(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół z głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łączna II tura
» Wzór zgłoszenia członków do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 22 kwietnia 2024 r.
» KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.
» Postanowienie Nr 352/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXXIV/235/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2013 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok

  UCHWAŁA NR XXXIV/235/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29 listopada 2013 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
  885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do
  niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: 824AE23F-F616-4346-AFEC-0D6EE31942CB. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
  XXXIV/235/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 listopada 2013 r.
  Wydatki
  Dział Rozdział Treść Kwota
  wydatków
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 60 000,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -137 800,00
  80101 Szkoły podstawowe -8 500,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -8 500,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -25 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -20 239,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -4 761,00
  80104 Przedszkola -10 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 875,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -25 875,00
  80110 Gimnazja -70 000,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -70 000,00
  80113 Dowożenie uczniów do szkół -24 300,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -24 300,00
  852 POMOC SPOŁECZNA -16 500,00
  85213
  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
  niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
  w zajęciach w centrum integracji społecznej
  -2 000,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -2 000,00
  85215 Dodatki mieszkaniowe -3 000,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych -3 000,00
  Id: 824AE23F-F616-4346-AFEC-0D6EE31942CB. Podpisany Strona 1
  85219 Ośrodki pomocy społecznej -9 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -9 000,00
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -2 500,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -2 500,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 300,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 14 300,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 300,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  ŚRODOWISKA 80 000,00
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 80 000,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80 000,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 0,00
  Id: 824AE23F-F616-4346-AFEC-0D6EE31942CB. Podpisany Strona 2


  Data wprowadzenia: 2014-01-09 0956
  Data upublicznienia: 2014-01-09
  Art. czytany: 2812 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna