(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXXIII/229/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 października 2013 r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna

  UCHWAŁA NR XXXIII/229/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 października 2013 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
  terenie Gminy Łączna
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013r., poz. 594), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
  20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
  (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)uchwala się, co następuje:
  § 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna z dnia
  21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
  Łączna dokonuje się następujących zmian:
  1. § 3 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: odpady surowcowe/opakowaniowe(frakcja
  sucha) z podziałem na podgrupy:
  a) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, itp.),
  b) szkło bezbarwne i kolorowe,
  c) tworzywa sztuczne i plastik,
  d) opakowania wielomateriałowe,
  e) metal, każdy rodzaj w/w odpadu w osobnym worku
  2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny
  należy gromadzić w pojemnikach lub w workach z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki
  lub specjalnego oznakowania dla poszczególnej frakcji (oznakowaniem może być napis na
  pojemniku):
  1) odpady surowcowe/opakowaniowe, o których mowa w ust 2 pkt. 1 umieszcza się
  w osobnych workach:
  - z opisem papier w kolorze niebieskim
  - z opisem szkło w kolorze zielonym
  - z opisem tworzywa sztuczne, plastik w kolorze żółtym
  - z opisem metal w kolorze czerwonym
  - z opisem opakowania wielomateriałowe w kolorze pomarańczowym
  2) odpady ulegające biodegradacji, o ile nie są kompostowane na nieruchomości –
  umieszcza się w worku o kolorze brązowym,
  3) popiół – umieszcza się w worku o kolorze białym z napisem popiół
  4) odpady zmieszane, nieposegregowane powinny być zbierane w pojemnikach lub
  workach koloru czarnego specjalnie oznakowanych.
  3. Usuwa się z regulaminu zapis § 3 ust. 2 pkt 3
  Id: CE7E462B-F4D7-4CCD-95B8-F0B9072DE032. Podpisany Strona 1
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: CE7E462B-F4D7-4CCD-95B8-F0B9072DE032. Podpisany Strona 2
  UZASADNIENIE
  Podczas sesji w dniu 21 grudnia 2012 roku Rada Gminy ustaliła regulamin
  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna, w którym przyjęto kolorystykę
  worków na odpady zbierane selektywnie. Odpady surowcowe/opakowaniowe rozbito na
  kilka frakcji i przyjęto jeden kolor worka.
  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej Gminy by ułatwić
  segregację i zminimalizować pomyłki podczas wyrzucania odpadów komunalnych oraz
  dostosować się do kolorystyki ogólnie przyjętej w Europie dokonano rozróżnienia
  kolorystycznego worków na odpady surowcowe/opakowaniowe. Również zmiana
  kolorystyki worków ułatwi pracę oraz ograniczy czas pracy firmy odbierającej odpady
  komunalne z terenu Gminy Łączna.
  Powyższa zmiana przyczyni się do lepszej edukacji mieszkańców Gminy oraz
  spowoduje ułatwienie podczas segregacji odpadów co skutkować będzie pozostaniem
  mieszkańców przy selektywnej zbiórce odpadów oraz zwiększy liczbę gospodarstw
  segregujących śmieci.
  Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za zasadne i celowe.
  Podczas sesji w dniu 21 grudnia 2013 roku Rada Gminy ustaliła regulamin
  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna, w którym przyjęto kolorystykę
  worków na odpady zbierane selektywnie. Odpady surowcowe/opakowaniowe rozbito na
  kilka frakcji i przyjęto jeden kolor worka.
  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej Gminy by ułatwić
  segregacje
  i zminimalizować pomyłki podczas wyrzucania odpadów komunalnych oraz dostosować się
  do kolorystyki ogólnie przyjętej w Europie dokonano rozróżnienia kolorystycznego worków
  na odpady surowcowe/opakowaniowe. Również zmiana kolorystyki worków ułatwi prace
  oraz ograniczy czas pracy firmy odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Łączna.
  Id: CE7E462B-F4D7-4CCD-95B8-F0B9072DE032. Podpisany Strona 1
  Powyższa zmiana przyczyni się do lepszej edukacji mieszkańców Gminy oraz
  spowoduje ułatwienie podczas segregacji odpadów co skutkować będzie pozostaniem
  mieszkańców przy selektywnej zbiórce odpadów oraz zwiększy liczbę gospodarstw
  segregujących śmieci.
  Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za zasadne i celowe.
  Id: CE7E462B-F4D7-4CCD-95B8-F0B9072DE032. Podpisany Strona 2


  Data wprowadzenia: 2014-01-09 0945
  Data upublicznienia: 2014-01-09
  Art. czytany: 2010 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2014-01-09
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna