'- kwota 148 416,74 zł zł,
  - realizacja przez Urząd Gminy programów:
  * „Indywidualizacja procesu nauczania”, kwota 33 434,36 zł
  * „Weź los w swoje ręce”- kwota 17 601,14
  * „ Aktywność perspektywą na lepsze jutro „- kwota 47 841,59 zł,
  * „ Czas na zmiany, czas na aktywność” – kwota 45 646,91 zł
  - realizowany przez Zespół Szkół w Łącznej „ Bajkowy świat” kwota 336 893,34 zł
  DZIAŁ 854
  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
  Na plan 128 112,00 zł wykonanie 128 016,56 zł. tj. 99,9 % planu.
  Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.
  • w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 016,56 zł, w tym 118 026,56 zł wypłata stypendiów uczniom , oraz zakup podręczników dla uczniów - 9.990 zł.

  DZIAŁ 900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  Na plan 472 795,00 zł wykonano 396 919,54 zł tj. 84,0 % planu.
  Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
  Na plan 184 600,00 zł wykonanie wynosi 183 786,08 zł tj. 99,6 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -14 932 zł kara do WFOŚiGW
  * w grupie dotacje na zadania bieżące: 168 854,08 zł ( dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej Łącznej na dopłatę do cen ścieków ).
  Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.
  Na plan 17 700,00 zł wykonanie 16 616,93 zł. tj. 93,9 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16 616,93 zł (wywóz nieczystości)
  Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.
  Na plan 201 200,00 zł – wykonanie 139 765,63 zł tj. 69,5 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 139 765,63 zł, w tym:
  - oświetlenie uliczne 98 421,91 zł
  - konserwacja oświetlenia ulicznego – 41 343,72 zł
  Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
  Na plan 49 295,00 zł – wykonanie 37 856,83, tj. 76,8 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37 856,83 zł dotyczą odbioru
  i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

  Rozdział 90095 Pozostała działalność.
  Na plan 20 000,00 zł wykonanie 18 894,07 zł tj. 94,5 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 18 894,07 zł ( wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, przetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt).

  DZIAŁ 921
  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  Na plan 128 000,00 zł, wykonanie 123 609,27 zł tj. 96,6 % planu.
  Rozdział 92116 Biblioteki.
  Na plan 108 000,00 zł wykonanie 104 100 zł tj. 96,4 % planu.
  * w grupie dotacja na zadania bieżące -104 100 zł ( dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna)
  Rozdział 92195 Pozostała działalność
  Na plan 20 000,00 zł wykonanie 19 509,27 zł , tj. 97,5 % planu.
  Wydatki statutowe przeznaczone na organizację obchodów 85-lecia OSP.
  DZIAŁ 926
  KULTURA FIZYCZNA I SPORT
  Na plan 61 500,00 zł wykonanie 58 466,39 zł tj. 95,1% planu.
  Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
  Na plan 39 500,00 zł wykonanie 39 426,97 zł tj. 99,8 % planu
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 4 426,97 zł ( wydatki Szkolnego Koła Sportowego )
  * w grupie dotacja na zadania bieżące – 35 000 zł ( dotacja celowa do ULKS Łączna)
  Rozdział 92695 Pozostała działalność
  Na plan 22 000,00 zł wykonanie 19 039,42 zł tj. 86,5 % planu
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -19 039,42 zł ( zapewnienie opieki ratownika oraz zakup piasku na plaże przy zbiorniku Jaśle).

  Wydatki majątkowe

  Wykonanie 2 239 419,05 zł, na plan 3 112 741,00 zł, tj. 71,9 % planu.

  Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

  DZIAŁ 010
  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
  Na plan 303 000,00 zł wykonano 302 820,87 zł tj. 99,9 % planu
  Kwota 302 820,87 zł przekazana do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na spłatę pożyczki i odsetek w WFOŚiGW zaciągniętej na realizację zadania pn. ”Budowa kanalizacji w miejscowości Osełków ”.

  DZIAŁ 600
  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  Na plan 2 388 723 zł wykonano 1 881 375,21 zł, tj.78,8 % planu
  Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
  Na plan 214 000,00 zł wykonano 214 000 zł jako dotacja do powiatu skarżyskiego na dofinansowanie budowy drogi powiatowe na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza .
  Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
  Na plan 2174 723 zł wykonano 1 667 375,21 zł , z tego realizacja inwestycji pn. „Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle” – kwota 1 617 352,21zł, oraz odszkodowania za przejęte grunty pod budowę ww. drogi – 50 023 zł.

  DZIAŁ 720
  INFORMATYKA
  Na plan 366 518,00 zł wykonanie 4 223,27 zł, tj.1,2 % planu
  Wydatki wykonane w tym rozdziale dotyczą wykonania niewielkiego zakresu inwestycji pn. „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.
  Stopień realizacji zadania na terenie naszej gminy uzależniony jest od instytucji Zarządzającej reprezentowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego .

  DZIAŁ 801
  OŚWIATA I WYCHOWANIE
  Na plan 54 500,00 zł wykonanie 50 999,70 zł tj. 93,6 % planu
  Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
  Na plan 33 000,00 zł wykonanie 29 999,70 zł tj. 90,9 % planu - dotyczy wykonania projektu zadania pn. „ Budowa kotłowni węglowej” w Zespole Szkół w Łącznej.
  Rozdział 80110 - Gimnazja
  Na plan 21 500,00 zł wykonanie 21 000 zł, tj. 97,7 % planu na zakup i montaż podgrzewacza do ciepłej wody w Zespole Szkół w Łącznej .


  REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCJI ROCZNYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI , ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
  Wykonane w 2012 roku to:
  1. Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle 1 613 375,21 zł
  2. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 4 223,27 zł
  3. Budowa kanalizacji Czerwona Górka Jęgrzna – pożyczka WFOŚiGW 302 820,87 zł
  4. Budowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza 214 000 zł
  5. Wykonanie projektu na budowę kotłowni węglowej 29 999,70 zł
  6. Zakup i montaż podgrzewacza do ciepłej wody 21 000 zł
  7. Budowa drogi w miejscowości Klonów -projekt 26 000 zł środki przeniesione na niewygasające wydatki
  8. Budowa drogi w miejscowości Zajamnie -projekt 28 000 zł środki przeniesione na niewygasające wydatki

  Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 2, 3, 4.

  WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH , NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

  W 2012 roku wykonanie dotyczące realizacji projektów wynosiło:
  * projekt „ Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle” kwota 1 613 375,21 zł,
  * projekt „ e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst.” kwota
  4 223,27 zł
  * projekt „ Indywidualizacja procesu nauczania” kwota 33 434,36 zł,
  * projekt „ Weź los w swoje ręce – aktywne społecznie kobiety kwota 17 601,14 zł,
  * projekt „ Dziś szansą na lepsze jutro” kwota 166 206,74 zł,
  * projekt „Zorganizowanie artystycznych warsztatów wyjazdowych dla Kół Gospodyń Wiejskich” 29 000 zł,
  * projekt „ Remont połączony z modernizacją pomieszczeń obiektu pełniącego rolę świetlicy w Klonowie – utworzenie i wyposażenie aneksu kuchennego kwota 26 000 zł,
  * projekt „ Aktywność perspektywą na lepsze jutro” kwota 47 841,59 zł,
  * projekt „ Czas na zmiany, czas na aktywność” kwota 45 646,91 zł,
  * projekt „ Bajkowy Świat” kwota 336 893,34 zł
  Realizację projektów przedstawiono w Załączniku Nr 5.


  PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

  Przychody w 2012 roku planowane z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 165 600 zł, zaś z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 156 600 zł.
  Wykonanie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 600 000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 156 686,86 zł.
  Rozchody budżetu planowane z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 787 200 zł, wykonanie 787 200 zł
  Realizację przychodów i rozchodów przedstawia Załącznik Nr 6.

  DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

  Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina otrzymuje dotacje. Są to głównie:
  - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej,
  - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców.
  - dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
  Realizację dochodów i wydatków za 2012 rok przedstawia Załącznik Nr 7.
  Jednocześnie Gmina za realizację dochodów Budżetu Państwa uzyskała dochody
  - 50 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconej zaliczki alimentacyjne od dłużnika alimentacyjnego i 40 %lub 20 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego w kwocie
  10 589,11 zł.

  DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

  Gmina realizuje w ramach porozumień:
  1. Ze Starostwem Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej – udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza kwota 214.000 zł,
  2. Ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich Bodzentyn – realizacja projektu budowa kanalizacji na terenie Gminy Łączna –spłata pożyczki i odsetek do WFOŚiGWk wota 302 820,87 zł.
  Realizację w/w dochodów i wydatków przedstawia Załącznik Nr 3 i Nr 8.

  PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
  Realizację w/w dochodów za 2012 roku przedstawia załącznik Nr 10.

  PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH

  Realizację w/w dochodów za 2012 roku przedstawia załącznik Nr 9 i Nr 11.

  DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

  Z budżetu Gminy, udzielono dotacji:
  - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na dopłatę do cen wody i ścieków, oraz dopłatę do odśnieżania
  - dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
  - dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań:
  • finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
  • zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy
  - dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”,
  - pokrycie kosztów dotacji przekazywanej na dzieci uczęszczające do przedszkola
  w gminie Zagnańsk
  Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku przedstawiają Załączniki
  Nr 11, Nr 12, Nr 13.


  Wykonanie budżetu Gminy Łączna za 2012 roku zamknęło się nadwyżką
  w wysokości 246 408,95 zł, na planowany deficyt 535 000 zł.

  Zadłużenie Gminy Łączna z tytułu kredytów na koniec 2012 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 5 809 600 zł.

  Wskaźnik obciążenia długiem w stosunku do dochodów na koniec 2012 roku wynosi 39,1% przy dopuszczalnym 60% i nie narusza warunków wynikających z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

  Wskaźnik spłaty długu i jego obsługi w stosunku do dochodów na koniec 2012 roku wynosi 8% przy dopuszczalnym 15% i nie narusza warunków wynikających z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.
  Sporządziła: Alicja Miernik  Łączna, dnia 25.02.2013 r.  II. INFORMACJA
  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy
  o finansach publicznych za 2012 roku.


  Uchwałą Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2019.
  Zmiany w zakresie WPF dokonywane były uchwałami Rady Gminy.
  Ostatnia zmiana została dokonana Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/185/2012 z dnia
  21 grudnia 2012 r.

  Ostatecznie Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2022. Termin ten został wyznaczony przez przedsięwzięcia, których termin realizacji mija w 2016 roku, oraz
  prognozą kwoty długu do roku 2022 tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy, która to jest częścią WPF.

  WPF określa dla każdego roku budżetowego:
  - dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Łączna , w tym na obsługę długu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
  - dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
  - wynik budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki,
  - przychody i rozchody budżetu gminy z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
  - kwotę długu Gminy Łączna, oraz sposób finansowania spłaty długu,
  - objaśnienia przyjętych wielkości.

  Dane , o których mowa powyżej dotyczące planu roku 2012 i wykonania za
  2012 r. zostały omówione w części I „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2012 roku ’’.

  Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Łączna. Należy zwrócić uwagę , że dochody i wydatki bieżące pozostają w zasadzie na tym samym poziomie.

  W załączniku Nr 4 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna zestawiono przedsięwzięcia z podziałem na bieżące i majątkowe według następujących grup:

  1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

  1.1 Projekt pn. „Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle”- realizowany przez Urząd Gminy. Wykonawstwo inwestycji rozpoczęto od miesiąca maja 2012 roku, planowany termin ukończenia prac budowlanych przewidziany na 2013 rok. Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Wielkości planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 5 pod poz.1 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2012 roku”.

  1.2 Projekt pn. „ e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Rozpoczęto niewielki zakres realizacji projektu. Stopień realizacji zadania na terenie naszej gminy uzależniony jest od instytucji Zarządzającej reprezentowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego . Wielkość planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 5 pod poz.2 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2012 roku”.

  1.3 Projekt pn. ”e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Nie rozpoczęto realizacji projektu. Stopień realizacji zadania na terenie naszej gminy uzależniony jest od instytucji Zarządzającej reprezentowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego . Wielkość planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 5 pod poz. 3 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2012 roku.

  1.4 Projekt pn. „ Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna „
  – realizowany przez Szkołę Podstawową w Łącznej , oraz Szkołę Podstawową
  w Goździe. Zakończenie realizacji programu nastąpi w miesiącu lipcu 2012 r. Wielkość planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 5 pod poz. 4 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2012 roku.

  1.5 Projekt pn. „ Weź los w swoje ręce- aktywne społecznie kobiety” realizowany przez Urząd Gminy Łączna. Wielkość planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 5 pod poz. 5 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2012 roku.
  1.6 Projekt pn. „Bajkowy świat” realizowany przez Zespół Obsługi Szkół w Łącznej . Wielkość planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 5 pod poz. 11 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2012 roku.
  Realizacja projektu rozpoczęła się w miesiącu sierpniu 2012 roku, natomiast otwarcie dwóch oddziałów przedszkolnych nastąpiło od miesiąca września 2012 r.

  2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

  2.1 Zadania pn. „ Budowa kanalizacji Czerwona Górka- Jęgrzna „. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 3 pod poz. 6 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2012 roku”.

  2.2 Zadanie pn. „Budowa kanalizacji Łączna-Gózd „ inwestycja zaplanowana do realizacji od 2013 roku.

  2.3 Zadanie pn. „ Budowa kanalizacji Występa - Zaleziana- Jaśle- Stawik „
  – inwestycja zaplanowana do realizacji od 2013 roku . 2011 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w miejscowości Stara Występa. Wielkości planowanych
  nakładów zestawiono w załączniku Nr 3 pod poz.2. do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2012 roku”.

  2.4 Zadanie pn. ”Budowa kotłowni węglowej w Zespole Szkół w Łącznej”- inwestycja zaplanowana do realizacji w 2013 roku.

  Gmina Łączna nie udzielała i nie planowała środków na wieloletnie poręczenia i gwarancje.
  Gmina Łączna nie realizuje projektów związanych z umowami partnerstwa publicznoprawnego.

  Sporządziła: Alicja Miernik
  Łączna, dnia 25.02.2013 r.
  Data wprowadzenia: 2013-04-18 1358
  Data upublicznienia: 2013-04-18
  Art. czytany: 3140 razy

  » załącznik - rozmiar: 198144 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  Rejestr zmian:
  2013-04-18
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna