A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwala Nr ......./2020 Projekt Rady Gminy Łączna z dnia...........2020 roku
» Projekt Uchwała Nr................/2020 Rady Gminy Łączna z dnia.........października 2020 roku
» projekt UCHWAŁA Nr … RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ………
» Projekt UCHWAŁA NR .............. RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............. 2020 r.
» Projekt UCHWAŁA NR ........ RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ......... 2020 r.
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Informatyk w Urzędzie Gminy Łączna

  WÓJT GMINY ŁĄCZNA
  OGŁASZA
  NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

  1. Stanowisko pracy:
  Informatyk w Urzędzie Gminy Łączna, Kamionki 60. 26-140 Łączna

  2. Wymagania niezbędne:
  Spełnianie wymagań z art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ,tj.:
  - obywatelstwo polskie,
  - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  - kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
  - wykształcenie średnie lub wyższe (informatyka lub przetwarzanie danych),
  - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  - nieposzlakowana opinia,
  - minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku, o które się ubiega,
  - biegła znajomość systemów operacyjnych Microsoft, Linux / Unix z uwzględnieniem systemów/dystrybucji serwerowych;
  - znajomość systemów bazodanowych: MS SQL, MySQL, Firebird;
  - biegła znajomość protokołów sieciowych, zasad budowy i działania sieci LAN i WAN, technologii światłowodowych;
  - umiejętności z zakresu diagnostyki, serwisowania i optymalizacji wydajności komputerów klasy PC;

  3. Wymagania dodatkowe:
  a) umiejętności organizacyjne, dyspozycyjność, kreatywność, obowiązkowość,
  b) znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy, tj. m.in. :
   ustawy o ochronie danych osobowych,
   ustawy o ochronie informacji niejawnych,
   rozporządzenia w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego,
   ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
   ustawy o podpisie elektronicznym,
   ustawy o dostępie do informacji publicznej,
   rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

  4. Zakres zadań ( obowiązków ) na zajmowanym stanowisku:
  1. utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego (naprawa sprzętu), serwis i konfiguracja oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem,
  2. kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
  3. pełnienie funkcji administratora systemów,
  4. prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji,
  5. zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz zabezpieczenie komputerów przed atakami wirusów i hakerów,
  6. administrowanie systemami teleinformatycznymi,
  7. administrowanie siecią komputerową Urzędu (LAN i WAN),
  8. tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg. obowiązujących przepisów oraz administrowanie nośnikami z oprogramowaniem,
  9. wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,
  10. wdrażanie nowego oprogramowania,
  11. konfiguracja drukarek sieciowych i innego sprzętu sieciowego,
  12. przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego oraz usuwanie usterek,
  13. pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego,
  14. współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łączna.

  5. Warunki pracy:
  a) wymiar czasu pracy: 1/4 etatu,
  b) miejsce pracy: Urząd Gminy Łączna : Wydział Organizacyjno - Obywatelski,
  c) po umowie na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

  6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6%.

  7. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) CV (życiorys),
  c) kserokopie świadectw pracy,
  d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  e) oryginał kwestionariusza osobowego,
  f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełnych praw publicznych
  g) oświadczenie o niekaralności,
  h) oświadczenie o stanie zdrowia

  Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. )”.

  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Łączna” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia
  3 marca 2014r. do godz. 15.00
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.
  Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
  tel. 041 2548 961 , kom. 692 359 680 ”
  Data wprowadzenia: 2014-02-18 1538
  Data upublicznienia: 2014-02-18
  Art. czytany: 2158 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna