(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia15 czerwca 22r.
» UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • U C H W A Ł A Nr XXXVI/244/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2014r.

  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2014 rok.

  U C H W A Ł A Nr XXXVI/244/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2014r.


  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2014 rok.

  Na podstawie art. 21 ust. 3ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) i w związku z § 38 ust. 1-3 Statutu Gminy Łączna ( Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 78 poz. 822) uchwala się, co następuje:


  § 1

  Zatwierdza się plany pracy komisji Rady Gminy Łączna na 2014 rok.:
  1. Komisji Rewizyjnej - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

  2. Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały


  3. Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

  4. Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 38 p. 1, 2 i 3 Statutu Gminy Łączna komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/244/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 29.01.2014r.
  PLAN PRACY
  KOMISJI REWIZYJNEJ
  na 2014 rok

  Lp.
  Tematyka
  Termin

  1.  2.  3.
  4.  5.


  6.


  7.


  Kontrola jednostek podległych gminie - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej


  Kontrola jednostek podległych gminie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej


  Kontrola Urzędu Gminy - wykonanie budżetu gminy za 2013 rok
  Wystąpienie do RIO o absolutorium


  Realizacja wniosków i interpelacji radnych  Realizacja budżetu za I półrocze 2014 roku


  Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców


  Podsumowanie czteroletniej pracy Komisji Rewizyjnej

  marzec  marzec
  maj


  czerwiec  wrzesień


  wrzesień


  październik
  Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/244/2014
  Rady Gminy Łączna z dn.29.01.2014r.


  PLAN PRACY
  Komisji Budżetu, Inwestycji
  i Rozwoju Gospodarczego
  na 2014 rok


  1. Opracowanie planu pracy komisji.
  2. Przedstawienie i analiza cen wody i ścieków na 2014 rok.
  3. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2013 roku.
  4. Ocena stanu dróg na terenie gminy - komisja wyjazdowa .
  5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach zmian budżetu, zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz wszelkich innych uchwał dotyczących gospodarki finansowej na 2014 rok.
  6. Analiza realizacji budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.
  7. Stan ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy.
  8. Ocena stanu rolnictwa na terenie gminy.
  9. Ocena inwestycji wykonanych i będących w czasie realizacji.
  10. Podsumowanie pracy komisji w kadencji 2010 – 2014.  Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/244/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 29.01.2014r.

  Plan Pracy
  Komisji Gospodarki Komunalnej
  i Ochrony Środowiska
  na 2014 rok

  1. Przygotowanie planu pracy komisji na 2014 rok
  2. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy

  3. Analiza stanu gospodarki ściekowej na terenie gminy.
  4. Dyskusja nt. taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
  odprowadzanie ścieków.
  5. Opiniowanie w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.

  6. Analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie.
  7. Realizacja inwestycji zaplanowanych na rok 2014, związanych z tematyką komisji.
  8. Inne zagadnienia wynikłe w ciągu roku, związane z tematyką komisji.
  9. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji w kadencji 2010 -2014


  Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/244/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 29.01.2014r.

  PLAN PRACY
  KOMISJI OŚWIATY, KULTURY i ZDROWIA
  NA 2014 ROK
  1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
  2. Formy wypoczynku letniego dzieci w Gminie Łączna.
  3. Sukcesy, porażki i problemy wychowawcze uczniów szkół gminnych.
  4. Prezentacja projektu „Bajkowy Świat” propozycja kontynuacji tego projektu.
  5. Stan przygotowań szkół do nowego roku szkolnego .
  6. Podsumowanie pracy komisji w kadencji 2010-2014.


  Data wprowadzenia: 2014-02-13 1415
  Data upublicznienia: 2014-02-13
  Art. czytany: 1344 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna