(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM
» OBWIESZCZENIE BURMINSTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 marca 2014 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok

  UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2014
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 28 marca 2014 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.
  zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 209 255 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 16 025 941 zł
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 209 255 zł zgodnie z załącznikiem Nr
  2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 17 125 941 zł
  § 3. Aktualizuje się załącznik Nr 3, Nr 4, Nr 5 , Nr 7, Nr 11, Nr 13 do uchwały
  budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 , Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 do niniejszej
  uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
  XXXVIII/262/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 marca 2014 r.
  Dochody
  Dzia
  ł
  Rozdzi
  ał § Treść Kwota dochodów
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 99 500,00
  60016 Drogi publiczne gminne 99 500,00
  6207
  Dotacje celowe w ramach programów
  finansowanych z udziałem środków europejskich
  oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt
  3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
  w ramach budżetu środków europejskich 99 500,00
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 500,66
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500,66
  0920 Pozostałe odsetki 500,66
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 500,00
  75023 Urzędy gmin 500,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA -221 298,00
  75801
  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
  samorządu terytorialnego -221 298,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa -221 298,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 187 819,00
  80101 Szkoły podstawowe 3 000,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00
  80103
  Oddziały przedszkolne w szkołach
  podstawowych 83 350,00
  2030
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  realizację własnych zadań bieżących gmin 83 350,00
  80104 Przedszkola 101 469,00
  2030
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  realizację własnych zadań bieżących gmin 101 469,00
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 1
  852 POMOC SPOŁECZNA -2 248,00
  85202 Domy pomocy społecznej 6 000,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej -7 448,00
  2030
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  realizację własnych zadań bieżących gmin -7 448,00
  85295 Pozostała działalność -800,00
  2010
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  realizację zadań bieżących z zakresu administracji
  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
  ustawami -800,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
  POLITYKI SPOŁECZNEJ 93 282,34
  85395 Pozostala działalność 93 282,34
  2007
  Dotacje celowe w ramach programów
  finansowanych z udziałem środków europejskich
  oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt
  3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
  w ramach budżetu środków europejskich 93 282,34
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
  NARODOWEGO 51 199,00
  92195 Pozostała działalność 51 199,00
  6207
  Dotacje celowe w ramach programów
  finansowanych z udziałem środków europejskich
  oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt
  3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
  w ramach budżetu środków europejskich 51 199,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 209 255,00
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
  XXXVIII/262/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 marca 2014 r.
  Wydatki
  Dzia
  ł Rozdział Treść Kwota wydatków
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 16 000,00
  Wydatki majątkowe 16 000,00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00
  60016 Drogi publiczne gminne 0,00
  Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań -20 000,00
  Wydatki majątkowe 20 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 684,65
  75023 Urzędy gmin 7 684,65
  Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań 7 684,65
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
  PRZECIWPOŻAROWA
  22 714,40
  75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00
  Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań 10 000,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 9 514,40
  Dotacja za zadania bieżące 9 514,40
  75405 Komendy powiatowe Policji 3 200,00
  Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań 3 200,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -36 479,00
  80101 Szkoły podstawowe -110 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -110 000,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 83 350,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 350,00
  80104 Przedszkola 101 469,00
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 1
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101 469,00
  80110 Gimnazja -111 298,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -70 000,00
  Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań -41 298,00
  852 POMOC SPOŁECZNA -8 248,00
  85202 Domy pomocy społecznej -11 599,00
  Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań -11 599,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 151,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 151,00
  85295 Pozostała działalność -800,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych -800,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
  SPOŁECZNEJ
  133 007,95
  85395 Pozostała działalność 133 007,95
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
  o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 133 007,95
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 27 300,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 27 300,00
  Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań 27 300,00
  900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  ŚRODOWISKA 1 000,00
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000,00
  Dotacje na zadania bieżące 21 000,00
  Wydatki majątkowe -20 000,00
  921
  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
  NARODOWEGO 46 275,00
  92195 Pozostała działalność 46 275,00
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
  o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 46 275,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 209 255,00
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
  XXXVIII/262/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 marca 2014 r.
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  L
  p. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady
  finansowe
  rok
  budżetowy
  2014 (8+9+1
  0+11)
  dochody
  własne jst
  kredyty
  i pożyczki
  kredyty
  i pożyczk
  i
  zaciągnię
  te na
  realizacj
  ę zadania
  pod
  refundac

  wydatkó
  w
  dotacje
  i środki
  pochodzące
  z innych
  źr.*
  środki
  wymienione
  w
  art. 5 ust. 1 pk
  t 2 i 3 u.f.p.
  Jednostka
  org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynują
  ca program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1. 010 01010
  Budowa kanalizacji sanitarnej
  w miejscowościach Gózd
  i Łączna 2009-2016
  5 100 000 2 000 000 0 1 000 000 0 0 1 000 000 Urząd
  Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 5 100 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000
  2. 010 01010
  Budowa kanalizacji Występa,
  Zalezianka, Jaśle,Stawik
  2009-2015
  15 000 000 0 0 Urząd
  Gminy
  wydatki bieżące
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 1
  wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
  3. 720 72095
  e-świętokrzyskie- Rozbudowa
  Infrastruktury Informatycznej
  ' 2007-
  2014
  259 863 231 328 8 624 222 704 Urząd
  Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 259 863 231 328 8 624 222 704
  4. 720 72095
  E-świętokrzyskie Budowa Systemu
  Informacji Przestrzennej Województwa
  świętokrzyskiego
  2007-2014
  85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd
  Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000
  5. 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 411 350 829 58 248 0 0 0 292 581,00 Zespół
  Szkół
  wydatki bieżące 1 265 411 350 829 58 248 292 581,00 w Łącznej
  wydatki majątkowe
  6. 921 92195
  Przebudowa budynku po byłej Szkole
  Podstawowej z przeznaczeniem na cele
  społeczno-kulturalne 2013-2014
  976 859,00 676 275,00 235 076,00 0,00 0,00 0,00 441 199,00 Urząd
  Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 976 859 676 275 235 076 441 199,00
  7. 853 85395 Wyrównywanie szans w Gminie
  Łączna 2013-2015 571 113 247 683 0 0 0 37 153,00 210 530,00 Urząd
  Gminy
  wydatki bieżące 533 113 247 683 37 153,00 210 530,00
  wydatki majątkowe 38 000 0
  8. 900 9001 Modernizacja (rozbudowa)
  oczyszczalni ścieków 2014-2015 900 000 100 000 100 000 Urząd
  Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 900 000 100 000 100 000
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 2
  Ogółem wydatki majątkowe 22 359 722,00 3 092 571,00 363 668,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 728 903,00 x
  Ogółem wydatki bieżące 1 798 524,00 598 512,00 58 248,00 0,00 0,00 37 153,00 503 111,00
  Razem 24 158 246,00 3 691 083,00 421 916,00 1 000 000,00 0,00 37 153,00 2 232 014,00
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 3
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
  XXXVIII/262/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 marca 2014 r.
  Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania
  inwestycyjnego
  rok
  budżetowy
  2014 (7+8+9
  +10)
  dochody
  własne jst
  kredyty
  i
  pożyczk
  i
  kredyty
  i pożyczki
  zaciągnięte
  na
  realizację
  zadania
  pod
  refundację
  wydatków
  dotacje
  i środki
  pochodzące
  z innych
  źr.*
  środki
  wymienio
  ne
  w
  art. 5 ust.
  1 pkt 2 i
  3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca zadanie lub
  koordynująca program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
  1. 600 60014
  Przebudowa drogi
  powiatowej nr
  0593 T
  w miejscowości
  Występa
  330 000 330 000
  Starostwo
  powiatowe zgodnie
  z porozumieniem
  2. 600 60016
  Budowa drogi
  w miejscowości
  Klonów ( Budy) -
  100 000 100 000 Urząd Gminy
  Łączna
  3. 600 60016
  Budowa drogi
  w miejscowości
  Zajamnie
  100 000 100 000 Urząd Gminy
  Łączna
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 1
  4. 600 60016 Wykonanie czterech
  wiat przystankowych 20 000 20 000 Urząd Gminy
  Łączna
  5. 010 01010
  Budowa odcinka
  sieci wodociągowej
  w miejscowości
  Zajamnie
  16 000 16 000 Urząd Gminy
  Łączna
  Ogółem 566 000 566 000 x
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
  XXXVIII/262/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 marca 2014 r.
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok
  L. Przewidywane nakłady i źródła finansowania
  p. Projekt Okres realizacji
  zadania
  Jednostka org.
  realizująca zadanie lub
  koordynująca program
  Dział Rozdział
  źródło kwota
  Wydatki w roku
  budżetowym 2014
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Program: PROW 2009-2015 Urząd Gminy 010 01010 Wartość zadania: 5 100 000,00 2 000 000,00
  Priorytet: Wydatki bieżące:
  Działanie:3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki
  i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: 'Budowa kanalizacji sanitarnej
  w miejscowościach Gózd i Łączna'. - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 5 100 000,00 2 000 000,00
  - środki z budżetu j.s.t. 2 550 000,00 1 000 000,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
  2 550 000,00 1 000 000,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 1
  2.
  Program: Regionalny Program Operacyjny
  Województwa Świętokrzyskiego 2007-2014 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 259 862,80 231 328,00
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa
  społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa
  Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 259 862,80 231 328,00
  - środki z budżetu j.s.t. 8 623,16 8 624,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 251 239,64 222 704,00
  3.
  Program: Regionalny Program Operacyjny
  Województwa Świętokrzyskiego 2007-2014 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000,00 84 968,00
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa
  społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu
  Informacji Przestrzennej Województwa
  Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 85 000,00 84 968,00
  - środki z budżetu j.s.t. 20 000,00 19 968,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 000,00 65 000,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  4 Program: PROW 2013-2014 Urząd Gminy 921 92195 Wartość zadania: 976 859,00 676 275,00
  Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 0,00 0,00
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 2
  Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju
  , odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Przebudowa budynku po byłej Szkole
  Podstawowej z przeznaczeniem na cele społecznokulturalne
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 976 859,00 676 275,00
  - środki z budżetu j.s.t. 476 859,00 235 076,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 500 000,00 441 199,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411,00 350 829,00
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji
  w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411,00 350 829,00
  Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
  i zapewnienie wysokoei jakości usług edukacyjnych
  świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211,00 58 248,00
  Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 075 200,00 292 581,00
  Wydatki majątkowe: 0,00 0,00
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  6. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 247 683,00
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji
  w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 247 683,00
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 3
  Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych
  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
  świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 37 153,00
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 453 146,05 210 530,00
  Wydatki majątkowe: 38 000 0
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego 5 700
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 32 300
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  7. Program: PROW 2014 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 47 535,00 47 535,00
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji
  w regionie Wydatki bieżące: 47 535,00 47 535,00
  Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju
  , odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t. 15 671,00 15 671,00
  Projekt: Imprezy kulturalne i warsztaty promujące
  dziedzictwo kulturowe - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 31 864,00 31 864,00
  Wydatki majątkowe: 0
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  8. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2014 853 85395 Wartość zadania: 38 605,00 38 605,00
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji
  w regionie Wydatki bieżące: 38 605,00 38 605,00
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 4
  Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju
  , odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t. 7 721,00 7 721,00
  Projekt: Warsztaty rękodzieła artystycznego
  w zakresie florystyki i wicia wieńcy dożynkowych - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 30 884,00 30 884,00
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  9. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2014 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 46 867,95 46 867,95
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji
  w regionie Wydatki bieżące: 46 867,95 46 867,95
  Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
  , odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t. 16 333,61 16 333,61
  Projekt: Podnoszenie świadomości ekologicznej
  mieszkańców gminy Łączna - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 30 534,34 30 534,34
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  Ogółem wydatki 8 391 253,75 3 724 090,95
  Wydatki bieżące: 1 931 531,95 731 519,95
  - środki z budżetu j.s.t. 229 936,61 97 973,61
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 5
  - środki z budżetu krajowego 79 966,95 37 153,00
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 621 628,39 596 393,34
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  Wydatki majątkowe: 0 6 459 721,80 2 992 571,00
  - środki z budżetu j.s.t. 3 055 482,16 1 263 668,00
  - środki z budżetu krajowego 5 700,00 0,00
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 398 539,64 1 728 903,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 6
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
  XXXVIII/262/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 marca 2014 r.
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
  w 2014 r.
  z tego:
  z tego: z tego:
  Wydatki jednostek budżetowych w tym:
  Dzi

  Rozdzi
  ał § Dotacje
  ogółem
  Wydatki
  na 2014 r. Wydatki bieżące
  wynagrodzenia
  i składki od
  nich naliczane
  wydatki
  związane
  z realizacją
  statutowych
  zadań
  Dotacje
  na
  zadania
  bieżące
  Świadczenia na
  rzecz osób
  fizycznych
  Wydatki na
  programy
  finansowane
  z udziałem
  środków,
  o których
  mowa
  w art. 5 ust. 1
  pkt 2 i 3
  Wydat
  ki
  majątk
  owe
  inwestycj
  e i zakupy
  inwestycy
  jne
  wydatki na
  programy
  finansowane
  z udziałem
  środków,
  o których
  mowa
  w art. 5 ust. 1 p
  kt 2 i 3
  zakup
  i objęcie
  akcji
  i udziałó
  w
  wniesie
  nie
  wkładó
  w do
  spółek
  prawa
  handlo
  wego
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  750 75011 2010 42 820,00 42 820,00 42 820,00 42 820,00
  751 75101 2010 913,00 913,00 913,00 913,00
  852 85212 2010 1 905 553,00 1 905 553,00 1 905 553,00 122 826,00 3 244,00 1 779 483,00
  852 85213 2010 14 361,00 14 361,00 14 361,00 14 361,00
  852 85295 2010 15 886,00 15 886,00 15 886,00 15 886,00
  Ogółem 1 979 533,00 1 979 533,00 1 979 533,00 166 559,00 17 605,00 0,00 1 795 369,00
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
  XXXVIII/262/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 marca 2014 r.
  Dotacje przedmiotowe w 2014 roku
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Ogółem kwota dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 297 400
  1. 400 40002
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  dopłata do cen wody 111 200
  2. 900 90001
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  dopłata do cen ścieków 132 200
  3. 600 60016
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  dopłata do odśnieżania 1 km
  drogi 54 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Ogółem 297 400
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 1
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
  XXXVIII/262/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 marca 2014 r.
  Dotacje celowe w 2014 roku
  Lp
  .
  Dzia
  ł Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej
  dotacje Zakres Kwota dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 600 60014 Starostwo powiatowe pomoc finansowa na współfinansowanie budowy drogi powiatowej
  w miejscowości Występa 330 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  1. 851 85154 wyłoniona w drodze konkursu zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których
  występuje problem alkoholowy 10 000
  2. 926 92605
  wyłoniona w drodze konkursu
  zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 1
  3. 754 75412
  Ochotnicza Straż Pożarna
  w Łącznej wkład własny na realizację programu pn. 'Święto plonów 2014 '. 9 514,40
  Ogółem 384 514,40
  Id: 3392A9A8-3938-4B43-91CF-BFA50A1483F0. Podpisany Strona 2


  Data wprowadzenia: 2014-05-20 1357
  Data upublicznienia: 2014-05-20
  Art. czytany: 1926 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna