(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» POSTANOWIENIE NR 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» POSTANOWIENIE NR 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Przetargi
 • 2013r.
 • Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci

  SPECYFIKACJA
  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Gmina Łączna zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci .

  1. Zamawiający : Gmina Łączna
  Kamionki 60.
  26-140 Łączna
  woj. Świętokrzyskie
  tel. 0-41 2548 960
  strona internetowa BIP: http:/uglaczna.bip.doc.pl
  2. Wybór trybu : przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39 ustawy - Prawo zamówień
  publicznych o wartości poniżej 200.000 euro

  3. Przedmiot zamówienia : dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej,
  oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe
  w roku szkolnym 2013/2014.


  Zamawiający przyjmuje, że dowóz dzieci realizowany będzie zgodnie z poniżej opracowanymi trasami:

  Trasa I. Zagórze – Zaskale – Gimnazjum i powrót tą samą trasą
  ( I autobus 50 miejsc siedzących)

  (kurs 1.)
  Dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci kl. IV-VI i gimnazjalnych do szkoły na godz. 7.30 oraz odwóz dzieci tą samą trasą rozpoczynając od Gimnazjum w godz.13.00 – 15.00.
  Planuje się odjazd ok. godz. 7.00 spod przystanku nr 1 w Zagórzu (przy zakładzie drobiowym).
  (kurs 2.)
  Dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci kl. 0-III do szkoły na godz. 8.20 oraz odwóz dzieci tą samą trasą w godz.13.00 – 14.00.
  Planuje się odjazd ok. godz. 7.50 spod przystanku nr 1 w Zagórzu (przy zakładzie drobiowym).

  Trasa II. Klonów (szkoła ) – Jęgrzna - Gózd (szkoła) – Zalezianka – Wystepa – Kamionki
  Gimnazjum ( II autobus 55 miejsc siedzących )

  A/ Dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci kl. I – III Gimnazjum i IV-VI SP do szkoły ( nowo wybudowany kompleks w Kamionkach) na godz. 7.30 (odjazd z Klonowa ok. godz.6.50 ) oraz

  B/ dwa odwozy dzieci z Gimnazjum i SP ok. 13.00 - 15.00 do Klonowa przez Zaleziankę, Występę, Gózd oraz drugi kurs z Gimnazjum do Klonowa przez Gózd , Jęgrzną.

  Trasa III. Klonów (Budy i Kolonia) – Gózd - Łączna – Osełków - Szkoła w Łącznej ( BUS ok. 30 miejsc siedzących )

  A/ Dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci kl. I – III Gimnazjum z Jęgrznej ( ok. godz. 6.50 )
  i Gozdu do Gimnazjum w Kamionkach ( nowo wybudowany kompleks ) oraz
  drugi przywóz dzieci 0-III z Klonowa (Budy, Kolonia ok. godz. 7.25 ) przez SP Gózd – Stawik – Osełków do SP w Łącznej ( nowo wybudowany kompleks ) na godz. 8.20.

  B/ dwa odwozy : pierwszy dzieci 0-III do Klonowa (ok. godz. 13.00 ) przez Osełków, Stawik i SP Gózd oraz drugi kurs ( ok. godz. 14.00 – 15.00) z I-III Gimnazjum do Zalezianki.  4. Termin wykonania zamówienia:

  a) Termin realizacji usługi : rok szkolny 2013/2014 tj. od dnia 02.09.2013r. do dnia 27.06.2014r.
  b) Dowóz dzieci będzie się odbywał tylko w dni nauki szkolnej z wyłączeniem przerwy świątecznej (23 - 31 grudzień 2013r.) ferii zimowych (03 -16.02.2014r.), wiosennej przerwy świątecznej (17 - 22.04.2014r.).

  5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów lub ich kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę :
  1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  4) oświadczenie o nie wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) – załącznik 2a.
  5) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (załącznik Nr 2 b do SIWZ)
  6. Ponadto do oferty należy załączyć następujące oświadczenie:
  - oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
  2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) zał.2.
  - wykaz sprzętu do przewozu dzieci ( posiadanej bazy transportowej );
  - wykaz osób (kierowców) i dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć
  w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane Prawem.

  Ocena spełnienia warunków:
  Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków przez Wykonawców według kryterium „spełnia „ lub „nie spełnia”.

  7. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami:
  Zamawiający przewiduje możliwość porozumiewania się z Wykonawcami telefonicznie / 0-41 2548 961/, faxem: /0- 41 2548 977/, drogą elektroniczną: [email protected] .

  8. Wymagania dotyczące wadium:
  W warunkach przetargu nie jest wymagane wniesienie wadium.  9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  Bieg tego terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

  10. Opis sposobu przygotowania ofert:
   ofertę należy złożyć na „formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji,
   oferta winna zawierać w formie załączników wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 5 i 6,
   oferta oraz wszystkie załączniki powinny być spięte lub zszyte, napisane w języku polskim, czytelnie oraz podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wszelkie skreślenia winny być zaparafowane przez osobę uprawnioną,
   oferta powinna zawierać wartość netto oraz brutto – wyrażoną w PLN,
   Wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę będzie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
   Ofertę należy składać w dwóch kopertach:
  - wewnętrzna opisana adresem oferenta;
  - zewnętrzna z hasłem: „Przetarg na dowóz dzieci do szkół w Gminie Łączna”
   dokumenty powinny być złożone w kopercie wewnętrznej.

  11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
  - oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łączna w terminie do dnia
  25 lipca 2013r. do godz. 12.00 (oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania i uznane za nieważne).
  - otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lipca 2013r. o godz. 12.15 w Urzędzie Gminy Łączna budynek Nr 1, pokój Nr 2.

  12. Sposób obliczania ceny:
  1. W cenę należy wliczyć wszelkie koszty konieczne do realizacji zamówienia.
  2. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
  Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
  3. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

  13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie
  kryteriów i sposób oceny ofert.

  1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

  - cena - 100 pkt.,

  2. Ocena ofert zostanie dokonana według następujących zasad:

  oferowana cena najniższa
  Wartość punktowa oferty = ------------------------------------------- x 100 pkt.
  cena badanej oferty

  Najkorzystniejsza będzie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów.
  Ocenie będą podlegały tylko oferty zgodne ze SIWZ oraz ustawą Prawo zamówień
  publicznych.


  14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

  1) Otwarcie ofert jest jawne.
  2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  3) Przy otwieraniu ofert podaje się nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, warunków płatności zawartych w ofertach.
  4) Informacje o których mowa w pkt. 2, doręcza się oferentom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.
  5) W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od oferenta udzielenia wyjaśnień dotyczącej treści złożonej przez niego oferty.
  6) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie „prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r., z późniejszymi zmianami, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie uznana za najkorzystniejszą.

  15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  16. Istotne postanowienia umowy:
  a) Treść planowanej do zawarcia umowy stanowi załącznik Nr 3 do
  niniejszej specyfikacji,
  b) Zamawiający zapewnia dzieciom opiekunów w czasie dowozu,

  c) Od oferenta wymaga się aby dowóz realizowany był autobusami z liczbą
  miejsc siedzących odpowiednio co najmniej 50 i 55 i busem z ilością miejsc siedzących
  co najmniej 30.

  d) Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:
  - gdy ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu ilość kursów Zamawiający dopuszcza
  możliwość zmiany wartości wynagrodzenia umownego;

  17. Rodzaj rozliczenia walutowego:
  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą jedynie w walucie PLN. – złotych polskich.
  Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

  18. Ochrona prawna Wykonawcy:
  Wykonawcy w toku postępowania przysługuje ochrona prawna określona w dziale VI
  ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej' oraz przepisy Kodeksu
  cywilnego.

  Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
  ( Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).  Łączna, dn. 15 lipca 2013r.

  ZATWIERDZAM

  ............................................
  ( Wójt Gminy Łączna )

  Opracował:
  Mirosław Kopytek
  Sekretarz Gminy


  Załączniki :
  1. Formularz ofertowy
  2. Druki oświadczeń Wykonawcy
  3. Projekt umowy


  Załącznik Nr 1.

  ………..………. dn. ……………..
  ...............................................
  (nazwa, adres, telefon, Regon Wykonawcy)

  FORMULARZ OFERTOWY

  Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkoły z dnia 15 lipca 2013r. na dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej i Szkoły Podstawowej w Goździe
  w r. szk. 2013/2014 informujemy, że:


  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego ogłoszeniem zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia w cenie ofertowej :

  ......................... zł/dzień x 190 dni nauki szkolnej = ………………………………. zł OGÓŁEM

  z OGÓŁEM podatek vat ......... % w wysokości ......................... zł

  Łącznie oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto : .................. zł

  (słownie zł: .........................................................................................................................)

  Termin wykonania zamówienia …………….…..………..…… Warunki płatności………………………


  1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
  2. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany
  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany.
  4. Nasza oferta zawiera ............ stron.


  .................................................................
  (pieczęć i podpisy osób uprawnionych
  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)


  Załącznik Nr 2.

  ................................., dnia ................
  .............................................
  / pieczęć Wykonawcy /
  O Ś W I A D C Z E N I E  Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
  publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), oświadczamy, co następuje:

  1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
  Przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie.

  3. Dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówienia.


  Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy:

  ……………..……………………….


  Załącznik Nr 2a.

  ................................., dnia ................
  .............................................
  / pieczęć Wykonawcy /  O Ś W I A D C Z E N I E  Niniejszym, oświadczamy, że :
  Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
  24 ust. 1 – 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759
  z późn. zm.).


  Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy:

  ……………..……………………….
  Załącznik Nr 2b.

  -----------------------------------------------------
  Część A
  ..........................................
  nazwa firmy


  Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej *

  Niniejszym oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm).*


  Data.................................... ........................................................
  Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
  do występowania w imieniu Wykonawcy

  -----------------------------------------------------
  Część B

  ..........................................
  nazwa firmy

  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 *

  Niniejszym oświadczam, że należę do grupy kapitałowej w związku z czym podaję listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm).

  1. …………………………………………………………………………………………………..
  2. …………………………………………………………………………………………………..
  3. …………………………………………………………………………………………………..
  Data.................................... ........................................................
  Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
  do występowania w imieniu Wykonawcy

  Załącznik Nr 3

  U M O W A NR …/08/2013

  zawarta w dniu … sierpnia 2013 roku w Łącznej pomiędzy Gminą Łączna, reprezentowaną przez :

  mgr inż. Romualda Kowalińskiego – Wójta Gminy
  przy kontrasygnacie : Alicji Miernik – Skarbnika Gminy
  zwanym dalej „Usługobiorcą”,

  a firmą:

  …………………………………………………

  …………………………………………………

  reprezentowaną przez :

  …………………………………………..…….

  …………………………………………………

  zwanym dalej „Usługodawcą” o treści następującej :  § 1.

  1 . Zgodnie z postępowaniem przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie
  Przetargu nieograniczonego z dnia 15 lipca 2013r. Usługodawca przyjmuje do
  wykonania dowóz dzieci z terenu Gminy Łączna wg tras zgodnie z
  załącznikiem do umowy.
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przyjęta oferta stanowią
  integralną część umowy.
  3. Usługi przewozowe muszą być świadczone w kursach z pierwszeństwem
  przejazdu dla uczniów - na podstawie biletów miesięcznych szkolnych.
  4. W/w bilety są ważne na trasach przez całą dobę we wszystkie dni nauki szkolnej.
  5. Wykaz wszystkich dowożonych uczniów przedłożą dyrektorzy szkół do dnia
  16 września 2013r.

  § 2.

  1. Wykonanie usługi przez Usługodawcę nastąpi przez dowóz dzieci z terenu Gminy Łączna do Zespołu Szkół w Łącznej oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w terminie od 02.09.2013r. do 27.06.2014r. we wszystkie dni nauki szkolnej z wyłączeniem przerwy świątecznej (23-31 grudzień 2013r.), ferii zimowych (03 -16.02.2014r.), wiosennej przerwy świątecznej (17 - 22.04.2014r.) na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2. Od Usługodawcy wymaga się aby dowóz realizowany był dwoma autobusami, z których każdy posiadał będzie odpowiednio co najmniej 55 i 50 miejsc siedzących i busem o co najmniej 30 miejscach siedzących.

  § 3.

  1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie brutto tj. z podatkiem VAT w następującej wysokości - za każdy dzień zrealizowanej usługi tj. przewozu uczniów w obie strony, wynikającej z przyjętej oferty :

  …………. zł / słownie : …………………………………………….

  2. Usługodawca gwarantuje Usługobiorcy niezmienność wynagrodzenia określonego w pkt 1 do końca trwania niniejszej umowy.

  § 4.

  1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z dołu w okresach miesięcznych w terminie 14 dni od daty złożenia przez Usługodawcę faktury.
  2. Usługodawca załączy do faktury harmonogramy wykonanych przejazdów potwierdzone przez dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej i dyrektora Szkoły w Goździe (w/w harmonogramy stanowią załącznik nr 2 do umowy/.
  3. W przypadku zalegania z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 przez Usługobiorcę za dwa kolejne miesiące ponad umowny termin płatności - Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn będących po stronie Usługobiorcy.

  § 5.

  1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Usługodawca zobowiązuje się zapłacić Usługobiorcy kary umowne w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy.
  2. Usługodawca zobowiązuje się w przypadku awarii autobusu lub innych nieprzewidzianych okoliczności wykonać niezwłocznie, na własny koszt usługę zastępczą, aby dowóz i odwóz dzieci mógł się odbywać terminowo.
  3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych.

  § 6.

  1. Usługobiorcy przysługuje – niezależnie od kar umownych, prawo rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku dwukrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków przez Usługodawcę.
  2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za 3-miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym na piśmie na koniec miesiąca kalendarzowego.

  § 7.

  1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności .
  2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd.
  4. Umowa niniejsza sporządzona zostaje i podpisana w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egz. dla każdej ze stron.  ................................................. ...................................................
  USŁUGODAWCA USŁUGOBIORCA

  Załączniki :
  1. Układ tras i przystanków,
  2. Harmonogramy wykonanych przejazdów.


  Załącznik nr 1
  do umowy.

  UKŁAD TRAS I PRZYSTANKÓW :

  Dotyczy dowozu dzieci z terenu Gminy Łączna do Zespołu Szkół w Łącznej i Szkoły w Goździe

  Nr trasy
  Trasa przejazdu
  Długość trasy (km)*
  Ilość przystanków

  I Zagórze I
  Zagórze II
  Zagórze III
  Zaskale I
  Zaskale II
  Podzagnańszcze
  Kamionki (GIMNAZJUM)

  45,0

  28

  * Długość trasy podana w obie strony / dwa przywozy, dwa odwozy co drugi dzień i
  naprzemian trzy odwozy co drugi dzień /.
  Przystanki liczone w obie strony.


  Nr trasy
  Trasa przejazdu
  Długość trasy (km)**
  Ilość przystanków

  Klonów (Szkoła)
  Jęgrzna (Zaciszowice przy E-7)
  Gózd I (Szkoła)
  Gózd II ( dla BUS przed Galerówką )
  II Zalezianka I
  Zalezianka II
  Zalezianka III
  Zalezianka IV (przy Występie)
  Kamionki (Gimnazjum) 66,0 27

  * *Długość trasy podana w obie strony /jeden przywóz i dwa odwozy dzieci/.
  Przystanki liczone w obie strony .


  Nr trasy
  Trasa przejazdu
  Długość trasy (km)***
  Ilość przystanków


  III Jęgrzna
  Gimnazjum (Kamionki 63)
  Klonów I (Budy)
  Klonów II(Szkoła)
  Klonów III (Kolonia)
  Gózd (Szkoła)
  Osełków - Stawik
  Kamionki (SP Łączna)
  + Zalezianka ( po południu)

  80,0

  24

  *** Długość trasy podana w obie strony / dwa przywozy (1kurs z Klonowa i 1kurs z Jęgrznej)
  i dwa odwozy dzieci (do Klonowa i do Zalezianki) /.
  Przystanki liczone w obie strony.

  Ogólna charakterystyka dowozu


  Trasa I – 95 uczniów
  Trasa II – 58 uczniów
  Trasa III – 49 uczniów
  Załącznik nr 2
  do umowy.
  ………………………..
  Pieczęć szkoły HARMONOGRAM
  wykonanych przejazdów zgodnie z umową nr ………../2013 z dnia ……..2013r.

  ………………………… - …………..
  Miesiąc Rok

  Dzień miesiąca Potwierdzony własnoręcznym podpisem dyrektora fakt świadczenia usługi uwagi
  ZS w Łącznej SP Gózd
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31  Data wprowadzenia: 2013-07-15 1557
  Data upublicznienia: 2013-07-15
  Art. czytany: 3157 razy

  » SIWZ - rozmiar: 191488 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna