(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» POSTANOWIENIE NR 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» POSTANOWIENIE NR 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Przetargi
 • 2013r.
 • Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Wyrównywanie szans w Gminie Łączna w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015

  Łączna: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Wyrównywanie szans w Gminie Łączna w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
  Numer ogłoszenia: 354084 - 2013; data zamieszczenia: 02.09.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łączna , Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 41 25 48 960, faks 41 25 48 977.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.laczna.pl/
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Wyrównywanie szans w Gminie Łączna w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Wyrównywanie szans w Gminie Łączna w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 (IV semestry - projekt jest realizowany od 01.08.2013 r. do 30.06.2015 r.) w Zespole Szkół w Łącznej (Szkoła Podstawowa w Łącznej oraz Gimnazjum w Łącznej) oraz Szkole Podstawowej w Goździe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wyjaśnienia dotyczące zamówienia: jedna godzina lekcyjna/zajęć równa jest 45 minutom, ilość dzieci w grupie: minimum 5 - za wyjątkiem zajęć indywidualnych części 51 i 52 (ostateczna ilość osób w grupie zostanie ustalona po przeprowadzeniu rekrutacji), ostateczne decyzje, co do terminu i godzin przeprowadzanych zajęć podejmuje dyrektor danej szkoły.
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0, 80.58.00.00-3.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 52.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Ocena zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według formuły: spełnia / nie spełnia (załącznik nr 2 do SIWZ).
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać wymogi opisane w poszczególnych częściach. Zamawiający sprawdzi je według formuły: spełnia / nie spełnia (załącznik nr 4 oraz 6 do SIWZ)
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Ocena zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu wg formuły: spełnia / nie spełnia (załącznik nr 2 do SIWZ).
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania danego zadania w zamówieniu musi wykazać, że dysponuje zespołem zdolnym do realizacji zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobę posiadającą klasyfikacje wymienione pod opisem każdej części w pkt. 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i kwalifikacji, niezbędnych do wykonania zamówienia wypełniony według załącznika nr 4 do SIWZ wg formuły spełnia - nie spełnia
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Ocena zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu wg formuły: spełnia / nie spełnia (załącznik nr 2 do SIWZ).
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: a. Zmiany terminu realizacji, warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie obiektywnych trudności w realizacji zajęć, których nie można było przewidzieć. b. Dopuszcza się także zmiany opisane na warunkach i terminach w umowie z wykonawcą - zał. 5 do SIWZ.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglaczna.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26-140 Łączna w godzinach: poniedziałek 7.30 - 16.00wtorek - czwartek 7.30 - 15.30 piątek 7.30 - 15.00.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2013 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26-140 Łączna, w sekretariacie lub przesłać pocztą..
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów /uczennic klas I-III Gimnazjum w Łącznej - grupa 1.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z języka angielskiego - rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w środy 13:15-14:00.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.58.00.00-3.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów /uczennic klas I-III Gimnazjum w Łącznej - grupa 2.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z języka angielskiego - rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w piątki 13:15-14:00.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.58.00.00-3.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego dla uczniów /uczennic klas I-III Gimnazjum w Łącznej.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z języka niemieckiego - rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w czwartki 13.15-14.00..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.58.00.00-3.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zajęcia rozwijające z informatyki dla uczniów /uczennic klas I-III Gimnazjum w Łącznej.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z informatyki - rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w poniedziałki 14:10-14.55.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zajęcia rozwijające z matematyki i fizyki dla uczniów/uczennic klas I-III Gimnazjum w Łącznej.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunku matematyczno-fizycznym- łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w piątki 14.10-14.55.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zajęcia rozwijające z biologii i chemii dla uczniów/uczennic klas I-III Gimnazjum w Łącznej.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunku biologiczno-chemicznym- łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w wtorki 14.10-14.55.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów/uczennic klas I-III Gimnazjum w Łącznej-grupa 1.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego - niwelujące dysproporcje uczniów mających trudności w przyswajaniem słownictwa, czytaniem ze zrozumieniem, poprawnym pisaniem - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w poniedziałek 14.10-14.55..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów/uczennic klas I-III Gimnazjum w Łącznej-grupa 2.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia języka polskiego - niwelujące dysproporcje uczniów mających trudności w przyswajaniem słownictwa, czytaniem ze zrozumieniem, poprawnym pisaniem - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w wtorki 13.15-14.00.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów/uczennic klas I-III Gimnazjum w Łącznej-grupa 3.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia języka polskiego - niwelujące dysproporcje uczniów mających trudności w przyswajaniem słownictwa, czytaniem ze zrozumieniem, poprawnym pisaniem - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w środy 14.10-14.55.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zajęcia sportowe - piłka ręczna dla uczniów /uczennic klas I-III Gimnazjum w Łącznej - grupa 1.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia sportowe rozwijające zainteresowania uczniów, udoskonalające grę w piłkę ręczną - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w wtorki 14.10-14.55.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zajęcia sportowe -piłka ręczna dla uczniów /uczennic klas I-III Gimnazjum w Łącznej - grupa 2.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia sportowe rozwijające zainteresowania uczniów, udoskonalające grę w piłkę ręczną - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla 1 grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w piątki 14.10-14.55.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zajęcia dodatkowe doradztwo zawodowe dla uczniów /uczennic Gimnazjum w Łącznej.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Doradztwo zawodowe - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Spotkania grupowe w I semestrze 2013/2014 będą się odbywać w piątek 15:00-15.45.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów/uczennic klas I-III Szkoły Podstawowej w Łącznej - grupa 1.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia języka angielskiego - niwelujące dysproporcje uczniów mających trudności w przyswajaniem słownictwa, czytaniem, poprawnym pisaniem w języku angielskim - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w wtorki 7:30-8:15.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.58.00.00-3.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów/uczennic klas I-III Szkoły Podstawowej w Łącznej - grupa 2.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia języka angielskiego - niwelujące dysproporcje uczniów mających trudności w przyswajaniem słownictwa, czytaniem, poprawnym pisaniem w języku angielskim - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w środy 12:05-12:50.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów/uczennic klas I-III Szkoły Podstawowej w Łącznej - grupa 3.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia języka angielskiego - niwelujące dysproporcje uczniów mających trudności z przyswajaniem słownictwa, czytaniem, poprawnym pisaniem w języku angielskim - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w piątki 7:30-8:15.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.58.00.00-3.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Zajęcia sportowe dla uczniów/uczennic klas I-III Szkoły Podstawowej w Łącznej -grupa 1.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia sportowe W zdrowym ciele -zdrowy duch- rozwijające zainteresowania uczniów, niwelujące wady postawy - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w środy 7:30-8:15.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Zajęcia sportowe dla uczniów/uczennic klas I-III Szkoły Podstawowej w Łącznej - grupa 2.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia sportowe W zdrowym ciele -zdrowy duch - rozwijające zainteresowania uczniów, niwelujące wady postawy - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w czwartki 7:30-8:15.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Zajęcia sportowe dla uczniów/uczennic klas I-III Szkoły Podstawowej w Łącznej - grupa 3.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia sportowe W zdrowym ciele-zdrowy duch - rozwijające zainteresowania uczniów, niwelujące wady postawy - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w piątki 12:05-12:50.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów/uczennic klas V-VI Szkoły Podstawowej w Łącznej -grupa 1.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z języka angielskiego - rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w środy 13:15-14:00.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.58.00.00-3.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów/uczennic klas V-VI Szkoły Podstawowej w Łącznej - grupa 2.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z języka angielskiego - rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w czwartki 14:10-14:55.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.58.00.00-3.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów/uczennic klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Łącznej - grupa 1.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia języka angielskiego - niwelujące dysproporcje uczniów mających trudności w przyswajaniem słownictwa, czytaniem, poprawnym pisaniem w języku angielskim - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w poniedziałek 13:15-14:00.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.58.00.00-3.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów/uczennic klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Łącznej - grupa 2.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia języka angielskiego - niwelujące dysproporcje uczniów mających trudności w przyswajaniem słownictwa, czytaniem, poprawnym pisaniem w języku angielskim - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w piątek 13:15-14:00.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.58.00.00-3.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów/uczennic klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Łącznej - grupa 3.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia języka angielskiego - niwelujące dysproporcje uczniów mających trudności w przyswajaniem słownictwa, czytaniem, poprawnym pisaniem w języku angielskim - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w piątek 14:10-14:55.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.58.00.00-3.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów/uczennic klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Łącznej - grupa 1.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z matematyki - niwelujące dysproporcje uczniów mających trudności z przyswajaniem wiedzy matematycznej - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w poniedziałek 13:05-13:50.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów/uczennic klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Łącznej - grupa 2.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z matematyki - niwelujące dysproporcje uczniów mających trudności z przyswajaniem wiedzy matematycznej - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w wtorek 14:10-14:55.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Zajęcia rozwijające z matematyczno-przyrodnicze dla uczniów/uczennic klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Łącznej.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z matematyczno-przyrodnicze rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w wtorki 13:15-14:00.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Zajęcia rozwijające z informatyki dla uczniów/uczennic klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Łącznej - grupa 1.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z informatyki - rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla 1 grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w poniedziałki 14:10-14:55.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Zajęcia rozwijające z informatyki dla uczniów/uczennic klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Łącznej - grupa 2.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z informatyki - rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla 1 grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w środy 13:15-14:00.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Zajęcia sportowe dla uczniów/uczennic klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Łącznej - grupa 1.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia sportowe Trening czyni mistrza - rozwijające zainteresowania uczniów, udoskonalające grę w piłkę ręczną - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w środy 14:10-14:55.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Zajęcia sportowe dla uczniów/uczennic klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Łącznej - grupa 2.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia sportowe Trening czyni mistrza - rozwijające zainteresowania uczniów, udoskonalające grę w piłkę ręczną - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w czwartki 13:15-14:00.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Zajęcia rozwijające z języka polskiego dla uczniów/uczennic klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Łącznej.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z języka polskiego - rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w wtorki 14:10-14:55.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: Zajęcia dodatkowe doradztwo zawodowe dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Łącznej.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Doradztwo zawodowe - łącznie 20 godzin lekcyjnych dla grupy przez IV semestry. Spotkania grupowe w I semestrze 2013/2014 będą się odbywać w poniedziałki 14:10-14:55.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów/uczennic dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Goździe - grupa 1.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z matematyki - niwelujące dysproporcje uczniów mających trudności z przyswajaniem wiedzy matematycznej - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w poniedziałki 7:45-8:30.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów/uczennic dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Goździe - grupa 2.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z matematyki - niwelujące dysproporcje uczniów mających trudności z przyswajaniem wiedzy matematycznej - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w wtorki 13:20-14:05.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: Zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów/uczennic klas V-VI Szkoły Podstawowej w Goździe.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z matematyki - rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w piątki 13:20-14:05.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów/uczennic klas IV-V Szkoły Podstawowej w Goździe - grupa 1.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia języka angielskiego - niwelujące dysproporcje uczniów mających trudności w przyswajaniem słownictwa, czytaniem, poprawnym pisaniem - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w środy 7:45- 8:30.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.58.00.00-3.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 37 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów/uczennic klas IV-V Szkoły Podstawowej w Goździe - grupa 2.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia języka angielskiego - niwelujące dysproporcje uczniów mających trudności w przyswajaniem słownictwa, czytaniem, poprawnym pisaniem - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w czwartki 13:20-14:05.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.58.00.00-3.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 38 NAZWA: Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów/uczennic klasy V Szkoły Podstawowe w Goździe.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia języka angielskiego - rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w poniedziałki 7:45-8:30.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.58.00.00-3.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 39 NAZWA: Zajęcia rozwijające z informatyki dla uczniów/uczennic klas I-III Szkoły Podstawowej w Goździe - grupa 1.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z informatyki - rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać we wtorki 7:45-8:30.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 40 NAZWA: Zajęcia rozwijające z informatyki dla uczniów/uczennic klas I-III Szkoły Podstawowej w Goździe - grupa 2.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z informatyki - rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w środy 7:45-8:30.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 41 NAZWA: Zajęcia rozwijające z informatyki dla uczniów/uczennic klas I-III Szkoły Podstawowej w Goździe - grupa 3.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z informatyki - rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w czwartki 7:45-8:30.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 42 NAZWA: Zajęcia rozwijające z języka polskiego dla uczniów/uczennic klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Goździe - grupa 1.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z języka polskiego - rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w środy 7:45-8:30.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 43 NAZWA: Zajęcia rozwijające z języka polskiego dla uczniów/uczennic klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Goździe - grupa 2.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z języka polskiego - rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w czwartki 13:20-14:05.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 44 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów/uczennic klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Goździe - grupa 1.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z języka polskiego - niwelujące dysproporcje uczniów mających trudności w przyswajaniem słownictwa, czytaniem, poprawnym pisaniem łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w poniedziałki 7:45-8:30.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 45 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów/uczennic klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Goździe - grupa 2.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z języka polskiego - niwelujące dysproporcje uczniów mających trudności w przyswajaniem słownictwa, czytaniem, poprawnym pisaniem łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w czwartki 7:45-8:30.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 46 NAZWA: Zajęcia rozwijające taneczno-ruchowe dla uczniów/uczennic klas II-III Szkoły Podstawowej w Goździe.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia taneczno - ruchowe - rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunku tanecznym - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w piątki 11:30-12:15.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 47 NAZWA: Zajęcia sportowe dla uczniów/uczennic klas II-III Szkoły Podstawowej w Goździe.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia sportowe ,Trenuj, graj , wygraj - rozwijające zainteresowania uczniów, niwelujące wady postawy - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w piątki 11:30-12:15.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 48 NAZWA: Zajęcia dodatkowe doradztwo zawodowe dla uczniów /uczennic klasy VI Szkoły Podstawowej w Goździe.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Doradztwo zawodowe - łącznie 20 godzin lekcyjnych dla grupy przez IV semestry. Spotkania grupowe w I semestrze 2013/2014 będą się odbywać we wtorki 14:05-14:50.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 49 NAZWA: Zajęcia chóru szkolnego dla uczniów/uczennic klas V-VI Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz klas I-III Gimnazjum w Łącznej.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia chóru szkolnego rozwijające zainteresowania uczniów zdolnych - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w czwartki 14:10-14:55.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 50 NAZWA: Zajęcia nauki gry na pianinie dla uczniów/uczennic klas V-VI Szkoły Podstawowej w Łącznej.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia nauki gry na pianinie rozwijające zainteresowania uczniów zdolnych- łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w czwartki 15:00-15:45.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 51 NAZWA: Zajęcia nauki gry na pianinie dla uczniów/uczennic klas I-III Gimnazjum w Łącznej.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia nauki gry na pianinie rozwijające zainteresowania uczniów zdolnych- łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać we wtorki 15:00-15:45.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  CZĘŚĆ Nr: 52 NAZWA: Zajęcia artystyczne Harmonia w sztuce dla uczniów/uczennic klas V-VI Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz klas I-III Gimnazjum w Łącznej.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia artystyczne rozwijające zainteresowania uczniów zdolnych plastycznie, manualnie - łącznie 60 godzin lekcyjnych dla jednej grupy przez IV semestry. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 będą się odbywać w środy 14:10-15:00.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  Data wprowadzenia: 2013-09-02 1609
  Data upublicznienia: 2013-09-02
  Art. czytany: 3125 razy

  » SIWZ - rozmiar: 782336 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik 1 - rozmiar: 422400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik 2 - rozmiar: 409088 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik 3 - rozmiar: 407552 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik 4 - rozmiar: 409600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik 5 - rozmiar: 450048 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik 6 - rozmiar: 407552 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik 7 - rozmiar: 419328 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik 8 - rozmiar: 419840 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna